V piatok 13. mája si pripomíname desiate výročie Slovenského dňa za voľnú nedeľu. Poslané poslancom NRSR, SITA, TASR, TKKBS

V piatok 13. mája si pripomíname desiate výročie Slovenského dňa za voľnú nedeľu

Vážení priatelia, drahí spoluobčania, milí Slováci!

Už dvadsať rokov (od roku 2002) sa na Slovensku vedie široká diskusia o potrebe prijatia zákona na ochranu voľnej nedele pre všetkých občanov Slovenskej republiky.

Vďaka tomuto nášmu úsiliu bolo do NRSR predložených viacero návrhov zákona na ochranu voľnej nedele zo širokého spektra politických strán na Slovensku. Žiaľ neúspešne… Napriek deklarovanému záujmu politických strán o prijatie zákona na ochranu voľnej nedele je žiaľ neuveriteľné, že takýto zákon, ktorý by zahŕňal všetky nedele v roku, na Slovensku zatiaľ nebol prijatý. Problém je v tom, že sa politické strany, o. i., nevedia dohodnúť na spoločnom návrhu pre dobro pracujúcich občanov celého Slovenska a našich rodín.

Pritom je zrejmé a jasné, že oddych po celotýždennej namáhavej práci, často za nedôstojnú mzdu, potrebuje každý človek. Svoju rolu tu zohrávajú aj extrémistickí zástancovia bojového ateizmu a tzv. liberáli, ktorí hovoria o slobode a ľudských právach, ale v praktickom živote presadzujú pravý opak.

Ochrana nedele je jedna z vecí, v ktorej napríklad naším liberálom také Nemecko a Rakúsko, už nie je vzorom. Ak sa spomenú tieto štáty EÚ, kde je nedeľa naozaj dňom pracovného pokoja, vtedy extrémistickí zástancovia bojového ateizmu a liberáli začnú hovoriť o návrate do stredoveku, ako keby v Rakúsku a Nemecku (kde je voľná nedeľa chránená dokonca aj ústavou), bol stredovek.
Toľko kresťanov na meter štvorcový v NRSR ešte nikdy nesedelo, koľko ich má k dispozícii súčasná vládna koalícia na čele s OĽANO, ale napriek tomu žiaden návrh zákona na ochranu voľnej nedele ani z radov poslancov OĽANO nebol prijatý. Sú to len reči bez skutkov. Písali sme o tom TU: 13. máj – Slovenský deň za voľnú nedeľu: Ak to strana OĽANO so zákonom na ochranu voľnej nedele myslí naozaj vážne, tak má jedinečnú šancu a zodpovednosť pred občanmi Slovenskej republiky, ale aj pred Bohom to dokázať alebo TU: TS AZN: Vyžiť z 350 eurového mesačného dôchodku, alebo zo mzdy často krát menšej ako sú 4 eurá na hodinu v členskom štáte EÚ, je nielen ponižujúce, zúfalé, nedôstojné ale aj výsmechom pre občanov Slovenskej republiky

Pápež Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste Dies Domini hneď v úvode uvádza: „DEŇ PÁNA – ako sa nazývala nedeľa už od apoštolských čias – mal v dejinách Cirkvi vždy privilegovanú vážnosť pre svoju úzku súvislosť so samým jadrom kresťanského tajomstva. Nedeľa totiž v týždennom rytme času pripomína deň Kristovho vzkriesenia. Je to Veľká noc týždňa, v ktorej sa slávi Kristovo víťazstvo nad hriechom a nad smrťou, zavŕšenie prvého stvorenia a začiatok „nového stvorenia“ (porov. 2 Kor 5,17)….Na nedeľu sa preto dobre hodí zvolanie žalmistu: „Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho“ (Ź 118,24).

Môžeme ešte očakávať od „kresťanskej vlády SR“, ktorá nám zatvorila Božie chrámy a nedovolila dva roky po sebe sláviť Veľkonočné sviatky a deň Kristovho víťazstva nad hriechom aby prijala zákon na ochranu nedele? Obávam sa, že nie.

