Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1K

List Mgr. D. Kovačiča, PhD. v ktorom žiada biskupov: Aby prehodnotili svoje stanovisko a verejne začali podporovať tie snahy, ktoré majú ochrániť naše Slovensko, našu spoločnosť a budúce generácie a naopak, aby ste sa verejne vyhranili voči tým aktivitám, ktoré evidentne nemajú požehnanie Najvyššieho

Otvorený list Mgr. D. Kovačiča, PhD. v ktorom žiada biskupov: Aby prehodnotili svoje stanovisko a verejne začali podporovať tie snahy, ktoré majú ochrániť naše Slovensko, našu spoločnosť a budúce …More
Otvorený list Mgr. D. Kovačiča, PhD. v ktorom žiada biskupov: Aby prehodnotili svoje stanovisko a verejne začali podporovať tie snahy, ktoré majú ochrániť naše Slovensko, našu spoločnosť a budúce generácie a naopak, aby ste sa verejne vyhranili voči tým aktivitám, ktoré evidentne nemajú požehnanie Najvyššieho.

Ubezpečujem Vás, že budem na Vás myslieť v modlitbách a budem Vám s celou mojou rodinou vyprosovať všetky dary, potrebné pre správne rozhodovanie sa, silu dokázať niesť Vaše zodpovedné poslanie a schopnosť prijať zodpovednosť za svoje konanie aj vtedy, keď je ľahšie hrať rolu „mŕtveho chrobáka“.

alianciazanedelu.sk/archiv/5211


——– Pôvodná správa ——–
Predmet: list
Dátum: 08-02-2020 01:18
Od: Dalibor
Komu: predseda@kbs.sk, secka@kbs.sk
Vážení Mons. Zvolenský a Mons. Sečka,
dňa 07.02.2020 som zaregistroval informáciu v médiách, že otec Marián Kuffa sa rozhodol nezúčastniť sa modlitbového zhromaždenia v čase od
12:00 do 15:00 pred prezidentským palácom v Bratislave za odmietnutie
Istanbulského dohovoru a ako protestu proti nekonaniu prezidentky
Čaputovej v danej veci. Oficiálnym dôvodom pre zrušenie osobnej účasti
o. Mariána Kuffu na akcii malo byť spolitizovanie celej akcie a podľa
medializovaných informácií bola reakcia Mons. Sečku na toto rozhodnutie
nasledovná: „Rozhodnutie môjho kňaza vdp. Mariána Kuffu, že sa
nezúčastní podujatia pred prezidentským palácom, som prijal pozitívne a
súhlasím s ním.“

(www.hlavnespravy.sk/…/2045716 )
To, či a aký podiel mala mať na údajnom spolitizovaní modlitbového
zhromaždenia podpora, resp. kontra-reakcia politických strán, je,
myslím, úplne irelevantné, nakoľko nešlo o politický míting, ale o
modlitbové zhromaždenie. A že o. Marián Kuffa verejne vyzýval na účasť
(nielen) kresťanov nemožno v žiadnom prípade posudzovať ako podnecovanie k politikárčeniu, naopak, keďže ide o tak vážnu vec, akou je prijatie, resp. odmietnutie Istanbulského dohovoru so všetkým, čo s tým súvisí, celá vec by si z pohľadu praktizujúcich kresťanov mala zasluhovať práve podporu z najvyšších miest Rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku.
Nestalo sa tak.

Dňa 15.11.2019 ste spolu vydali stanovisko, ktorým ste priamo a menovite
pokarhali o. Mariána Kuffu za jeho aktivity, ktorými upriamil pozornosť
(nielen) veriacich na zlo, ktoré z Istanbulského dohovoru plynie pre
celú našu spoločnosť, osobitne pre rodiny s deťmi
(m.tkkbs.sk/mview.php). Vaše
vyjadrenie: „Úlohou kňaza je byť otcom všetkých veriacich, nie vodcom
tých, ktorí sa hlásia k určitej strane,“ vnímam ako alibistické, nakoľko
pokiaľ mi je známe, o. Marián Kuffa nie je členom žiadnej politickej
strany, žiadnu politickú stranu nikdy nezaložil a nie je vo vedení
žiadnej politickej strany. Azda jedinou chybou v tomto smere bolo, že
verejne vyjadril koho bude podporovať a koho nie. Lenže to býva
predmetom aj pastierskych listov pred dôležitými parlamentnými, či
prezidentskými voľbami, pravda? Či len vtedy, pokiaľ je kandidát
neprijateľný?

