Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.5K
Varovanie
23

Proč dojde k Varování?

- Aby se každému člověku podal viditelný důkaz o existenci pravého živého Trojjediného Boha.
- Aby byl každý člověk přiveden zpět k Božímu Synu - Ježíši Kristu - Spasiteli a Vykupiteli celého lidstva.
- Aby se skrze obrácení lidí na celém světě oslabil vliv hříchu a zla.
- Aby nám byla poskytnuta pomoc tím, že dosteneme příležitost litovat našich hříchů, a aby nám mohly být odpuštěny ještě před Druhým příchodem Ježíše Krista v den Posledního soudu.
- Aby se obrátili nevěřící, kteří by jinak neměli žádnou možnost spásy bez tohoto velkého aktu Božího milosrdenství.
Co se stane běhěm Varování?
- Každý muž, žena a dítě ve věku nad 7 let bude mít osobní a bezprostřední duchovní zážitek, při kterém se setká se Spasitelem celého lidstva, ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Božím Synem Ježíšem Kristem. Zážitek potrvá asi 15 minut.
- Všechno ve světě - včetně strojů, motorů, agregátů - se během Velkého varování na čas zastaví.
- V tento den bude ve světě panovat stísněná atmosféra, bude šero až úplná tma, i když bude den. Všude bude pociťován velký nepokoj.
- První známky Varování se ukáží na obloze - uvidíme srážku hvězd, (resp. komet - bližší detaily neznáme - pozn. překladatele), což vyvolá zděšení a paniku. Všude bude slyšet velká exploze.
- Lidé si pomyslí, že se blíží katastrofa, která zasáhne celý svět, a mnozí budou očekávat konec světa, ale nebude tomu tak.
- Obloha zčervená a bude vypadat, jako by hořela plamenem.
- Potom se směrem od východu na západ objeví na obloze znak velkého světelného kříže, který se bude táhnout přes celou oblohu. Z míst, kde byl náš Pán přibit na kříž, budou vycházet pronikavé světelné paprsky, které budou dopadat na Zem. Tyto události se stanou pro nás znamením, že se máme bezprostředně připravit na okamžik Velkého varování, protože přichází Syn Nejvyššího Boha - Ježíš Kristus.
- V jediném okamžiku se dostaneme do stavu podobnému klinické smrti, kdy se naše duše ocitne mimo vlastní tělo, projde jakoby tunelem, na konci kterého uvidíme duchovním zrakem světlo, které postupně zesílí, jak se k němu budeme rychle přibližovat.
- Tím světlem bude Trojjediný Bůh v osobě našeho Pána Ježíše Krista a my se ocitneme přímo před Ním - naším milovaným Spasitelem a Vykupitelem celého lidstva.
- Tváří v tvář Božímu Synu se nám jako ve filmu zobrazí celý náš život se všemi situacemi, kde jsme A) - buď konali podle principů Boží lásky, Desatera Božích přikázání a učení Bible - evangelií Ježíše Krista nebo B) - nekonali podle principů Boží lásky, Desatera, podle učení Bible, čím jsme skrze naše myšlenky a skutky porušili nebo zanedbali všechny tyto věci dobra a lásky, které jsme měli udělat a neudělali.
Takto nám Bůh ukáže všechny naše hříchy a míru našeho selhání v Jeho očích - jak jsme Ho tím urazili a Jeho Syna Ježíše Krista svými hříchy znovu a znovu přibíjeli na kříž.
- Na závěr tohoto duchovního zážitku nám Pán Ježíš ukáže místo, kam bychom se dostali, kdybychom v tomto okamžiku Velkého varování zemřeli, to znamená, že už bychom se nevrátili do našeho fyzického těla.
