Clicks292
Juraj313
7

Bol Mohamed Falošný Prorok?

1.Kto bol Ježiš?

Bol Ježiš vždy Bohom?
Vyslal poslov pred tým, než prišiel on sám?
Bol Ježiš “Slovom”?
1 Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. 2 Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. - Evanjelium podľa svätého Jána 1:1
kresťania tvrdia, že Ježiš je Boh. To znamená, že on musel byť tým, ktorý sa zjavoval hebrejským prorokom
Teofánia - fyzické zjavenie Boha pred ľudskou bytosťou. V Starom zákone je opísaných niekoľko teofánií. Všetky majú jednu vec spoločnú - nik nevidel tvár Boha
Dokonca ani Mojžiš - dominantná osobnosť Starého zákona - nemal toto privilégium
Príklady, keď sa Boh zjavil v ľudskej podobe na krátky čas

Zjavil sa Abrahámovi:
1 Potom sa mu ukázal Hospodin v dúbrave Mamreho, keď sedel pri dveriach stánu za horúčavy dňa. 2 A keď pozdvihol svoje oči, videl a hľa, traja mužovia stáli naproti nemu. A keď ich uvidel, bežal im v ústrety odo dverí stánu a poklonil sa k zemi. 3 A povedal: Môj Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prosím, neobídi svojho služobníka! 4 Dovoľ, prosím, nech sa donesie trochu vody, a umyte svoje nohy a oprite sa pod stromom. 5 A donesiem kúsok chleba, a posilnite svoje srdce; potom pojdete ďalej, lebo veď práve preto aj idete popri svojom služobníkovi. A riekli: Učiň tak, ako si povedal. 6 Vtedy sa ponáhľal Abrahám do stánu k Sáre a povedal: Vezmi rýchle tri saty jemnej bielej múky, zamies a sprav koláče. 7 Potom bežal Abrahám k stádu rožného dobytka a vzal útle teľa dobré a dal sluhovi, ktorý sa ponáhľal, aby ho pripravil. 8 A tak vzal masla, mlieka a teľa, ktoré pripravil, a položil to pred nich a sám stál pri nich pod stromom, a jedli. 9 A riekli mu: Kde je Sára, tvoja žena? A on povedal: Hľa, v stáne je. 10 A riekol: Istotne sa navrátim k tebe podľa času života, a hľa, Sára, tvoja žena, bude mať syna. - Prvá kniha Mojžišova 18:1-10

Zjavil sa Mojžišovi:
Horiaci ker - Druhá kniha Mojžišova - Mojžiš zhliadol horiaci ker. Oheň však konáre nepohlcoval. Mojžiš počul skrze neho Boží hlas:
4 A Hospodin videl, že odbočil, aby videl, a Bôh zavolal na neho z prostredku kra a riekol: Mojžišu, Mojžišu! A on odpovedal: Tu som. 5 A riekol: Nepribližuj sa sem! Sozuj svoju obuv so svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. 6 A riekol: Ja som Bôh tvojho otca, Bôh Abrahámov, Bôh Izákov a Bôh Jakobov - Druhá kniha Mojžišova 3:4-6

Mojžiš nevidel tvár Boha
A zase riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pri tom zostal živý. - Druhá kniha Mojžišova 33:20

Naprieč písmom, Boh tlmočil Svoj odkaz človeku rôznymi spôsobmi:
Sny
Vízie
Hlasy
anjeli

Avšak podľa kresťanskej viery, Boh sa stal človekom iba raz, a to bol práve Ježiš:
A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy - Evanjelium podľa svätého Jána 1:14

Prečo sa Boh stal človekom? Čo to hovorí o jeho spoločníkoch?

