Clicks1.8K
Varovanie
6

ZEMI BUDE VNUCENA TEMNOTA

Poselství archanděla Michaela ze dne 1. listopadu 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
SLOVO, KTERÉ K VÁM PŘICHÁZÍ Z VÝŠE JE: "UVIDÍŠ".
Jako kníže nebeských legií vás spolu se svými legiemi bráním proti zlu.
Držím svůj meč vztyčený…
Mám svou paži připravenou, abych dal povel svým legiím a jednal zvláštním způsobem na pomoc dětem našeho Pána a Krále Ježíše Krista.

Jako generace jste se nechali oklamat a přijali to, co je v rozporu s Božím zákonem; zákonem, který vede každého lidského tvora k tomu, aby stál ve svém těžišti, aby nebylo rozdělení mezi přirozeností a spiritualitou lidské bytosti.
To, co je stanoveno v Božím zákonu, musí vést lidskou bytost k tomu, aby byla rozšířením Boží vůle, která vše řídí. Proto ten, kdo zná Boží zákon, se chová spravedlivě v rámci poznání a plnění Přikázání.
Praktikujte Boží Zákon, neodříkávejte jej nazpaměť, ale v každém výroku hledejte všechny elementy, které jej tvoří a nejsou dodržovány.
Buďte stále duchovnější, oddělte se od světa, abyste neupadli do nevědomosti a následkem toho dali přednost osobním kritériím, a nebyli schopni rozlišovat, co je dobré a co špatné.
Boží lidé:
Existuje tolik falešných nauk bez spirituality, které nevedou k svatosti a bratrství, jejichž cílem je vycvičit arogantní tvory, všeznalé lidi, kteří nepřijímají Svaté učení a chodí z jednoho místa na druhé. Tato stvoření bez lásky v srdci jen podporují své vlastní zájmy.
V křesťanství spiritualita formuje:
Lidská stvoření vedená Duchem Svatým, která hledají ctnosti a dary pravé liturgie, svátostí a Přikázání.
Stvoření oplývající láskou, porozuměním a láskou k svým bližním.
Stvoření pevné víry a hlubokého poznání.
SKUTEČNÁ SPIRITUALITA VEDE K HLEDÁNÍ SVATOSTI.

Hledat v jiných vodách to, co podle vás nemůžete najít v Písmu svatém, je znamením, že nejste stvoření ochotná k jednotě a poznání, které vás vede k řádu, lásce a víře.
Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Toto je čas, kdy se lidské bytosti začnou bouřit proti svým vládcům, proti těm, kteří je přivedli k utrpení.
Po smrti tolika bratří doléhá na lidstvo nejistota. Nejistota tváří v tvář přicházejícímu hladomoru, tváří v tvář krokům války, které budou stále zřetelnější, protože budou přecházet od hrozeb ke zbraním, od provokací k činům, které jsou podněcovány démony, potulující se po zemi a proti nimž jsme byli vysláni bojovat.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se svatý růženec z celého srdce.

Přijímejte našeho Krále v nejsvětější eucharistii řádně připraveny, abyste se neodsoudily tím, že Jej přijmete ve stavu hříchu.

Buďte stvořeními pokoje, aby vás ďábel neposedl. Satanovým cílem je podmanit vás. Jako Boží lidé to nedovolte.
Budete svědky znamení na nebi, která nebudete schopni vysvětlit.
Jste povoláni milovat a zůstat ve službě Nejsvětější Trojici při hledání duší, aby nebyly ztraceny.
Děti našeho Krále, modlete se za Spojené státy, neklid lidských stvoření povede k protestům a covid znovu získá sílu.

Děti našeho Krále, modlete se, velký národ požádá o odchod svého vládce a povýší ženu.
Děti našeho Krále, modlete se, sopky se i nadále probouzejí s velkou silou a budou bránit letecké dopravě. Země se chvěje, a to vyvolává ještě větší tíseň.

Děti našeho Krále, modlete se, Zemi bude vnucena temnota, temnota, která nepochází z Boží ruky.
Lidé našeho Krále buďte bdělí, komunismus postupuje a vede boj s využitím ďáblova umění, aby přemohl své národy, které se budou domáhat svobody. Po celé Zemi dojde k povstáním, proto mé nebeské legie zůstávají s vámi.
POZOR! Nedostatek zboží byl uměle vyvolán, aby byl vytvořen sociální chaos.
Pospěšte si, nečekejte na signál k činům, jinak nebudete mít možnost se připravit.
Žijete v čekání, a proto se ponořte do Boží lásky, požádejte o Boží ochranu a ochranu naší Královny a Matky posledních časů.
Važte si léků, které vám dalo nebe, nepovažujte je za bezvýznamné.
Buďte jednotní, bratrští, jednotní, velmi jednotní.
KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE.
Ve věrnosti a lásce k Nejsvětější Trojici,
Svatý Michael Archanděl

poselstvi-zbytku.org/html1/1770.html
TerezaK
TerezaK
dominikguzman
A potom si sa zobudila s hlavou v nočníku...
TerezaK
ono je to zrovna docela vtipné, ale zkuste si přečíst, jak Duch Svatý pomůže: beforeitsnews.com/…dangerously-close-and-effecting-earth-2519957.html
fiat33
Prosím Dominik neútočte tak nepekne voči Terézii. Ja si rada pozriem čo priloží. Osobné útoky sú nemiestne.