- Největší část lidí bude mít vidění Pekla a na chvíli jim Pán dá zakusit všechny spalující a mučivé pocity duší v Pekle - na výstrahu pro jejich vlastní dobro, aby se po tomto zážitku mohli ještě včas obrátit, dokud ještě žijí v těle. - Mnoho duší uvidí Očistec - Předpeklí, očistné místo duší různých stupňů a úrovní, ve kterých dočasně přebývají duše těch, kteří kvůli svým hříchům a duchovní nečistotě ještě nemohou projít Nebeskými branami do Nebe, ale kteří díky modlitbám a obětem jiných lidí nebo díky některým skutkům lásky, pomoci a dobra jiným, dostali od Boha milosrdenství očištění skrze bolest a utrpení v Očistci, aby se nakonec i oni mohli dostat do Nebeského království. Pak na chvíli okusí pocity duší na tomto očistném místě - a to v závislosti na stupni závažnosti svých hříchů.
- Početně nejmenší skupina duší uvidí během Velkého varování na malou chvíli otevřené Nebe a Pán Ježíš jim ukáže jejich zasloužené místo, kam by se díky svému čistému, zbožnému a obětavému životu, založenému na lásce, pomoci jiným, skrze mnohé osobní odříkání, utrpení a oběti za jiné duše po smrti dostali. Pro tyto duše bude Varování jedním z nejkrásnějších a nejradostnějších zážitků celého jejich dosavadního pozemského života. Slzy nesmírné radosti a štěstí ze střetnutí s jejich milovaným Spasitelem Ježíšem Kristem budou provázet toto láskyplné setkání čistých, Bohu oddaných duší s Božím Synem.
- Po skončení Varování se opět vrátíme do našeho fyzického těla a příroda a okolí se také navrátí do svého původního stavu. Lidé budou moci žít své životy tak jako předtím, avšak nikdo nezůstane nepoznamenaný touto vyjímečnou a dosud nikdy předtím a ani potom už se více neopakující událostí.
- Takto poznáme přímo před Boží tváří naše hříchy s pocitem velkého zahanbení a spalující viny v našich duších. Mnozí budou natolik šokovaní a zhnusení tím, co v sobě uvidí - všechnu tu duchovní špínu a ubohost své duše, stojící před Božím Majestátem - že dříve, než by mohli litovat a po- prosit Boha o odpuštění, padnou mrtví v tomto hříšném stavu bez možnosti vrátit se ještě znovu do svého pozemského těla a konat pokání. - Všichni takto v Boží přítomnosti poznají skutečný stav své duše - dobro a lásku, kterou vykonali a jiným rozdávali, jako i bolest a utrpení, které svým bližním způsobili, i všechno to dobré a prospěšné, co neudělali a udělat mohli.
- Budou mnozí, kteří padnou na kolena. Budou ronit slzy vděku a lásky, úlevy a štěstí, velebit Boha Otce a jeho předrahého Syna Ježíše Krista za tento úžasný dar Božího milosrdenství.
- Bohužel se najde i mnoho těch, kteří ani po Varování nezmění své životy a budou i nadále setrvávat v celé své ubohé hříšnosti. Pro tyto nebude více pomoci a tak sami sebe odsoudí k věčnému zatracení.
- Zatvrzelí ateisté a ostatní nevěřící budou navzdory této mimořádné duchovní zkušenosti prohlašovat, že „Varování“ bylo jen iluzí, neskutečným přeludem - fikcí, resp. jevem masové psychózy. Vědci na celém světě se pokusí o vědecké a „racionální“ vysvětlení tohoto fenoménu, ale nebudou moci nalézt žádné pádné zdůvodnění. Mnozí budou skrze masové oznamovací prostředky prohlašovat, že se jednalo jen o jev přeludu a masové hysterie.