2.Kto bol lepší? Hebrejskí proroci alebo 12 apoštolov?
Hebrejskí proroci nesedeli pri Bohu človeku
Ježiš žil s apoštolmi a učil ich 3 roky
Ježiš dokonca umyl jeho apoštolom nohy
12 A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im: Či viete, čo som vám učinil? 13 Vy ma voláte Učiteľom a Pánom a dobre hovoríte, lebo som. 14 Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a Učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. 15 Lebo som vám dal príklad, aby ste, jako som ja vám učinil, aj vy tak činili. 16 Ameň, ameň vám hovorím, že sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17 Ak to viete, blahoslavení ste, keď to aj činíte. - Evanjelium podľa svätého Jána 13:12-17

Tento čin poukazuje na charakteristiku Boha. Učil ich, ako sa pokoriť
Ak bol Ježiš naozaj Bohom Starého zákona, musí to znamenať, že apoštoli boli viac hodní tohto vzťahu než hebrejskí proroci

Kto bol vznešenejší alebo mocnejší - hebrejskí proroci alebo apoštoli?

Bol Šimon Peter dôležitejší alebo mocnejší než Mojžiš?
Neveriaci Tomáš bol lepší než Abrahám?

Je Boh spravodlivý alebo nie?
Nezišiel by Boh na zem a neinkarnoval v blízkosti tých, ktorí sú toho najzaslúžilejší?

Veľkí proroci Biblie sú Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, a Daniel
12 menší proroci sú Ozeáš, Joel, Amos, Obadiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Haggai, Zachariáš, a Malachiáš
Adam, Noe, Abrahám, a Mojžiš

Druhý Traktát Veľkého Šéta: “Lebo Adam bol terčom posmechu… Abrahám a Izaiáš a Jakob boli na výsmech… Dávid bol na výsmech… Šalamún bol terčom posmechu… 12 menších prorokov bolo na výsmech, keďže prišli ako napodobeniny skutočných prorokov. Prišli na tento svet ako napodobeniny skrze Hebdomad, ako keby sa stal silnejším než ja a moji bratia. My sme však vo vzťahu k nemu nevinní, keďže sme nezhrešili. Mojžiš, verný sluha, bol terčom výsmechu. Bolo mu dané meno “Priateľ,” keďže zvrátene svedčili s ohľadom na toho, ktorý ma nikdy nepoznal. Ani on, ani tí pred ním, od Adama až po Mojžiša a Jána Krstiteľa, nik z nich nepoznal mňa ani mojich bratov.”

Boli apoštoli lepší než hebrejskí proroci?
Kresťania nepovažujú Starý zákon za smerodajný
Príchod Ježiša nastolil novú éru
Apoštoli sa stali poslami po Ježišovi

3.Boli dvere proroctva otvorené po Ježišovom odchode?
Ide o jednu z bariér medzi kresťanstvom a islamom
Prečo by mal prísť nejaký prorok po inkarnovanom Bohu-človeku?

Ježiš nikdy nepovedal, že po ňom už nemajú prísť žiadny proroci

15 Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. - Evanjelium podľa svätého Matúša 7:15
Prečo by nás Ježiš varoval pred falošnými prorokmi? Znamená to, že mali prísť aj skutoční proroci?
Nechcel by Ježiš ľudí radšej viesť, než by ich mal zmiasť?
Ovčie rúcho: ovce = proroci; prečo sa obliekať ako ovca, keď ovcí niet?
14 A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla. - Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom 11:14
Epištola svätého Jána potvrdzuje, že proroci naďalej prichádzajú: 1 Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta - Prvá epištola svätého Jána 4:1

Buďte ostražití pred týmito podvodníkmi!

