Stylita
15371

Boží slovo na den 16.6. A.D. 2022

Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. Dvanáct apoštolů k němu přistoupilo …
Samson1
Tento osel je lepší teolog jako Otčenáš i Lutherová.
U.S.C.A.E.
Jn 23. začalo od konca (6, 55 - 58)
Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: „Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli vaši otcovia, mannu, a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.” …More
Jn 23. začalo od konca (6, 55 - 58)

Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: „Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli vaši otcovia, mannu, a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.”

Apoštol na liturgii

149. začalo (1 Kor 11, 23 - 32)

Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré sa za vás láme; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal čašu a hovoril: „Táto čaša je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ju budete piť, na moju pamiatku.“ A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť túto čašu, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánovu čašu nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z tej čaše. Lebo kto je a pije nehodne, nerozoznávajúc Pánovo telo, ten si je a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. Ale keď sme súdení, Pán nás napráva, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom.

Evanjelium na liturgii

Jn 23. začalo (6, 48 - 54)

Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: „Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.” Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!” Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.”
Samson1
Samson1
Tak ten počítač si dovolil udělat osla ze mně. Skočilo tam něco jiného, nebo to bylo přímo dopuštění Boží.
One more comment from Samson1
Samson1
No ale hlaně když se máme všichni rádi i toho osla. 😉
Martina Bohumila Lutherová
Vidíš a já jsem myslela ,že jsi myslel to kolečko co drží,
Samson1
V tom je ten osel právě chytřejší než ty, páč ví, že je to Pán, Kristus přítomný ve způsobu chleba - tajemství víry. Ne nadarmo se dnes na svátek Božího těla čte text Písma o nasycení, rozmnožení chlebů a ryb, což poukazuje na boží všemohoucnost. Jen s Tomášem Akvinským můžeme zazpívat "Klaním se ti vroucně skrytý Bože náš. Vidět, že osel má o kolečko víc a poklonil se Pánu přítomnému v …More
V tom je ten osel právě chytřejší než ty, páč ví, že je to Pán, Kristus přítomný ve způsobu chleba - tajemství víry. Ne nadarmo se dnes na svátek Božího těla čte text Písma o nasycení, rozmnožení chlebů a ryb, což poukazuje na boží všemohoucnost. Jen s Tomášem Akvinským můžeme zazpívat "Klaním se ti vroucně skrytý Bože náš. Vidět, že osel má o kolečko víc a poklonil se Pánu přítomnému v eucharistii a kterém Pán řekl: Toto je moje tělo.....
U.S.C.A.E.
tá pokora Krista spôsobuje závrat vybral to najmenšie čo Eucharistia obsahuje a to Jeho Telo a Krv to že obsahuje aj Jeho Dušu a Božstvo pre pokorenie sa nespomenul
Martina Bohumila Lutherová
Vzpomínám: Hekla/prý z polska, špatně psala česky vyklubal kuťák/
Samatha : vydržela jen pár týdnů- /také kuťák/
tovika ? stále ještě nevyřešena :_))
Maria Maria - tutovka kuťák
Máš rád ženské role což o to.....More
Vzpomínám: Hekla/prý z polska, špatně psala česky vyklubal kuťák/
Samatha : vydržela jen pár týdnů- /také kuťák/
tovika ? stále ještě nevyřešena :_))
Maria Maria - tutovka kuťák

Máš rád ženské role což o to.....
Hanka Kraská
Je Kristus prítomný celý v každej jednej malej čiastočke konsekrovaného chleba a vína? - Christianitas
.
(Úvaha sv. Tomáša Akvinského prevzatá z jeho Sumy teologickej. Je napísaná spôsobom otázok a tvrdení a následným odpovedaním – prvé tri body sú tvrdenia, na ktoré sv. Tomáš odpovedá a nakoniec vyjadruje svoj postoj. Medzi jednotlivými tvrdeniami, na ktoré reaguje, nemusí byť zhoda. Môžu …More
Je Kristus prítomný celý v každej jednej malej čiastočke konsekrovaného chleba a vína? - Christianitas

.