Jaké důsledky bude mít Varování na náš další život?
- Nikdy předtím ani potom nebude lidstvu dán takový nesmírný a výjimečný dar Božího milosrdenství jako právě během Velkého varování. Všemohoucí milující Bůh nás stvořil pro věčný život v Nebeském králov- ství, kde On žije a kraluje se Svým milovaným Synem Ježíšem Kristem v jednotě s Duchem Svatým na věky věků.
- Ježíš Kristus během Varování ještě nepřijde jako Spravedlivý Soudce,
aby nás soudil, jako tomu bude až při Jeho Druhém příchodu, ale aby nám dal možnost poznat naše hříchy, činit za ně pokání a konat osobní oběti.
- Nikdo neutrpí v důsledku Varování žádnou tělesnou újmu - s výjimkou těch, kteří dříve, než by mohli konat pokání, zemřou šokem a zděšením, když uvidí své hříchy a stav své hříšné duše. Po skončení Varování se duše každého člověka opět navrátí do svého těla, aby člověk mohl dále žít svůj život a měl skrze tento zážitek možnost obrátit se a konat pokání, a tak zachránil svou duši před věčným zatracením v Pekle, kde přebývá Satan a jeho démoni a všichni ti, kteří za života odmítali Boha a žili proti Jeho principům lásky.
- Všichni bez rozdílu náboženství a světového názoru, ateisté i věřící, lidé ve všech končinách světa, v pralesích, v pouštních oblastech, příslušníci primitivních kmenů a národů kdekoliv na této Zemi dostanou důkaz o Boží existenci, takže nikdo více nebude moci popřít, že Bůh existuje.
- Velké varování bude jistým způsobem ukázkou toho, jak budeme souzeni, až náš Pán Ježíš Kristus přijde podruhé, avšak už ne jako Spasi- tel lidstva ale jako Spravedlivý Soudce. Právě proto, abychom mohli být spaseni a zachráněni, použije Bůh Velké varování k tomu, aby nás probudil z naší duchovní letargie a ukázal nám skutečnou pravdu i důkaz o své Boží existenci a nabídl nám ještě naposledy jedinou možnou cestu spásy našich hříšných duší - skrze obrácení a pokání.
- Velké varování bude znamenat začátek přechodu lidstva do nejtěžšího a nejbolestnějšího období lidských dějin - do období Velkého soužení. Tak je to psáno v Novém zákoně v knize Zjevení svatého Jana. Velké společenské a sociální nepokoje, hlad a nedostatek potravin, krach burz a celosvětový pád ekonomik světa, povstání, občanské války i války v globálním rozsahu budou otřásat samotnými základy lidské existence. Antikrist a jeho falešný prorok vstoupí na scénu lidského dění a jako důsledek jejich vládnutí budou snahy zavést totální kontrolu lidstva Země ve formě čipu - znaku Šelmy - do těla lidí. Skrze tento čip budou mít pod kontrolou vaše peníze, váš přístup k potravě i to, jak žijete. Přijdou nařízení, z nichž mnohá způsobí, že z vás budou vězni. Klíčem k vaší cele, která vás bude držet pod jejich kontrolou bude znak šelmy. 666 bude skryté číslo vložené do čipu, jehož přijetí vám vnutí jako očkování. Když čip přijmete (do těla), otráví nejen vaši mysl a duši, ale i vaše tělo. Způsobí (smrtelnou) epidemii určenou k tomu, aby vyhladili většinu světové populace. Nesmíte přijmout tento znak.
- Modlitby, osobní oběti a pokání lidí mohou zkrátit a oslabit toto hrozné období vlády Satana na Zemi.
Varovanie
JISTÁ ČÁST V MÉ CÍRKVI VYVINE SPOLEČNÉ ÚSILÍ, ABY TĚ UMLČELA

