Ostrik
LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA
Médón 13:31
To je nedorozumění. Dokument Dignitatis humanae není návod na mnohobožství. Která konkrétní pasáž je podle tebe špatná?
______________________________________________________________________________________________
Problém je stále stejný. Je to nechápavost. Jistí lidé prostě nepochopí, že se …More
LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA
Médón 13:31
To je nedorozumění. Dokument Dignitatis humanae není návod na mnohobožství. Která konkrétní pasáž je podle tebe špatná?
______________________________________________________________________________________________
Problém je stále stejný. Je to nechápavost. Jistí lidé prostě nepochopí, že se církev vyjadřuje k situaci ve světě. Považují každý dokument za NÁVOD, který musí přijmout do osobního života. Ceskoslo ten dokument pochopil tak, že MUSÍ vyznávat více bohů. Pochopil to po svém. Naopak nepochopil, že tento dokument brání křesťany před ateistickými režimy. Myslím, že některé věci chápat nikdy nebude. 🤗
Ostrik
Hlavně si dotčení internetoví diskutéři neuvědomují, že nepřejí náboženskou svobodu římským katolíkům. Protože kvůli nim Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae přišla na svět. Nedokáží ani domyslet, co všechno na sebe ve svých komentářích prozrazují. Co mají ve svých srdcích, když nepřejí bližním to základní - vyznávat lásku k Bohu jedinému celým srdcem, vší silou, celou myslí a …More
Hlavně si dotčení internetoví diskutéři neuvědomují, že nepřejí náboženskou svobodu římským katolíkům. Protože kvůli nim Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae přišla na svět. Nedokáží ani domyslet, co všechno na sebe ve svých komentářích prozrazují. Co mají ve svých srdcích, když nepřejí bližním to základní - vyznávat lásku k Bohu jedinému celým srdcem, vší silou, celou myslí a lásku k bližnímu, vědomě chápanou jako jednotu s bližními?
🤗
11 more comments from Ostrik
Ostrik
Pýchu u těchto jedinců probouzí fenomén internetových diskuzí. Lidé se nechávají rádi oklamat. Zapojují se do diskuzí, aby si pozdvihli sebevědomí. Když následně nahlédnou svou nedostatečnost, trpí a mstí se trollováním. Inu, každý člověk má vymezené možnosti. 🤗
Ostrik
Ať posuzují, dopřejme jim náboženskou svobodu. 😀 Jen je smutné, že nedokáží chápat ani obsah, ani význam, ani dopad těchto dokumentů. Je to vidět na jejich komentářích. Neurčité pocity a tápání. Frustrace, rodící se z uražené ješitnosti. Ztráta integrity, tvořené fantomem představ a omylů, kterou horečně budovali na podstavci chorobného egocentrismu. 🥴
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Náboženskou svobodu a požehnané předpoledne všem vespolek, přeji z celého srdce. 🤗
Ostrik
Stále se najdou tací, kteří by chtěli znásilňovat duši... Jsem přesvědčen, že Deklaraci o náboženské svobodě Dignitatis humanae ani nečetl. www.vatican.va/…/vat-ii_decl_196… ✍️
Ostrik
Možná. A možná, že si jenom neví rady s protisměrnými informacemi. Možná je to člověk, který zoufale potřebuje nějakou berličku, aby se o ní opřel. A ejhle, je nalomená. 🤗
Ostrik
Chtěl bych tě vidět, kdyby v době tvého letničnění za tebou přišla katolická komise, která by ti odebrala děti, protože jsi modlář. A říkali by, že si vybrali učení Pia IX. Kdyby to nebylo smutné, tak bych se dobře bavil. 🙄

P.S. Ještě, že Duch svatý moudře vede církev! 🙏
Ostrik
LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA

ceskoslo 23:52

Co to dítě chudák, jak k tomu přijde?