34 Preto hľa, ja posielam k vám prorokov a múdrych a učených v zákone, a niektorých z nich zabijete a ukrižujete a niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta - Evanjelium podľa svätého Matúša 23:34

Vyslal Ježiš poslov po svojom odchode?
Koho Ježiš vyslal po tom, čo odišiel?
12 apoštoli. Apoštol pochádza z gréckeho apostolos, čo znamená “posol”, z apostellein, čo znamená vyslať vpred
Poznáme 12 apoštolov
A potom je tu Pavol

Bol Pavol Ježišov posol?
Pavol Ježiša nikdy nestretol
3 roky po Ježišovi, Pavlovi sa dostalo zjavenia
Saul počul Ježišov hlas na ceste do Damašku, oslepol, a potom Boh poslal ďaľšieho muža, aby mu uzdravil zrak
9 A bol tak tri dni, čo nevidel, a nejedol ani nepil. 10 A bol nejaký učeník v Damašku, menom Ananiáš, ktorému riekol Pán vo videní: Ananiášu! A on povedal: Tu som Pane. 11 A Pán zase jemu: Vstaň a idi do ulice, ktorá sa volá Priama, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula, menom Tarzenského, lebo hľa, modlí sa… 15 Ale Pán mu povedal: Iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanov i pred kráľov i pred synov Izraelových. - Skutky svätých apoštolov 9:10, 11, 15
Pavlovi sa zjavil ešte dvakrát. Je to zaznamenané v knihe Skutky svätých apoštolov
11 A nasledujúcej noci zastal k nemu Pán a povedal: Neboj sa, Pavle, lebo jako si pevne o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. - Skutky svätých apoštolov 23:11

Pavol zmenil mnohé:
Skutky - 12. apoštol Matej
Galaťania - nezhoda s Petrom kvôli náboženským zákonom
Pavol zmenil Ježišove slová:
Ježiš povedal: 17 Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov: neprišiel som zrušiť, ale naplniť. - Evanjelium podľa svätého Matúša 5:17
Pavol: 4 Lebo koniec zákona je Kristus na spravedlivosť každému veriacemu. - Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom 10:4
Nebol snáď Šimon Peter Ježišov nástupca?

Bol Ján Patmos Ježišov posol?
Hovoril si “Ján Patmos” - bol utečencom židovskej vojny, ktorá zničila jeho domovinu - Júdsko
dostalo sa mu vidín, v ktorých sa mu zjavil Ježiš a povedal mu, čo sa má stať. Potom Ján bol vziaty na nebesá, kde videl boží trón, a kde mu anjeli povedali o budúcnosti
10 Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby, 11 ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, prvý aj posledný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmim sborom, ktoré sú v Ázii: do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tyatír, do Sárd, do Filadelfie a do Laodicee. 12 A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a v prostredku medzi siedmimi svietnikmi som videl podobného Synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. 14 A jeho hlava a jeho vlasy boly biele jako biela vlna, jako sneh, a jeho oči boly jako plameň ohňa, 15 a jeho nohy boly podobné mosadzi, jako rozžeravenej v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. 16 A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč, a jeho tvár bola jako slnko, keď svieti vo svojej moci. - Zjavenie svätého Jána 1:10-16
Toto bol iný Ježiš - Ježiš, ktorý bol nahnevaný

Nie sú to proroci? Kto je prorok ak nie ten, komu sa dostáva vízii a komunikuje s Bohom?

Podľa kresťanského presvedčenia, nevysiela azda Boh prorokov a poslov po Ježišovi?

Spomínané osobnosti maju veľký vplyv:
Zjavenie svätého Jána je kniha väčšieho rozsahu než knihy Daniela alebo Zachariáša
Pavol bo údajným autorom 13 z 27 kníh Nového zákona

Buď sa zhodneme na tom, že dvere proroctva boli po Ježišovi naďalej otvorené, alebo budeme musieť vymazať knihy Pavla a Jána Patmosa z Biblie
Otázka znie: Ak súhlasíte, že Ježiš naďalej vysielal poslov, existuje tu možnosť, že Mohamed bol pravdivý prorok!