Má vroucně milovaná dcero,
dnes sis konečně uvědomila, jak velice je mému nejsvětějšímu Slovu odporováno, ale také jak je jistými členy v mé církvi odmítáno.
Ti, kteří nejsou schopni padnout k mým nohám a prosit o slitování, prohlašují sami sebe za hodny soudit moje svatá Slova dávaná lidstvu k záchraně duší.
Já jsem Bůh plný milos…
More
JISTÁ ČÁST V MÉ CÍRKVI VYVINE SPOLEČNÉ ÚSILÍ, ABY TĚ UMLČELA

Má vroucně milovaná dcero,
dnes sis konečně uvědomila, jak velice je mému nejsvětějšímu Slovu odporováno, ale také jak je jistými členy v mé církvi odmítáno.
Ti, kteří nejsou schopni padnout k mým nohám a prosit o slitování, prohlašují sami sebe za hodny soudit moje svatá Slova dávaná lidstvu k záchraně duší.
Já jsem Bůh plný milosrdenství, plný touhy zachránit všechny mé děti a jsem pomalý v hněvu. Dnes byla zkoušena moje trpělivost, když byl učiněn další útok, tentokrát od člověka, který prohlašuje, že mluví v mém jménu, s cílem diskreditovat tato poselství.
Ty, má dcero, se od tohoto dne nesmíš nechat zatáhnout do rozhovoru s jakýmkoliv takovým reprezentantem bez toho, že by sis nejdříve vyžádala mé svolení.
V jisté části uvnitř mé církve nyní existuje společné úsilí s cílem tě umlčet.
Mé děti, toto je čas, kdy víra mých nejhorlivějších následovníků, včetně členů mé církve bude vydána zkoušce, jaká nebyla viděna od doby mého ukřižování.
Právě tak, jako bylo se Mnou brutálně zacházeno a jak jsem byl odsouzen k smrti proto, že jsem se odvážil říkat Pravdu, když jsem přišel poprvé, tak také stejné zacházení bude vyměřeno mým prorokům v době, která povede k mému Druhému příchodu.
Budou se jim posmívat, budou zesměšňováni a pokládáni za blázny, když budou šířit mé Slovo.
Budou obžalováni z kacířství těmi, kdo hlásají mé učení, ale kteří nerozpoznali mé Slovo dávané dnešnímu světu. Strachujte se vy, kteří se pokoušíte uzavřít cestu, kterou Já teď pokládám před vás, abych zachránil lidstvo.
Budete potrestáni.
Budete se muset zodpovídat Mně za nespravedlnost, kterou působíte těm, kdo byli posláni, aby hlásali Boží Slovo v tomto času konce. Odmítněte proroky Pána a tím odmítnete Slovo Pána.
Vaše namyšlenost vás dělá slepými k Pravdě a nemáte právo Mě zastupovat. Velice Mě urážíte a vaše odmítnutí mého svatého Slova Mě hluboce zraňuje.
Pláču kvůli vašemu krutému odmítání, jehož se Mi dostává, zatímco současně kážete oslabenou verzi pravdy mých učení. Musíte nyní strávit čas v eucharistické adoraci dříve, než se Mnou budete moci komunikovat, abyste Mi umožnili vás vést na cestě k rozlišení.
ekans
varování už jsme byly

ZNAMENIA A PRENASLEDOVANIE
7
Opýtali sa ho: „Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ 8 On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a budú v mojom mene hovoriť: ‚Ja som!‘ a ‚Ten čas je už blízko!‘, no nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude …
More
varování už jsme byly

ZNAMENIA A PRENASLEDOVANIE
7
Opýtali sa ho: „Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ 8 On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a budú v mojom mene hovoriť: ‚Ja som!‘ a ‚Ten čas je už blízko!‘, no nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď.“ 10 Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. 12 Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uväznia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13To vám bude príležitosťou na svedectvo. 14 Zaumieňte si teda, že sa nebudete dopredu pripravovať, ako sa brániť. 15 Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť. 16 Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj usmrtia. 17 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. 19 Ak vytrváte, získate život.
Pravda bude skryta
😀 😀 😀 kdeže
zaba
Domnívám se, že Velké varování by mohlo mít dobrý základ i v biblických předpovědích (vše další je jen mojí dedukcí- psáno kurzívou).

Když se přečte L kap21 dále než bylo uvedeno v předchozím příspěvku, tak tam čteme:


26 Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

27 A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou …More
Domnívám se, že Velké varování by mohlo mít dobrý základ i v biblických předpovědích (vše další je jen mojí dedukcí- psáno kurzívou).

Když se přečte L kap21 dále než bylo uvedeno v předchozím příspěvku, tak tam čteme:


26 Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

27 A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

28 Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“

Kdyby to byl onen Den poslední našeho starého světa pod vlivem ďábla, tak by ve verši 28 nebylo že vykoupení je blízko, ale že se děje> hraje to tedy spíše na to, že je zde právě předpověď Velkého varování, jakožto příchodu Pána pro výstrahu.

Podobně u Mt v kap. 24 čteme:


27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.

28 Kde je mrtvola, slétnou se i supi. (možná poukaz na to, že se setkáme s tím, jaký podíl jsme měli na Kristově oběti na kříži- jak naše hříchy ho vytvořily a pak zase naopak, jak jsme skrze lítost a pokání z něj čerpali sílu pro lásku)

Zatímco předchozí verše by mohly hrát spíše na Velké varování, následující pak spíše na den soudu, ale tento úsek by mohl být nakonec možná vztažen na obě události:

29 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.

