Clicks2.3K
defendfaith
11

Rozoberme si kacíra petra(skalu) a jeho blud ktorý sem hodil o zjaveniach - slovo za slovom...

Peter(lala) píše: V Biblii sa hovorí vela o spáse, ale nič o spovedi!

Spása je z viery v Ježiša Krista. Táto viera je učená cirkvou katolíckou, pretože Cirkev je opora a stĺp pravdy (1 Tim 3,15). Cirkev určila spoveď nie na základe zjavenia ako nám tu heretik peter(lala) chce povedať, ale na základe BIBLIE kde sa hovorí: komu odpustíte hriechy budú odpustené a komu ich zadržíte budú zadržané! Teda je lož, že sa v biblii nehovorí o spovedi! Cirkev ranná dostala presné inštrukcie o spovedi a je to aj zapísané v Písme samotnom!

Ďalšia perlička tohto heretika: Vo Svätom Písme sa hovorí doslovne o spasení, ale nehovorí sa doslovne o spovedaní-sviatosti zmierenia...

Z tejto vety je až podivné, akoby heretik peter(lala), dával sviatosti NAD spasenie - je to akoby chcel zapriahnuť koč pred koňa! Tento človek nemá ani len poňatie čo je to katolícka viera a preto veľmi správne niekto poznamenal, že si vytvoril nové náboženstvo.

Pre všetkých ktorí sa aspoň trochu učili katechizmus - viera je základný kameň - ale viera v čo? Viera v Krista Ježiša, Božieho Syna. Z tejto viery ak je správna, plynú skutky. Nie skutky mimo túto vieru, ale priamo z tejto viery. Načo sú nám tieto skutky? Aby sme posväcovali svoje životy. Načo potrebujeme posväcovať svoje životy? Aby sme naplnili Pánov príkaz - buďte svätí, ako je Váš nebeský Otec svätý. Ako môžeme byť svätí? Tak že budeme sväto žiť, v čom nám pomáha sedem sviatostí, ktoré sú peniazmi na ceste viery. Pretože cesta do neba je cesta úzka, ktorá vedie k úzkej bráne a len málo ľudí ňou prechádza - väčšina ide cestou širokou do pekla. Úzka cesta je cesta nepohodlná, bolestivá, plná odriekania, modlitieb, protivenstiev...

Je sedem sviatostí zaznamenaných v Písme Svätom? Samozrejme! Všetkých sedem sviatostí je v Písme Svätom a v katechizme, ktorý Matka Cirkev ustanovila pre jednoduchšie pochopenie svätého Písma.

Peter(lala) píše: preto zvlašť protestanti sa spoliehaju na vyznanie hriechov (bez spovedi) že budu spasení. To však je velký omyl.

Neviem prečo je toto omyl pre petra(lala), keď vyzvdihuje protestantov skrze svojho milovaného pápeža, ktorý im robí reklamu a nedá na nich dopustiť? Ešte aj rozdvojená osobnosť? Veď touto vetou by ho pápež František opľuval čo tu napísal!

A teraz heréza total recal!: Katolici, keby neverili novým zjaveniam (mimobiblickým), tak by nevedeli o tom, že spasa a zmierenie opisané v Biblii sa týka konkretne sv.spovedi.

Kto ustanovil sviatosti? Cirkev! Ktorá Cirkev? Ranná Cirkev na čele s Petrom, Pavlom a ďalšími apoštolmi! Prečo ustanovila Cirkev sedem sviatostí? Pretože Cirkev dostala túto moc od Ducha Svätého! Peter(lala) si myslí, že keď prišli zjavenia, vtedy Cirkev ustanovila zmierenie, ktoré je zaznamenané v Písme samotnom našim Pánom. Ďalšia vec je tá, že vieru ktorú mali apoštoli, je tá istá viera ako ju máme dnes (ak nerátam sektor NOM). Vieru ktorú vyznával Svätý Pavol, vyznával rovnako Pius X. a vyznávame ju aj my, k tomu apoštoli mali tiež sedem sviatostí, eucharistiu, spovedanie hriechov. Kde je v Písme napísané o spovedi?

Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. (Neskôr ušná spoveď). Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. (Rozhrešenie) Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. (Ranná prax verejnej spovede - tvrdšia ako dnes). Keby ani ich nepočúvol, povedz to celej cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. (Vyobcovanie) Mt 18:15-17

Z tohto bola Cirkvou Svätou ustanovená Svätá spoveď, ktorá bola v ranných časoch okrem súkromnej medzi štyrmi očami, aj verejná, ak išlo o hriech veľmi ťažký. Ale spoveď bola ustanovená už v rannej Cirkvi a nie ako blúzni peter(lala), že Cirkev o spovedi vraj nevedela, až keď prišli nejaké zjavenia.

