Clicks1.4K
Varovanie
3

HISTORIE SE OPAKUJE

Poselství Matky Spásy ze dne 2. dubna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/mensajes-anteriores/en/abril.html

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nabízím vám své mateřské ruce, aby vás dovedly k mému Synu.
Můj Syn, vydaný těm, kdo Jím pohrdají, bijí Jej a bičují jako tichého beránka [Jr 11,19], je veden z místa na místo před těmi, kdo se sami nazývali "doktoři Zákona" a cítili se ohroženi Pravdou z výsosti... [srov. Iz 53,7].
V této době, kdy tolik lidí popírá mého Syna, i když Jej znají, se historie opakuje. Tato generace, více než ty předchozí, opakuje tuto zradu.
V této době vzniká velký zmatek. Lidská stvoření nevědí, co je Pravda, nevědí, kam jít, protože neznají mého Syna. Lidé se věnovali životu vlažně, bez nasazení, aniž by šli do hloubky, bez uvažování… Je smutné, že velká většina z nich jsou křesťané jen podle tradice.
To bičuje mého Syna, korunuje Jej to trním kvůli neznalosti mých dětí vzhledem k Božímu dílu a působení. Proto jsou lidé mého Syna vedeni ke každé události jako pokorné ovečky, nemají schopnost rozlišování, nejdou do hloubky událostí.
Věří, že milují mého Syna, a v okamžiku vše zmizí jako mořské vlny, protože nemilují mého Syna v Duchu a Pravdě:
Nemilují mého Syna v duchu a Pravdě... [Jn 4,26].
Nedívají se dál, než co mohou vidět jejich oči...
Neosvojují si poznání...
Nakonec jsou to bytosti, které žijí ve falešné religiozitě. To zraňuje Nejsvětější Srdce mého Syna.
Nemilují Jej v Duchu a Pravdě.
Jsou to lidé vlažní, nerozlišují a snadno se nechají zmást, i když vědí, jak se zlo rozmáhá. Touží dosáhnout na všechny lidi a způsobit jim poškození jejich těl.
Ptám se vás:
A až bude pečeť šelmy lidem předložena jako prostředek k pohybu na zemi? Kdo zůstane věrný mému Synu? Najde můj Syn na zemi své věrné?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Během mučivého loučení, tvář mého Syna odhalila jeho bolest, které bude muset čelit, bolest zrady, bolest lidského hněvu. Tato smutná skutečnost se opakuje v celých dějinách spásy.
Je to Bůh-Člověk, který ustanovil kněžské vysvěcení...
Je to Bůh-Člověk, který se před odchodem do Otcovy vůle zasvěcuje [Mt 26,26], přestože je zrazen...
Z lásky je živí svým Tělem a Krví, i když ví, že ideje a modernismus je od tohoto božského pokrmu oddělí.
Ach, lidstvo, které se nedívá, necítí, nechápe zkaženost toho, kdo je uprostřed nich, aby uchvátil to, co patří mému Synu!
Oběť mého Syna pro všechny bude proměněna v náboženství pro všechny, do náboženství bez eucharistického pokrmu, bez Matky, bez Přikázání. Bude jediné náboženství, jeden zákon, jeden řád.
Kdo bude moci nakupovat a prodávat? [Zj 13,16-17].
Ti, kdo podlehnou pečeti antikrista, ztratí pak svou duši!
Modlete se, mé děti, za brzké obrácení.

Modlete se, mé děti, aby lidé došli k poznání Pravdy.

Stojím na straně lidu svého Syna.
Jděte k mému Synu: jděte proti proudu světa, zachraňte svou duši!
Matka Maria.
Peter(skala)
... a až bude pečať šelmy ľuďom predložena ako prostriedok k pohybu na zemi? Kto zostane verný môjmu Synovi? Najde môj Syn na zemi svojich verných?

Kto bude môcť nakupovať a predávat? [Zj 13,16-17].
Tí, ktorí podľahnu pečati antikrista, stratia potom svoju dušu!