Varovanie
662

Závet, ktorý urobil Kristus, náš Pán na kríži.

Závet, ktorý urobil Kristus, náš Pán na kríži vo svojej modlitbe prednesenej večnému Otcovi.

(Mystické Mesto Božie ,PREBODNUTIE III.zväzok.)

690. Keď bolo na Kalvárii vyvýšené sväté drevo kríža, na ktorom sa hore vznášalo ukrižované vtelené Slovo, prv než povedal niektoré zo siedmich slov, Kristus sa v duchu modlil k svojmu nebeskému Otcovi a povedal: " Môj Otče a večný Bože, vyznávam a velebím Ťa z tohoto stromu kríža a prinášam Ti obetu chvály v mojom umučení a smrti; lebo podstatným spojením s božskou prirodzenosťou povzniesol si moje človečenstvo na najvyššiu dôstojnosť Krista, Bohočloveka, pomazaného Tvojím vlastným Božstvom. Vyznávam Ťa pre hojnosť najvyšších milostí, aké sú možné a pre slávu, ktorú si od prvého okamihu môjho vtelenia udeľoval môjmu človečenstvu a preto, že od večnosti až do tejto hodiny si mi udelil plnú moc nad vesmírom ako v ohľade milosti tak aj prirodzenosti. Ustanovil si ma za Pána neba i zeme (Mt 28, 18), slnka, mesiaca a hviezd, ohňa, vzduchu, zeme a mora a všetkých živých a neživých tvorov na nich a v nich; urobil si ma usporiadateľom ročných časov, dní a nocí, s plnou mocou a vládou podľa mojej slobodnej vôle a urobil si ma Hlavou, Kráľom a Pánom anjelov a ľudí (Ef 1, 21), aby som ich spravoval a riadil, aby som trestal zlých a odmeňoval dobrých (Jn 5, 22); dal si mi vládu a moc, aby som ľubovoľne nakladal so všetkými vecami od najvyššieho neba až do najhlbších priepastí pekelných (Zj 20, 1). Do mojich rúk si vložil večne ospravedlnenie ľudstva, cisárstva, kráľovstva a kniežatstvá, veľkých i malých , bohatých i chudobných; a pre všetkých, ktorí sú schopní Tvojej milosti a slávy, si ma urobil Ospravedlniteľom, Vykupiteľom, neobmedzeným Pánom celého ľudského pokolenia, života a smrti, svätej Cirkvi, jej pokladov, zákonov a požehnaní milosti; vôbec všetko si, môj Otče, odovzdal mne a podriadil mojej vôli a mojim ustanoveniam a preto vyznávam, vyvyšujem a velebím Tvoje sväté Meno."
691. "Teraz v tejto chvíli, môj Pane a večný Otče, keď sa vraciam z tohoto sveta na Tvoju pravicu cez túto smrť kríža, ktorou dovršujem svoj úkol vykúpenia ľudí, ktorý mi bol uložený, prajem si, aby sa ten istý kríž stal súdnou stolicou našej spravodlivosti a nášho milosrdenstva. Pribitý naň žiadam si, aby som súdil tých, za ktorých dávam svoj život. Keď som ospravedlnil svoje stanovisko, prajem si rozdeliť poklady zásluh, ktoré som získal svojím príchodom na svet, svojím umučením a smrťou, medzi spravodlivých a nespravodlivých, podľa toho, ako si každý zaslúži za svoje skutky lásky alebo nenávisti. Snažil som sa získať všetkých smrteľníkov a pozýval som ich k účasti na svojom priateľstve a milosti; od prvého okamihu svojho vtelenia ustavične som pre nich pracoval; znášal som nepohodlie, únavu, urážky, potupu, výčitky, bičovanie, tŕním korunovanie a teraz podstupujem hroznú smrť na kríži; vzýval som Tvoju nesmiernu láskavosť za všetkých; bdel som pri modlitbách, postil som sa, chodil som sem a tam, učiac ich ceste života večného. Čo sa mňa týka, snažil som sa zaistiť večnú blaženosť všetkým ľudom, ako som ju pre všetkých zaslúžil bez toho, aby som niektorého z nich vylúčil. Založil a zriadil som zákon milosti, pevne a navždy som založil Cirkev, v ktorej všetky ľudské bytosti môžu byť spasené."