Tohle je velmi nebezpečný argument praktikovaný norskou sociálkou. Tam se chodíš učit? Děláš si legraci nebo jsi tak zabedněný? 😲
Ostrik
Když pominu skutečnost, že Deklarace o náboženské svobodě vznikla jako reakce na útlak křesťanů v ateistických diktaturách a budu reagovat vážně na tvou otázku, pak se musím zeptat. A jak si představuješ, že bys modlářům zabránil modlařit? Násilím bys je pokřtil a zapsal do katolických matrik? To sis poplet dobu. Skutečného křesťana bych odkázal na jednání Ježíše a jeho apoštolů. NIKOHO K …More
Když pominu skutečnost, že Deklarace o náboženské svobodě vznikla jako reakce na útlak křesťanů v ateistických diktaturách a budu reagovat vážně na tvou otázku, pak se musím zeptat. A jak si představuješ, že bys modlářům zabránil modlařit? Násilím bys je pokřtil a zapsal do katolických matrik? To sis poplet dobu. Skutečného křesťana bych odkázal na jednání Ježíše a jeho apoštolů. NIKOHO K NIČEMU NENUTILI. Takže jestli to měl být pokus o citové vydírání, tak to tedy opravdu nefungovalo. 🤗
Ostrik
LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA

ceskoslo 23:52

Vám se skutečně zdá normální
A tobě to připadá nenormální? 😀
Ostrik
ZÁVĚR
15 Je tedy známo, že si dnešní lidé přejí, aby mohli svobodně vyznávat náboženství soukromě i veřejně; dokonce je ve většině ústav náboženská svoboda už vyhlášena jako občanské právo a slavnostně uznávána mezinárodními dokumenty. (39)((39/Srov. Jan XXIII., enc. Pacem in terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), 295-296.))
Jsou však také vládní režimy, v nichž se sice svoboda náboženského kultu …More
ZÁVĚR
15 Je tedy známo, že si dnešní lidé přejí, aby mohli svobodně vyznávat náboženství soukromě i veřejně; dokonce je ve většině ústav náboženská svoboda už vyhlášena jako občanské právo a slavnostně uznávána mezinárodními dokumenty. (39)((39/Srov. Jan XXIII., enc. Pacem in terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), 295-296.))
Jsou však také vládní režimy, v nichž se sice svoboda náboženského kultu ústavně uznává, ale sami veřejní činitelé se snaží odvracet občany od vyznávání náboženství a krajně znesnadnit i ohrozit život náboženských společností.
______________________________________________________________________________________________
Někdy je mi ze zmanipulovaných lidí tak smutno... 🥴
Ostrik
ceskoslo 23:03

Představuju si pod tím, že má člověk poslouchat pouze svého Stvořitele a ne si vymýšlet vlastní bejkárny. Jistě víš, že i sebevražední atentátníci jednají v souladu se svým svědomím a náboženským přesvědčením.
______________________________________________________________________________________________
Tak jsem si počkal na tu představu. 🙄 Ceskoslo, ty vůbec nechápeš dějinné …More
ceskoslo 23:03

Představuju si pod tím, že má člověk poslouchat pouze svého Stvořitele a ne si vymýšlet vlastní bejkárny. Jistě víš, že i sebevražední atentátníci jednají v souladu se svým svědomím a náboženským přesvědčením.
______________________________________________________________________________________________
Tak jsem si počkal na tu představu. 🙄 Ceskoslo, ty vůbec nechápeš dějinné souvislosti. Deklarace o náboženské svobodě vznikla na obranu křesťanů. Zkus někdy samostatně přemýšlet.

PŘEDMĚT A ZÁKLAD NÁBOŽENSKÉ SVOBODY
2 Tento vatikánský sněm prohlašuje, že lidská osoba má právo na náboženskou svobodu. Tato svoboda záleží v tom, že všichni lidé musí být prosti nátlaku jak ze strany jednotlivců, tak ze strany společenských skupin a jakékoli lidské moci, takže nikdo ani nesmí být donucován jednat v oblasti náboženství proti svému svědomí, ani mu nesmí být zabraňováno jednat podle svého svědomí soukromě i veřejně, buď sám nebo spolu s jinými, v náležitých mezích.

NÁBOŽENSKÁ SVOBODA RODINY
5 Každá rodina je společnost s vlastním a původním právem, a proto jí přísluší právo na svobodné uspořádání domácího náboženského života pod vedením rodičů. Rodiče mají právo určit způsob náboženské výchovy svých dětí podle vlastního náboženského přesvědčení.
www.vatican.va/…/vat-ii_decl_196…

