Victory
146

Na Kristově vzkříšení a naší spáse má účast celá Nejsvětější Trojice

„Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.“ (J 14,19) Ježíš zde mluví o své smrti, že bude vložen do hrobu, ale také že vstane z mrtvých a Jeho mrtvé tělo už nikdo v hrobě neuzří. Vstane z mrtvých i se svým oslaveným tělem. Svět Ho však neuvidí vzkříšeného. V Janově evangeliu je řečeno: „Svět mě neuzří, vy však mě uzříte.“ Kdy Ježíš pronáší tato slova? Ve čtvrtek večer ve večeřadle, možná mezi osmou a desátou hodinou večer. Na druhý den, v pátek, nastává Jeho smrt. A pak v noci ze soboty na neděli Kristus opouští hrob. Vstává z mrtvých svou Božskou mocí. Na Kristově vzkříšení má účast celá Nejsvětější Trojice. Ano, Bůh Ho vzkřísil. Ale Ježíš také sám vstal svou Božskou mocí z mrtvých. A zároveň Boží slovo říká: „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.“ (Ř 8,11) Tedy celá Nejsvětější Trojice má účast na díle Kristova vzkříšení. A celá Nejsvětější Trojice má účast i na naší spáse. Otec nás tak miloval, že dal svého Syna. Ježíš přijal tuto vůli Nebeského Otce a dovršuje ji několik hodin po těchto slovech, která pronáší v úzkém kruhu apoštolů. A Duch svatý realizuje dílo, které Kristus v čase vykonal. Koná ho i dnes v každém z nás, když realizujeme křest, v němž jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a Jeho vzkříšení.