jozef1807
Znakpustyni — 2012-12-17 09:14:09:
Jezus był i jest Żydem
Od kiedy jest to dogmatem katolickiej wiary?
Ja wiem że nie jest i nie był Żydem, choć pośród Żydów przebywał.
Bóg z Boga Światlość ze Światlości
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.


Tego mnie zawsze uczył Kościół Katolicki
Znakpustyni
Jezus był i jest Żydem. Podobnie jak wszyscy apostołowie. Kochasz Jezusa?
kinia 23
Pusty w znaczeniu jaki opisałam, ale nie w sensie serca człowieka.
Chociaż to nie najlepsze porównanie, ale czym byłby katolicyzm bez Jezusa przychodzącego na ołtarz...zbiorem rytuałów:(
carpediem1
Kult jest inny,ale nie jest pusty.Co zaś do miłości bliźniego - u nas katolików wcale nie jest lepiej :)
kinia 23
Ale nie mogę uogólniać...wiem, że masz wśród nich przyjaciół i z pewnością na to zasługują:) Dobrej nocy:))) 🤗
kinia 23
Nie, wiara nie może być pusta, ale kult tak...Nie mają kapłanów, nie sprawują ofiary...Smutne. Obserwowałam ich zachowania w Ziemi Świętej...miłości bliźniego też jakoś nie zauważyłam, niestety:(
carpediem1
kinia 23 — 2012-12-16 23:27:41:
Obecny kult jest pusty...Chwała Boża odeszła, gdy Jezus umarł na krzyżu,
...................................................................................

Nie nam sądzić,czy kult jest pusty i czy chwała Boża odeszła.Wyznają wiarę w Jahwe - w Boga swoich ojców,w Boga Abrahama,Izaaka i Jakuba.Czy ta wiara jest pusta ? Czy wiara w Najwyższego może być pusta,martwa ?
kinia 23
Tak, masz rację, kochać muszę...lubić nie muszę 🤗
kinia 23
Obecny kult jest pusty...Chwała Boża odeszła, gdy Jezus umarł na krzyżu, zasłona świątyni rozdarła się i płaczą, aż czas się wypełni i uznają w Jezusie Mesjasza.
...a poza tym carpediem wiesz dlaczego zniechęciłam się:( 🤗
carpediem1
kinia 23 — 2012-12-16 23:20:54:
Tak, masz rację:) , ale dzisiejszego Judaizmu nie muszę kochać
.....................................................................................

