Clicks1.2K
Varovanie

NECHCI VÁS VYDĚSIT, ALE VAROVAT

Poselství Ježíše ze dne 24. října 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm
Moji milovaní lidé:
POVZBUZUJI VÁS SLOVEM ZE SVÉHO DOMU, ABYCH VÁS VAROVAL, NE ABYCH VÁS VYSTRAŠIL.
Vzývejte Mě ve dne v noci, ve vhodnou i nevhodnou dobu, stejně jako mou Matku a nebeské sbory.
Vzývejte svatého archanděla Michaela a nebeské legie, aby vás chránily a vy zůstali stále věrní.
Toto je vhodný čas k tomu, abyste činili pokání a stali se stvořeními víry dřív, než se události objeví před lidstvem.
MOJI LIDÉ, MILUJI VÁS A VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SE CO NEJDŘÍVE OBRÁTILI.
Zachraňte si duši: odvraťte se od zla, nezapojujte se do pohanství, neúčastněte se svatokrádeží, protože jsou nakonec znesvěcením toho, co představuje Mne. V této době je tolik prokletých uchvatitelů, kteří pronikli do mého Domu [Gal 1, 8; I Kor 12, 3].
Vyrůstejte duchovně, nepřejte bližnímu zlo a nepodílejte se na tom, když je urážen váš bratr. Zakazuji vám podílet se na pronásledování vašich bratří.
Mé děti, buďte bratrské, respektujte věci svých bližních, aniž byste se podílely na vandalismu, který se objeví.
Nechci vás vyděsit, ale varovat. Nejdříve se připravte duchovně a pak si přichystejte potravu podle toho, jaké prostředky má každé z vás k dispozici. Rozmnožím, co mé děti mají, pokud to, co získají, bude skutečně odpovídat jejich možnostem.
Moji nejdražší, nečekejte na zítřek, připravte se teď! Mějte čistou duši a požehnané svíce, stejně jako požehnané hrozny a zimní oblečení. Mějte zásoby vody, která je základním prvkem života.
MÉ DĚTI, UVAŽUJTE DO HLOUBKY O MÝCH SLOVECH, ABYSTE NEPŘEHLÉDLY TO, CO VÁM MÁ SLOVA ŘÍKAJÍ.
Obraťte se, aby to, co vás čeká, bylo snesitelnější, a abyste si uprostřed nedostatku zachovaly víru a naději.
Můj milovaný lide, má církev směřuje k úplnému rozkolu, buďte duše s vroucí modlitbou.
Lidstvo se odevzdalo do moci zla.
Modlete se, děti, modlete se srdcem, přijímejte Mě ve svaté eucharistii v duchu adorace a s vědomím, že Já jsem váš Bůh.

Modlete se, mé děti, modlete se, obětujte, postěte se, jak vám to tělo dovolí, abyste rozeznaly znamení šelmy a nebyly zmateny.
Modlete se, mé děti, modlete se za Turecko, padne v boji.
Modlete se, mé děti, modlete se, ti, kdo se modlí, udržují můj lid stojící.

Modlete se, mé děti, víra je podkopávána, a ničitelé víry mají odvahu jednat proti mé církvi, a mé děti mlčí.
Můj vyslanec (*) přijde po vystoupení antikrista a mé děti jej poznají.
Modlete se, mé děti, obraťte se ihned!
Ten okamžik je na dohled.
Miluji vás mým Nejsvětějším Srdcem. Nejste samy, jste můj lid.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

poselstvi-zbytku.org/html1/1759.html

(*) Anděl pokoje, jenž bude požehnáním pro svatý Zbytek.