Clicks1.1K
Varovanie
1

Hovorím vám, moji drahí, neurážajte môjho Ducha Svätého, lebo nebude vám odpustené.

Hovorí Boh Otec, Syn i Duch Svätý .

Posolstvo skrze brata Jozefa 04.06.2001 ( publikácia Otvorme Svoje Srdcia Božej Láske, vydané r. 2002 )

Dnes v túto hodinu, som prišiel k tebe a vstúpil som do tvojho srdca. Žijem v tvojom srdci, posilňujem ho, oživujem tvoje telo, posväcujem tvoju dušu a prinášam ti osvieženie ducha.
Moje sväté volanie, ktoré sa ozýva v každom ľudskom srdci, je volaním Ducha Svätého. Som Boh, ktorý je Duchom Svätým. Život bez môjho ducha je nemysliteľný. Bez môjho Svätého Ducha je človek mŕtvy. Preto nech môj duch prebýva vo vás. Môj duch je život pre vaše duše a zárukou pre život večný. Vzývajte môjho Ducha Svätého, vzývajte ho a dôverujte mu. Len cez Ducha Svätého dosiahnete veľké milosti-svätosti. Vaša duša je spojená s mojím Svätým Duchom. Odovzdajte sa do vôle Boha- Ducha Svätého.
Hovorím vám, moji drahí, neurážajte môjho Ducha Svätého, lebo nebude vám odpustené. Plameň lásky, ktorý horí v mojom Svätom Duchu, nech prejde do vašich sŕdc. Želám si, aby vaše srdcia žili s týmto plameňom lásky Ducha Svätého. Som vaším Bohom a Duchom Svätým. Nebojte sa utiekať k môjmu duchu vo vašich ťažkostiach , lebo láska, ktorá horí v mojom Svätom Duchu, je veľká a nekonečná. Moji drahí, som zarmútený nad vašou hriešnosťou, ktorá sa denno-denne zväčšuje. Zo sŕdc vyháňate to najcennejšie, čo vám dávam a to je môj Duch Svätý-láska, ktorá sa v mojom duchu nachádza. Moja láska je opovrhnutá ľudskou pýchou.
Veru, veru, hovorím Vám, bez môjho Ducha Svätého, ktorého som poslal na svet a ktorým veľkým darom svet opovrhol, sa sveta zmocní duch temna-satan, ktorý vrhne svet do veľkého zúfalstva a nepokoja. Zničí veľa ľudských duší. Pre svoje zdanlivé víťazstvo bude bojovať so mnou o ľudské duše. Ja však zošlem svätý plameň, ktorý zmení tvárnosť Zeme a očistí ľudské srdcia. Nezabúdajte, nezabúdajte sa zasväcovať Duchu Svätému. Modlite sa k Svätému Duchu. Volám vás, volám vás, moji drahí, obráťte vaše úbohé srdcia k môjmu Duchu Svätému.
Upozorňujem vás, všetkých mojich drahých sveta, nehrešte proti Duchu Svätému. Nepoškvrňujte si duše týmto nezmazateľným hriechom.
,,Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty!”
Volajte tieto slová každý deň, volajte ich každý deň pre lásku k vašej drahej Matke, aby ste dostali milosť a silu do vášho ďalšieho života a ochranu od vašej drahej Matky a nevesty Ducha Svätého. Som stále nad vami, môj duch je prítomný všade, pozoruje celý svet, ktorý riadim z mojej vôle, a tiež aj život ako beží, ktorý Vám dávam z lásky. Som Bohom a Otcom vás všetkých. Som vaším Pánom, ktorý riadi celý svet i vesmír, ktorý dáva i berie to, čo som dal. To si i vezmem. Vaše životy sú životmi, ktoré som vám dal z milosti môjho veľkého a svätého plánu s človekom a s celým svetom. Človek je stvorený z lásky a na môj obraz. Ja žijem v spojitosti s človekom, oživujem ho a darúvam mu všetko, čo jeho telo i duch potrebuje. Starám sa však hlavne o dušu-o zrkadlo, v ktorom je vyryté moje Ja! Preto som Pán Boh-Otec, Syn a Duch Svätý jedno a to isté. Beda však tým, ktorí sa smejú z Otca, Syna a Ducha Svätého. Beda týmto úbohých dušiam, lebo nebudem mať nad nimi zľutovania.
Prosím všetky duše sveta, aby s úctou, láskou a veľkou túžbou po svätosti vzývali Najsvätejšiu Trojicu. Svätosť, ktorá vyžaruje z Najsvätejšej Trojice je taká veľká, že všetci anjeli a svätí sa jej klaňajú a vzývajú ju vo veľkom jasote. Chvália Boha Otca, chvália Boha Syna, chvália Boha Ducha Svätého. Celá Zem, všetky planéty, všetky kozmické telesá-celý vesmír je prežiarený svätosťou a jasom, len človek, ktorý bol z lásky stvorený, zabúda chváliť a jasať nad Božou láskou, ktorú som daroval ako dedičstvo pre každého, kto miluje mňa, Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.