692. "Avšak podľa našej vedomosti a prezieravosti vieme, môj Bože a Otče , že v dôsledku ich zloby a odbojnej svojhlavosti nechcú všetci ľudia prijať našu večnú spásu ani použiť naše milosrdenstvo a cestu, ktorú som im otvoril svojimi námahami, životom a smrťou, ale že mnohí pôjdu radšej po svojich hriešnych cestách do záhuby. Ty si spravodlivý, môj Pane a Otče a nanajvýš spravodlivé sú Tvoje súdy (Ž 68, 37); a preto je spravodlivé, keď si ma ustanovil za sudcu živých i mŕtvych, dobrých i zlých (Sk 10, 3); aby som dobrým dal odmenu za to, že mi slúžili a nasledovali ma a hriešnikom trest za ich zvrhlú zátvrdlivosť ; aby sa spravodliví podieľali na mojich dobrotách,a zlí aby boli zbavení dedičstva, ktoré nechceli prijať . Teraz teda, môj večný Otče, v mene mojom i Tvojom a pre Tvoju oslavu, robím svoj posledný odkaz podľa mojej ľudskej vôle, ktorá sa zhoduje s Tvojou večnou božskou vôľou. Najprv uvádzam svoju najčistejšiu Matku, ktorá mi dala ľudskú existenciu; Ju ustanovujem za jedinú a hlavnú dedičku všetkých mojich darov prirodzenosti, milosti a slávy. Ona bude paňou a majiteľkou všetkého, čo je moje. Dary milosti, ktorých ako púhy tvor je schopná, obdrží už teraz, kdežto dary slávy sľubujem, že Jej udelím, keď príde príhodný čas. Prajem si, aby bola Paňou anjelov i ľudí, mala nad nimi plné vlastnícke právo a vládu a vyžadovala od všetkých služby a poslušnosť. Diabli sa Jej musia báť a byť Jej poddaní. Všetko nerozumné tvorstvo, nebesia, hviezdy, planéty, živly so všetkými živými tvormi, s vtákmi a rybami a so všetkými zvieratami, ktoré v nich sú, bude Jej taktiež poddané a bude Ju uznávať za svoju paniu a bude Ju so mnou oslavovať. Prajem si tiež, aby bola pokladníčkou a rozdávateľkou všetkých bohatstiev nebeských i zemských . Čokoľvek ustanoví a zariadi v mojej Cirkvi pre moje dietky, synov ľudských, potvrdia aj tri božské Osoby; a čokoľvek bude žiadať pre smrteľníkov teraz, neskoršie a vždy, my urobíme podľa Jej vôle a Jej priania."
693. "Pre svätých anjelov, ktorí boli poslušní Tvojej svätej a spravodlivej vôli, ustanovujem za obydlie najvyššie nebo, ako ich pravý a večný príbytok a s ním aj blaženosť večného nazerania a požívania nášho Božstva. Prajem si, aby Ho večne používali ako svoj majetok, ako aj našu spoločnosť a priateľstvo. Ustanovujem, aby uznávali moju Matku za svoju zákonitú Kráľovnú a Paniu, aby Jej slúžili , sprevádzali a chránili Ju, aby Ju všade a vždy nosili na rukách a poslúchali ju vo všetkom, čo si bude priať , čo nariadi alebo rozkáže. Diablov, ktorí sa protivia našej dokonalej a svätej vôli, zavrhujem a zbavujem našej spoločnosti a pohľadu na Nás; znovu ich odsudzujem, aby u nás boli v ošklivosti a na večnú stratu nášho priateľstva a slávy, ku strate pozerania na Moju Matku, na svätých a mojich priateľov, spravodlivých. Vykazujem a určujem im za obydlie na večné časy miesta, ktoré sú najvzdialenejšie od nášho trónu, totiž pekelné priepasti uprostred zeme, kde nie je žiadne svetlo, ktoré sú plné hrôz a nepreniknuteľnej tmy (Juda 6). Ustanovujem, aby toto bolo ich údelom a dedičstvom, čo si sami vyvolili svojou pýchou a svojhlavosť ou proti božskej Bytosti a Jej ustanoveniam. V tých večných žalároch ich bude trápiť večný, neuhasiteľný oheň.
694. "Z množstva ľudu v plnosti svojej dobrej vôle volám, vyberám a oddeľujem všetkých spravodlivých a predurčených, ktorí pomocou mojej milosti sa zachránia tým, že Ma budú nasledovať, plniť moju vôľu a poslúchať Môj svätý zákon. Týchto hneď po Mojej najčistejšej Matke ustanovujem za dedičov všetkých mojich tajomstiev, mojich požehnaní, mojich sviatostných pokladov, tajomstiev skrytých v Písme svätom; mojej pokory, tichosti srdca, cností viery, nádeje a lásky; opatrnosti, spravodlivosti, miernosti a statočnosti; mojich božských darov a dobrodení; môjho kríža, námah, opovrhnutí, chudoby a nahoty. - Toto bude ich údel a dedičstvo v tomto smrteľnom živote. Pretože si musia všetko toto vyvoliť, aby pracovali úspešne, ako záruku môjho priateľstva (zanechávam im) odkazujem im utrpenie, ktoré som si Ja vyvolil, aby ho mohli znášať s radosťou. Ponúkam im svoju ochranu a obranu, moje sväté nadšenie, každému podľa jeho spôsobilosti a stupňa lásky. Sľubujem, že im budem Otcom, bratom a priateľom a oni budú moje vyvolené a milované dietky, a ako takých ustanovujem ich za dedičov všetkých mojich zásluh a pokladov bez obmedzenia. Prajem si, aby všetci, ktorí sa stanú schopnými, podieľali sa na dobrách mojej svätej Cirkvi a na sviatostiach; a keď stratia moje priateľstvo, opäť ho môžu získať a nadobudnúť moje milosti a požehnania skrz moju očisťujúcu Krv. Pre všetkých bude otvorená a prístupná prímluva Mojej Matky a svätých a Ona ich bude uznávať za svoje dietky, ochraňovať ich a považovať za vlastné. Moji anjeli ich budú brániť, riadiť a chrániť a na rukách svojich ich ponesú, aby sa nepotkli, a ak padnú, pomôžu im vstať ." (Ž 90, 11-12).