4.Ako rozlíšime, kto je skutočný prorok, a kto je falošný prorok?
Zamyslite sa, aké sú kritéria z pohľadu kresťanov a moslimov, ak niekto tvrdí, že hlása pravdu, a že je prorok?
Hovorili sme o hebrejských prorokoch, Ježišovi, a dokonca aj o Jánovi Patmosovi a Pavlovi
Ak by boli jediným kritériom vízie, aj Mohamedovi sa dostávalo vízií a nebeskej komunikácie
A čo Joseph Smith, David Koresh, alebo Jim Jones?
Ako teda zistíme, kto je pravdivý?

Ježiš povedal: 16 Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky? - Evanjelium podľa svätého Matúša 7:16
ktoré ovocie je dobré?
Mojžiš & panny:
17 Preto teraz pobite všetko mužského pohlavia medzi deťmi a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža čo do súlože s mužským pohlavím. 18 A všetky deti medzi ženami, ktoré nepoznaly súlože mužského pohlavia, zachovajte si živé. - Štvrtá kniha Mojžišova 31:17-18

23 Potom odišiel odtiaľ hore do Bét-ela. A keď išiel hore cestou, vyšli malí chlapci z mesta, posmievali sa mu a povedali mu: Iď hore, plešivý! Iď hore, plešivý! 24 A on obzrúc sa nazpät a uvidiac ich zlorečil im v mene Hospodinovom. Na to vyšly dve medvedice z lesa a roztrhaly z nich štyridsaťdva detí. - Druhá kniha Kráľov 2:23-25

21 A pobili všetko, zarieknuté na úplnú záhubu, všetko, čo bolo v meste, od muža až do ženy, od mladého až do starého, ba až do vola, dobytčaťa a osla, ostrím meča. - Kniha Jozuova 6:21


Navrhujeme zákon - spôsob, akým spoznáte, kto je pravdivý prorok, a kto je falošný prorok - prikázanie poznania božieho posla:

Volanie k zvrchovanosti Boha
falošní proroci volajú k sebe
skutoční proroci volajú k Bohu

Mojžiš a 10 prikázaní: 2 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. 3 Nebudeš mať iných bohov predo mnou. - Druhá kniha Mojžišova 20:2

Ježiš: A on mu riekol: Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Bôh. A jestli chceš vojsť do života, zachovaj prikázania - Evanjelium podľa svätého Matúša 19:17

Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť. - Evanjelium podľa svätého Lukáša 4:8

9 Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! 10 Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi! - Evanjelium podľa svätého Matúša 6:9-10


Mohamed: 1. Riekni “On Boh je jedinečný, 2. Boh sám o sebe večný. 3. Neplodil a nebol splodený - a niet nikoho, kto je mu rovný.” - Korán 112:1-4

Váš Boh je Boh jediný a niet božstva okrem Neho, milosrdného, zľutovného - Korán 2:163

Tí, ktorí ti vernosť prisahajú, prisahajú vlastne Bohu a ruka Božia odpočíva na rukách ich - Korán 48:2


2. Poznanie
Proroci demonštrovali ich Bohom-dané poznanie. Nasleduje niekoľko príkladov:
Jozef, Daniel - výklad snov, poznanie neviditeľna, odpovede na dovtedy neodpovedané otázky
Liečenie - znalosti medicíny
Učenie - morálka a správanie

Ježišovo učenie:
53 A stalo sa, keď dopovedal Ježiš tie podobenstvá, že sa pobral preč odtiaľ 54 a prijdúc do svojej otčiny učil ich v ich synagóge, takže žasli a hovorili: Odkiaľ má tento tú múdrosť a tie divy? - Evanjelium podľa svätého Matúša 14:53-54

Čo učil Ježiš?

