04:18
Evanjelizacia
2.9K
† 24. 12. ranná sv. omša - Čas navštívenia je tu. evanjelizacia.eu | 24. 12. - ranná svätá omša | Lk 1, 67 - 79 | Čas navštívenia je tu Už len niekoľko hodín nás delí od chvíle, keď si zasadneme …More
† 24. 12. ranná sv. omša - Čas navštívenia je tu.

evanjelizacia.eu | 24. 12. - ranná svätá omša | Lk 1, 67 - 79 | Čas navštívenia je tu

Už len niekoľko hodín nás delí od chvíle, keď si zasadneme k štedrovečernému stolu, aby sme aspoň raz celá rodina boli spolu celý večer. Priblížil sa čas, ktorý nestráca na význame a neuberajú mu na hodnosti a radosti ani storočia či tisícročia. Spomienka na príchod Pána Ježiša ako dieťaťa-človeka medzi nás je nielen citová, ale i rozumová záležitosť. Tento deň hovorí o láske Božej, ktorá vysoko prevyšuje každý nevďak, nelásku a hriech svojou láskou. On plní svoje sľuby a prijíma obetu svojho Syna, ktorý nám podobný, ale podobný i rovný Bohu, chce uzmieriť Boha s nami.
Toto ráno, možno najdlhšieho dňa v roku, keď budeme sa ukladať na odpočinok až zajtra po polnočnej svätej omši, využime ešte raz na úprimné pozvanie Boha medzi nás, do našich rodín a sŕdc. Pripravme svoje srdcia Ježišovi, aby sa splnili slová, ktoré v dnešnom rannom evanjeliu povedal Zachariáš vo svojom chválospeve: „... že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy“ (Lk 1,78). Narodenie Ježiša Krista je nielen počiatkom novej epochy, letopočtu, ale aj nového vzťahu človeka k Bohu. Pre nás je to dnes príležitosť viac si uvedomiť svoj vzťah k Ježišovi, ako k svojmu Vykupiteľovi a Spasiteľovi.
Končí sa adventná doba, ktorá svojou liturgiou, presiaknutou túžbou po Mesiášovi, nás privádza k jasliam. Boh sa znižuje, aby povýšil človeka. Tento čas sme mali využiť na očistu svojich duší a čistú prípravu na stretnutie so svojím Bohom v maštali, uloženým v jasliach.
Pokora víťazí nad pýchou.
Láska nad hriechom.
Obeta nad nevďakom.

Toto si máme znova uvedomiť, ak chceme zo sviatkov Narodenia Ježiša Krista mať skutočný úžitok. Nesmie klesnúť na úroveň, že sú to sviatky romantiky, vianočnej idylky, tradície, zvyku. Pre nás je to veľká nádej, že život spojený s Ježišom je hodnota, ktorá raz bude odmenená týmto Dieťaťom, ktoré sa stane raz Sudcom živých i mŕtvych. Boh prichádza so všetkou mocou a slávou. Odmenu víťaza nesie so sebou.
V túto noc by malo dôjsť k zjednoteniu Boha s nami, nás s Bohom, ale i ľudí navzájom medzi sebou. Táto noc, ktorá je pred nami, chce svoje požehnanie priniesť aj na ostatné veci v našom živote. Pripravme sa a prijmime tento dar. Ježiš sa nenarodil pre seba samého, ale pre nás. Ježiš nepotreboval nás, ale my potrebujeme Ježiša. Nedajme sa preto prosiť, ale prijmime Boha v ľudskom tele ako svoj najväčší poklad, skutočné víťazstvo lásky nad hriechom.
Športovci pred vrcholným výkonom sa sústreďujú, aby vydali maximum zo seba. Stojíme na konci adventu, prípravy na veľký výkon. Prežime ho s radostným srdcom dieťaťa a rozumom muža. Lebo pred Bohom sme si všetci rovní. Sme deti Boha, bratia a sestry Ježiša Krista. Netajme sa radosťou z príchodu Ježiša Krista na svet. Radujme sa, že prišla spása na svet v podobe malého dieťaťa-Ježiša. Odložme smútok, strach beznádej. Veď na ich miesto na údere dvanástej je všetko pripravené na prijatie Ježiška. Amen.

www.jacquielawson