Spomínam si na niekoľko podobných prípadov z minulosti,
keď za vedenie Rímsko-katolíckej cirkvi vyjadrovalo v tomto zmysle (a
veľmi správne, pretože podľa môjho osobného názoru aj o tom je
pastorácia vo veciach spoločenských). To zlo v jadre Istanbulského
dohovoru tu však zostáva, pani Čaputová nekoná tak ako by mala a preto
jedinou možnosťou ako pozdvihnúť vedomie kresťanov na Slovensku zákonnou cestou a účinne podporiť správnu vec, bolo povzbudenie a podpora spoločnej modlitby na tento účel. Presne tak, ako to má správny a
zodpovedný dušpastier robiť. Ako bolo povedané: „Kde sú dvaja, či traja
v mojom mene, ja som medzi nimi…“. Všetci pritom vieme, že nie je azda
účinnejšej zbrane proti zlu, akou je sv. ruženec. A viem si veľmi živo
predstaviť, že taká masa veriacich, ktorí sa mali spoločne modliť sv.
ruženec pod vedením kňaza, ktorý túto bohumilú aktivitu pripravil, by
dokázala otriasť nielen nebesami, ale predovšetkým pôvodcom samotného
zla a otcom lži, Satanom.

Do politických podrobností zachádzať nebudem, ale je dostupná právna
argumentácia, ktorá popisuje, v čom spočíva protiprávnosť konania pani
Čaputovej. Pokiaľ by ste mali záujem, môžete si právnu analýzu k
nekonaniu pani Čaputovej vo veci odmietnutia Istanbulského dohovoru,
resp. zabráneniu tohto odmietnutia, ktorú sformuloval JUDr. Juraj
Zervan, bývalý diplomat a odborník na medzinárodné právo, prečítať v
prílohe. Túto právnu analýzu prikladám, nakoľko vzhľadom na závažnosť
argumentácie nie je, pochopiteľne, na internete k dispozícii (aspoň ja
som sa k dokumentu nevedel bežnou cestou na internete dostať, ale
rovnako ako v časoch totality, Duch Svätý sa postaral, aby sa dostala k
ľuďom, ktorým na celej veci úprimne záleží).

Vážení Mons. Zvolenský a Mons. Sečka,
vo svojom stanovisku sa odvolávate na úlohu kňaza ako otca všetkých
veriacich, ktorý má určité povinnosti a zodpovednosť. Aj ja ako
praktizujúci kresťan-katolík a otec štyroch maloletých detí mám v rámci
našej domácej cirkvi (pozri www.katechizmus.sk) tiež svoje povinnosti.

Jednou z nich je, aby som v rámci mojich možností a schopností robil
všetko pre čo najlepšiu výchovu a vývoj mojich detí. Akonáhle
zaregistrujem nebezpečenstvo – materiálne, duchovné alebo duševné, ktoré
ich môže negatívne zasiahnuť, je mojou zákonnou a morálnou povinnosťou
zakročiť. A presne to je podstata boja proti Istanbulskému dohovoru.
Gender, rodová rovnosť, LGBTI a podobné nešváry majú znefunkčniť rodinu
ako základnú stavebnú jednotku spoločnosti. Rodinu za prirodzenú a
základnú jednotku spoločnosti, ktorá má nárok na ochranu zo strany
spoločnosti a štátu pokladá nielen Rímsko-katolícka cirkev
(www.kbs.sk/…/fmstr-07), ale rovnako je toto postavenie rodiny upravené aj vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv v článku 16, ods. 3 (www.gender.gov.sk/…/UDHRvSVK.pdf) .