(Úvaha sv. Tomáša Akvinského prevzatá z jeho Sumy teologickej. Je napísaná spôsobom otázok a tvrdení a následným odpovedaním – prvé tri body sú tvrdenia, na ktoré sv. Tomáš odpovedá a nakoniec vyjadruje svoj postoj. Medzi jednotlivými tvrdeniami, na ktoré reaguje, nemusí byť zhoda. Môžu zahŕňať aj protikladné stanoviská. Argumentuje na každé zvlášť. Pozn. red.)
Je Kristus prítomný celý v každej malej čiastočke konsekrovaného chleba a vína?
Zdá sa, že nie, pretože:
1. Chlieb a víno možno deliť donekonečna. Keby bol Kristus celý v každej jednej malej čiastočke chleba a vína, znamenalo by to, že Kristus sa v chlebe a víne vyskytuje nekonečnekrát. A pretože nekonečno je v rozpore s prírodou alebo milosťou, nemôže sa Kristus nekonečnekrát vyskytovať v každej čiastočke chleba a vína.

2. Telo Krista Pána – pretože je organizmom – pozostáva z častí usporiadaných určitým spôsobom. Dôležitým znakom organizmu je to, že každá jeho časť je oddelená od ostatných a vzdialenosť medzi nimi je presne vymedzená, ako je napríklad vzdialenosť medzi jedným okom a druhým okom alebo medzi okom a uchom. Prítomnosť celého Krista v každej čiastočke chleba a vína by vylučovala takúto možnosť. Celý Kristus teda nie je prítomný v každej malej časti chleba a vína.

3. Telo Kristovo sa nikdy nestane duchom, vždy si udržiava pravú podstatu tela. Telo je v podstate „tvar zaberajúci konkrétne miesto“, charakteristickým znakom tohto tvaru je to, že jeho rôzne časti sú usporiadané na rôznych miestach v priestore. Zdá sa preto, že niet pochýb o tom, že celý Kristus môže byť prítomný v každej malej čiastočke.

Ako hovorí sv. Augustín, každý kto prijíma Krista Pána, prijíma ho v každej čiastočke celého, nielen jeho časti.
Odpovedám nasledovne: vo sviatosti Eucharistie je podstata Kristovho Tela z moci sviatostnej, preto je Telo Kristovo v tejto sviatosti na spôsob podstaty. Preto je zrejmé, že celý Kristus je v ktorejkoľvek čiastke chleba a vína, aj keď hostia ostáva celistvá a nielen vtedy, keď sa láme, ako hovoria niektorí, keď tvrdia, že obraz sa odráža v celom zrkadle, v rozbitom zrkadle sa však zvlášť objaví v každej časti. Nie je tu žiadna podobnosť. Množstvo obrazov vo fragmentoch rozbitého zrkadla nastáva z rôznych odrazov k rôznym častiam zrkadla, tu však je len jedno posvätenie, skrze ktorého je Telo Kristovo v tejto sviatosti.
Ad 1.: Pre Kristovo Telo v podobe chleba platí, že sa nebude deliť donekonečna, ale vyskytuje sa toľkokrát, na koľko častí bol chlieb rozdelený.

Ad 2.: Špecifické vzdialenosti medzi jednotlivými časťami tela sú podmienené jeho merateľnou veľkosťou, ktorá je zase determinovaná povahou látky v tele. A pretože premena podstaty chleba dosahuje svoj účel priamym uvedomením si podstaty Kristovho tela vo sviatosti, toto telo existuje v Eucharistii špecifickým spôsobom. Tieto vzdialenosti charakterizujú pravé telo Kristovo, ale ako vieme, nie z hľadiska merateľného množstva, ale z hľadiska podstaty.