🤗
Filofej
Moje obľúbené kapitoly z knihy Jób...
Ostrik
Je velmi důležité, abychom dobře znali Písmo svaté. Znalost Božího Slova nám umožní lépe se orientovat v tomto zlém světě a také pochopit roli pána tohoto světa. Smysl zkoušek nám velmi dobře ukazuje kniha Job. Text této knihy může některým poopravit představu o bytosti, kterou Bůh stvořil jako dobrou. Není to soused z kostelní lavice, kterého nenávidíte a štítíte se mu podat ruku.
Job 1:6-12
More
Je velmi důležité, abychom dobře znali Písmo svaté. Znalost Božího Slova nám umožní lépe se orientovat v tomto zlém světě a také pochopit roli pána tohoto světa. Smysl zkoušek nám velmi dobře ukazuje kniha Job. Text této knihy může některým poopravit představu o bytosti, kterou Bůh stvořil jako dobrou. Není to soused z kostelní lavice, kterého nenávidíte a štítíte se mu podat ruku.
Job 1:6-12
6Jednou se Boží synové shromáždili u Hospodina. Přišel s nimi i satan.7Hospodin řekl satanovi: „Odkud přicházíš?“ A satan, odpověděl Hospodinu: „Procházel jsem zemí a potuloval jsem se po ní.“8Tu řekl Hospodin satanovi: „Všiml sis mého služebníka Joba, že mu není na zemi podobného? Je to muž bezúhonný, čestný, bohabojný a varuje se zlého.“9Satan odpověděl Hospodinu: „Copak je Job bohabojný zadarmo?10Nechráníš ho ze všech stran, jeho dům a vše, co má? Žehnáš jeho podnikání a jeho stáda se na zemi množí.11Jen vztáhni svou ruku a dotkni se všeho, co má, a uvidíš, zda ti nebude zlořečit do tváře!“12Tu řekl Hospodin satanovi: „Hle, do tvé moci dávám vše, co má: jenom na něho samého nevztahuj svou ruku!“
🥴 😲
Ostrik
Vidíme, že zkoušky a pokušení musí přicházet, abychom se osvědčili. Zkouškami jsme tříbeni - zušlechťováni. A tento fakt nás opět vrací k podobenství o Rozsévači, které sám Pán Ježíš označil za zásadní.
L8:13Těmi pak, kteří na skále (jsou), rozumějí se ti, kteří, když uslyší, přijímají slovo s radostí; ale ti nemají kořene: na čas věří a v čas pokušení odstupují. 🤗
P.S. Irbisi, nepřej si vědět,…More
Vidíme, že zkoušky a pokušení musí přicházet, abychom se osvědčili. Zkouškami jsme tříbeni - zušlechťováni. A tento fakt nás opět vrací k podobenství o Rozsévači, které sám Pán Ježíš označil za zásadní.
L8:13Těmi pak, kteří na skále (jsou), rozumějí se ti, kteří, když uslyší, přijímají slovo s radostí; ale ti nemají kořene: na čas věří a v čas pokušení odstupují. 🤗
P.S. Irbisi, nepřej si vědět, jak je to řecky. 😀
Filofej
Svatozář,ja ani Ostrika neobviňujem.Ja s ním diskutujem rád, lebo sa mi páči, že hľadá pravdu takým náročným spôsobom. občas niečo napíšem k jeho komentárom ale nie preto aby som ho "zotrel".Myslím, že Bohu sa páči, keď niekto s ním aj "zápasí".
Prajem Ostrikovi,aby ostal v pravej viere a poznaní Boha.
Ostrik
Lenivá mysl způsobuje temnotu duše. Byl bych mile překvapen, kdyby si někdo dal práci a zjistil, že tříbení znamená zušlechťování. Zušlechtěn pokušením byl i Syn člověka, když se na poušti čtyřicet dnů postil.
Kdyby Adam ve skleníkových podmínkách Ráje nebyl podroben zkoušce - pokušení, zůstal by poslušným, ale nevědomým nástrojem. Nikdy by nenaplnil Boží vůli, smysl své existence. Proto nyní …More
Lenivá mysl způsobuje temnotu duše. Byl bych mile překvapen, kdyby si někdo dal práci a zjistil, že tříbení znamená zušlechťování. Zušlechtěn pokušením byl i Syn člověka, když se na poušti čtyřicet dnů postil.