19 Svojou trpezlivosťou si dobyte svoje duše! - Evanjelium podľa svätého Lukáša 21:19

36 Lebo čo osoží človekovi, keby získal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil? - Evanjelium podľa svätého Marka 8:36

Nekonaj zlo tým, ktorí konajú zlo tebe. Jednaj s nimi s odpustením a vľúdnosťou - Sahih Bukhari

43 Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach - Evanjelium podľa svätého Matúša 5:43-45

Vy, ktorí veríte, hľadajte pomoc v trpezlivosti a v modlitbe, veď Boh je veru s trpezlivými - Korán 2:153

Hojnosť nespočíva v množstve svetských statkov, ale bohatstvo je plnosťou duše (srdca) - Sahih Muslim 1051

“Prišiel som iba preto, aby som zdokonalil dobrý charakter” - Musnad Ahmad

A sme to My, kto mŕtvych oživujeme a to, čo pred tým učinili, i to, čo po nich zostane, zapisujeme. A každú vec sme zrátali v zjavnom Imámovi - Korán 36:12


3.Posledná Vôľa
Prvá kniha Mojžišova 5-10 - Adamovi nástupcovia
Rebeka dosiahla, aby sa Jakobovi, ktorý bol prestrojený za Ezava, dostalo otcovho požehnania. Izák následne odmietol vziať Jakobovo požehnanie späť po tom, čo sa dozvedel, že bol podvedený. Následne ho Ezav úpenlivo prosil, a tak Izák dal aj jemu menšie požehanie (Prvá kniha Mojžišova 27:34-40
Prvá kniha Mojžišova 48:1-19 - Keď sa Jozef dozvedel, že jeho otec je na smrteľnej posteli, vzal svojich dvoch synov a vybral sa ho navštíviť (Gen 48:1). Keď ich Jakob uvidel, požehnali ich (48:9). Aj keď Jozef postavil svojho staršieho syna, Manassesa, po Jakobovej pravej strane, Jakob prekrížil ruky a svoju pravicu dal na Jozefovho mladšieho syna - Efraima (48:14). Jozef sa pokúsil svojho otca napraviť (48:18), no Jakob trval na tom, že konal úmyselne, a že Efraim bude ten väčší z dvoch synov (48:19)

Ako vieme, že Ježiš bol tým, kým vravel, že bol
hlásil sa k proroctvám o ňom, a tiež poslednú vôľu
16 A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje, v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. 17 A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša, a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu 19 a vyhlásiť rok Pánov príjemný. 20 A zavrúc knihu oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boly uprené na neho. 21 A začal im hovoriť: Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach - Evanjelium podľa svätého Lukáša 4:16-21

Ján Krstiteľ bol ukazovateľom na ceste k poznaniu Mesiáša

Evanjeliá Nového zákona vo veršoch spomínajú predchodcu Mesiáša

Knihy Izaiáša a Malachiáša spomínajú návrat proroka Eliáša ako ukazovateľa, podľa ktorého je možné spoznať Mesiáša

3 Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu! - Prorok Izaiáš 40:3
23 Riekol (Ján Krstiteľ): Ja som hlas volajúceho na púšti: Urovnajte cestu Pánovu! jako povedal prorok Izaiáš - Evanjelium podľa svätého Jána 1:23


Bol Mohamed spomenutý v Biblii? Aké sú biblické dôkazy pre kresťanov a židov o tom, že Mohamed bol prorok?

Povedal: „Zo Sinaja prišiel Hospodin, zažiaril im zo Seíru, zaskvel sa z vrchu Parán a prišiel do Meriby pri Kadéši, po jeho pravici bol planúci oheň - Piata kniha Mojžišova 33:2
Nesľúbil Ježiš, že niekoho vyšle po svojom odchode? A čo Tešiteľ (Parakletos)?
14 Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. 15 Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 16 a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17 toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. 18 Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám - Evanjelium podľa svätého Jána 14:14-18
Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. - Evanjelium podľa svätého Jána 14:26

grécke slovo “Parakletos” je možné vyložiť iba dvomi spôsobmi:
prvý význam je Paraklytos, čo znamená “tešiteľ,” “pomocník,” alebo “agent,” ako vravia kresťania
druhý význam je Periklytos, čo znamená “ten, ktorý je chválený.” Arabský ekvivalent tohto slova je slovo “Ahmad.”

