Victory
434

BKP: Donebevolající zločiny apostatického Vatikánu

video: wistia.com/medias/xz4g29j4aq
rumble.com/vqnh4d-donebevolajc-zloiny.html ugetube.com/watch/2fbVeKPNA6eQVBV bitchute.com/video/o0lDvdsTKFZJ/


Celý Vatikán kromě třech gardistů, kteří opustili službu, přijal mRNA vakcínu. Tato „vakcína“ je ve vážném rozporu s morálkou a Božím zákonem. Vatikán dal zlý příklad všem katolíkům a odstartoval sebevražedný proces lidstva. Zneužil k tomu nejvyšší církevní autoritu, která byla sloupem pravdy a svědomím lidstvu. Přijetím vakcinace se apostatický Vatikán dopustil těžkého zločinu.

Skuteční odborníci naléhavě varovali před mRNA vakcínou, ale analfabet v medicíně, Bergoglio, to cynicky bojkotoval. Sebe tím povýšil na největšího specialistu ve virologii. Co to má znamenat? Buď trpí nepřekonatelnou duševní slepotou, nebo psychickou poruchou. Suverénně vyhlásil slogan: „Vakcína pro všechny“ a „Musí se to udělat!“ Ptáme se: Na bázi kterých výroků konkrétních nepodplatitelných vědců ve virologii Bergoglio pronáší tyto slogany? Žádných! Jeho slogany jsou záměrně matoucí a zločinné!

Lžipapež zodpovědné lékařské specialisty pokládá za diletanty. Za římským Summitem 12.-14. 9. 2021 však stojí více než 12 700 lékařů! Jednotně odsuzují tuto experimentální vakcinaci. Hodnotí ji jako pokusy na lidech, které jsou dle Norimberského kodexu kvalifikovány jako zločiny proti lidskosti. Arcikacíř ale dále obelhává veřejnost a nutí ji k přijetí zločinné vakcíny. Absurdně to nazývá projevem lásky. Je to podobné, jakoby tvrdil, že sebevražda či vražda je také projevem lásky.

Na základě hrubé lži rozpoutává štvavou a nenávistnou kampaň proti nevinným lidem. Iniciuje lynčování nevakcinovaných lživým osočením, že ohrožují zdraví ostatních. Ve skutečnosti ten, kdo přijal vakcínu, se stává laboratoří na výrobu smrtících virů. Toto Bergoglio záměrně tají a vinu hází na nevinné. To je ďáblova politika, která vyvolává fanatickou nesnášenlivost mezi lidmi. Vzájemně se zraňují a tento proces stále graduje a nedá se zastavit. Tato Bergogliova podlá lež je do nebe volajícím zločinem!

Bergoglio notoricky lže, nenávidí pravdu a nechce ji ani slyšet. Je to znak mimořádné zatvrzelosti, totální duchovní i duševní slepoty. Bergogliovo jednání je skutečně ďábelské a zasluhuje si největší trest, jak lidský, tak Boží, protože masy vrhá na cestu zabijácké nevraživosti, nenávisti a zloby. Bergogliův zločin má už dnes za následek zmrzačení a smrt mnohých. Nejhorší však je, že Bergoglio organizuje a prosazuje satanizaci lidstva a táhne miliony duší do věčné záhuby.

Znovu připomínáme, že na tomto náboženském podvodníkovi a zločinci je několikanásobná Boží anathema – prokletí dle Galaťanům 1,8-9.

Modifikovaná RNA vakcína obsahuje tkáň z nenarozených dětí, které po odebrání tkáně zaživa byly zavražděny. Tento satanský akt – obřad – je protikladem svatého křtu. Svátostným křtem jsme byli sjednoceni s Kristem, s Jeho vykupitelskou smrtí a dostalo se nám nového života (Ř 6,3-4). Infekce prvního hříchu vešla do lidské přirozenosti od ducha lži. První lidé Boží přikázání nerespektovali, ale naopak, uvěřili ďábelské lži, že budou jako bohové. Situace s vakcínou je v mnohem obdobná. Znovu mnozí nechtějí slyšet varovný hlas pravdy skutečných odborníků, ale věří duchu lži, který dnes působí skrze Bergoglia a podobná ďáblova média.

Křest je duchovně spojen s Kristovou smrtí (Ř 6,3). Při své smrti Ježíš prolil krev: „Nebyli jste vykoupeni... stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou.“ (1Pt 1,18-19)

Krev Ježíše Krista nebyla pouhou mučednickou krví. Spasitelova krev je krví nové smlouvy mezi Bohem a člověkem. Krví, kterou prolil za mnohé na odpuštění hříchů (Mt 26,28).