Vo svetle týchto riadkov som presvedčený, že každý veriaci kresťan je
povinný dbať o blaho tých, ktorí mu boli Božou prozreteľnosťou zverení
do starostlivosti. Každý tam a v takej miere, kam bol poslaný a to
všetko s vedomím zodpovednosti za svoje konanie.
V rovnakom duchu som bol vychovaný ja mojimi rodičmi, v rovnakom duchu
som bol neskôr formovaný počas mojej viac ako 15-ročnej miništrantskej
„služby“ u Kapucínov a v iných farnostiach v Bratislave v časoch
totality a rovnakú povinnosť mám teraz v úlohe otca, hlavy rodiny. A
rovnako tak všetci, ktorí sú nazývaní „otcami“, či už svojich vlastných
potomkov alebo tých, ktorých duchovné a materiálne dobro im bolo
zverené. A som presvedčený, že úlohou a povinnosťou duchovných pastierov v rámci Rímsko-katolíckej cirkvi nielen na Slovensku je všemožné úsilie o ochranu ľudí pred zhubným vplyvom podobných politických smerov, ako je liberalizmus vo všetkých jeho podobách.

Vážení Mons. Zvolenský a Mons. Sečka,
nedá mi nespomenúť ešte jednu veľmi dôležitú paralelu s obdobím totality
u nás. Dňa 25.03.1988 sa v Bratislave konala tzv. „sviečková
manifestácia“. Iste viete, že išlo o akciu nielen veriacich, ale aj
neveriacich a jej primárnym cieľom bolo vydobytie občianskych slobôd. O čo ide teraz? O oveľa viac. Ide o vieru, kultúru, tradície, štátnosť,
ktoré sa Istanbulský dohovor snaží plíživou a skrytou formou rozvrátiť.
Teda my a naši duchovní otcovia máme dovoliť rozvrátiť všetko, čo sme
dostali do daru od našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda a za čo
bojovali naši rodičia, starí rodičia a predkovia? Čo myslíte, ako by to
všetko bolo dopadlo, ak by vtedajší predstavitelia Pacem in terris
(ZKD-PIT) mali konečný dosah na rozhodnutie, či podzemná cirkev môže alebo nemôže viesť ľudí za pravdou…?
Odpovedzte si sami, prosím.
Zdá sa, že na rozdiel od niektorých iných vrcholových predstaviteľov
Rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorí boli v minulosti požiadaní,
aby ukončili svoje aktivity a ktorí s tým mali skutočný osobný problém
(napr. emeritný arcibiskup Bezák), o. Marián Kuffa sa podriadil svojim
nadriadeným. Svätý pápež Ján Pavol II. svojho času povedal, že Slovensko
ešte zohrá významnú úlohu v nastávajúcom vývoji Európy.
Aktivity o. Mariána Kuffu preto z tohto pohľadu a z pohľadu požadovaného výsledku nevnímam ako zasahovanie do politiky, ale ako podporu dobrej veci. V tomto zmysle Vás chcem požiadať, aby ste prehodnotili svoje stanovisko a verejne začali podporovať tie snahy, ktoré majú ochrániť naše Slovensko, našu spoločnosť a budúce generácie a naopak, aby ste sa verejne vyhranili voči tým aktivitám, ktoré evidentne nemajú požehnanie Najvyššieho.
Ubezpečujem Vás, že budem na Vás myslieť v modlitbách a budem Vám s celou mojou rodinou vyprosovať všetky dary, potrebné pre správne
rozhodovanie sa, silu dokázať niesť Vaše zodpovedné poslanie a schopnosť prijať zodpovednosť za svoje konanie aj vtedy, keď je ľahšie hrať rolu „mŕtveho chrobáka“.
Rovnako tak sa budem s celou rodinou modliť za o. Mariána Kuffu a mňa samého, aby sme dokázali zmeniť veci, ktoré zmeniť môžeme a s pokorou prijať tie veci, ktoré zmeniť nedokážeme.

