Clicks948
Libor Halik
1

Praví katolíci budou vražděni nepravýmí (Bergogliovými) dle proroctví sv. Františka z Assisi !

Z proroctví sv. Františka stigmatika r.1226. Nedlouho před svou smrtí svolal svatý František z Assisi své následovníky a varoval je před přicházejícími problémy těmito slovy:
Buďte silní, mí bratři, vzmužte se a věřte Pánu. Čas velkých zkoušek a soužení se rychle blíží; bude mnoho zmatků a roztržek, jak duchovních tak světských; laskavost mnohých ochladne, zlovolnost bezbožných vzroste. Démoni budou mít nevídanou moc; neposkvrněná čistota našeho řádu a dalších se neskutečně zatemní, protože bude velmi málo křesťanů, kteří budou poslouchat pravého Nejvyššího Pontifika a
Římskou Církev s oddaným srdcem a dokonalou láskou.
(Moje poznámka: Poslední papež, který nedělal kompromisy s moderními protikřesťanskými bludy, ale proklel je všechny, byl sv. Pius X., který zemřel na začátku 1. světové války. Následující papežové tyto bludy díky kompromisům částečně přijali do svého života a nebránili dostatečně tvrdě jejich šíření v současné Katolické církvi. Tím se stali prokletými a nejsou proto v nebi, i když se navzájem podvodně svatořečili. Po r.2013 Bergoglio, který se nazval svatokrádežně Františkem, přijal všechny protikřesťanské bludy naplno a nestydatě.)

Když začne toto trápení, jeden muž, NEkanonicky (NEzákonně) zvolen, se zmocní papežského úřadu a svou chytrostí zajistí přivedení mnohých k omylu a na smrt. [jiný překlad: Když nesnáze dosáhnou vrcholu, bude za papeže prohlášen muž, který nebude zvolen kanonickou (zákonnou) cestou. Ten se bude snažit, aby lstivým způsobem zamořil mnohé smrtonosným jedem bludu.] Tehdy se rozmnoží pohoršení, náš řád se rozdělí a mnohé jiné budou úplně zničeny, protože bude přijat omyl, místo aby se mu odporovalo.

Bude takové množství názorů a schizmat mezi lidmi, mezi řeholníky a mezi klérem, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny podle slov Evangelia, i vyvolení by byli uvedeni v omyl, kdyby nebyli uprostřed tak velkého zmatku zvláště vedeni nesmírným Božím milosrdenstvím.

Tehdy náš řád a náš způsob života bude některými násilně napadán a budeme vystaveni strašným zkouškám. Ti, kteří budou shledáni věrnými, obdrží korunu života, ale běda těm, kteří, věříc jenom našemu řádu, se stanou vlažnými, protože tak nebudou schopni vydržet pokušení, která budou dopuštěna pro prozkoušení vyvolených.

Ti, kteří si uchovají svou horlivost a přilnou k cnosti s láskou a zápalem pro pravdu, budou trpět urážky a pronásledování, budou považovaní za neposlušné a schizmatiky, protože jejich pronásledovatelé, hnáni zlými duchy, řeknou, že odstraněním takových odpudivých lidí z povrchu země prokazují Bohu velkou službu. [jiný překlad: Jejich pronásledovatelé opravdu poháněni zlými duchy budou myslet, že prokazují velkou službu Bohu, jestliže takové "zkázonosné" lidi zabijí a vyhladí ze země.]

Ale Pán bude útočištěm zarmoucených a zachrání všechny, kteří Mu důvěřují. A aby byli jako jejich Hlava (Kristus), budou vyvolení jednat s nadějí a svou smrtí koupí pro sebe věčný život; vyberou si poslušnost Bohu před poslušností lidem, nebudou se ničeho bát a raději zemřou, než aby přijali lež a zradu.

Někteří kazatelé budou o pravdě mlčet a jiní ji nohama zašlapou a popřou. Svatost života bude přivedena ke konci uprostřed výsměchů, pronášených dokonce těmi, kteří ji budou praktikovat navenek, a v těch dnech jim náš Pán Ježíš Kristus nepošle pravého Pastýře, ale ničitele. (L: Poslal Bergoglia z Argentiny, který se drze přejmenoval na Františka)

Sebrané spisy Serafinského Otce svatého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250 www.lumendelumine.cz
[jiný překlad je z originálního latinského textu, který se nachází v knize "S. Francisci Assisiatis OPERA OMNIA - S. Antonii OPERA OMNIA", Paříž 1880, svazek 1., sloupec 430.]