Masová vakcinace je antikřtem ďáblovým, který prosazují jeho agenti. Skrytě zasvěcují vakcinované satanu, a to prolitou krví nevinných dětí při satanském obřadu, po němž byly tyto děti zavražděny. Vakcína mRNA je spojena s krví a se smrtí nevinných dětí. Vakcinovaní přijetím této „vakcíny“ podstupují ďáblův antikřest a nevědomě, podvedeni lživými agitátory, se stávají ďáblovým duchovním vlastnictvím. To je světová katastrofa. Tu platí slova Kristova: „Váš otec je ďábel, vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě. Když mluví, nemůže jinak, než lhát, protože je lhář a otec lži.“ (J 8,44)

Arcikacíř Bergoglio není Božím služebníkem, ale je služebníkem ďáblovým. Stejně tak jsou ďáblovými služebníky všichni, kteří s ním tvoří jednotu ducha.

Vakcinovaní lidé byli oklamáni! Zrádní církevní klerikálové jim otupili svědomí! Oklamali je lživá mainstreamová média i prodejní politici. Proto odmítli přijmout pravdu i varování skutečných odborníků. Kdyby ve svém životě skutečně hledali pravdu, nenechali by se oklamat.

Lžipapež Bergoglio svými slovy a skutky veřejně propaguje vakcinační satanizaci. Viditelně ji zahájil intronizací démona Pačamamy a pak i prosazováním legalizace sňatků sodomitů a adopcí dětí pro ně. Ty jsou kradeny rodičům sociálními službami. Kdo nechce vzít realitu vážně a slepě páchá vakcinační sebevraždu, nemá a nebude mít omluvy.

Proč se nenašli kromě tří gardistů ve Vatikánu aspoň tři biskupové či kněží, kteří by učinili totéž, co gardisté? Hlady by nezemřeli, navíc by se stali precedentem a ukázali by pravdivé východisko, kterým je pokání. Oni ale zbaběle či kvůli kariéře přijali vakcínu, na které je krev nenarozených dětí. Tím otevřeli dveře globalizačnímu satanskému antikřtu.

Vědecká pracovnice v USA odešla z laboratoře, protože tam byla svědkem vpravdě satanského obřadu. Vytrhávali tkáň z dětí pro účely těchto „vakcín“. Nenarozené děti jsou už natolik vyvinuté, že vnímají bolest. Sadistickým způsobem jim byla vyrvána tkáň z ledvin či plic a pak byly zavražděny. A právě tento způsob výroby vakcíny propaguje tzv. papež. On vytváří mimořádný tlak, aby tento satanský cejch byl vpíchnut do každého člověka. Toto v žádném případě není vůle Boží, ale je to vůle ďáblova, kterou arcikacíř Bergoglio a odpadlý Vatikán prosazuje.

Touto tzv. vakcínou byl satanizován celý Vatikán a viditelně naň dopadlo Boží prokletí (Gal 1,8-9).

Je zajímavé, že třem gardistům bylo jasné, že vakcíny spojené s brutálním potratem jsou velkým hříchem, ale biskupům a kněžím ve Vatikánu to jasné nebylo a není. To je ale vrcholný stupeň zaslepenosti a duchovní temnoty. Je to ztráta i poslední kapky svědomí. Jak by chtěl takový biskup či kněz v hodině smrti činit pokání, když celý život notoricky pokání a cestu pravdy odmítal? Takového nekajícího a zatvrzelého biskupa a kněze čeká ohnivé jezero. Vatikán je dnes odstrašujícím příkladem nejtěžších duchovních zločinů v dějinách lidstva.

Zaměstnanci Vatikánu nechtějí slyšet, že mRNA vakcína 1) mění lidský genom, a tím je vzpourou proti Bohu Stvořiteli a slouží k vyhlazení lidského rodu; 2) že obsahuje nanočástice, které ve spojení s 5G slouží k ovládání člověka a patří tak do procesu čipizace lidstva, před kterou Bible varuje ohnivým jezerem, a kromě toho obsahuje hydrogel a oxid grafenu, který obsahuje identifikátor; 3) že dnes statistiky potvrzují, že tzv. vakcína nechrání před virem, naopak, tělo po ní produkuje spike protein, takže se vakcinovaný stává laboratoří pro výrobu smrtelně nebezpečných virů; 4) že vakcína, jak bylo řečeno, je spojena se sadistickým zabitím nenarozeného dítěte, a to je satanismus; 5) že je nejúčinnějším nástrojem redukce, čili genocidy lidstva, jak veřejně přiznal Bill Gates.

Pokud se některý katolík nechal bergogliánskou sektou oklamat a vakcínu přijal, ať už další vakcínu nebere, ale činí pravdivé pokání, dokud je ještě schopen pokání činit. Tu jde nejen o časný, ale i o věčný život. „Pokání je spasení, odmítnout pokání je smrt,“ jak říká svatý Basil. Ježíšova slova platí i dnes: „Pokud nebudete činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3). V třetím fatimském tajemství byla předpověděna apostaze a satanizace Vatikánu. Matka Boží také řekla dětem: „Obrátí-li se Rusko, světová katastrofa bude zastavena!“ Obrátí se Rusko k Bohu, anebo půjde cestou globalizační lži a sebevraždy ke škodě své i celého lidstva?

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

6. 12. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8