Clicks1.2K

Chant of the Mystics: Veni Sancte Spiritus - Come Holy Spirit - Divine Spark - Gregorian Chant

Śpiew mistyków: Veni Sancte Spiritus - Przyjdź Duchu Święty - Boska Iskra - Chorał gregoriański
pozostać_w_prawdzie_Chrystusa
Link do kanału autora/ Link to the author's channel:
www.youtube.com/channel/UCuEGJ2eBN6wz8V…
pozostać_w_prawdzie_Chrystusa
Po polsku:
,,Veni Sancte Spiritus "jest mistyczną modlitwą, używaną do osiągnięcia jedności z Boską Iskrą, która leży głęboko w tobie. Dzisiaj, po zobaczeniu duchowych i religijnych podstawowych prawd w takim stopniu zepsutych i uzewnętrznionych, jest to konieczne podkreślenie i odzyskanie tego oryginalnego zrozumienia, które można znaleźć w prawie każdej mistycznej tradycji na ziemi (Uwaga - …More
Po polsku:
,,Veni Sancte Spiritus "jest mistyczną modlitwą, używaną do osiągnięcia jedności z Boską Iskrą, która leży głęboko w tobie. Dzisiaj, po zobaczeniu duchowych i religijnych podstawowych prawd w takim stopniu zepsutych i uzewnętrznionych, jest to konieczne podkreślenie i odzyskanie tego oryginalnego zrozumienia, które można znaleźć w prawie każdej mistycznej tradycji na ziemi (Uwaga - wiele mistycznych tradycji na ziemi pochodzi od demonów. W tym wypadku mistyka również będzie, ale ze złej strony, ze szkodami na duszy. Chodziło tutaj raczej o to, że dawniej ludzie mieli pewien kontakt z najgłębszą częścią, która się w nich znajduje, a która dzisiaj jest zagłuszana - dopisek własny). Nie chodzi o rzeczy zewnętrzne, ale o to, że łączysz się z Boskim Wymiarem, ukrytym głęboko w tobie, pokonującym rzeczywisty stan niższego ego. Kiedy to wewnętrzne połączenie zostanie nawiązane, jego wyższe siły oświetlą dany byt i wyzwolą od iluzji, odłączenia i zewnętrznej kontroli. Najwyższy czas odzyskać to, co jest nasze."
One more comment from pozostać_w_prawdzie_Chrystusa
pozostać_w_prawdzie_Chrystusa
"Veni Sancte Spiritus" is a mystical prayer, used to achieve unity with the Divine Spark that lies deep within you. Today, after seeing spiritual and religious core truths corrupted and externalized to such an extent, it's nessecary to emphasize and reclaim this original understanding that can be found in almost every mystical tradition on earth (Note - many mystical traditions on earth come from…More
"Veni Sancte Spiritus" is a mystical prayer, used to achieve unity with the Divine Spark that lies deep within you. Today, after seeing spiritual and religious core truths corrupted and externalized to such an extent, it's nessecary to emphasize and reclaim this original understanding that can be found in almost every mystical tradition on earth (Note - many mystical traditions on earth come from demons. In this case, the mystic will also be, but from the wrong side, with damage to the soul. It was rather about the fact that in the past people had some contact with the deepest part that consists of them, which today is drowned out- own note). It's not about external things, but about you connecting with the Divine Dimension, hidden deep in yourself, overcoming the actual state of lower ego. Once this inner connection is made, its higher forces illuminate ones being and liberate from illusion, disconnection and external control. It's about time to reclaim what is ours."