Dvíhanie hôr démonov v ovzduší – bludná modlitba odporujúca Božiemu Slovu!

Milý čitateľ, milý priateľ, milý veriaci v Krista a milý milovník Božieho Slova – Písma svätého.
Z lásky k Pravde, ktorá je všetkým zjavená a nám daná k vereniu a spáse, som sa rozhodol napísať tento článok o jednej čudnej a zároveň bludnej modlitbe, ktorú zaviedol nemenovaný patriarcha v jednom pravovernom kresťanskom spoločenstve a ktorú dal svojím veriacim sa modliť, ako bohom zjavenú modlitbu.
Každý kresťan, ktorý miluje Pravdu a Božie Slovo, nech porovnáva, či je to v súlade s Písmom a s katolíckym učením, ale do II Vatikánskeho koncilu (prečo do..., je vysvetlené v článku : Odpad nevesty Kristovej... Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista! )
Táto modlitba sa inak volá aj „Modlitba jednoty a moci“, ktorá je postavená na dvíhaní hôr démonov v ovzduší nad jednotlivými štátmi vo svete najprv 100 km, 1000 km a 100 000km a hádžu sa v mene Jehošua cez pomyselnú stenu – bariéru na druhú stranu tej bariéry, do ohnivého jazera. Nakoľko nemám záujem robiť reklamu tomuto spoločenstvu, tak ho tu nebudem spomínať, ani autora tejto bludnej modlitby, ale je ľahké si nájsť ju na internete, lebo je zverejnená.
Ohnivé jazero som už spomínal v prednáške: Znamenia posledných čias: Znamenia posledných čias.
V Evanjeliu podľa Marka Mk 11,20-26 je napísané: "Keď niekto povie tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora..."
ὄρει - vrch hora, čo znamená neprekonateľná prekážka, niečo, čo sa nám kresťanom zdá nemožné zdolať.
θάλασσαν - more, jazero. Ježiš bol v tom čase v Jeruzaleme a Betánii a tam učeníci mali blízko Mŕtve more, ale ide tu o akékoľvek more hlavne tom duchovnom zmysle.
Neviem, či v tomto prípade Ježiš myslel na horu démonov, pretože nikde v Evanjeliách Ježiš nedvíhal týchto démonov v ovzduší, ani nám to nekázal takto robiť, aby sme dvíhali nejaké imaginárne hory ZLA v ovzduší a hádzali ich už teraz PREDČASNE do ohnivého jazera. Ani apoštoli to nerobili, preto autor zaviedol bludnú modlitbu a vo svetle Písma usvedčím túto „modlitbu“ ako nesprávnu modlitbu, čiže takto sa skutočný a pravoverný kresťan nemá modliť!
V Mt 8,28-34 a Mk 5,1-20 a Lk 8, 26-39 - je spomenutá tá istá udalosť: oslobodenia a uzdravenia posadnutého človeka, či dvoch.
Mt: "čo ťa do nás Ježišu, Syn Boží, Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ - čiže tu je tajomstvom, že tí démoni ešte neboli v tom čase mučení, sú už v pekle, ale zároveň sú na zemi, aby zvádzali ľudí, ale Ježiš im dovoľuje opustiť človeka a napadnúť svine, ktoré sa, nimi posadnuté, hnali do Genezaretského jazera. Svine sa utopili, ale čo sa stalo s tými démonmi? Šli do ohnivého jazera? NIE!!! Cieľom Ježišovej misie v Gadare, Geraze, Dekapole bolo oslobodiť zúboženého, zotročeného posadnutého človeka a zjaviť tak Božie kráľovstvo. Toto je hlavnou misiou aj kresťanov – oslobodzovať ľudí!
Ešte jedna maličkosť, a to výčitka Ježišovi od démonov: „prišiel si nás predčasne mučiť?“ – tu je vidieť, že oni dobre vedia, že budú raz mučení, ale teraz by to bolo predčasné. Ježiš ich neposiela do ohnivého jazera už teraz. Ale autor modlitby sa tak rozhodol vo svojej odbojnosti ísť proti Slovu a už teraz hádže démonov do ohnivého jazera. Stavia sa touto čudnou modlitbou, ktorú vymyslel, proti samému Bohu a tým aj všetci ostatní, ktorí sa ju stále modlia!!!
U Mk 5, verš 10 je... "a veľmi ho (pluk démonov) prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja". - žiadna zmienka o tom, žeby mali démoni putovať do ohnivého jazera, oni skôr putujú po miestach na zemi a hľadajú "opustené domy, príbytky u samotných ľudí"
V Evanjeliu podľa Lk 11, 24-26 je napísané: "keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel". Podobne v Mt 12,43nn. – tu nie je žiadna zmienka o ohnivom jazere, ale o tom, že démon blúdi a že príbytkom-domom Zlého, môže byť človek, lebo ten ZLÝ chce zotročiť človeka, pokúšať na hriech a nakoniec uvrhnúť do pekla!!!