30 Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.

31 On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.

V Matoušově evangeliu je pak výstraha, která začíná takto:

40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. --------

Kdyby tato Matoušova poznámka se týkala až dne soudu, bylo by spíše uvedeno druhý půjde tam, kde bude pláč a skřípění zubů nebo přímo napsané peklo, takto je ale spíše vyjádřeno, že se lidstvo rozdělí na ty, kdo Velké varování přijmou a na ty, kdo ho zatím odmítnou.

V Lukášově 17 kap.pak čteme podobné sdělení o konci času:


34 Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat, a druhý zanechán.

35 Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata, a druhá zanechána.

36 Dva budou na poli, jeden bude přijat, a druhý zanechán.“

37 Když to slyšeli, otázali se ho: „Kde to bude, Pane?“ Řekl jim: „Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.“

V Janově zjevení je pak v 6.kap představení 6. pečetě právě spíše o Velkém varování, než o něčem jiném:

12 A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl

13 a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,

14 nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.

15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,

16 a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“
17 Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?
Peter(skala)
Co se stane běhěm Varování?
- Každý muž, žena a dítě ve věku nad 7 let bude mít osobní a bezprostřední duchovní zážitek, při kterém se setká se Spasitelem celého lidstva, ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Božím Synem Ježíšem Kristem
😲

toto sa mi nejak nezdá... to kto napísal a odkial má, že "až" nad 7 rokov ?
Varovanie
Štádia morálneho vývinu podľa JEANA PIAGETA

V tomto zmysle určil už v 30. rokoch nášho storočia J. Piaget tri základné etapy vývoja morálky u dieťaťa, ktoré zodpovedajú etapám poznávania sveta vôbec. Podľa neho je morálka predškolského dieťaťa a ešte u väčšiny školských začiatočníkov heteronómna (určovaná príkazmi a zákazmi dospelých - rodičov, neskôr učiteľov...) Správanie vlastné, ale i …More
Štádia morálneho vývinu podľa JEANA PIAGETA

V tomto zmysle určil už v 30. rokoch nášho storočia J. Piaget tri základné etapy vývoja morálky u dieťaťa, ktoré zodpovedajú etapám poznávania sveta vôbec. Podľa neho je morálka predškolského dieťaťa a ešte u väčšiny školských začiatočníkov heteronómna (určovaná príkazmi a zákazmi dospelých - rodičov, neskôr učiteľov...) Správanie vlastné, ale i cudzie je dieťaťom hodnotené ako "dobré," keď je dovolené, alebo schvaľované dospelými, a "zlé," keď je nimi zakázané, alebo trestané. Teda mravné hodnotenie je plne závislé na autorite dospelého - on určuje čo je správne a spravodlivé a čo nie. Čoskoro po začiatku školského veku (okolo 7.- 8. roku) sa morálka dieťaťa stáva autonómna v tom zmysle, že dieťa uznáva určité správanie za správne, alebo nesprávne samo o sebe bez ohľadu na názor dospelých. Tak sa stáva dieťa v správaní nezávislejšie a voči dospelým kritickejšie. Avšak stanovené zásady platia pre všetkých rovnako za všetkých okolností a podľa tejto zásady rieši aj konflikty. Až od 11 - 12 rokov väčšina detí začne prenikať hlbšie do podstaty mravného hodnotenia, prihliadajú aj na motívy konania a okolnosti, preto si nemyslia, že treba za rovnaké konanie uložiť rovnakú odmenu alebo trest.dku.abuba.sk/node/1973
Peter(skala)
to je sice zaujimave z hladiska vedy a mravov ale tiež by bolo dobré sa presvedčiť, KTO a od KOHO ziskal to poznanie, že naozaj Varovanie sa bude týkať len tých ludí, ktorí maju vek nad 7 rokov?

ide totiž o ZDROJ, ktorý ak čerpal z falošných vízií alebo len udajov, tak potom celé posolstvo (članok) bude stáť na piesočnatom zaklade a skôr či neskôr sa jeho dielo rozpadne.