Kdyby Adam ve skleníkových podmínkách Ráje nebyl podroben zkoušce - pokušení, zůstal by poslušným, ale nevědomým nástrojem. Nikdy by nenaplnil Boží vůli, smysl své existence. Proto nyní můžeme zpívat: Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil svou smrtí, Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký! www.youtube.com/watch 🤗
aobubo
Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
Ostrik
Zkus to někdy v dobrém. Uvidíš, že to udělá radost i tobě samotnému. 🤗
aobubo
Když si nevíš rady,tak útočíš. Téma bylo o čem si jiném,tak se toho drž,nebo raději mlč.
Ostrik
Když už se přes neskrývanou sebelítost zapojuješ, zkus to někdy v dobrém. Aby to přineslo užitek celku, nikoliv jen proto, aby sis chlácholil zraněné ego. 🤗
aobubo
I přesto,že občas lituju ,mi nebrání se zapojit.
Bůh také litoval,a přesto se nikdy nevzdálil a nadobro nezavrhl člověka.
Ostrik
Tak to dělej a pak nebudeš litovat, že ses zaregistroval na Glorii. 🤗
aobubo
Lepší je slavit a chválit Boha,než vyznàvat moc Zlého.
Ostrik
Ach ty svatá prostoto! Kdybys věděl, co znamená slovo tříbit, bylo by ti divné, proč se o něco takového, jako je zákaz tříbení křesťanů nějaký exorcista pokouší.
Ještě nějaký dotaz? 🤗
aobubo
Pak tedy když může exorcista zakazovat satanovi tříbit křesťany,tak asi satan nemá až takovou moc,natož aby mu byla svěřena.Žárově pak nechápu proč píšeš ódy o satanovi.
Ostrik
Oprava. Není to Lev XII. ale Lev XIII.
Aobubo, rozumíš si? Já myslím, že ne, ale tajíš to. 😀 🤗
Myslím, že je čas, aby si někteří dali práci a snažili se pochopit, co znamená slovo tříbit. Až to zjistí, bude jim divné, proč Svatý otec sepsal exorcismus, ve kterém se zakazuje Satanovi tříbení křesťanů.
Kdo první pochopí, o čem píšu? 🤗
aobubo
Kdyby církev byla svěřena satanovi,tak by Petr vyznával satana,ale Petr vyznává Krista.Satan si jen vyškemral více času a více moci nad Božími služebníky.Nezískal tím absolutní moc nad církví,ani mu jí Bůh nepředal .Pouze možnost jí více ničit,tak jak Joba. Ježíš přejmenoval Šimona na Petra,na skálu,kde Kristus je Skálou.Satan se jen snaží tu skálu rozbít,ale skála stojí na Skále a ta nikdy …More
Kdyby církev byla svěřena satanovi,tak by Petr vyznával satana,ale Petr vyznává Krista.Satan si jen vyškemral více času a více moci nad Božími služebníky.Nezískal tím absolutní moc nad církví,ani mu jí Bůh nepředal .Pouze možnost jí více ničit,tak jak Joba. Ježíš přejmenoval Šimona na Petra,na skálu,kde Kristus je Skálou.Satan se jen snaží tu skálu rozbít,ale skála stojí na Skále a ta nikdy nepadne.Sám Kristus ustanovil pevný bod na zemi,On sám vystoupil do nebe a nám lidem zanechal sám sebe v pastýřské službě papeže,který je zplnomocněn pást,tak jako by Kristus pásl. Satan rozhodně nepečuje natož nepase Boží lid,ten jen krade ovečky.
Vložil jsi vskutku zajímavý a vhodný zážitek papeže Lva XII,na který bych řekl, by se dalo odpovědět, tak si to zkus satane,stejně máš smůlu.
Církev prostě nepadne,naopak z toho výjde vítězně a zároveň se opravdu prověří,kdo opravdu miluje Boha.Satan si jen dělá marnou iluzi,tak jako ty.
Ostrik
@Irbis a ostatní nevěřící, správně je to takto:

Petros je podstatné jméno rodu mužského, jehož význam je kamínek, malý kámen, oblázek. Petros je v kontrastu k petra, což je podstatné jméno rodu ženského, jehož význam je skála, útes, velký balvan.

V souvislostech zřetelně vidíme, že Šimonovo nové jméno rezonuje s přirovnáním následovníků Krista jako jednotlivých údů Jeho svatého těla. Jednotlivé…More
@Irbis a ostatní nevěřící, správně je to takto:

Petros je podstatné jméno rodu mužského, jehož význam je kamínek, malý kámen, oblázek. Petros je v kontrastu k petra, což je podstatné jméno rodu ženského, jehož význam je skála, útes, velký balvan.

V souvislostech zřetelně vidíme, že Šimonovo nové jméno rezonuje s přirovnáním následovníků Krista jako jednotlivých údů Jeho svatého těla. Jednotlivé malé kamínky tvoří veliký celek.
🤗
Ostrik
aobubo 23:07
Neřekl bych,že by církev byla svěřena satanovi
______________________________________________________________________________________________
Papež uslyšel náhle rozmlouvat dva hlasy, jeden sladký a druhý hrozný a drsný, které zaznívaly z blízkosti svatostánku. Papež ihned pochopil, že sladký hlas patří našemu Pánu a hrubý Satanovi. V tomto dialogu se Satan pyšnil, že je schopen …More
aobubo 23:07
Neřekl bych,že by církev byla svěřena satanovi
______________________________________________________________________________________________
Papež uslyšel náhle rozmlouvat dva hlasy, jeden sladký a druhý hrozný a drsný, které zaznívaly z blízkosti svatostánku. Papež ihned pochopil, že sladký hlas patří našemu Pánu a hrubý Satanovi. V tomto dialogu se Satan pyšnil, že je schopen zničit církev, ale potřebuje k tomu více času a moci. Pán souhlasil s jeho požadavky a zeptal se, kolik času a moci požaduje. Satan odpověděl, že potřebuje 75 – 100 let a větší moc nad těmi, kteří budou v jeho službách. Pán vyslovil souhlas a dal Satanovi plnou svobodu.
Takže si také myslíš, že příběh papeže Lva XII od oltáře je smyšlený? To jsem rád. 🤗
aobubo
L 22,31 „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“

Neřekl bych,že by církev byla svěřena satanovi

Mt 16,18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou

Církev je Kristova,nikoli satanova

Ef 5,29 Nikdo přece …More
L 22,31 „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“

Neřekl bych,že by církev byla svěřena satanovi

Mt 16,18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou

Církev je Kristova,nikoli satanova

Ef 5,29 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;

Svěřit neboli předat někomu moc nad církví bych si dovolik říci, se týká nejvyššího pastýře církve,kterým je zde na zemi papež,nikoli satan.