Ad 3.: Uvedený argument vychádza z povahy orgánov z hľadiska ich rozmerov. Vieme však, že Kristovo telo je vo sviatosti Eucharistie nie prostredníctvom dimenzií, ale prostredníctvom podstaty.
Sv. Tomáš Akvinský, Suma teologická
Jozef Jožin Hancko
Čo k tomu dodať:človek je tvor vynaliezavý a preto sa snaží a obzvlášť v dnešnej dobe ospravedlniť si hriech všemožným spôsobom.Jedna kvapka nie je more ale more napĺna mnoho kvapiek.Kristus je prítomný v Eucharistii duchovne.Čiže prirovnám to trebárs k mikrovlnnému žiareniu.Je to zdroj ktorý vyžaruje duchovno.Ježiš Kristus v dvoch zjaveniach jasne a zretelne hovorí že prijímanie sv prijímania …More
Čo k tomu dodať:človek je tvor vynaliezavý a preto sa snaží a obzvlášť v dnešnej dobe ospravedlniť si hriech všemožným spôsobom.Jedna kvapka nie je more ale more napĺna mnoho kvapiek.Kristus je prítomný v Eucharistii duchovne.Čiže prirovnám to trebárs k mikrovlnnému žiareniu.Je to zdroj ktorý vyžaruje duchovno.Ježiš Kristus v dvoch zjaveniach jasne a zretelne hovorí že prijímanie sv prijímania do rúk je svätokrádežou a je to nehodné.Iba v prípadoch svätených rúk ako sú kňazi,reholníci,reholníčkyalebo obyčajný ludia ktorý ho berú do rúk v prípade že by malo dôjsť k znesväteniu,tak vtedy by to bolo ok.No tu je vidieť úpadok a nakoniec aj panna mária mala k sv prijímaniu hlbokú úctu.Čiže darmo tu budete písať nachádza sa nenachádza sa.Je kompletne v celej hostii.Kristus nie je zviazaný ani časom ani priestorom.Potom by sa načo používala paténa ked tie omrvinky by nemali mať význam?!Presne o toto išlo diablovi aby cez hlúpu poslušnosť dosiahol lahostajnosť, nedbanlivosť,rúhanie, svätokrádež a aby prestali mať ludia akúkolvek úctu k eucharistii a aby sa bez výčitiek konalo toto zlo a najhoršie na tom je že mnohý to považujú za výsadu brať Kristovo telo do svojich rúk.Takže diabol svoje dosiahol a o “vakcínach” nehovoriac!!!
Hanka Kraská
Ctihodný Carlo Acutis a jeho láska k Eucharistii
Ctihodný Carlo Acutis a jeho láska k Eucharistii
catholicnewsagency.com
Taliansky tínedžer, ctihodný Carlo Acutis, ktorého blahorečenie schválil vo februári pápež František, bol známy svojím talentom na počítačové programovanie. Podľa postulátorky jeho kauzy svätorečenia však tento dar využil spôsobom, v ktorom nám môže ísť príkladom svätosti.
More
Ctihodný Carlo Acutis a jeho láska k Eucharistii