Ale mamy kochać tych,którzy wyznają wiarę w Jahwe.Z Jezusowego przykazania miłości bliźniego nikt nas nie zwolnił.
carpediem1
W drodze na Święto Namiotów
7 1 Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. 2 A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. 3 Rzekli więc Jego bracia do Niego: "Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. 4 Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy …More
W drodze na Święto Namiotów
7 1 Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. 2 A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. 3 Rzekli więc Jego bracia do Niego: "Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. 4 Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu!" 5 Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego. 6 Powiedział więc do nich Jezus: "Dla Mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was - zawsze jest do rozporządzenia. 7 Was świat nie może nienawidzić, ale Mnie nienawidzi, bo Ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. 8 Wy idźcie na święto; Ja jeszcze nie idę na to święto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił". 9 To im powiedział i pozostał w Galilei.
10 Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. 11 Tymczasem Żydzi już Go szukali w czasie święta i mówili: 12 "Gdzie On jest?" Wśród tłumów zaś wiele mówiono o Nim pokątnie. Jedni mówili: "Jest dobry". Inni zaś mówili: "Nie, przeciwnie - zwodzi tłumy". 13 Nikt jednak nie odzywał się o Nim jawnie z obawy przed Żydami.
Spory w czasie święta
14 Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do Świątyni i nauczał. 15 Żydzi zdumiewali się mówiąc: "W jaki sposób zna On Pisma, skoro się nie uczył?" 16 Odpowiedział im Jezus mówiąc: "Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. 17 Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego. 18 Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały Tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości. 19 Czyż Mojżesz nie dał wam Prawa? A przecież nikt z was nie zachowuje Prawa, [bo] czemuż usiłujecie Mnie zabić?" 20 Tłum odpowiedział : "Jesteś opętany przez złego ducha! Któż usiłuje Cię zabić?" 21 W odpowiedzi Jezus rzekł do nich: "Dokonałem tylko jednego czynu, a wszyscy jesteście zdziwieni. 22 Oto Mojżesz dał wam obrzezanie - ale nie pochodzi ono od Mojżesza, lecz od przodków - i wy w szabat obrzezujecie człowieka. 23 Jeżeli człowiek może przyjmować obrzezanie nawet w szabat, aby nie przekroczono Prawa Mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na Mnie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka? 24 Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy".
25 Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: "Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? 26 A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? 27 Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest". 28 A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: "I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. 29 Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał". 30 Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła. 31 Natomiast wielu spośród tłumu uwierzyło w Niego i mówili: "Czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż On uczynił?"
32 Faryzeusze usłyszeli, że tłum tak mówił o Nim w podnieceniu. Kapłani więc wraz z faryzeuszami wysłali strażników celem pojmania Go. 33 Ale Jezus rzekł: "Jeszcze krótki czas jestem z wami, a potem pójdę do Tego, który Mnie posłał. 34 Będziecie Mnie szukać, a nie znajdziecie, a tam, gdzie Ja będę potem, wy pójść nie możecie". 35 Rzekli Żydzi do siebie: "Dokąd to zamierza pójść, że Go nie będziemy mogli znaleźć? Czyżby miał zamiar udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków i uczyć Greków? 36 Cóż znaczy to Jego powiedzenie: "Będziecie Mnie szukać i nie znajdziecie, a tam, gdzie Ja będę, wy pójść nie możecie?""
Źródło wody żywej
37 W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! 38 Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza". 39 A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był , ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. 40 A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: "Ten prawdziwie jest prorokiem". 41 Inni mówili: "To jest Mesjasz". "Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? 42 Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?" 43 I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. 44 Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki.
45 Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: "Czemuście Go nie pojmali?" 46 Strażnicy odpowiedzieli: "Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia". 47 Odpowiedzieli im faryzeusze: "Czyż i wy daliście się zwieść?48 Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? 49 A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty". 50 Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: 51 "Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni?" 52 Odpowiedzieli mu: "Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei".
53 I rozeszli się - każdy do swego domu. (J 7,1-53)
kinia 23
Tak, masz rację:) , ale dzisiejszego Judaizmu nie muszę kochać 🤗
Znakpustyni
Kochani, a czytuje ktoś czasem Stary Testament? Ile razy w swoim życiu Jezus na Sukkot pielgrzymował do Jerozolimy i jakie mowy tam wygłosił?
kinia 23
,,Nie wiem czemu robi się akcje mające zachęcić katolików do Judaizmu, dzisiejszy judaizm z kabałą ma więcej wspólnego z gnostycyzmem niż chrześcijaństwem."
............................................................................................

Dlatego się zachęca... 🤗
gloriaDei
Problemem dziś jest to że 90% Izraelitów to poganie lub Ateiści ...

10 % jest religijnych ale ich religijność jest zupełnie inna niż chrześcijańska, Plucie na widok krzyża czy księdza to normalne, no i oni są ci wybrani a reszta to goje - coś jak zwierzęta

Nie wiem czemu robi się akcje mające zachęcić katolików do Judaizmu, dzisiejszy judaizm z kabałą ma więcej wspólnego z gnostycyzmem niż …More
Problemem dziś jest to że 90% Izraelitów to poganie lub Ateiści ...

10 % jest religijnych ale ich religijność jest zupełnie inna niż chrześcijańska, Plucie na widok krzyża czy księdza to normalne, no i oni są ci wybrani a reszta to goje - coś jak zwierzęta

Nie wiem czemu robi się akcje mające zachęcić katolików do Judaizmu, dzisiejszy judaizm z kabałą ma więcej wspólnego z gnostycyzmem niż chrześcijaństwem.
tahamata
A ochrzcili się już, czy dalej świętują Sukkot?