Clicks389
Otčenáš
5

Rozpor v legendě

Miestodržiteľ Binkus riekol úctivo k slávnemu bojovníkovi v príbytku jeho: «Počúvni ma Theodor! Obleč sa a poď k obetám našim.»
Svätý bojovník odpovedal: «Popri verejnej službe cisárskej slúžim i kráľovi svojmu Ježišovi Kristovi a jedine Jemu môžem obetovať. Každý človek vie, komu a za čo slúži. Za cisárov bojujem verne proti nepriateľom, pretože to požaduje blaho vlasti a oni mňa za tú službu platia. Pri tom slúžim i Pánovi svojmu, kráľovi nebeskému, živému Bohu a jednorodenému Synovi Jeho, Pánu Ježišovi, aby som obsiahol večnú odplatu, večný život.»
«Čo?» zvolal vladár, zaslepený pohan Binkus: «Nuž Boh tvoj má i Syna?»
«», odpovedal vážne Theodor; «áno má Syna! On je Slovo pravdy, skrze ktoré všetko, čo je, bolo učinené.»
«A možno Ho poznať?» pýtal sa vladár.
«Prajem si, aby ti Boh udelil milosti, žeby si ho dokonale mohol poznať,» zvolal kresťanský plukovník.
Vladár sa pýtal: «A keď Ho poznáme, či treba je cisára opustiť a k Nemu ísť?»
Horlivý kresťan vysvetľoval: «Neznám, čo by ti mohlo brániť, že by si opustil tmu a ku svetlu išiel! A rozmysli si len, aký krátky je čas, ktorý dôvernej službe pozemského cisára možno venovať. A aká nekonečná je dôvera a nádej, keby si vstúpil so mnou do služby živého Boha, Pána neba i zeme, i keby si Mu tak verne slúžil, ako Mu ja slúžim.»
Vladár, ktorý bol kresťanskému plukovníkovi ináč zo srdca naklonený, riekol: «Ponechávam ti čas na rozmyslenie; snáď si vec lepšie rozmyslíš a cisárov uposlúchneš.»
Sv. Theodor, vojak a mučeník - Christianitas
Otčenáš
Třeba na tomto vlákně jsem dokázal rozporuplnost legendy, se kterou přišel Michal U.S.C.A.E. Nevidím tu ale od něho ani jeden argument na obranu vojáka Theodora. Co si mám myslet? Pochopil Michal, že legenda je plná protimluvů nebo nepochopil? A ptal jsem se jasně.
Proč o legendách, které sem vnášíte, nejdříve nepřemýšlíte? Opravdu jen bezmyšlenkovitě přejímáte cizí názory, aniž byste je …More
Třeba na tomto vlákně jsem dokázal rozporuplnost legendy, se kterou přišel Michal U.S.C.A.E. Nevidím tu ale od něho ani jeden argument na obranu vojáka Theodora. Co si mám myslet? Pochopil Michal, že legenda je plná protimluvů nebo nepochopil? A ptal jsem se jasně.
Proč o legendách, které sem vnášíte, nejdříve nepřemýšlíte? Opravdu jen bezmyšlenkovitě přejímáte cizí názory, aniž byste je podrobili kritickému přezkoumání. To se pak nemůžu divit, když tu jeden píše, jak přišel zezadu ke Karlu Gottovi a dal mu vořecha. Jeden opravdu nemůže ani jen tušit, co se od takových dělačů vořechů dá očekávat. Včera to byl vořech a zítra to bude co? Nůž v zádech? To má být ovoce katolické výchovy?
Otčenáš
Je to opravdu velký šok, když zjistíte, že miliony lidí, generace za generací, věří hloupostem. Každý z vás, co jste se nechali obelhat od falešných pastýřů ve světských spolcích, považoval „křesťany" ve vojenské službě, jako něco zcela normálního. Ano, je to norma, ale světská, utvořená Satanem. „Křesťan", který tak miluje svého nepřítele, až ho ze samé „lásky" propíchne bajonetem. Co na tom, …More
Je to opravdu velký šok, když zjistíte, že miliony lidí, generace za generací, věří hloupostem. Každý z vás, co jste se nechali obelhat od falešných pastýřů ve světských spolcích, považoval „křesťany" ve vojenské službě, jako něco zcela normálního. Ano, je to norma, ale světská, utvořená Satanem. „Křesťan", který tak miluje svého nepřítele, až ho ze samé „lásky" propíchne bajonetem. Co na tom, že byl ze stejného, třeba právě římského spolku. („Pod ochranou Panny Marie!")
Abyste se nad tím jen trochu zamysleli - to ne. Že někdo nejdřív z vašeho bratra nepřítele udělal a vy jste té lži uvěřili. Co naplat, Boží Slovo ve vás nezůstává.
Otčenáš
U.S.C.A.E, legenda o vojákovi mučedníkovi má zásadní chybu. Je rozporuplná.
Theodor je tu nejdříve představen jako sluha dvou pánů, který si zachoval "dobré svědomí Ježíšova učedníka". (???)
Pak zčistajasna vladař Binkus pokládá otázku, která by měla smysl pouze tehdy, kdyby Theodor, jako správný Ježíšův učedník, nebyl vojákem.
A hle! Kupodivu Theodor odpovídá tak, jak se sluší a patří na Ježíšov…More
U.S.C.A.E, legenda o vojákovi mučedníkovi má zásadní chybu. Je rozporuplná.
Theodor je tu nejdříve představen jako sluha dvou pánů, který si zachoval "dobré svědomí Ježíšova učedníka". (???)
Pak zčistajasna vladař Binkus pokládá otázku, která by měla smysl pouze tehdy, kdyby Theodor, jako správný Ježíšův učedník, nebyl vojákem.
A hle! Kupodivu Theodor odpovídá tak, jak se sluší a patří na Ježíšova učedníka.
Legenda je tedy zjevně upravena ve prospěch pohanského státu. Poměrně nešikovně. Nedůsledně.
Doufám, že ve skutečnosti se příběh odehrál úplně jinak.
Velmi, ale velmi se podivuji, že tak snadno přehlédnete pasti falešných pastýřů. Bude to jistě tím, že nemáte Kristova ducha.
Freddy Gargamel
"kdyby Theodor, jako správný Ježíšův učedník, nebyl vojákem"