Inač povedané, môže …More
to je sice zaujimave z hladiska vedy a mravov ale tiež by bolo dobré sa presvedčiť, KTO a od KOHO ziskal to poznanie, že naozaj Varovanie sa bude týkať len tých ludí, ktorí maju vek nad 7 rokov?

ide totiž o ZDROJ, ktorý ak čerpal z falošných vízií alebo len udajov, tak potom celé posolstvo (članok) bude stáť na piesočnatom zaklade a skôr či neskôr sa jeho dielo rozpadne.

Inač povedané, môže sa stať, že Varovanie sa bude dotýkať každeho bezrozdielu na vek a tak tento članok resp. zdroj sa ukaže ako falošný
Peter(skala)
Všimni si, že človek nemá problem k posolstvu pridať aj meno vizionara, ked je naozaj Božím prorokom ale ked niekto má problem k posolstvu pridať meno vizionara, tak zrejme nebude od dobrého...
Varovanie
Veď ty, si Peter sedíš na vedení !?… Tá nenávisť k posolstvám nemôže pochádzať predsa od Pána Boha, pretože ak by boli skutočne falošné , neboli by odmietané s takou zlobou , odporom až nenávisťou. JEDINE SLOVO BOŽIE MÔŽE VYVOLÁVAŤ TAKÝ ODPOR A ODMIETANIE!!! Nestačí ti ako dôkaz posolstvo hore. Nenaplnili sa snáď tie slová do bodky!?…
zaba
V církevním právu se také uznává mez 7let jako mez, kdy jsme schopni věci posoudit sami za sebe. Třeba křest je do 7let na víru rodičů a od 7let už musí být na podle víry osobní, jen se souhlasem rodičů.
Peter(skala)
ja hovorim o vizionaroch ktorí sa skrývaju o zdrojoch, ktoré zamerne skrývaju...
či sa niečo naplni z nich, tak to je otazne aj ked navonok sa zdá že sa naplnili do bodky.
Vanga, Nostradamus a iní falošní proroci maju tiež take proroctva, ktore sa zdaju ako keby sa naplnili ale v skutočnosti to je ako s horoskopmi
Varovanie
A vyvolávala (bola ), voči Nostradámovi , či Vange taká nenávisť, ako k Márii od Božieho Milosrdenstva , alebo ktorémukoľvek inému falošnému prorokovi, ako bolo vyvíjané na ňu !?…
Peter(skala)
ako sa to vezme, ale to nie je smerodajne
🤫
smerodajne je skôr to ako sa správa vizionarka, ked skumaju jej vizie.
Mali sme možnosť vidieť vizionarov z Garabandalu, Lurd, Fatymy... a videli sme, že vizionari sa neskrývali, neutajovali svoje mena,... ale naopak podstupili skušku pravosti.
Varovanie
Ty nemáš vôbec predstavu o tom, ako Diabol nenávidí Božieho Proroka. Keby mohol, tak by Ju roztrhal za Pravdu , ktorú písala . A ak vieme , že Cirkev je napadnutá Satanovým dymom, potom nebol pre neho problém , útočiť na ňu cez , Biskupov a Kňazov.Porozmýšlaj, ktorý biskup dal vyhlásenie proti týmto posolstvám a zakázal ich na Slovensku !?… bol to ten istý , ktorý stopol Kufové aktivity. Jeho …More
Ty nemáš vôbec predstavu o tom, ako Diabol nenávidí Božieho Proroka. Keby mohol, tak by Ju roztrhal za Pravdu , ktorú písala . A ak vieme , že Cirkev je napadnutá Satanovým dymom, potom nebol pre neho problém , útočiť na ňu cez , Biskupov a Kňazov.Porozmýšlaj, ktorý biskup dal vyhlásenie proti týmto posolstvám a zakázal ich na Slovensku !?… bol to ten istý , ktorý stopol Kufové aktivity. Jeho ovocie sa ukázalo.
Peter(skala)
pre mna je skôr dôležitejší exorcista Amorth
macusana
Varovanie uz to bolo davno čo som si Varovanie prečítala. Nadobudla som pocut ze toto je pravda len cim viac som nadtym rozjimala a uvažovala pocitila som nepokoj. Ten isty zklucujuci nepokoj ako pri snažení pochopiť vychodne náboženstva mala som pocit ze pri hľadaní Boha musim ist ďaleko. Lenže On je ten ktorý je On nas drží v dlaniach a caka kedy mu otvoríme srdce. Vtedy mi pomohol aj vtedajší …More
Varovanie uz to bolo davno čo som si Varovanie prečítala. Nadobudla som pocut ze toto je pravda len cim viac som nadtym rozjimala a uvažovala pocitila som nepokoj. Ten isty zklucujuci nepokoj ako pri snažení pochopiť vychodne náboženstva mala som pocit ze pri hľadaní Boha musim ist ďaleko. Lenže On je ten ktorý je On nas drží v dlaniach a caka kedy mu otvoríme srdce. Vtedy mi pomohol aj vtedajší duchovný vo farnosti ...hľadaj pokoj. Buď v jednote so svätým otcom on je od Boha. Ako povedal Ježiš kedy som konal v sktitosti vsedci ho poznali nehovoril tajne..... Čoho sa mám báť Pan je ochranca môjho zivota. Tak aj vizionár prečo nenasleduje Kristov príklad coho sa boji diabla? Ved ten už prehral ten dojde tak daleko ako ho pustime Bozia opica. Ty Peter si skala a na tejto skale postavim svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremozu. Varovanie je klam. Amen
Peter(skala)
Macusama... Varovanie príde, ide len o to, kto o nom a čo hovorí.... lebo ak o Varovaní hovorí v sulade s Božím posolstvom, tak to je dobréí, ale ked je v rozpore, tak potom je to zlé.