Ďakujem.
S pozdravom.
Mgr. Dalibor Kovačič, PhD.

alianciazanedelu.sk/archiv/5211
Kuffa je heretik, pozrite si prečo: Marian Kuffa, Inoverci idú cestou do neba (heréza)
Poselství Ježíše ze dne 23. dubna 2011 v 00:05.

BRAŇTE PRÁVO VAŠICH DĚTÍ NA KŘESŤANSKOU VÝCHOVU

Má milovaná dcero,
dnes nastala chvíle pro všechny, kdo věří v utrpení na kříži, aby je pomohli nést, aby tak mé Slovo mohlo být ještě jednou ve světě slyšeno. Připomeň jim, jak jsem zemřel a proč tato událost přinesla spásu. Je to nyní tvoje povinnost, abys informovala ty, kteří ztratili …More
Poselství Ježíše ze dne 23. dubna 2011 v 00:05.

BRAŇTE PRÁVO VAŠICH DĚTÍ NA KŘESŤANSKOU VÝCHOVU

Má milovaná dcero,
dnes nastala chvíle pro všechny, kdo věří v utrpení na kříži, aby je pomohli nést, aby tak mé Slovo mohlo být ještě jednou ve světě slyšeno. Připomeň jim, jak jsem zemřel a proč tato událost přinesla spásu. Je to nyní tvoje povinnost, abys informovala ty, kteří ztratili cestu, jak otevřít svá srdce pravdě mého učení.
Povstaňte nyní a braňte svá práva být křesťané. I když očekávám z vaší strany toleranci – kdy musíte respektovat nazírání jiných věrouk – nikdy Mě neurážejte odkládáním křesťanství na druhé místo. Je to nebezpečné učení pokládat toleranci za náhražku Pravdy. Buďte otevření k ostatním vírám a chovejte se k vašim bratrům a sestrám jako rovný k rovným. Nicméně nikdy nepodléhejte tlaku, abyste odložili vaši víru, nebo odmítli vašim dětem právo na křesťanskou výchovu. Mnoho škol, které jsou vedeny křesťanskými organizacemi, podléhají nátlaku, aby se vzdaly své věrnosti ke Mně. Mnoho vlád se pokouší vydáváním nových zákonů křesťanství zakázat. Přitom zjišťujete, že s ostatními nekřesťanskými náboženstvími není zacházeno tak tvrdě. Místo toho je jakékoliv náboženství tolerováno příznivěji než křesťanství.
Bojujte nyní za svou víru. Modlete se za obrácení. Modlete se, aby režimy, které potlačují vaše práva být křesťany, ukázaly více tolerance. Jestli neodoláte těmto tlakům, pak ve výsledku najdete zplanělý svět, kde jen málo křesťanů bude vyznávat svou víru.
Vezměte ode dneška na sebe kříž a ukažte příklad ostatním. Nikdy se za kříž nestyďte.

Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus, Král lidstva
Načo sú komu takí "otcovia biskupi"?! Veď robia všetko preto,aby satanizmus v podobe liberalizmu obsiahol celú zem!
ľubica
ela111
..myslim si, ze biskupom neide o stret s lliberalmi, a o bezpecnost. ..ide o to, ze tam mali byt Kotlebovci a oni su predsa "fasisti"...niekto sa velmi snazi bojovat proti nim...
Myslím si, že rozhodnutie otca biskupa Sečku, odhovoriť otca Kuffu od účasti na modlitbovom stretnutí v Bratislave je v tomto prípade múdre a prezieravé. Liberáli sa nikdy nezmierja s tým, že prehrávajú. Z ich strany tam môže naozaj dôjsť ku krvavému konfliktu z ktorého by potom obvinili Cirkev a išli by hneď po kňazoch, aby nás odtrhli od vedenia Cirkvi. Otec Kuffa sa isto bude v ten čas modliť …More
Myslím si, že rozhodnutie otca biskupa Sečku, odhovoriť otca Kuffu od účasti na modlitbovom stretnutí v Bratislave je v tomto prípade múdre a prezieravé. Liberáli sa nikdy nezmierja s tým, že prehrávajú. Z ich strany tam môže naozaj dôjsť ku krvavému konfliktu z ktorého by potom obvinili Cirkev a išli by hneď po kňazoch, aby nás odtrhli od vedenia Cirkvi. Otec Kuffa sa isto bude v ten čas modliť pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou s celými Žakovcami za toto podujatie. Treba nám len vstať, zobrať ruženec a ísť!!!!!!!!! Je to nesmierne dôležité.
ľubica
Lola nesúhlasím.... na koľké pochody za život v zahraničí, najbližšie v CR, Rakúsku chodia biskupi sami, ale nie vykrikovať z tribuny a jašiť sa na javisku, ako je to u nás raz za 2 roky!!! U nich su to mesačné pochody a pred konkretne miesta kde sa odohravaju vrazdy! Tam sa MODLIA a nekecaju pocas pochodov! Podobne aj tu na tomto modlitbovom zhromazdeni..... by sa len modlilo, nikto nepojde …More
Lola nesúhlasím.... na koľké pochody za život v zahraničí, najbližšie v CR, Rakúsku chodia biskupi sami, ale nie vykrikovať z tribuny a jašiť sa na javisku, ako je to u nás raz za 2 roky!!! U nich su to mesačné pochody a pred konkretne miesta kde sa odohravaju vrazdy! Tam sa MODLIA a nekecaju pocas pochodov! Podobne aj tu na tomto modlitbovom zhromazdeni..... by sa len modlilo, nikto nepojde nikomu po krku, liberali su prislis pohodlni aby prisli aj oni a revali nejaky sprosty slogan alebo niečo hadzali na proliferov. NAJSMUTNEJSIE JE ZE ANI JEDEN BISKUP HO / Dp. KUFFU/NEPODPORIL, ani biskupsky list sa v tomto zmysle nečítal...je to alarmujuce a hanbim sa za nasich biskupov!!!
Lola... dôvod ako strach z niečoho (z nasilia) nie je pre kresťana dobrým dôvodom.

Ak je akcia od Boha, tak nie len Kufa ale aj biskupi by tam mali byť, tak ako v 89, ked padol komunizmus

Na druhej strane, keby Kufa šiel za papežom a riešil slovensku situaciu s ním, tak ináč by sa zachovali biskupi. Lenže takto je ako medzi 2 mlynskými kamenmi:
1.svoje plany
2.biskupske plany

... takto nie je …More
Lola... dôvod ako strach z niečoho (z nasilia) nie je pre kresťana dobrým dôvodom.

Ak je akcia od Boha, tak nie len Kufa ale aj biskupi by tam mali byť, tak ako v 89, ked padol komunizmus

Na druhej strane, keby Kufa šiel za papežom a riešil slovensku situaciu s ním, tak ináč by sa zachovali biskupi. Lenže takto je ako medzi 2 mlynskými kamenmi:
1.svoje plany
2.biskupske plany

... takto nie je vidieť Božie plany, aspon nie pre tých, čo hladaju Božie plany, len medzi týmito 2 kamenmi.

Najlepšie riešenie je vždy vo vzťahu smerom hore - od seba až po najvyšieho (papeža)

Sme na rastestí ako sv.Cyril a Metod:

1.ich vôla
2.vôľa biskupov

... nakoniec išli za papežom a všetko sa vyriešilo
No, prekvapilo ma, že akcia má byť presunutá na Námestie Slobody. Neviem kde to je, ale určite mimo PARLAMENTU, ABY naša bárby nebola tým rušená.
Keby to ostalo na pôvodnom mieste a pod vedením pôvodných organizátorov, vzišlo by sa tam pol Slovenska, nik by nemal odvahu rušiť ich modlitby aj keď by to bolo bez kňaza. No to, že to preložili a na poslednú chvíľu a ešte odstavili aj kňaza, hrá v …More
No, prekvapilo ma, že akcia má byť presunutá na Námestie Slobody. Neviem kde to je, ale určite mimo PARLAMENTU, ABY naša bárby nebola tým rušená.
Keby to ostalo na pôvodnom mieste a pod vedením pôvodných organizátorov, vzišlo by sa tam pol Slovenska, nik by nemal odvahu rušiť ich modlitby aj keď by to bolo bez kňaza. No to, že to preložili a na poslednú chvíľu a ešte odstavili aj kňaza, hrá v ich prospech. Je mi z toho smutno.
Neostáva nám nič iné, len im dať riadny výprask vo voľbách. Na to treba adorácie, modlitby a trpezlivo, neúnavne informovať o pravde ľudí.
... s tým premiestnením miesta modlitby si vystihol. To hovoril Erik Zbiňovský, že zmenia miesto... príde mi to tak, ako ked sa modlili za zmenu interupčneho zakona ZA ROHOM Ustavneho Sudu.

