Clicks1.7K
Frog
3
Ex-rabín odhaluje tajné plány sionistů na vyvraždění křesťanů po příchodu jejich mesiáše - Antikrista Steven & Jana ben DeNun hovoří s bývalým rabínem Luisem Perezem, který konvertoval na křesťanství…More
Ex-rabín odhaluje tajné plány sionistů na vyvraždění křesťanů po příchodu jejich mesiáše - Antikrista

Steven & Jana ben DeNun hovoří s bývalým rabínem Luisem Perezem, který konvertoval na křesťanství a vydává svědectví o připravovaném pronásledování křesťanů ze strany synagogy satanovy po příchodu Antikrista.

Israeli News Live ● 13 Dec, 2020
iconnectfx.com/…cc-073d-eb11-9979-00505682f257

Videa Israeli News Live jsou systematicky mazána na YouTube, tak toto video bylo vloženo na iConnectFX, kde zatím cenzura není.

Odhalení rabínů - mesiášská éra rabínského judaismu: Varování křesťanům

Luis Perez je původem mexický Žid, vystudoval Americkou judaistickou universitu v Los Angeles, potom v Izraeli Hebrejskou a Ben Gurionovu universitu a navštěvoval Yeshiva školy pro rabínské povolání. Obrátil se na křesťanství poté, co mu nikdo z rabínů nebyl schopen vysvětlit verš z Jeremiáše 31:31 "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu." Tento verš mu otevřel cestu k Novému zákonu.

Ex-rabín dále ukazuje tři kroky, po kterých se sionisti zmocní vlády nad světem. Vše je dokumentováno hebrejským originálním textem z talmudu s paralelním anglickým překladem.

Krok 1:
Vytvoření rabínské autority eliminací Boží autority.
Bůh se podřizuje rabínům: (Bava Metzia 59b)

Nebeský hlas se už dále nemá poslouchat, neboť tóra byla již zjevena na hoře Sinai. Bůh říká: "Mí synové mě porazili, mí synové mě porazili." Rabíni se tak jako jediná přípustná autorita postavili na samý vrchol na místo Boha.

Krok 2:
Odlidštění nežidovských národů za účelem vytvoření kontroly nad nimi
Následujte rabíny ve výkladu tóry: (Eruvin 21b)

Slovo mudrce stojí nad slovem Božím. "Můj synu, bdi abys naplnil slova mudrců, dokonce více jak slova tóry... Zatímco s ohledem na slova mudrců, kdokoli vůči nim zhřeší, je hoden trestu smrti, jak je psáno." Přičemž slovem "kdokoli" je míněn jakýkoli člověk, ať Žid nebo goj.
Gojové nejsou lidské bytosti: (Bava Metzia 114b)
"...vy, židovský národe, jste nazýváni lidmi, avšak gojové lidmi nejsou."
(Keritot 6b)
"Vy jste mé ovce - lidské ovce na mé pastvině - a já jsem váš Bůh, praví Panovník Hospodin. (Ezechiel 34:31) Odtud plyne, že ty, židovský lide, se nazýváš "adamem", kdežto gojové se "adamem" nenazývají.“
Na základě těchto výroků talmudští rabíni říkají gojům, vy potřebujete nás, rabíny, abyste mohli přežít. Kdyby naopak toto řekl nějaký křesťan o Židech, že nejsou lidmi, už by na jeho dveře bouchala FBI.

Krok 3:
Globální ovládnutí světa "mesiášským králem (Antikristem)" rabínů, který donutí svět k přijetí jejich zákona a hrdelního trestu za porušení tohoto zákona, aka Noahidských protokolů.
Gojům budou usekávány hlavy: (Mishneh Torah, Kings and Wars 3:8)

"Kdokoli bude shledán, že rebeluje proti králi (Antikristovi), ztratí svůj život, a král má moc ho odsoudit k smrti okamžitě. Dokonce i když král dá příkaz jednotlivci, aby se přesunul na jisté místo, a on tak neučiní, anebo jestli dostane zákaz opustit svůj byt, a on to poruší, je vinen trestem smrti; a pakliže si to král přeje, může podepsat ortel smrti ihned, neboť je psáno: Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, ať mu přikážeš cokoli, zemře. (Jozue 1:18) ...Ale nemůže vykonat jiný způsob popravy než stětí hlavy mečem."

Zmíněný text rozkrývá hned dvě věci najednou:
1) Záhadné objednávky gilotin v USA, Kanadě a Mexiku, anebo tlaky na americkou vládu, aby změnila při rozsudcích smrti způsob poprav ve prospěch dekapitace hlav. Člověk by si pomyslel, že globalisti mají smysl pro recesi, když se vracejí ke starým praktikám z dob Francouzské revoluce. Kdosi už poznamenal, že gilotiny vyjdou pro masové popravy levněji než náboje do pistolí a samopalů. Teď je ale vidět skutečný důvod: Prostě způsob popravy gojů stětím jejich hlav nařizuje talmud.
2) Finální rozluštění celé koronaplandemie jako generální zkoušky na přijetí Noahidských protokolů. Kdo má covid anebo se nenechal otestovat, musí zůstat doma v "karanténě". Porušení je trestáno zatím peněžitými tresty národními gojskými vládami, které jsou všechny dirigovány synagogou satanovu. Až nastoupí Antikrist, budou to již tresty smrti.