695. "Taktiež je moja vôľa, aby moji spravodliví a vyvolení stáli vysoko nad zatratenými a nad diablami, aby sa ich moji nepriatelia báli a poslúchali ich; aby im slúžilo všetko rozumné a nerozumné tvorstvo; aby všetok vplyv neba, planét a hviezd im bol priaznivý a pôsobil dobre na ich život; aby zem, jej živly a zvieratá ich živili. Všetky tvory, ktoré sú moje a slúžia mi, budú im patriť a budú tiež im slúžiť ako mojim dietkam a priateľom, (1 Kor 3, 22; Múdr 16, 24), a ich požehnanie bude z rosy nebeskej a tučnosti zemskej (I Mojž 27, 28). Prajem si mať s nimi svoju rozkoš (Prísl 8, 31), zdelovať im svoje tajomstvá, dôverne s nimi obcovať a žiť s nimi v bojujúcej Cirkvi pod spôsobom chleba a vína, ako neklamná záruka večnej blaženosti a slávy, ktorá im je sľúbená; robím ich účastníkmi a dedičmi tejto slávy, aby ju mohli so mnou požívať v nebi večným právom a v neklamnej blaženosti,"
696. "Dovoľujem, aby predvedení k zatrateniu (hoci boli stvorení pre iné, oveľa vyššie ciele) mohli mať za svoj podiel a dedičstvo žiadosť tela a očú (Jn 1, 1-16), i pýchu so všetkými jej následkami; aby jedli a uspokojovali sa s prachom zemským, to jest s bohatstvom, s vášňami, s porušenosťou tela a jeho rozkošami a s márnivosťou a domýšľavosťou sveta. O také statky sa namáhali a venovali im všetku snahu myšlienok i tela; v takom zamestnaní vyčerpali svoje sily, dary a požehnania, ktoré sme im udelili a oni si so svojou slobodnou vôľou zvolili klam, pohŕdajúc pravdou, ktorej som ich učil vo svätom Zákone (Rim 2, 8). Zavrhli zákon, ktorý som vpísal do ich sŕdc, vnuknutý mojou milosť ou ; pohrdli mojím učením a mojimi požehnaniami a počúvali mojich a svojich nepriateľov; prijali ich lži a márnosti (Ž 4,3), konali neprávosti, išli za svojimi chúťkami, hľadali potešenie v pomste, prenasledovali chudobných, pokorovali spravodlivých, posmievali sa jednoduchým a nevinným, snažili sa vyvyšovať a byť povznesení nad všetky cédri libanonské v konaní podľa zákona neprávosti." (Ž 36,35).
697. "Pretože toto všetko robili proti našej božskej dobrotivosti a zatvrdilo zotrvali vo svojej zlobe a pretože sa zriekli synovských práv, ktoré som pre nich zaslúžil, aj ja ich vydeľujem zo svojho priateľstva a zo svojej slávy. Ako Abrahám oddelil deti otrokyne a určil pre ne nejaký majetok, ale hlavné dedičstvo vyhradil pre Izáka, syna slobodnej (neotrockej) Sáry (I Mojž 25, 5), tak aj ja odkladám na bok ich nárok na moje dedičstvo a dávam im pominuteľné majetky, ktoré si sami vyvolili. Odlučujem ich od našej spoločnosti aj od mojej Matky, od anjelov a svätých a odsudzujem ich do večného žalára a pekelného ohňa v spoločnosti Lucifera a jeho diablov, ktorým dobrovoľne slúžili a zbavujem ich akejkoľvek nádeje na úľavu. Toto je, Otče môj, rozsudok, ktorý vynášam ako hlava a sudca ľudí a anjelov (Ef 4, 14); (Kolos 2, 10), a toto je závet urobený pred mojou smrťou, a je to výsledok môjho vykúpenia, podľa ktorého je každý odmenený tak, ako si zaslúžil podľa svojich skutkov a podľa Tvojej nevystihnuteľnej múdrosti a podľa rovnoprávnosti tvojej najprísnejšej spravodlivosti."(2 Tim 4, 8). Takú modlitbu predniesol Kristus, náš Spasiteľ, na kríži svojho večného Otca. Bola zapečatená a uložená v srdci presvätej Márie, ako mystický a posvätný závet, aby Jej príhovormi a starostlivou opatrnosť ou mohol byť od toho okamihu svojho času používaný v Cirkvi svätej, tak ako bol predtým pripravený a zdokonalený múdrou prozreteľnosť ou Božou, v ktorom všetko minulé i budúce je vždy jedna prítomná doba.