J 21,15 Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“
Ostrik
Pepík to vystihl velmi dobře. Myslíte si, že jste v klubu a že máte nárok na spásu. Jenže právě tento povýšenecký postoj je hříšné spoléhání na Boží milosrdenství. Bez toho, že byste přijali dobré Zrno do dobré země, vám není členství v klubu k ničemu.
Církev je ve světě, proto je na jednom poli vedle sebe pšenice i koukol. Kdybyste hříšně nepohrdali Božím Slovem a neshromažďovali umanutě citáty …More
Pepík to vystihl velmi dobře. Myslíte si, že jste v klubu a že máte nárok na spásu. Jenže právě tento povýšenecký postoj je hříšné spoléhání na Boží milosrdenství. Bez toho, že byste přijali dobré Zrno do dobré země, vám není členství v klubu k ničemu.
Církev je ve světě, proto je na jednom poli vedle sebe pšenice i koukol. Kdybyste hříšně nepohrdali Božím Slovem a neshromažďovali umanutě citáty omylných lidí, věděli byste, co máte dělat.
Mt 13:47-51
47Dále je království Nebes podobné síti, která byla spuštěna do moře a shromáždila všechny druhy ryb. 48Když se naplnila, vytáhli ji na břeh, posadili se, dobré sebrali do nádob a špatné vyhodili ven. 49Tak tomu bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé zprostředka spravedlivých 50a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. “ 51Ježíš jim řekl: „Rozuměli jste tomu všemu?“ Řekli mu: „Ano, Pane .“
Oni rozuměli, ale vy nikoliv. 🤗
Ostrik
Mt 16:18 A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.
Český přepis řeckého textu:
kágó de soi legó hoti sy ei petros, kai epi tauté té petrá oikodomésó mú tén ekklésian, kai pylai hádú ú katischysúsin autés.
Petros a petra není totéž. Petros se může stát petrou jedině tehdy, když svůj dům postaví na Kristu, na pravém základě.
Až za čtvrt roku …More
Mt 16:18 A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.
Český přepis řeckého textu:
kágó de soi legó hoti sy ei petros, kai epi tauté té petrá oikodomésó mú tén ekklésian, kai pylai hádú ú katischysúsin autés.
Petros a petra není totéž. Petros se může stát petrou jedině tehdy, když svůj dům postaví na Kristu, na pravém základě.
Až za čtvrt roku znovu přijdu s touto pravdou, dál budete papouškovat nesmysly, kterým se dnes smějí malé katolické děti. 😀 🤗
Samson1
Ostrik to stejně přijde k tomu, když nepatří do plného společenství, že to pokání napraví. Každý člověk dostává od Boha milost k pokání při odchodu, protože mu jeho chyby a hříchy ukáže, dokud se může ještě rozhodovat a do plné jednoty vejde lítostí nad hříchy nedokonalého spojení s církví. Tak se dostává milost každému člověku, pokud se proti Boží milosti nezatvrdí.
Ostrik
To je tvůj názor, Samsone. Církev učí něco jiného. Není blbá, jak tvrdíš. Když něčemu nerozumíš, zeptej se svého kněze.
KKC § 1271 Křest je základem společenství všech křesťanů, i těch, kteří ještě nejsou v plném společenství s katolickou církví: „Neboť ti, kdo věří v Krista a řádně přijali křest, jsou v určitém společenství s katolickou církví, i když ne dokonalém … Jsou však vírou ve křtu …More
To je tvůj názor, Samsone. Církev učí něco jiného. Není blbá, jak tvrdíš. Když něčemu nerozumíš, zeptej se svého kněze.
KKC § 1271 Křest je základem společenství všech křesťanů, i těch, kteří ještě nejsou v plném společenství s katolickou církví: „Neboť ti, kdo věří v Krista a řádně přijali křest, jsou v určitém společenství s katolickou církví, i když ne dokonalém … Jsou však vírou ve křtu ospravedlněni a přivtěleni ke Kristu, proto jim právem náleží čestné označení křesťanů a synové katolické církve je oprávněně uznávají za bratry v Pánu.“ „Křest tedy vytváří svátostné pouto jednoty mezi všemi, kdo se křtem znovu narodili.“ 🤗
Samson1
Samozřejmě. Církev je blbá a Ostrik nám to vysvětlí.Hmmm.
Pepíku mimo církev není spásy, prostě musíš být údem Kristova mystického těla - Církve, jinak jsi mimo. Církev-Nevěsta Kristova je jen jedna. Rozumíš.
Pepík
Matrikoví křesťané chápou své členství v církvi stejně, jako členství v nějakém klubu. Musím se pousmát nad názory církevních představitelů v minulosti. Že by mimo církev nebylo spásy nikdy neplatilo, to je hrozný nesmysl. Mezi klubové výhody členů církve také nepatří nárok na spásu, jak se tomu běžně rozumí.
Ostrik
Ani svatá církev nechápe Petra, jako základ Kristova těla. Vždyť by to byl ze své podstaty protimluv. Základem vždy bylo přiznání ke Kristu. Tedy Kristus sám je tím základem! Církev svatá uznává za bratry v Kristu i ty, kteří Petrův stolec ke spáse nepotřebují.
KKC § 1271 Křest je základem společenství všech křesťanů, i těch, kteří ještě nejsou v plném společenství s katolickou církví: „Neboť …More