V Lk 8, 31 je napísané: " A prosili ho, aby im nerozkázal odísť do priepasti" ἄβυσσον – hlbina, priepasť, podsvetie. Tu nie je žiadna zmienka o ohnivom jazere.
Peklo existuje a je reálne, démoni sú tam, ale zároveň je Ježišom a Bohom dovolené nás pokúšať a niekedy škodiť nám (Job) nakoľko je to pre nás prospešné pre spásu, preto sa musíme veľa modliť aby nás „neuviedol do pokušenia“ a ak pokušenie a skúšku Boh dopustí, aby nám dal Ježiš aj so skúškou silu a Milosť v skúške vytrvať. Sláva Ježišovi za každú Milosť a ochranu!!!
Na inom mieste Písma je v Lk 11, 20: „Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo“ - tu Ježiš určite myslí na vyháňanie démonov z úbohých ľudí, nie z nejakej oblohy, či zo vzduchu a dvíhať ich do výšav, aby sa následne hodili cez vymyslenú stenu do jazera. Znamením príchodu Božieho kráľovstva je, že sa oslobodzujú zúbožení ľudia, nie obloha, či povetrie!
V knihe Tobiáš 8, 3 je: „Vôňa ryby odpudila zlého ducha, ktorý ušiel do končín Horného Egypta, Rafael sa hneď odobral za ním, dal ho tam do okov a vrátil sa“. – opäť ani zmienka o ohnivom jazere, ale bol spútaný Božou mocou, duchovnými okovami na určitom mieste tu na zemi.
Svätý apoštol Pavol v Sk 16,16-18 v sile autority veriaceho hovorí„... V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel! A v tej hodine vyšiel.“ – žiadna zmienka, žeby apoštol Pavol vyhnal zlého ducha z veštice a posielal ho do ohnivého jazera. Apoštol sa už vôbec nestaral o to, kde bude ten démon, hlavné bolo, aby bola žena oslobodená, aby ako veštica neškodila Cirkvi, kresťanom a aby si ju náhodou nepomýlili s božou služobnicou, pretože ten démon v nej, hovoril čiastočnú pravdu a chcel si spraviť klamlivú reklamu, že mať takého démona je dobré, a veštenie je dobré, a že veštice hovoria pravdu. Čo je veľmi nebezpečné to pripustiť, lebo veštenie je smrteľným hriechom a kto v minulosti si dal veštiť, musí robiť z toho prísne pokánie, vyznať hriech a ľutovať ho a zriekať sa démona veštenia v mene Ježiša Krista! Dnes ale by možno z takejto veštice v spoločenstve spravili „misionárku“ a dali jej nejaké tituly, pretože sa vytratil z kresťanov dar rozlišovania a skutočná živá viera, dôverujúca Ježišovi Kristovi.
Mohol by som v Slove pokračovať ďalej, ale na koniec poznamenám najdôležitejšie miesta z Písma, ktoré protirečia týmto bludným modlitbám, ktoré sú týmto priamo postavené proti Písmu a kresťanstvu:

V Apokalypse - Zjv 19, 20 je napísané:„ Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili za živa do OHNIVÉHO JAZERA, horiaceho sírou“ .
λίμνην – jazero, more, hlbina, θείῳ. – síra, sírny pach, πυρὸς - oheň
Ten trest hodenia do ohnivého jazera je vykonaný z pohľadu časov, NA KONCI SVETA! My nie sme povolaní Ježišom, či apoštolmi, či tradíciou katolíckej cirkvi, hádzať démonov do ohnivého jazera už teraz, lebo Cirkev to takto nerobila, a ani svätí (pokiaľ viem) v Cirkvi to nerobili a ani tak neučili. Ak áno, a ja sa mýlim, tak nech mi to ktokoľvek vloží ako komentár pod článok a dokáže opak! Z Písma vidíme, že toto dvíhanie a hádzanie démonov do ohnivého jazera, nie je úlohou kresťanov. Toto je úloha Božia – Ježišova ako trest, na konci tohto viditeľného sveta, ako súčasť spravodlivého súdu!
Ďalej v Zjv 20, 10 „A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok...“
Nakoniec v Zjv 20, 14-15 „Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.“
Čiže dokonca aj smrť a aj podsvetie – peklo, bude zvrhnuté na konci časov, do ohnivého jazera!
Dôležité je vedieť, že ohnivé jazero bude tá druhá smrť, a nové a ďalšie muky, ktoré čakajú tých, ktorí odporovali Pravde, odporovali Ježišovi a boli proti Evanjeliu, tých, ktorí sú už teraz v pekle - podsvetí, tých, ktorí na konci sveta budú prenasledovať kresťanov a následne budú Božou – Ježišovou mocou, zvrhnutí do ohnivého jazera, tých, ktorí hlásali bludy a nerobili z toho pokánie aj keď boli napomenutí a hrešili ďalej proti Duchu svätému!
