Clicks189

Z Lásky

Z Lásky - 18. júla 2021 - Ježišove sväté slová k nám

Vychádza to z Lásky, že Som Zaplatil Výkupné, Najvyššiu Cenu za každého jedného z vás, S Mojou Krvou Na Kríži. Som váš Vykupiteľ. Nepatríte už viac sebe, ale Mne a Môjmu Večnému Kráľovstvu, ktoré Nie je tohto sveta, ale je Jediným Kráľovstvom, ktoré bude trvať Naveky Vekov. Ste Mojím Domom, miestom Môjho Prebývania. Nežijem v budovách postavených ľuďmi z kameňa a malty, ale vo vašom srdci, Moji Milovaní. Musíte si Strážiť vaše srdce viac ako čokoľvek iné, pretože dni sú zlé.

Všetko to vychádza z Lásky, že stále Varujem a Volám hriešnikov k Pokániu, aby sa Odvrátili od všetkých ich skazených ciest, pretože Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci, pretože Koniec to oznámi, ale vtedy bude na to príliš neskoro. Teraz je Čas Milosti a aj Čas Milosti Príde ku Koncu a pre mnohých to bude dokonca tento Deň.

Kvôli tomuto Varujem z Lásky, pretože Chcem a Túžim za tým, že každý bude Uzmierený a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. Ja Som vaša Jediná Nádej na Večný Život na Konci. Som Jediná Cesta, Pravda a Život, Jediný Záchranca, Mesiáš sveta, Okrem Mňa nie je Žiaden iný a ani Nikdy Nebude. Mnohí sú oklamaní a vo tme, pretože akceptovali lži ako pravdu. Je mnoho dravých vlkov v ovčích šatách, ktorí zvábili mnohých Preč Odo Mňa, so satanovými lžami, úkladmi a s prázdnymi sľubmi. Pamätajte na to, že jestvuje cesta, ktorá vyzerá správne, ale jej koniec vedie len k smrti, k Večnému Zatrateniu.

Kvôli tomuto sú životy mnohých v ohrození a satan vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. Nechce, aby Poznali Pravdu, pretože mnohí Hynú, pretože im chýba pravé Poznanie Pravdy a Jedine Pravda Oslobodzuje, Nie lži. Kvôli tomuto satan chce, aby boli oklamaní a vo tme a vždy bude skúšať spraviť všetko preto, aby ich držal oklamaných a vo tme, Preč odo Mňa, Svetla sveta.

Mnohí stále rýchlo zaspávajú, Neuvedomujú si čas, v ktorom ste. Z Lásky, stále Varujem a Volám mnohých k Pokániu. Ktorí Ma Poslúchnu a Prijmú Moju Lásku k nim? Som Plný Milujúcej Vľúdnosti, Milosrdný a Dobrotivý. Buďte Rozumní a Nie pochabí, pretože Koniec to oznámi a Nikto nevie, kedy to môže byť jeho Koniec.

youtube.com/watch?v=URNy3mrCZj8
Public domain