A spomeň si, ako vravel Ježiš, syn Márie: “Deti Izraela, ja som vskutku poslom Božím k vám, potvrdzujúcim pravdivosť toho, čo bolo predo mnou zoslané z Tóry, a oznamujúcim vám radostnú zvesť o poslovi, ktorý príde po mne, ktorého meno Ahmad bude.” Avšak keď predvedol im jasné dôkazy, povedali: “To je kúzelníctvo zjavné.” - Korán 61:6

Židia sa pridržiavajú zákonov Mojžiša, no neprijali Ježiša.
Kresťania sa pridržiavajú zakonov Ježiša, no nepraktizujú zákony Mojžiša.

Jakože môžete povedať: Sme múdri, a zákon Hospodinov je u nás? Ale hľa, na lož robí, čo robí, lživé pero pisárov. - Prorok Jeremiáš 8:8

Ale beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť. - Evanjelium podľa svätého Matúša 23:13-14

A vzali si učencov svojich a mníchov svojich za pánov vedľa Boha - Korán 9:31


Učenci, hodnostári, kňazi, a duchovní zvádzajú ľudí zo správnej cesty znova a znova

Bol Mohamed prorok? Bol prorokovaný Starým a Novým zákonom?

Nesnažíme sa zasadiť úder kresťanstvu. Pravda a logika však vždy nakoniec prevládnu.

Zhrnutie:
Kto bol Ježiš?
Kto bol lepší, hebrejskí proroci alebo 12 apoštolov?
Boli po Ježišovi dvere proroctva naďalej otvorené?
Ako rozlíšime, kto je skutočný prorok, a kto je prorok falošný?

Ak zvážime uvedené body, je možné, že Mohamed bol prorok?
ekans
bez toho otazníku a s vykřičníkem, Ďuri
apredsasatoci
Kde ste sa všetci vykotili?
Chodíte na školenie priamo k Luciferovi, či kde sa tu všetci beriete?! 😱
b8111
Příteli, mohl by jsi uvést nějaký odkaz, na uspořádání nebe, dle proroka Mohameda? Kolik má stupňů, na kterém je Ježíš, dcera Mohameda, Abráhám, atd......? Prosím o oficiální verzi, ne samovolný matoucí výklad. Děkuji
Juraj313
Ďakujem za otázku priateľu. Odpoveď na túto a iné dotazy bude dozaista zverejnená, keď sa pozornosť a srdcia ľudí zamerajú na sľúbeného spasiteľa, ktorý je už na tomto svete, a ktorý vybuduje náboženstvo odzákladu. Pretože organizované náboženstvá dnešnej doby - či už ide o islam, kresťanstvo, alebo judaizmus - sú na míle vzdialené od náboženstva prorok a poslov božích. Dúfam, že ti táto odpoveď …More
Ďakujem za otázku priateľu. Odpoveď na túto a iné dotazy bude dozaista zverejnená, keď sa pozornosť a srdcia ľudí zamerajú na sľúbeného spasiteľa, ktorý je už na tomto svete, a ktorý vybuduje náboženstvo odzákladu. Pretože organizované náboženstvá dnešnej doby - či už ide o islam, kresťanstvo, alebo judaizmus - sú na míle vzdialené od náboženstva prorok a poslov božích. Dúfam, že ti táto odpoveď postačí
b8111
Příteli, já jsem chtěl jasnou odpověď, ohledně nebe, dle učení Mohameda. Já neřeším příchod Mahdího. Proč se vykrucuješ a zavádíš debatu jinde?
Stylita
Juraj313
kdo je onen slíbený spasitel, který je už na tomto světě? jaké jméno má ten tvůj spasitel pobývající zde na zemi?
b8111
Stylita: Pro Juraje jsi obyčejný káfir, tedy Ti může lhát do očí. Nejsi pro něj, ani lidem knihy, protože věříš v Krista, syna Božího, Boha trojjediného. Tedy si zasloužíš smrt a nebudeš spasen, bratře.