I když se gojové nakonec podřídí Noahidským protokolům, včetně povinného očkování / čipování, nebudou mít pokoj. Starší lidé na vakcíny zemřou (vyřeší se tak důchodový problém, jak kdysi Hitlerjugend zpívali Dědečkové babičky, ujídáte chlebíčky), ze zbytku přeživších se doopravdy po změně DNA stanou zvířata, jak to požaduje talmud, který dává další instrukce, k čemu tato "zvířata" použít (Mishneh Torah, Kings and Wars 6):
a) Gojská zvířata budou povinna talmudským Židům odvádět daně (asi tak jako v dobách expanze Otomanské říše podrobené národy, které odmítly přestoupit na islám).
b) Gojská zvířata budou muset zdarma pracovat na židovských statcích (asi jako za časů roboty, kdy se pracovalo na panském).
Talmud pak nařizuje, aby byly ignorovány veškeré výhrady gojů typu "já odvádím daně, tak proč bych měl ještě zadarmo pracovat" či "já zadarmo na Židy pracuji, tak proč bych jim měl ještě platit".

Gojové budou zotročeni: (Eruvin 43b)
"Jakmile se zjeví mesiáš, všechny národy budou sloužit židovskému národu."

Zabijte nejlepší z Gojů: (Mekhilta d'Rabbi Yishmael 14:7)
Nejlepší z Gojů se míní ti, kteří již konvertovali k judaismu, ale stále se jim nedá věřit.

Rabínská pedofilie: (Sanhedrin 54b + Ketubot 11b)
Chlapci i děvčata se smějí beztrestně sexuálně zneužívat, pokud jsou mladší než devět let - platí pro židovské i gojské děti.

Co se týče evangelíků, jedna část je naprosto naivní a o Noahidských protokolech nikdy neslyšela. Do druhé skupiny se řadí tzv. evangelikáni, podporující bezmezně Izrael a přátelící se s talmudskými rabíny v domnění, že vyznávají s nimi stejného Boha. Ti považují veškeré výhrady proti Noahidským protokolům za projev antisemitismu (stejné jako v případě Sionských protokolů). Je tu zmínka o jednom evangelickém faráři, který nedávno natočil společné video s rabínem, a rabína pozval za rok s sobě domů. Rabín mu na to odpověděl: "Za rok bude všechno jinak," a farář vůbec nechápal, že rabín tím myslí, že za rok už nebudou rovný s rovným, ale farář jako goj v mesiášské éře bude jeho zvířecím sluhou.

Co se týče katolíků, je zde vzpomenut tragický dokument Nostra aetate - Deklarace o vztahu církve k nekřesťanským náboženstvím, vyhlášená Pavlem VI. 28. října 1965 na II. vatikánském koncilu. Poprvé v historii byla pozornost zaměřena na vztah katolíků a Židů. Jejím důsledkem byla podřízenost pokoncilní katolické církve synagoze satanově.

Všichni američtí presidenti od Jimmiho Cartera až po Donalda Trumpa museli každoročně přijímat delegaci synagogy satanovy ve věci Noahidských protokolů. Do presidentovy kanceláře nakluše v den narozenin rabína Menachema Mendela Schneersona deset rabínů Chabad Lubavich, a president jim musí stále znovu podepisovat podporu Noahidských protokolů v jejich zakotvení v ústavě Spojených států.

Celý rozhovor trvá sice půldruhé hodiny, ale rozhodně stojí za to si to vyposlechnout celé. Je to všechno z první ruky o tom, jaké je skutečné smýšlení talmudských rabínů a jaké jsou jejich plány. Věci, o kterých zatím veřejně musejí zarytě mlčet, ale až o nich začnou otevřeně mluvit, už bude pozdě…
Frog
@Observateur Souhlasím, že u konvertitů není záruka, že jejich obrácení probíhá tím správným směrem. Jenže zde vůbec nejde o svědectví konvertity o jeho nové víře, ale hovoří se zde toliko o jeho předchozí víře coby talmudského rabína s poselstvím pro křesťany, kteří toho o talmudu a tajných záměrech rabínů vědí jen velmi málo. Zapadá to tedy do podobné kategorie jako svědectví ex-zednářů, ex-…More
@Observateur Souhlasím, že u konvertitů není záruka, že jejich obrácení probíhá tím správným směrem. Jenže zde vůbec nejde o svědectví konvertity o jeho nové víře, ale hovoří se zde toliko o jeho předchozí víře coby talmudského rabína s poselstvím pro křesťany, kteří toho o talmudu a tajných záměrech rabínů vědí jen velmi málo. Zapadá to tedy do podobné kategorie jako svědectví ex-zednářů, ex-mormonů, ex-jehovistů atd. Navíc všichni tři účastníci diskuse perfektně ovládají hebrejštinu, což jim umožňuje hlubší náhled jak do Starého zákona, tak do tajemství talmudu. Všichni tři jsou Židé, takže od Židů má takové svědectví větší váhu, nikdo je nemůže tudíž podezírat z nějakého antisemitismu.
Frog
Dudko, budu jen rád, když někdo v tom rozhovoru odhalí nějaký ten omyl nebo záměrnou lež. Nechť to klidně sdělí, já nikoho neblokuji. Z mého pohledu v tom videu je podána dostatečná argumentace - hebrejský text talmudu s anglickým překladem (tam není co pokazit či zfalšovat), a to vše srovnáváno se současnou situací ve světě - se vším, co se dnes děje. To by musel být člověk doopravdy slepý, aby …More
Dudko, budu jen rád, když někdo v tom rozhovoru odhalí nějaký ten omyl nebo záměrnou lež. Nechť to klidně sdělí, já nikoho neblokuji. Z mého pohledu v tom videu je podána dostatečná argumentace - hebrejský text talmudu s anglickým překladem (tam není co pokazit či zfalšovat), a to vše srovnáváno se současnou situací ve světě - se vším, co se dnes děje. To by musel být člověk doopravdy slepý, aby ty souvislosti nevnímal.
ekans
obrátil se Ratisbone, ovoce jeho života to ukazuje o tomto nevíme nic