Clicks112
cristianolibero.rns
DI PRINCIPIU UN FU ACCUSSÌ (Mc 10, 1-12) in versi siciliani a cura di don Pino Licciardi. Si tratta della famosa disputa di Gesù coni farisei sul ripudio, ammesso dalla legge di Mosè, ma che Gesù …More
DI PRINCIPIU UN FU ACCUSSÌ (Mc 10, 1-12) in versi siciliani a cura di don Pino Licciardi.

Si tratta della famosa disputa di Gesù coni farisei sul ripudio, ammesso dalla legge di Mosè, ma che Gesù rifiuta fermamente. Un dialogo molto serrato che ho cercato con fatica di esprimere in versi siciliani. Ci sono riuscito? Lo spero.
Vostro don Pino Licciardi


DI PRINCIPIU UN FU ACCUSSÌ
(Marco 10, 1-12)


Gesù s’alluntanau da Galilea
pi veniri nna terra di Giudea,
du Giordanu passannu all’autru latu.
Ma a genti ancora nun s’avia stancatu
d’írici appressu, ed ora l’atturnia,
ed accussì Gesù, comu sulia
fari sempri, ddà nterra i fa assittari
e ci continua u vangelu a nsignari.

Mentri parrava, alcuni farisei
s’avvicinaru cu malvaggi idei:
davanti a genti u vonnu pruvucari
ca mala fiura ci hannu a fari fari.
Allura accuminciaru a ddumannari:
“È licitu a un maritu ripudiari
a so muggheri?”. E Gesù a sta dumanna
ci arrispunni: “Mosè, chi vi cumanna?”

I farisei turnaru a riplicari:
“Mosè pirmisi ca u putemu fari.
Si scrivi allura di ripudiu l’attu,
e a fimmina si caccia. E tuttu è fattu!”.
Gesù ci dissi allura: “Fu a caciuni
c’ aviti u cori duru la ragiuni
ca pi vuatri Mosè scrissi sta liggi,
ma è umana usanza e un è di Diu la Liggi.

Quannu nprincipiu Diu l’omu criau,
u masculu e la fimmina criau
e fici l’omu nta so sumigghianza
e ntutti dui si trova a so semblianza.
Pi sta ragiuni l’omu avi a lassari
o patri e a matri, e poi s’avi a pigghiari
a so muggheri e nsemmula hannu a stari:
na sula carni iddi hannu a divintari.

Nun sû cchiù dui, ma su na carni sula.
S’ora pi Diu sû na carni sula,
comu s’azzarda l’omu a separari
chiddu ca unitu pi Diu avi a ristari?.
A stu fermu parrari di Gesù,
stesiru zitti e nun parraru cchiù.
Quannu a casa i discipuli arrivaru
milli dumanni a fari accuminciaru.

“Si i cosi su accussì, -nnu vô spiegari-
maritarisi all’omu cu u fa fari?”.
“Beatu cu capisci stu misteru
di l’amuri di Diu ntall’omu veru!”
E insisti: “Cu ripudia a so muggheri
pi n’autra, iddu cummetti n’adulteriu;
si a fimmina ripudia a so maritu
pi n’avutru, è adulteriu. Garantitu!”.

Giuseppe Licciardi (Padre Pino)