Hm... ale sám Ježiš, pokiaľ viem, sa nikde explicitne nevyjadroval k službe v armáde... či som niečo prehliadol? Fakt sa len pýtam. Napadá mi len toto (Lukáš 3,14):
"Vojaci sa Ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým povedal: Nikoho netrýznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom!"
Nevraví im "dajte výpoveď z armády".
Otčenáš
Freddy Gargamel, vojáci se ptali Jana Křtitele. Jan Křtitel měl svou vlastní školu, své učedníky. Jan Křtitel byl Hlasem volajícím v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky! Jan volal lid k pokání a kajícníky křtil křtem na odpuštění hříchů. Očištění lidé byli připraveni k přijetí Ježíšova učení.
Pán Ježíš učí milovat nepřátele, činit jim dobré. Já si opravdu neumím představit…More
Freddy Gargamel, vojáci se ptali Jana Křtitele. Jan Křtitel měl svou vlastní školu, své učedníky. Jan Křtitel byl Hlasem volajícím v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky! Jan volal lid k pokání a kajícníky křtil křtem na odpuštění hříchů. Očištění lidé byli připraveni k přijetí Ježíšova učení.
Pán Ježíš učí milovat nepřátele, činit jim dobré. Já si opravdu neumím představit vojáka učedníka, který slouží v pohanské armádě a současně plní příkazy Pána Ježíš Krista. Jedno druhé vylučuje. Theodor z legendy to říká Binkusovi jednoznačně. Neznám, čo by ti mohlo brániť, že by si opustil tmu a ku svetlu išiel!
38„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ 39Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář. Mt 5:38-39
43„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního ‘ a nenávidět svého nepřítele. 44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, 45abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Mt 5:45
Přesně kvůli této situaci Ježíš učí -
13Žádný služebník nemůže dvěma pánům sloužiti, neboť buď jednoho bude nenáviděti a druhého milovati, aneb jednoho se přidrží a druhým pohrdne. Nemůžete Bohu sloužiti a mamoně. Lk 16:13a
Ježíšovi učedníci vždy odmítali vojenskou službu. Také to vždy byl důvod k jejich pronásledování.