Clicks218

Kto je Hodný?

Kto je Hodný? - 24. júla 2021 - Ježišove slová k nám

Kto je Hodný? Ak Ma Milujete a Poslúchate Ma, ste Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva a Nebudete Sklamaní. Tí, ktorí milujú čokoľvek a kohokoľvek viac ako Mňa, Nie sú Ma Hodní a budú za to musieť viniť len samých seba, pretože Koniec to oznámi.

Buďte Rozumní, buďte Hodní. Milujte Ma s celým vaším srdcom, dušou, mysľou a silou a vášho blížneho ako seba samého. Ak Ste Poslušní Mojim Najväčším Prikázaniam, budete Ma Hodní. Ja Som Láska a Nemením Sa. Láska Nikdy Nezlyháva. Umožnite Mojej Láske byť Zdokonalenou vo vás. V Dokonalej Láske nie je Žiadny Strach. Ste Milovaní, Milujte Ma a Ukážte Mi, že Ma Milujete, že Ja Som vaša Prvá Láska. Ak Ma Pravdivo Milujete, budete Ma Poslúchať.

Buďte Hodní vášho Povolania. Mnohí sú Povolaní, nemnohí Vyvolení. Nemnohí sú Hodní. Nie každý, kto Mi Vraví "Pane, Pane" Zdedí Moje Večné Kráľovstvo. Poviem mnohým v Ten Deň: Choď Preč, Ja Som ťa Nikdy Nepoznal, ty ktorý-ktorá činíš neprávosť. Buďte Rozumní a buďte Hodní. Pevne sa snažte, aby ste boli Schopní Vojsť Cez Úzke Dvere, pretože mnohí to budú skúšať, ale Nebudú toho Schopní, pretože Jedine Hodní budú. Nedajte sa kýmkoľvek zvádzať vás so satanovými lžami, úkladmi a prázdnymi sľubmi, to vedie len ku sklamaniu a Večnému Zatrateniu a Koniec to oznámi.

Ja Sa Nemením. Mením ochotných, tých z vás, ktorí Ma Milujete a Poslúchate. Premieňam vás Na Moju Podobu, aby ste sa Stávali Odleskom, Zrkadlovým Obrazom Mňa. Ja Som Svätý a Nemením Sa. Buďte Svätí, pretože bez Svätosti Nikto Nezdedí Moje Večné Kráľovstvo. Nespravodliví ho Nezdedia. Nebuďte Zvedení. Oni Nie sú Hodní.

Mnohí si vyberajú milovať tmu viac než Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré, ak sa nebudú Kajať a neodvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest, Zahynú. Mzdou hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Nebude žiadna milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Je to voľba s následkami. Pokánie Vedie k Večnému Životu a Koniec to oznámi, ktorí sú Hodní. Ja Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Vy všetci máte slobodnú vôľu a vyberáte si pre seba: Život alebo smrť?

Ja Zachovám Hodných pred Hodinou Skúšky, ktorá Príde na celý svet, aby Testovala tých, ktorí Nebudú Hodní pre Ten Deň. Ja Rozhodnem a Nikto iný. Buďte Rozumní, buďte Hodní. Milujte Ma a Poslúchajte Ma a budete Hodní Vytrhnutia a Nebudete Sklamaní, pretože Ten Deň to oznámi.

youtube.com/watch?v=DXUKAA5Y8LU
Public domain