🙄
Tí sudcovia si uzavreli vonkajší priestor (nejakých 100 metrov) pred budovou Súdu, aby sa tam nemohli konať demonštracie, lebo ževraj ich to vyrušuje pri práci 🙄

Tak si vieš predstaviť, že prídeš s transp…More
... s tým premiestnením miesta modlitby si vystihol. To hovoril Erik Zbiňovský, že zmenia miesto... príde mi to tak, ako ked sa modlili za zmenu interupčneho zakona ZA ROHOM Ustavneho Sudu.

🙄
Tí sudcovia si uzavreli vonkajší priestor (nejakých 100 metrov) pred budovou Súdu, aby sa tam nemohli konať demonštracie, lebo ževraj ich to vyrušuje pri práci 🙄

Tak si vieš predstaviť, že prídeš s transparentom, mikrofonom a modlitbou. Lenže Sudcovia ťa nepočuju, nevidia, takže to už nemá také učinky ako by malo mať.

... a teraz to iste pred prezidentským palacom.
Vopred pripravená akcia a nakoniec to prekazia zvonka i zvnutra.

... ale smutný nebudeme, nebudeme plakať na rozliatym mleikom ako zufalé...
ani na Volby sa nespoliehať ako nejaké bojisko, kde by sme mali vyjsť s víťazstvom
... aj keby dokonca života vladla pravica či lavica, podstatne je, či človek ide správnou cestou a nevybočí nalavo alebo napravo.
👍
Hej Peter /skala/, je to tak. Nič iné nám ani neostáva. Bude veľa mučeníkov viery.
Caesar
Lola123456
tak to je blbost! K akemu krvavemu konfliktu, ked tam idu ludia modlit? Ale keď by to trubanovsko-brblosove narkomanske sfetovane uchylacke hordy aj zacali, cele Slovensko aj celý svet by videl, co su zac a sorosovsko-liberalne zgerby by tym utrpeli velku ranu!
Ale takto ustupovat pre nejake dohady co by bolo, keby bolo, je ustupenie DIABLOVI, ktorý nechce, aby bola modlitba ruzenca …More
Lola123456
tak to je blbost! K akemu krvavemu konfliktu, ked tam idu ludia modlit? Ale keď by to trubanovsko-brblosove narkomanske sfetovane uchylacke hordy aj zacali, cele Slovensko aj celý svet by videl, co su zac a sorosovsko-liberalne zgerby by tym utrpeli velku ranu!
Ale takto ustupovat pre nejake dohady co by bolo, keby bolo, je ustupenie DIABLOVI, ktorý nechce, aby bola modlitba ruzenca pred sidlom jeho satanistky!
Tymto dosiahol diabol svoje vitazstvo!
Caesar
Peter(skala)
tak to si presne vystihol. Ved ak chodila jedna zena s ruzencom v rukach a modlila sa proti vrazdam nenarodených detí, tak to robila pred klinikami kde vrazdy pachaju a nie pred nejakymi sudnymi, ci inymi budovami. Tu ide o to, aby sorosova satanistka nerobila problemy a ID napísala do slobodomurárskej RE, ze ID Slovensko odmieta! Preto modlitba ruzenca pred sidlom sorosovej …More
Peter(skala)
tak to si presne vystihol. Ved ak chodila jedna zena s ruzencom v rukach a modlila sa proti vrazdam nenarodených detí, tak to robila pred klinikami kde vrazdy pachaju a nie pred nejakymi sudnymi, ci inymi budovami. Tu ide o to, aby sorosova satanistka nerobila problemy a ID napísala do slobodomurárskej RE, ze ID Slovensko odmieta! Preto modlitba ruzenca pred sidlom sorosovej satanistky. Vlada predsa ID odmietla, tak preco modlenie pred UV SR?