Ctihodný Carlo Acutis a jeho láska k Eucharistii

catholicnewsagency.com

Taliansky tínedžer, ctihodný Carlo Acutis, ktorého blahorečenie schválil vo februári pápež František, bol známy svojím talentom na počítačové programovanie. Podľa postulátorky jeho kauzy svätorečenia však tento dar využil spôsobom, v ktorom nám môže ísť príkladom svätosti.
Carlo sa preslávil tým, že Eucharistiu nazval svojou "diaľnicou do neba".
"O Carlovi vieme, že jedným z jeho najväčších oporných pilierov bola Eucharistia a druhým Panna Mária", pre EWTN News uviedla Nicola Gori, postulátorka kauzy svätorečenia Carla Acutisa. Carlo sa denne modlil ruženec a popri iných skutkoch zbožnosti pravidelne trávil čas pred Eucharistiou v adorácii. Povedal: "Keď nastavíme tvár slnku, opálime sa ... ale keď sme pred Eucharistickým Ježišom, stávame sa svätými."
Carlo zomrel na nádor mozgu v roku 2006, vo veku 15 rokov. Leto po svojich 14-tych narodeninách trávil skúmaním eucharistických zázrakov a tvorbou webstránky, kde ich katalogizoval a vymieňal si s druhými informácie. Goriová spomína: "Carlo chcel, aby sa ľudia čo najviac priblížili Eucharistii a použil na to internet. V lete pred svojou smrťou vyhľadával miesta, kde sa vo svete odohrali veľké Eucharistické zázraky, ktoré boli uznané Cirkvou, a to od počiatkov Cirkvi až podnes." Webstránka, ktorú Carlo vytvoril, bola genézou Eucharistických zázrakov vo svete, medzinárodnou ´prehliadkou´, ktorá tieto udalosti vyzdvihuje. Goriová pokračuje:
"Carla znepokojovali ľudia, ktorí sa vzdialili od Cirkvi a od sviatostí a chcel ich priviesť späť. Jeho webstránka otriasa svedomím ľudí, vyzýva vrátiť sa k podstate viery a k plným kostolom. Carlo vo svojom detstve ľudí privádzal na omšu a k prijímaniu sviatostí spolu s ním. Predstavte si, že svojich rodičov priviedol k tomu, aby každý deň chodili na svätú omšu. Nie naopak, že rodičia privádzali jeho ako malého chlapca na omšu, ale on sám na ňu chodil a presvedčil aj ostatných, aby denne prijímali sväté prijímanie."
Postulátorka nazvala Carla misionárom, ktorý "používal internet na šírenie evanjelia ako sa len dalo". Zdôraznila, že Carlo skvele ovládal prácu s počítačom a internetom a že počas vyšetrovania, potrebného pre kauzu blahorečenia tohto chlapca, analyzovali technici celý jeho počítač aby zistili, aké webstránky navštevoval. "Zistilo sa, že všetko, na čo počítač používal, aj celý jeho prieskum, slúžil iba na dobré. Robil na ňom len to, čo bolo jeho srdcu najbližšie. Carlo Acutis nikdy nepoužil internet na niečo, čo by neslúžilo dobrému účelu."
Carlovo blahorečenie sa malo uskutočniť na jar 2020, no bolo odložené kvôli pandémii koronavírusu. Podľa postulátorky procesu sa čaká iba na zlepšenie zdravotnej situácie, aby sa mohol stanoviť deň slávnosti, pretože "Carlovo blahorečenie bude určite slávnosťou pre mnohých mladých, ale aj všetkých ostatných, lebo Carlo bol známy v mnohých krajinách; bol takpovediac univerzálne známy, a preto by bola škoda, keby sa tejto slávnosti mohlo zúčastniť len pár ľudí. Kauza Carla Acutisa je však po všetkých stránkach pripravená na blahorečenie."

MIRACOLI EUCARISTICI - Mostra Internazionale Ideata e Realizzata da Carlo Acutis e Nicola Gori

Eucharistické zázraky – Modlitba.sk

Zomreli za Eucharistiu. Dokázal by si to aj ty? - zastolom.sk - Keď má Boh miesto za rodinným stolom

Carlo Acutis, laik : Životopisy svätých

Eucharistický zázrak Kristovej krvi v Ludbregu, Chorvátsko
Stylita
Z denní liturgie
Srdce Páně - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Melchizedech, král Šalemu, přinesl chléb a víno - byl knězem nejvyššího Boha - a požehnal Abrámovi slovy: „Požehnán buď Abrám od nejvyššího Boha, který stvořil nebe i zemi. Veleben buď nejvyšší Bůh. který ti vydal do rukou tvé nepřátele.“ Abrám mu dal desátek ze všeho.
Gn 14,18-20
Žalm:
Ty jsi kněz navěky podle …More
Z denní liturgie
Srdce Páně - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Melchizedech, král Šalemu, přinesl chléb a víno - byl knězem nejvyššího Boha - a požehnal Abrámovi slovy: „Požehnán buď Abrám od nejvyššího Boha, který stvořil nebe i zemi. Veleben buď nejvyšší Bůh. který ti vydal do rukou tvé nepřátele.“ Abrám mu dal desátek ze všeho.
Gn 14,18-20

Žalm:
Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!

Hospodin řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici,
dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.“

Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu:
„Panuj uprostřed svých nepřátel!

Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku:
zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.“

Hospodin přísahal a nebude toho litovat:
„Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!“
Zl 110(109)

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás (vydává). To čiňte na mou památku.“ Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud (on) nepřijde.
1 Kor 11,23-26

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Aleluja.
Jan 6,51

Evangelium:
Lk 9,11b-17