Hoci tzv. kresťanskí poslanci v NRSR nemajú záujem, resp. nie sú schopní sa dohodnúť na jednom dni pracovného voľna pre všetkých pracujúcich občanov Slovenskej republiky (samozrejme okrem profesií, ktoré sú nevyhnutne potrebné na chod štátu, lekári, polícia, doprava, atď.), začína sa uvažovať o výhodách štvordňového pracovného týždňa. Druhá možnosť, o ktorej počúvame, je zavedenie celofiremnej politiky iného tretieho dňa voľna, ako napríklad v pondelok, či v stredu. Ukázalo sa, že 4-dňový pracovný týždeň nemusí byť pre zamestnancov také terno, ako by sa mohlo zdať

Zatiaľ čo pracujúci občania Slovenskej republiky stále nemajú právo na nedeľný odpočinok, už sa vedie diskusia o ďalšom voľnom dni, pričom kde by ale zrejme fond pracovného času počas týždňa zostal na úrovni 40 hodín. Zatiaľ nie je jasné ani to, za akú mzdu by sa pracovalo, ani o zrovnoprávnení miezd krajín bývalého východného bloku s ostatnými krajinami EÚ. Voľná nedeľa sa tu vôbec nespomína.

Právo pracujúceho na spravodlivý odpočinok po celotýždennej práci má zabezpečiť štát.
„Keď Cirkev v priebehu storočí uzákoňovala nedeľný odpočinok, myslela predovšetkým na prácu sluhov a robotníkov, nie preto, že by to bola práca menej dôstojná vzhľadom na duchovné požiadavky svätenia nedele, ale skôr preto, že najviac potrebovala úpravy, ktoré by uľahčili jej ťarchu a umožnili všetkým svätiť Pánov deň. V tomto zmysle môj predchodca Lev XIII. v encyklike Rerum novarum označil sviatočný odpočinok ako právo pracujúceho, ktoré má zabezpečiť štát.“ ( Dies Domini , 66)

Do diskusie na túto tému by sa mala zapojiť aj Cirkev a kresťanské odborové organizácie. Ako vidno z apoštolského listu pápeža Jána Pavla II. (aj encykliky Leva XIII. Rerum novarum ), Cirkev sa vždy zaujímala o problémy a práva pracujúcich, kde patrí predovšetkým právo na prácu, odpočinok po práci, ale aj spravodlivú mzdu, aby nehrozilo nebezpečenstvo, že sa do autentického ducha kresťanskej viery zamiešajú prvky, ktoré sú jej cudzie a môžu ju deformovať.

„V osobitnom pastoračnom príhovore treba zaujať postoj k častým situáciám, v ktorých hrozí nebezpečenstvo, že určité ľudové a kultúrne tradície, typické pre dajaké prostredie, preniknú do slávenia nedieľ a iných liturgických sviatkov a zamiešajú do autentického ducha kresťanskej viery prvky, ktoré sú jej cudzie a mohli by ju deformovať. V týchto prípadoch treba veci objasniť katechézou alebo inými vhodnými pastoračnými zásahmi a zamietnuť všetko, čo je nezlučiteľné s Kristovým evanjeliom.“ (Dies Domini, 80)

Svätá Matka Tereza povedala, že problémom súčasnosti nie je to, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale bohatých. Kresťanskí predstavitelia nášho štátu dokážu zohnať miliardy eur na financovanie potrieb občanov iných štátov, ale pre potreby občanov Slovenskej republiky financie hľadajú ťažko. Ak sa vláda obracia chrbtom k potrebám občanov Slovenskej republiky, ktorý platia dane, môže sa ešte vôbec nazývať Vládou Slovenskej republiky?
Právo pracujúcich na súkromné vlastníctvo
„Ak totiž vynakladá svoju námahu a svoje schopnosti pre niekoho druhého, robí to preto, aby si zabezpečil dobrá, ktoré nevyhnutne potrebuje pre svoj život. A tak svojou prácou nadobúda výsostné právo nielen vyžadovať primeraný zárobok, ale ho aj podľa svojho rozhodnutia použiť. Ak teda svojím hospodárením dokáže nadobudnúť nejaké úspory a investuje ich do kúpy pozemku, aby ich lepšie poistil, tento pozemok nie je ničím iným než oným zárobkom, ktorý zmenil formu, a teda je rovnako jeho vlastníctvom ako tento zárobok. Preto spojením všetkého osobného vlastníctva socialisti upierajú robotníkovi slobodu investovať vlastné zárobky, čím ho oberajú o právo a nádej na zhodnotenie domáceho vlastníctva a zlepšenie vlastného stavu, a tak robia jeho situáciu ešte nešťastnejšou“. (Rerum novarum, 4)