Ja nebudem veriť báchorkám, súkromným výmyslom, fantasmagoriam, falošným proroctvám, ktoré sa nesplnili, falošným zjaveniam, ale Božiemu Slovu, prijímam iba skutočnú tradíciu katolíckej Cirkvi, časovo do II. Vatikánu. Ani žiadne moderné súkromné zjavenia, či Máriine, alebo iné „proroctvá“ ma nebudú ovplyvňovať. Dokonca ani súkromné zjavenia svätých nemusíme veriť pre spásu našej duše!
Ak chceš byť spasený, musíš veriť Božiemu – Ježišovmu Slovu, ako uholnému kameňu, prijať ho a usilovať sa ho žiť!!! Lk 8,19-21
Verím, že niektorí ľudia a ich duše v ťažkom hriechu, bez pokánia, idú po smrti už teraz do pekla, máme to napr. aj v Lk 16, 19-31 v podobenstve o boháčovi a Lazárovi. Panna Mária vo Fatime to tiež potvrdila a zjavila deťom, že množstvo duší ide do pekla. Ale peklo – podsvetie, ešte nie je ohnivé jazero!
Aj ty, milý kresťan, ktorý si hovoríš, že si pravoverný, skús porovnať túto modlitbu s Božím Slovom! Ak sa ja mýlim, tak mi to dosvedč, v čom sa mýlim! Ďakujem.
Môj názor je, že Duch svätý sa pod túto modlitbu nepodpíše, aj keď sa v nej spomína Božie sväté meno Jehošua!
„V mene Ježiša Krista, prikazujem vám všetci démoni, ktorí mňa, aj mojich blízkych, ako revúce levy obchádzate, vzdiaľte sa od nás, od našich príbytkov! V mene Ježiša Krista vám prikazujem, odíďte! Démoni všetkých bludov, v mene Ježiša Krista vzdiaľte sa! Ježiš je jediný Pán, Ježiš je víťaz, Ježiš je Kráľ, Ježiš je záchranca, Ježiš je Pravda, Ježiš je lekár, Ježiš je spasiteľ, Ježiš je Svetlo sveta, alleluja! Panna Mária, Ježišova a moja matka, prosím ťa, ochraňuj nás od Zlých duchov, ktorí sa usilujú nám uškodiť!“ Amen.
Laco Bajzo and one more user link to this post
Laco Bajzo
Otázka je ,aký dôvod má patriarcha BKP produkovať takéto nezmyselné modlitby?
No predsa aby pripravili svet na tú obnovu a nebývalý rozkvet cirkvi a na to patriarchom vymyslené tisícročné kráľovstvo Božie na zemi ,po porazení antikrista:
Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan
Preto všetky patriarchom vymyslené modlitby nazývajú "prorockými" a patriarcha BKP Eliáš im …More
Otázka je ,aký dôvod má patriarcha BKP produkovať takéto nezmyselné modlitby?
No predsa aby pripravili svet na tú obnovu a nebývalý rozkvet cirkvi a na to patriarchom vymyslené tisícročné kráľovstvo Božie na zemi ,po porazení antikrista:
Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan
Preto všetky patriarchom vymyslené modlitby nazývajú "prorockými" a patriarcha BKP Eliáš im tvrdí,že mu ich zjavuje sám Boh ,ale len pre ich spoločenstvo.
Vladykovia BKP a niektorí z ich veriacich naozaj veria ,že Boh dal až teraz ,cez ich patriarchu takúto možnosť a človeku takúto moc zodvihnúť celu horu démonov tisícky kilometrov nad atmosféru a hodiť ich do ohnivého jazera.
Keby to bola pravda ,urobil by to aj Pán Ježiš ,robili by to apoštoli a svätí celých 2000 rokov a dnes by sme už v ovzduší nemali žiadnych démonov ,lebo by už všetci boli popredu v ohnivom jazere. :)
Satan by bol na konci vypustený z pekla ,ako predpovedá Písmo ,ale bol by chudáčisko sám ,lebo jeho armáda by už bola v ohnivom jazere:) Bol by úplne bezmocný a nastal by ten patriarchom predpovedaný raj na zemi.
To sa samozrejme deje len vo fantázii tých ,ktorí sú schopní takýmto teoriám z brucha slepo uveriť a neskúmať ich vo svetle Božieho slova.
apredsasatoci
Pekný rozbor! Ďakujem!
Vždy som premýšľala, aký zmysel malo hodiť svine do jazera. Svine sa utopili, ale démon je predsa nesmrteľná bytosť.
A práve odpoveď na túto otázku je v tomto článku.
A tiež samozrejme platí, ze aj sám diabol musí poslúchať Boha. Čo pre mňa, ako človeka z toho vyplýva? Iba jedno. Za každú cenu získať Ducha Svätého! 🤔