A ďalší blud: Vdaka novým zjaveniam, kde doslovne Ježiš, Mária... hovoria že spoved je potrebná a nevyhnutná pre spasenie - veriaci môžu byť spasení.

Pre spasenie je nevyhnutná viera v Krista Pána. Človek musí zomrieť v milosti posväcujúcej (to z viery plynie - neodporuje spaseniu z viery), človek ale musí prejaviť ľútosť nad svojimi hriechmi a oľutovať ich. Tak dostane rozhrešenie a je v stave posväcujúcej milosti, čo mu však nezaručuje že nepôjde do očistca. Ak človek zomrie v stave ťažkého hriechu, pôjde do zatratenia. Toto je učenie Matky Cirkvi. Naproti tomu tento kacír tu tvrdí, že spoveď je potrebná ku spaseniu. Ak by čítal niekedy katechizmus tak by vedel, že spoveď bez ľútosti je neplatná. K tomu by mal vedieť čo je ľútosť dokonalá a nedokonalá, ale nejdem tu rozoberať katechizmus celý, kvôli jednému bambusovi...

Katechizmus ešte učí prípady, kedy človek nemusí mať spoveď ak ju nestihne, ale keď pred smrťou prejaví ľútosť nad hriechmi, príde ku spáse. Taktiež spása je možná LEN pokrstenému človekovi! Výnimky Cirkvou dané sú, že človek mal túžbu po krste a predtým zomrel, alebo nemal krst, ale zomrel krstom krvi (smrť mučenícka).

Tiež lotor na kríži nemal spoveď a bol spasený
, takže bludy petra(lala) nemajú opodstatnenie.

Toto je ďalšia perla: Nové zjavenia su prakticky Tradiciou, bez ktorej by sme nevedeli ako byť spasení, pretože nestačí sa len vyspovedať, ale aj vyspovedať sa zo všetkých hriechov.

Zjavenia sú Cirkvou chápané iba k posilneniu viery - nič viac. Peter(lala) však kľudne vystúpi proti Cirkvi a jej neomylnému katechizmu, aby povedal svoj vlastný protestantský blud. Tradícia Cirkvi je ústne podanie, ktoré nebolo zapísané, ale bolo predávané z úst do úst. Neskôr bolo celé ústne podanie - teda tradícia, aj zapísaná! Teda Cirkev má zapísané ako Božie Slovo, tak aj tradíciu! Peter(lala) si však myslí, že tradícia Cirkvi pokračuje a nachádza sa v zjaveniach! Cirkev čo urobila v čase je iba to, že vytiahla niektorý článok viery z Písma alebo Tradície a lepšie ho vyložila - ozrejmila. Pretože by inak platilo, že Pavol a Peter mali inú vieru ako máme my, čo je ťažké rúhanie.

Teda Cirkev najprv vyhlásila dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, potom nebo dalo zjavenie v Lurdoch, že je to tak. Ak by katolík neveril v Lurdy, nič a nedeje, pretože Cirkev ako stĺp a opora pravdy ustanovila túto dogmu a hotovo. Pre slabých bola dogma utvrdená nebom, pre silných katolíkov ako napríklad Pavol - nebolo v tom čase túto dogmu vyťahovať - ale Pavol ju poznal rovnako ako my dnes.

Ak by ale zjavenie učilo niečo nové, čo Cirkev neustanovila, - toto zjavenie by NIKDY nedostalo Cirkevné schválenie a preto Medžugorje také nič dostať nemôže, lebo učí PROTI Cirkevnému učeniu! Učenie Cirkvi nebesia potvrdzovali - NIKDY nešli proti učeniu ako sa to deje v tomto čase!

Vyspovedať sa zo všetkých hriechov je nemožné! Písmo hovorí, že už len čo nie je z viery je hriech! Teda človek by sa musel spovedať aj z toho že čítal svetské noviny, že pozeral film ktorý bol svetský, že myslel na svetské veci. Ešte horšie by to bolo v prípade prvého prikázania, kde ak človek nemyslí na Boha - už vtedy hreší! Takže človek nemôže spoznať všetky svoje hriechy dopodrobna! Všetko čo nie je z viery je hriech - iba čo je konané, myslené a hovorené z viery je správne. Dokonca ani Svätci nepoznali všetky svoje tajné hriechy, až pri súdnej stolici Boh ukáže každému aj hriechy, ktoré si myslel že hriechom ani neboli.