Postavil si sa človeče proti láske, ktorú som ti dal, postavil si sa proti môjmu Božskému Synovi, ktorý spasil svet, postavil si sa voči Matke Márii, ktorá porodila a darovala svetu Spasiteľa. Postavil si sa človeče proti poriadku a harmónii. Odovzdal si svoju dušu tomu, ktorý teraz panuje vo svete, lebo som mu dal voľnosť. Jeho voľnosť však bude končiť a Ja ho vrhnem i s tými, čo mu slúžili tam, kam patrí. Hovorím vám moji drahí, že veľmi blízko je čas, ktorý bude časom zúčtovania.Veľmi blízko je čas, keď uvidíte Syna človeka zostupovať vo veľkej sláve, aby súdil svet.Pre neprajníkov a hriešnikov je nevhodné tento čas oznamovať, lebo sú nástrojmi satana. Vy moji verní, sa však vytrvalo modlite a zomknite sa spolu v jednu veľkú rodinu. Zotrvajte v očakávaní, milujte sa a robte dobré skutky. Neverte tým, čo Vám budú hovoriť o Mesiášovi, ktorý je už vo svete. Chráňte sa falošných prorokov! Milujte sa a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Verte mne, vášmu Bohu, že to, čo má prísť príde, lebo tak je už dané. Samo ľudstvo bojuje proti mojej svätosti. Veľká časť kňazov odmieta moje varovania, moje slová, posolstvá a iné znamenia, ktoré dopúštam na svet. Svet je zaslepený hmotou, mamonou a starosťami, ktoré vás vedú do slepej uličky a tá nikam nevedie. Modlitba, čistá láska, svätosť ducha a srdca, láska k blížnemu, pôst a úctivý príchod do môjho domu, vás zachránia pred pádom!
Môj duch sa vznáša nad svetom a moja svätosť je čiastočne na Zemi znesvätená. Moja trpezlivosť je u konca, celý svet sa ponárať do veľkého temna a moja pravica sa skláňa, aby zasiahla v pravý čas !!! Tí, ktorí boli pokrstení i tí, ktorí boli obrezaní, sa odkláňajú od mojich zákonov, ktoré som im Ja dal skrze Mojžiša na hore Sinai. Beda vám, beda vám za zradu a nevernosť ! Hovorím vám, ste slobodnej vôle. Sami sa však odsudzujete, sami si vyberáte cestu, ktorou pôjdete. Zrada je však veľká potupa, ktorá sa bude trestať mojou spravodlivosťou. Ľudstvo sveta odmieta moju prítomnosť , odmieta moju lásku, môj pokoj, moje šťastie , moje svetlo, môj plameň čistej a večnej lásky, ktorá má horieť v každom ľudskom srdci. Ľudstvo už neverí tomu, čo je napísané vo Svätom Písme. Nechce počuť o treste, ktorý je pripravený. Ten trest príde zo všetkou silou a bolesťou, ktorá ľudstvo očakáva, keď nezmení svoj spôsob života. Nestraším vás, nevyhrážam sa vám, Ja vás len varujem prostredníctvom môjho syna, ktorý píše z poslušnosti naše slová pre vás.
Príde čas, keď budete vidieť znamenie na nebi. Všetko utíchne, všetko sa pozastaví z mojej vôle, i vaše životy prestanú plynúť. Vaše duše budú v nepokoji a sami seba uvidíte v polohe sudcu. Odporné a odstrašujúce budú vaše hriešne duše, lebo hriech, to je šerednosť, ktorá deformuje telo i dušu. Veľa ľudí bude odlúčených od tiel a odídu do večnosti. Príde však čas, keď sa svet vráti späť, do pohybu. Veľa z vás ma bude vzývať, veľa sa obráti na pravú vieru, lebo uveria, že som mocný a láskavý Boh, ktorý je všemohúci a je Pánom všetkého, čo je na Zemi i na Nebi.
Preto vám hovorím, ten čas je veľmi blízko. Ani si neviete predstaviť, ako je len blízko. Bude to deň bolesti, ktorá bude duchovnou bolesťou a bude to bolesť očisty. Bude to ťažký deň. Ťažký hlavne pre neveriaceho človeka, lebo uvidí to čomu neveril. Buďte pripravení na tento deň, ktorý príde čoskoro. Bude to deň veľkého očisťovania a skúšok. Žehnám vás, moji drahí, a zosielam na celý svet Ducha Svätého, aby ožiaril vaše srdcia.
Amen.
Ďakujem ti, syn môj, že si prijal moje volanie. Som s tebou. Milujem ťa. Ži pre mňa
Amen.