Varovanie je tak isté ako 3 dni temnoty na konci sveta
Varovanie je tak isté ako koniec sveta
Varovanie je tak isté ako príchod Ježiša Krista a večný život
Varovanie
( macusana) , budem hovoriť vo všeobecnosti. Mnohý vizionári ,mystici, cirkevný učiteľia, proroci prechádzali na svojej ceste , keď začali dostávať nadprirodzené poznanie - videnia , zjavenia, rôznymi obdobiami duchovného života. Spomeniem napr. Sv. Ján z Kríža kňaz a učiteľ cirkvi- Mystik , ktorý na svojej duchovnej ceste zažíval takú temnotu duše , ktorú opísal vo svojich dielach -Temná noc , …More
( macusana) , budem hovoriť vo všeobecnosti. Mnohý vizionári ,mystici, cirkevný učiteľia, proroci prechádzali na svojej ceste , keď začali dostávať nadprirodzené poznanie - videnia , zjavenia, rôznymi obdobiami duchovného života. Spomeniem napr. Sv. Ján z Kríža kňaz a učiteľ cirkvi- Mystik , ktorý na svojej duchovnej ceste zažíval takú temnotu duše , ktorú opísal vo svojich dielach -Temná noc , Výstup na horu Karmel , Živý plameň lásky, vrelo odporúčam.
Ďalej spomeniem :
VÍZIE MYSTIČKY CTIHODNEJ MÁRIE JEŽIŠOVEJ Z AGREDY PÁD ANJELOV A PRENASLEDOVANIE ĽUDSTVA SATANOM.
Kráľovná Neba učí Máriu z Agredy: „Moja dcéra, nie je možné opísať závist, zlobu a lstivost Lucifera a jeho démonov proti ľuďom. Všetky dobré skutky, ktoré môžete konat, sa pokúša znemožnit, alebo ich očiernit a tak odstavit. Neexistuje žiadny mysliteľný skutok, ktorý by sa jeho zloba nepokúšala nahovorit dušiam.
Mária z Agredy , sama niekoľko krát odmietla písať tieto zväzky a aj keď začala , hodila ich sama do koša , tak bola pokúšaná Luciferom , ktorý sa snažil ju odhovoriť od toho aby písala , pretože táto 4. zväzková kniha patrí medzi najvzácnejšie , ktoré obsahujú podrobný opis od Stvorenia Sveta po Umučenie a Ukrižovanie Ježiša Krista. Obsah sa dotýka a hovorí aj o nastávajúcich dobách i o konci a druhom príchode Spasiteľa.
Panna Mária povedala , že tieto knihy by mali čítať všetci veriaci aj z duchovenstvom.Trvalo dlhé roky kým vyšli tie knihy, tak vehementne Diabol bránil ich vydaniu , a aj dnes sú ešte mnohým veriacim a kňazom skryté , tak sa Zlý snaží i dnes tomuto úžasnému Božiemu Zjaveniu z Nebies brániť.
A v konečnom dôsledku vieme , ako Zlý bojoval proti nášmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi a Jeho Slovu , ktoré Je Večná Pravda. Tá nenávisť a zloba Ukrižovali nevinného a pribili Ho na Kríž , ako zločinca , vyvrheľa, darebáka , buriča. Pľuvali na Neho a posmievali sa mu,učitelia a znalci Písma, zákonníci a farizeji a ich posluhovači. Iba Boh a Jeho Slovo môže vyvolať takú