Clicks365
Stylita
92

Boží slovo na den 3.11. A.D. 2019

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“
Lk 19,1-10
Anna Dagmar likes this.
Paxus likes this.
Stylita
Ten, kdo má vystoupit proti nějakému bludu, má při střetnutí s bludaři vystupovat laskavě a skromně, zdržet se urážlivých slov a ani v nejmenším nemá projevit proti jinak smýšlejícím žádné pohrdání, ale jen dobrotu. Ba, nemáme ani přímo útočit proti bludům, ale tím, že vysvětlujeme katolické učení, musí se projevit nepravda jejich nauky sama od sebe.
sv. Ignác z Loyoly
In nomine Jesus likes this.
Vďaka za slová sv. Ignaca, sú tak dobré, že by si zaslúžili byť ako príspevok
Paxus likes this.
Paxus
Stylita, už som myslel, že sa neozveš a necháš pod svojím vláknom urážky a nadávky...
Anna Dagmar likes this.
A čo konkretne tá uráža, ty obieleny hrob?!
Mates5485 likes this.
@In nomine Ekumenizmus- ani ako príspevok by ti nepomohli dostať sa z bludov neviestky.
Mates5485 likes this.
Mates5485 idiot Kalistratos je idiot paxus?
Segal likes this.
Nerozumím, co vede zmateného člověka někoho nazývat idiotem a navíc ho slučovat s jinými registracemi? Hodně zdraví přeji!
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys něco …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to nepovolal k bytí? Ale ty máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující život, neboť tvůj nepomíjející duch je ve všem. Proto zbloudilé trestáš ponenáhlu a napomínáš tím, že jim vyčítáš to, čím hřešili, aby zbaveni své špatnosti věřili v tebe, Pane.
Mdr 11,22-12,2

Žalm:
Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,
budu velebit tvé jméno po všechny věky.
Každý den tě budu velebit
a chválit tvé jméno po všechny věky.

Milosrdný a milostivý je Hospodin,
shovívavý a plný lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.

Věrný je Hospodin ve všech svých slibech
a svatý ve všech svých činech.
Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,
a pozvedá všechny sklíčené.
Zl 145(144)

2. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Bez přestání se za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v (konání) dobra a vaše víra (aby se projevovala) skutky. Pak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno skrze vás, a vy (budete oslaveni) skrze něho podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy se my u něho shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně měl už nastat.
2Sol 1,11-2,2

Evangelium:
Lk 19,1-10

Církevní kalendář:
sv. Martin de Porres (+1639)
Pocházel z Limy v jižní Americe. Stal se holičem a ranhojičem. Patřil k pohrdané vrstvě obyvatel a jako míšenec měl těžkosti i se vstupem do dominikánského řádu. Později mu zde byla svěřena péče o nemocné. Vynikl mimořádnými ctnostmi, zvláště obětavou láskou k lidem i nemalou ke zvířatům. Měl charisma zázraků, žil asketicky a vedle léčení poskytoval nemocným i duchovní rady. Zemřel obklopen láskou na nákazu malárií.
více: catholica.cz
Anna Dagmar likes this.