Clicks35

Buďte vždy Pokorní

Buďte vždy Pokorní - 26. apríla 2021 - Slová Ježišove k nám

Buďte vždy Pokorní, pretože tých, ktorí sa povyšujú, arogantných, pyšných, posmievačov, ich Pokorím v správnom čase. Pokorných Povýšim. Milujem Pokorných, ale Oponujem arogantným, pyšným, posmievačom. Oni sú Mi Ohavnosťou a Nie sú Mi Potešiteľní. Ak neučinia pokánie a neodvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest, ponesú si následky. Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Súdim vždy Čestne a Správne, pretože Poznám každé srdce, všetky pohnútky a myšlienky. Som Jediný Spravodlivý Sudca. Buďte Rozumní a buďte vždy Pokorní, v Bázni a Úcte ku Mne, preto, Kto Som a preto, Čo Dokážem Urobiť. Milujem vás a Starám sa o vás. Som Láska, ale Som Aj Stravujúci Oheň k Mojim Protivníkom. Bude to pre nich Hrozná vec Padnúť Do Mojich Rúk.

Beda pochabým, arogantným, pyšným, posmievačom, ktorí odmietli kajať sa. Oni budú Pokorení v správnom čase. Nebude tam Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia.

Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika, kvôli tomu Volám hriešnikov k Pokániu. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci. Buďte Pokorní a Kajajte sa. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Buďte Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja, vaším jediným Záchrancom, Mesiášom. Ja Som vaša Jediná Nádej na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi.

Arogantní, pyšní, posmievači budú sklamaní, ale budú musieť za to viniť len samých seba, pretože ich Pokorím. Buďte Pokorní, inak si ponesiete následky.

youtube.com/watch?v=w-bbQjUAMkE
Public domain