Ani svatá církev nechápe Petra, jako základ Kristova těla. Vždyť by to byl ze své podstaty protimluv. Základem vždy bylo přiznání ke Kristu. Tedy Kristus sám je tím základem! Církev svatá uznává za bratry v Kristu i ty, kteří Petrův stolec ke spáse nepotřebují.
KKC § 1271 Křest je základem společenství všech křesťanů, i těch, kteří ještě nejsou v plném společenství s katolickou církví: „Neboť ti, kdo věří v Krista a řádně přijali křest, jsou v určitém společenství s katolickou církví, i když ne dokonalém … Jsou však vírou ve křtu ospravedlněni a přivtěleni ke Kristu, proto jim právem náleží čestné označení křesťanů a synové katolické církve je oprávněně uznávají za bratry v Pánu.“ „Křest tedy vytváří svátostné pouto jednoty mezi všemi, kdo se křtem znovu narodili.“
🤗
Filofej
Ostrik, uholným kameňom je Kristus,to je nikým nespochybnitelný fakt.A tiež to,že skalou kresťanskej viery je Petrovo vyznanie Krista ako Božieho Syna.
Základ pápežského primatu (Petrovho primatu) spočíva v tim,že ho, Petra,Kristus priamo ustanovil po jeho zmrtvychstaní trojnásobným poverením ako to čítame u apoštola Jána: "pas moje baránky...pas moje ovce...pas moje ovce..." Jn 21,16-18
Ale vždy…More
Ostrik, uholným kameňom je Kristus,to je nikým nespochybnitelný fakt.A tiež to,že skalou kresťanskej viery je Petrovo vyznanie Krista ako Božieho Syna.
Základ pápežského primatu (Petrovho primatu) spočíva v tim,že ho, Petra,Kristus priamo ustanovil po jeho zmrtvychstaní trojnásobným poverením ako to čítame u apoštola Jána: "pas moje baránky...pas moje ovce...pas moje ovce..." Jn 21,16-18
Ale vždy si Ježiš vyžiadal vyznanie lásky.
T.zn., že bez živej lásky k Ježišovi to nepôjde. A história Cirkvi to potvrdila.
Ale je zrejmé, že Petrov nástupca je Kristov najvyšší pastier na zemi a Cirkev to odpociatku tak aj chápala.
Ostrik
Ježíšovo učení není možné vyznávat v duchu a v pravdě, pokud není vyznavačem současně milován Bůh vší silou, celým srdcem, celou myslí a milován bližní, který MUSÍ být chápán jako nedělitelná součást vyznavače.
Až doposud je však Ježíšovo učení zneužíváno k ovládání lidí, k ovládání určitých území ve světě, k vedení sporů a válek, k bratrovražednému boji. Tyto nepřístojnosti jsou následkem …More
Ježíšovo učení není možné vyznávat v duchu a v pravdě, pokud není vyznavačem současně milován Bůh vší silou, celým srdcem, celou myslí a milován bližní, který MUSÍ být chápán jako nedělitelná součást vyznavače.
Až doposud je však Ježíšovo učení zneužíváno k ovládání lidí, k ovládání určitých území ve světě, k vedení sporů a válek, k bratrovražednému boji. Tyto nepřístojnosti jsou následkem působení Satana, kterému byla svěřena církev, aby jednotlivé duše byli tříbeny jako pšenice. Satanem svedený, oklamaný člověk se z tohoto stavu nemůže dostat svou silou, ze žaláře jej může vysvobodit pouze milost Boží. 🤗
pokrk
Potrebovali by lepšieho pápeža,ktorý by im do uška spieval ich obľúbené vojenské pochody-napr.přes spáleniště,přes krvavé řeky...
pokrk
Je to samozrejme stále o tom istom.O zrne ,ktoré napalo na úrodnú pôdu.Viacerí ľudia sú slepí a hluchí k PRAVDE a radšej počúvajú pekné rečičky,alebo inak povedané viac sa im páči byť korisťou silného.
V Iz 49 hovorí BOH: A čo silák zajal, možno vyslobodiť? 25 Áno, takto hovorí Pán: „Aj čo obor zajal, bude odobraté, aj korisť siláka vyslobodená. S tými, čo sa s tebou pravotia, budem sa ja …More
Je to samozrejme stále o tom istom.O zrne ,ktoré napalo na úrodnú pôdu.Viacerí ľudia sú slepí a hluchí k PRAVDE a radšej počúvajú pekné rečičky,alebo inak povedané viac sa im páči byť korisťou silného.
V Iz 49 hovorí BOH: A čo silák zajal, možno vyslobodiť? 25 Áno, takto hovorí Pán: „Aj čo obor zajal, bude odobraté, aj korisť siláka vyslobodená. S tými, čo sa s tebou pravotia, budem sa ja pravotiť a tvojich synov ja vyslobodím.
V Mt 12 hovorí to isté:Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom.
Podľa všetkého nie všetci sa chcú stať korisťou nášho Pána.Radšej ostanú v dome so silným.
Ostrik
Dobrý postřeh, bratře Beno. Vždyť právě proto se tento vklad jmenuje Na počiatku bolo Slovo (Logos) a v žádném případě ne na počátku byl Šimon. 😀 🤗
Ostrik
Proto jsem vložil odkaz na biblický text. 1P 2:1-8
Dokud člověk z hlíny nepřijme Zrno do dobré země, nemůže se stát Petrem - duchovním kamenem. Bude stavět na písku, nikoliv na skále - na Kristu. 🤗
Ostrik
Každý člověk je omylný. Já i Irbis. Důležité je, abychom byli schopni se ze svých omylů pozdvihnout a nekladli jeden druhém překážky v poznání Krista. Zkuste jednou udělat výjimku a pozorně si přečtěte níže uvedený biblický text:

1P 2:1-8
1Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu 2a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, …More
Každý člověk je omylný. Já i Irbis. Důležité je, abychom byli schopni se ze svých omylů pozdvihnout a nekladli jeden druhém překážky v poznání Krista. Zkuste jednou udělat výjimku a pozorně si přečtěte níže uvedený biblický text:

1P 2:1-8
1Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu 2a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jím vyrostli k záchraně, 3jestliže jste vskutku okusili, že Pán je dobrý. 4 Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný, 5i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. 6Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě nebude zahanben.‘ 7Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným ‘ 8a ‚kamenem úrazu a skálou pohoršení‘. Ti narážejí, protože jsou neposlušni slova; k tomu také byli určeni.

Pokud jste četli pozorně, nechtějte být těmi, kteří pohrdají Písmem svatým - Božím Slovem. Boží Slovo je jistota Pravdy.
🤗
pokrk
Niečo podobné je donekonečna sa opakujúci blud o nemožnosti vlastného výkladu z 2.Petrovho listu.
Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. 21Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.
Keď si dané verše prečítame,vidíme,že ten výklad sa týka toho,kto proroctvo predniesol a nie toho,kto …More
Niečo podobné je donekonečna sa opakujúci blud o nemožnosti vlastného výkladu z 2.Petrovho listu.
Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. 21Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.
Keď si dané verše prečítame,vidíme,že ten výklad sa týka toho,kto proroctvo predniesol a nie toho,kto ho číta.Čiže nijaké proroctvo sa nedeje z vlastného prorokovania,ale pôsobením Ducha svätého a tým je zaistená pravdivosť evanjelia..
Tento verš používajú niektorí "teológovia"na odradenie ľudí od čítania Sv.Písma.
pokrk
Pochválený buď Pán Ježiš KRISTUS.
Irbis+ostatní nevidiaci.Ostrik má pravdu.Pán Ježiš tou skalou v súlade s ostatnými veršami Sv.Písma myslí samozrejme seba.BOH od začiatku o sebe mimo iného hovorí,ako o skale.
5 Moj 32,4-spásna skala Izraela,Ž 62,7-skala svojho spasenia,IZ 28,16-ajhľa,ja kladiem na Sione kameň,Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristu…More
Pochválený buď Pán Ježiš KRISTUS.
Irbis+ostatní nevidiaci.Ostrik má pravdu.Pán Ježiš tou skalou v súlade s ostatnými veršami Sv.Písma myslí samozrejme seba.BOH od začiatku o sebe mimo iného hovorí,ako o skale.
5 Moj 32,4-spásna skala Izraela,Ž 62,7-skala svojho spasenia,IZ 28,16-ajhľa,ja kladiem na Sione kameň,Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.
Určitá skupina teológov presadzuje ako skalu Petra,ale ako vidíme na príklade Dona Reta,existujú ešte ľudia,ktorí si ctia PRAVDU.
Ostrik
Filofej 14:51

Je mnoho dôkazov, že v rímskom biskupovi videli aj ostatní biskupi nástupcu apoštola Petra a priznávali jeho rozhodnutiam v spornych otázkach najvyššiu moc.
______________________________________________________________________________________________
Rozumím ti, bratře Filofeji, ale nemění to nic na tom, že pouze Kristus je tou skalou, pravým základem. Dlouho zde zdůrazňuji, že …More
Filofej 14:51

Je mnoho dôkazov, že v rímskom biskupovi videli aj ostatní biskupi nástupcu apoštola Petra a priznávali jeho rozhodnutiam v spornych otázkach najvyššiu moc.
______________________________________________________________________________________________
Rozumím ti, bratře Filofeji, ale nemění to nic na tom, že pouze Kristus je tou skalou, pravým základem. Dlouho zde zdůrazňuji, že mnohým chybí to základní - přijmout Zrno do dobré země. Pokud to kdo učiní, duchovním věcem začne rozumět duchovně, tedy zcela jinak, než tomu dosud rozumí.
Šimon byl potomek Adamův, byl hlínou, jako každý jiný člověk. Ve chvíli, kdy Ježíš Šimonovi dává nové jméno - Petr, dává Petrovi i příslib, že se stane součástí Skály, mystického těla Kristova. Je to myslím obecně známo, že následovníci Krista jsou jednotlivými údy Kristova těla. Pokud je Ježíš Skalou, následovník nemůže být hlínou, ze které byl Adam stvořen. Musí se stát kamenem - Petrem. Ve chvíli kdy se Petr stává součástí skály, nemůže budovat nic sám na sobě.

1K 3:11 :Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus.

Je jen jedna kniha, která je co do informací spolehlivá - Písmo svaté. Proto věříme Bohu a nestavíme na jiný základ než ten, který je již položen. Ježíš Kristus.
🤗