Odoprieť spravodlivú mzdu je ťažkým hriechom
„Tou najdôležitejšou z ich povinností je dať každému spravodlivú odmenu. Rozhodovať o nej na základe spravodlivosti je podmienené mnohými okolnosťami, avšak vo všeobecnosti nech si kapitalisti a zamestnávatelia pamätajú, že ani božské, ani ľudské zákony nedovoľujú pre vlastný prospech utláčať núdznych a nešťastných a zarábať na biede blížneho. Odoprieť spravodlivú mzdu je taký ťažký hriech, že volá po pomste pred Božím pohľadom. „Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, (…) kričí. A (tento) krik… došiel k sluchu Pána zástupov.“ (Rerum novarum, 17)

Ak väčšina občanov Slovenskej republiky žije iba s minimálnej existenčnej mzdy, z ktorej si nedokáže odložiť takmer nič, ako môžu realizovať právo na súkromné vlastníctvo? Kúpu domu, auta, pozemku, či bytu si zo svojich žobráckych miezd veru nemôžu dovoliť. A to je do neba volajúcim hriechom.

„To, že Boh dal zem, aby slúžila a aby z nej malo úžitok celé ľudstvo, v ničom sa neprotiví právu na súkromné vlastníctvo. Boh totiž učinil tento dar všetkým, no nie tak, že by všetci mali nad ňou spoločne a bez rozdielu panovať, lež nakoľko nevyhradil nikomu určitú konkrétnu čiastku pôdy, ponechal to na schopnosť ľudí a na zvláštne posúdenie národov.“ (Rerum novarum, 7)

Dovoľte, aby som na záver uviedol citát ktorý ako keby bol napísaný práve pre predstaviteľov štátu a samospráv ktoré v súčasnosti na Slovensku vládnu.

Oliver Cromwell 20. apríla 1653 na adresu predstaviteľov štátu uviedol:

„Je najvyšší čas ukončiť vaše zasadanie, ktoré ste zhanobili opovrhovaním všetkého dobrého a poškvrnili všetkými neresťami. Nie ste nič iné, len mizerná banda a odporcovia blahodarnej správy, nie ste nič, len nájomní darebáci. Svoju zem by ste predali za kus biedneho jedla ako Ezau, svojho Boha zradili za pár drobných ako Judáš. Je vo vás vôbec niečo dobré? Existuje nejaká hanebnosť, ktorá by vám nebola vlastná? Veriaci nie ste o nič viac, ako môj kôň. Zlato je vaším bohom. Kto z vás neumlčal svoje svedomie za úplatok? Je medzi vami aspoň jeden, ktorý by aspoň v maličkostiach hájil záujmy Commonwealthu? Vy prostitútky! Čo ste svojimi nehanebnými intrigami a podlosťami neznesvätili toto posvätné miesto a z Božieho stánku neučinili peleš lotrovskú? Ako hnusne odporní ste celému národu, ktorý vás poveril k napravovaniu krívd. Tak teda, zoberte si svoje saky – paky, zamknite za sebou a v mene Božom choďte“.

Prosme Všemohúceho Boha a Sedembolestnú Pannu Máriu, Patrónku Slovenska, aby sa vláda Slovenskej republiky i cirkevná hierarchia k svojmu ľudu navrátila.

V Bratislave 13. mája 2022
Boh žehnaj Slovensko.

Mgr. Anton Čulen, predseda AZN
V piatok 13. mája si pripomíname desiate výročie Slovenského dňa za voľnú nedeľu