nenávisť a zlobu nikdy nie naopak. Náš Pán Ježiš Kristus nás učil , skúmať všetko vo svetle Ducha Svätého ,dobrého sa pridŕžať za nepriateľov sa modliť a nevynášať predčasné súdy o nikom a tak, ako čakáme, kedy dozreje ovocie, máme uplatňovať trpezlivosť a zdržanlivosť . A ovocie týchto posolstiev sa začínajú pomali, ale isto ukazovať v pravdivosti , ktorú v sebe obsahujú a ich postupnom uskutočňovaní .
Na začiatku posolstiev , sme nevedeli , netušili o mnohých veciach a nemali sme predstavu o tom , ako sa budú jednotlivé udalosti napľnať.
Zlý vie, ako odradiť každého kto sa snaží ich čítať . Je to nepokoj a strach , ktorý nepochádza od Boha, aby dušu zneistil použije všetky nástrahy a Úklady , na odpútanie takejto duše od Božieho slova aj Kňazov či názory Biskupov . A či to nie je jasne v posolstvách napísané, že sa to bude diať a deje sa. Zlý neprestane dušu trápiť a odrádzať od Božieho zjavenia , až kým duša nerezignuje a sama sa prestane o tieto veci zaujímať , pretože nerozumie tomuto zápasu . Akonáhle je duša odradená od Božích posolstiev, necháva takúto dušu na pokoji, aby nadobudla pocit , že našla uspokojenie a mier v duši, keď sa odvrátila od posolstiev , pri ktorých zažívala takéto skľučujúce a permanentné boje. Čo je ale zarážajúce, že mnohý kňazi , biskupi sa nechávajú strhnúť touto taktikou Zlého , a to bez toho , že by sami skúmali dané posolstvá a rozlišovali ich vo svetle Ducha Svätého. Diabol využíva situáciu v dnešnej Cirkvi , ktorá je plná zmätku o ktorú sa sám pričinil , keď do nej vstúpil , lebo mu to pastiermi , ktorý nedávali pozor a zaspali bolo umožnené.
Príde ešte väčší temnota na Cirkev i celý svet a o to viac budú tieto posolstvá svietiť ako maják , pretože obsahujú Božie Slovo , ktoré je Pravda a Svetlo.
Pokoj Tebe a nech Ťa , sprevádza Božia Milosť a Pokoj na tvoje ceste , či už veríš , alebo neveríš daným posolstvám.
macusana
Vsetko je v evanieliu. Varovanie je proti sv. Otcovi a on je zástupca Krista na zemi. Prečo chcete rozdelenie tuzte po jednote s Otcom preto máme pápeža aby sme neostali v blude. Posolstvam neverím verim v Trojjedineho Boha a jeho spravodlivosť. Verím evanieliu lebo v ňom je obsiahnuté všetko. Verím Nepoškvrnenej čistote lebo ona je trón milosrdenstva.
František1969
toto sa mi nejak nezdá... to kto napísal a odkial má, že "až" nad 7 rokov ?@Peter(skala)
Veď o tom celý čas píšem, že sú to falošné posolstvá a ty to ešte komentuješ. Kde sa stratila tvoja pravá viera?
Peter(skala)
Feri...to sa mi nejak nezdá... ved aj ty komentuješ, tak jaký problem:)
František1969
Komentujem teba...