Preto Cirkev múdro určila ťažké smrteľné hriechy a ľahké, ktoré sa dajú ľútosťou spytovať doma v samote.

Kto zomrie v stave ťažkého hriechu, teda v stave bez milosti posväcujúcej, ide do zatratenia. Nikde sa nehovoria tieto bludy petra(lala), že človek by mal vyspovedať všetky svoje hriechy, ktoré dokonca ani sám nepozná a spozná ich až na Božom súde.

Tu vidíme krásne, prečo Cirkev učí, že každé jedno zjavenie zo sebou nesie okrem pravdy aj kus bludu - okrem zjavenia nášho Pána, v ktorého heretik peter(lala) neverí.

Záverečná perla: Kto však sa nespovedá zo všetkých hriechov, potom ťažko bude spasený - iba ak cez očistcový ohen

Kacír peter(lala) nevie čo je to očistec. Každý jeden hriech ktorý človek vykoná, je potrebné ešte zaplatiť pokutou. Tak sa stalo Dávidovi, hriech vyznal s Betsebou že cudzoložil, ale následok hriechu musel zaplatiť - zomrelo mu dieťa! Preto ak niekto hreší, Boh mu síce odpustí, ale následok hriechu musí zaplatiť. Buď ho zaplatí tu na tomto svete pokáním, obetami, modlitbami, odpustkami, alebo očistcom, pretože Svätý Pavol hovorí, že nič nečistého do neba nevojde, jedine cez oheň, ktorý všetko zlé spáli. Svätí si vytrpeli očistec už tu na zemi, preto išli rovno do neba.

Cirkev učí, že katolíci na konci vekov nepôjdu do očistca ktorý sa končí, ale svoj očistec si v strašnom prenasledovaní odtrpia na zemi.

Peter(lala) teda nemá dobré vyhliadky na nebo, lebo podľa svojej vlastnej viery ktorú si sám vymyslel, musí vyznať všetky - úplne všetky hriechy, ktoré však nepozná, pretože je mnoho hriechov skrytých našim očiam. Preto píše Jeremiáš - najzradnejšie zo všetkého je ľudské srdce - kto sa v ňom vyzná? Týmto nám svätý prorok hovorí, že nikto nepozná svoju hriešnosť v plnej sile.

Izaiáš bol jedným z najsvätejších prorokov a keď uvidel iba lem Božieho rúcha, spadol ako podťatý, lebo uvidel svoju černotu naproti Božej velebnosti. Uvedomil si čo je to vlastne hriech, ktorý žiaden človek dokonale nespozná - preto hovorí Dávid v žalme: Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach? Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem, Ž 19:12...

Hriech je aj neposlúchanie zákonov svetských - teda ak človek prejde na červenú ako chodec - aj to je hriech, niečo si vybaviť po známosti aj to je hriech, pre petra(lala) je hriech už to, že hovorí a učí proti katolíckej viere a zastáva stanovisko, ktoré Cirkev nepozná - napríklad Františkove novoty. Toto je ťažký hriech proti viere, kde strháva do nevery mnohých ľudí...

Tu vidíme krásne ako NOM funguje. Ich viera stojí na vode. Keby aspoň na piesku, ale toto je viera na vode. Neveriť jedinému pravému zjaveniu Krista Pána, ale zato veriť v zjavenia, ktoré nesú zo sebou aj kúsok bludu...

A takýto človek ako tento kacír peter(lala) tu vypisuje a vypisuje, hrá sa tu na katolíka, pritom vieru neovláda, ani len základ. V tom je ten najskrytejší hriech - pýcha. Pýcha je tichá, nenápadná, tvári sa pokorne. Pritom - kto tu potrebuje petra(skalu) na tomto fóre? Absolútne NIKTO! Podobne nikoho toto fórum nepotrebuje aby sa tu angažoval vrátane mňa a všetkých kto tu priepievajú. Ale peter(lala) je plný pýchy, že on tu niekto je a niečo znamená - tento hriech ešte nikdy nevyznal.

Nechcel by som byť súdený podľa viery petra(lala), lebo podľa tejto jeho viery, nebude spasený nikto a zvlášť on vôbec nie - lebo sa nedá uskutočniť a on je dokonca zvodca, keďže ju tu prezentuje bludy, bez odvolávania sa na Písmo alebo katechizmus...

A potom reagujte na takéhoto kacíra a jemu podobných