Velmoci odpálí zbraně…

Poselství Ježíše ze dne 27. května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

CO NENÍ LÁSKA, TO MI NEPATŘÍ

Moji milovaní lidé:
MÉ POŽEHNÁNÍ NA VÁS STÁLE SPOČÍVÁ.
Každým činem a každou prací pro společné dobro mé požehnání pro můj lid všeobecně vzrůstá.
UDRŽUJTE SI VÍRU, osobně ji musíte neustále rozvíjet, aby se posílila a jednota s mým Domem byla větší a pevnější. Nezanedbávejte modlitbu, zpověď a náležitě připravené přijímání.
Moje církev bude silně zkoušena. Vyzývám vás, abyste neztráceli víru: "Já jsem váš Bůh" [Ex 3,14].

Moje církev bude zkoušena, aby byla očištěna a zlo, které do ní proniklo, bylo vyhnáno.
Moje církev bude čelit bolesti, smutek ji zahalí. V tomto čase utrpení se uchylte ke Mně a k mé Matce.
UCHOVEJTE SI POKOJ, tak zničený lidským pokolením, tak deformovaný a znevážený.
Odhalíte závažné lži, kterými nasytili vaši mysl myšlenkami a soudy odporujícími Lásce a Pravdě.
Jako lidstvo jste byli uvedeni do smrtelné nouze. V této době jste ekonomicky závislí na technologiích a lidstvo udělá, co je nutné, aby získalo to, co považuje za nezbytné pro život.
Velmoci odpálí zbraně… Můj lid bude trpět až do vyčerpání. To způsobí síly, které slouží zlu a chtějí Mě sesadit z trůnu.
Žijete ve stavu pohotovosti kvůli kožnímu onemocnění, které jsem vám již oznámil. Tím to však nekončí, ale objeví se jiná kožní nemoc, kterou vytvoří zneužitá věda, dnešní Herodes.
Vytrvejte, mé děti, buďte pozorné k léčivým rostlinám, které vám můj Dům dal poznat a vysvětlil jejich použití (*).
MILUJI VÁS, MÉ DĚTI, A PŘEJI KAŽDÉMU Z VÁS DOBRO. Proto vás vyzývám, abyste se označily svěcenou vodou, stejně jako ve vašich domech musí zůstat dveře a okenní rámy zapečetěny svěcenou vodou.
Světový mír je v nejnapjatějším stavu. Bez ohledu k lidem, spojenci zla způsobí lidstvu velkou spoušť za cenu těžkých ztrát na životech. Ďábel pohrdá životem, a proto je odhodlán jednat proti životu a podporovat rozdělení.

Moji lidé musí jít, aniž by se od sebe odlišovali novinkami, které jim budou předkládány, neboť jsou pastmi Zlého, aby je podrobil svým zlovolným plánům.
Mé děti budou žít v napětí a neustálém hněvu, v zuřivosti proti svým bližním… Uvidíte, jak lidé bezdůvodně zabíjejí druhé pro své uspokojení.
TAKTO KRÁČÍ LIDSTVO: V HNĚVU, ANIŽ BY ZNALO JEHO PŘÍČINU.
ALE JÁ ZNÁM PŘÍČINU: JE TO ĎÁBEL, KTERÝ JEDNÁ, ABY SE BRZY ZMOCNIL LIDSTVA.

Bojujte zbraněmi mé Lásky. Co není láska, to mi nepatří.
Žehnám vám, moji lidé, žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš

(*)poselstvi-zbytku.org/pdf/choroby.pdf
Hejhou
...nic neodpálí, nemají na to koule ani odvahu, jen strašit furt budou...