Mezi viděními, které měla blahoslavená Kateřina Emmerichová, mají své místo také apokalyptická proroctví o osudu církve. Především, Kateřina byla pravděpodobně první, kdo viděl aspekty budoucí liturgické reformy: Mše byla krátká. Na konci se nečetlo evangelium sv. Jana. Ale to co bije na první pohled do očí, je její předpověď koexistence dvou papežů: Viděla jsem také vztah dvou papežů … Viděla jsem, jak neblahé byly důsledky existence této falešné církve. Viděla jsem, jak vzrůstají její rozměry. Do města přicházeli heretici všeho druhu. Místní klérus propadl vlažnosti, viděla jsme velkou temnotu... ( 1. května 1820).
Tradiční katolický svět je velmi kritický k chystaným změnám v učitelském úřadě papeže Františka ve věci manželství. Církev, která vzniká podle Kateřinina vidění, je církev „falešná“. Je zkažená špatnou naukou (o něco dříve mluvila o „protestantizované" církvi a o zpustošení zvlažnělé církve). Ale to všechno nebylo na překážku bergogliovského efektu, vlny souhlasu, plného kostela a front u zpovědnic.
Vidím Svatého otce ve velké úzkosti. Bydlí v jiném paláci a připouští k sobě jen nevelký počet přátel sobě blízkých. Bojím se, že Svatý otec bude muset trpět před smrtí mnoha zkouškami. Vidím, že falešná církev temnot dělá pokroky, a vidím strašný vliv, jaký má na lid. (10. srpna 1820). Ještě jednou je zde řeč o popularitě nové církve, která blahoslavené Kateřině působí velké starosti.
Pak jsem viděla to, co se týkalo protestantizace, která postupně převládala nad katolickým náboženstvím a urychlovala úplný úpadek. Velká část kněží byla svedena falešnými naukami mladých vyučujících a všichni přispívali k dílu zničení. V těch dnech víra upadla velmi hluboko a zůstala zachována jen na několika málo místech, v nemnoha domech a v nečetných rodinách, které Bůh chránil před zkázou a válkami. (1820)
A ještě o „velké církvi“. Viděla jsem mnoho duchovních, kteří se dali zaplést do idejí velmi nebezpečných pro církev. Budovali církev velkou a extravagantní. Ale proroctví zde mluví také o nauce z pokoncilní doby, která zachvátila velkou část církve, o falešném ekumenismu a náboženské svobodě. Všichni měli vstoupit do církve, být spojeni a mít stejná práva: evangelíci, katolíci, všechny sekty a denominace. Tak vznikala nová církev. Ale Bůh měl jiné projekty. ( 22. dubna 1823).
Nikdo z nás není schopen říct, kdy a jak se tato proroctví naplní. Udivuje však soulad mnoha aspektů převážně temných v dnešní církvi.
Mattia Rossi www.lumendelumine.cz/index.php

Dve cirkvi podľa videní bl. A. K. Emmerichovej. Videla falošnú cirkev, ktorá bola súčasťou tej pravej (moje poznámka: To je možné díky platným svátostem, které rozdávají platně svěcení biskupové a kněží, kteří však srdcem ztratili pravou víru a zradili Pána Ježíše Krista a Neposkvrněnou Pannu Marii podobně jako Jidáš), videla uvoľnenie diablov z pekelných priepastí, videla veľkú pýchu a úpadok... Ale dostala aj prisľúbenie, že Cirkev pretrvá všetko a bude triumfovať, pretože nebola založená na ľudských úmysloch. (M. V.) „Uprostred pekla som videla strašnú temnú priepasť, v nej bol zvrhnutý Lucifer a bol pevne spútaný reťazami. … Sám Boh to prikázal. Bolo mi povedané, pokiaľ si dobre spomínam, že bude uvoľnený na určitú dobu, päťdesiat alebo šesťdesiat rokov pred rokom 2000. Určitý počet diablov bude uvoľnený ešte skôr ako Lucifer…“ www.christianitas.sk/dve-cirkvi-podl…

K plnému celosvětovému očištění, dnes nekatolickými herezemi pošpiněné, Katolické církve, dojde až po zasvěcení Ruska.
Z proroctví Fatimy, že papež s katolickými biskupy zasvětí Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie až pozdě, vyplývá, že napřed dojde k 3. světové válce a k 3 dnům temnoty. Tak, jak to předpověděla blahoslavená Taigi. Dle Taigi až poté bude nový papež, plně poslušný Boží vůle. Ten provede zasvěcení, které způsobí obrácení úplně celého Ruska k Bohu a ne pouze 1-2 % Rusů dnes (10.5.2020 plukovník GRU pravoslavné víry Kvačkov řekl o 1-2 % po 1h3min na: www.youtube.com/watch ), kteří se v ruských chrámech a za koronavirového zamčení kostelů, doma modlí.

Benedikt XVI. se stále cítí jako papež: www.lumendelumine.cz/index.php Nejspíš to nebude jen pocit, má to i právní odůvodnění. Viz anglicky a polsky Papież Benedykt XVI jest nadal papieżem Protože však nezasvětil a už nezasvětí ve Fatimě Rusko, zažívá a ještě zažije trest za nesplnění tohoto úkolu - naplní se na něm ta část 3. fatimského tajemství, kterou nechal zveřejnit papež Jan Pavel II. až r.2000 - ta poprava papeže, mnoha duchovních i věřících za krvavého pronásledování.

Pro @Marian7 @Tomislav a další čtenáře