Takto o nich nikto ani nebude vediet, sem tam v nejakej TV len stroho oznamia, ze nejake modlenie prebehlo pred UV SR a to bude vsetko, ale keby to bolo pred sidlom sorosovej satanistky, tak by to videl aj celý svet, a keby tam trubanovsko-brblosovsko-hlinove sorosovske hordy robili bordel a blak, tak to by bolo pre nich velkou ranou, lebo by sa uplne odhalili, co su títo satanisti zac!
Inak Truban je posadnutý diablom, diabla si dal aj na ruku vytetovat, beda kazdemu katolíkovi, co da hlas tomuto diablom posadnutemu narkomanovi:
ekans
tady si poplakejte a ponadávejte, oni už dávno za vás rozhodli
A neviete, že v ich hordách operuje Antifa? Antifa je považovaná za teroristickú organizáciu a je zakázaná v mnohých štátoch. Na Kotlebovom mítingu v Trnave pôsobili v maskách.
Ceasar.. potom je tu ešte jeden dôvod: aby ostupila z funkcie.

Mnohí ludia si mylne zamieňaju funckiu prezidentky s funkciou kráľovny ako napr. kráľovny či cisárovny, ktorá bola Bohom a Cirkvou schválená.
Myslia si, že to je v poriadku, ked krajina-štát nemá prezidenta, lebo ževraj to je ejdno či tam je muž alebo žena. Ako ked človek stratí zmysel pre indentitu a ich poslanie, hlavne že tam …More
Ceasar.. potom je tu ešte jeden dôvod: aby ostupila z funkcie.

Mnohí ludia si mylne zamieňaju funckiu prezidentky s funkciou kráľovny ako napr. kráľovny či cisárovny, ktorá bola Bohom a Cirkvou schválená.
Myslia si, že to je v poriadku, ked krajina-štát nemá prezidenta, lebo ževraj to je ejdno či tam je muž alebo žena. Ako ked človek stratí zmysel pre indentitu a ich poslanie, hlavne že tam niekto je a o ostatné sa nestará.

Môžu Čaputovú nazývať ako chú: Matka národa, Prezidentka všetkých... a podobné tituli, aj tak nebude nikdy hlavou štátu, lebo identita nepustí. Žena je žena a muž je muž. Hlava je hlava a srdce je srdce. Kto mení tutu identitu, nemá zmysel nie len pre ludské ale aj Božské zmysly.

Takže pred prezidentský palác treba ísť aj z toho dôvodu
Myslím si, že toho sa Čaputová najviac bojí, že to zhromaždenie modliacich sa ľudí začne požadovať jej odstúpenie. Ale nie preto, že je žena, ale preto že nechce vyhovieť rozhodnutiu o zamietnutí Istambulského dohovoru.
Kedže je to druhá sviečková manifestácia, idem ju podporiť, lebo kresťan sa stal opäť druhoradým občanom vo svojej vlasti. Mám aj taký malý tlčik na mäso, prihodím si ho do kabelky k ružencu, človek nikdy nevie............... 😘
ekans
oni vám tie sviečky sfůknu, pre vašu malů vieru
Lola..len davaj pozor, aby si tým tlčkom niekomu ucho neodbila:) chapeš kauza: PETER v Getsemani
ekans
STBÁK o tom da čo vie
Dnes bola v relácii na telo /Matovič proti Trubanovi/ zverejnená štatistika, že vraj Čaputová má dôveru 38% Kotlebových voličov. Nuž neviem koho sa to pýtali, asi progresívcov prezlečených za Kotlebovcov. 😀