Clicks804
Libor Halik

Ministerstvo chce Čechy posodomštit uvězněním na 3 roky za normálnost

Vyplývá to z důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti k návrhu novely trestního zákona. Mezi oběti trestných činů z nenávisti (ve skutečnosti jak je známo např. ze Švédska i z pouhého nesouhlasu, neradosti, nechuti apod. k jakékoli sexuální nenormálnosti, úchylnosti až šílenosti) budou nově do trestního zákona přidány osoby patřící do skupin „třída, sexuální orientace a pohlavní identita“. Důvodová zpráva pak poskytuje podrobné vysvětlení, proti kterým osobám bude podněcování nenávisti trestné: „Existuje určitá skupina osob, jejichž pohlavní, resp. genderová identifikace není zcela konformní s tím, co se očekává ve vztahu k pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození. Tito lidé se označují jako transsexuální či transgender, souhrnně také jako trans osoby.Transsexuální osoby se obvykle identifikují s opačným genderem – označovaným v kontextu transsexuality často také jako „pohlavní role“), než jaký je „předepsán“ kulturou při narození vzhledem k jejich biologickému pohlaví, a snaží se trvale žít v této identitě (roli). To jde často ruku v ruce se striktním odmítnutím primárních a sekundárních pohlavních znaků a s přáním přizpůsobit své tělo – pohlaví – k této preferované genderové identitě. Transsexuální lidé mohou zvažovat, podstupovat a procházet změnou pohlaví, která může, ale nemusí zahrnovat hormonální terapii nebo chirurgické zákroky. Jako transgender lidé jsou označováni lidé, kteří nejsou zcela konformní s genderovou identitou, která se od nich očekává na základě jejich biologického pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození. Na rozdíl od transsexuálních osob si transgender lidé nicméně nepřejí nebo nemají potřebu podstupovat jakékoliv lékařské zákroky směřující ke změně pohlaví,“ vykládá pojmy pohlavní identifikace důvodová zpráva k novele trestního zákona.
Nové znění předmětných ustanovení Trestního zákona bude vypadat takto:
§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Třídou je míněna skupina s podobným životním stylem

§ 356 Podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo jednotlivci pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání nebo k omezování jejich práv a svobod, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

Na sociálních sítích přitvrzuje
Oba dva paragrafy obsahují omezení práva na svobodný projev, jak informuje důvodová zpráva. „Návrh zákona omezuje svobodu projevu zakotvenou v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, k tomuto omezení však dochází v souladu s požadavky stanovenými v odstavci 4 tohoto článku – jedná se o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých.“ Tato strohá informace však má značný význam pro všechny, kteří vyjadřují své názory na tzv. sociálních sítích.
Více 11.4.2016 12:00 na: www.ceska-justice.cz/…/cr-zavadi-trest…

Dle plánu mají být schváleny Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení bez řádné rozpravy. Jak je to možné? Oba předmětné návrhy jsou součástí mnohem rozsáhlejší novely trestního zákona, která se týká terorismu, jeho financování, úplatkářství.
Navrhovatel spojil terorismus a hanobení životního stylu třídy a pohlaví
Jakkoli se to zdá právním profesionálům nemožné, Ministerstvo spravedlnosti bez předchozího varování spojilo terorismus, úplatkářství, nový čin svádění k maření výkonu spravedlnosti a nový čin hanobení životního stylu třídy, homosexuálů, transsexuálů a asexuálů dohromady do jedné rozsáhlé novely trestního zákona.
Více 13.4.2016 6:30 na: www.ceska-justice.cz/…/nove-trestne-ci…

Modleme se a udělejme vše pro to, aby tato šílenost nebyla uzákoněna!