Clicks641
Samson1

Přípravná modlitba ke mši svaté.

Přípravná modlitba ke mši svaté.

Ó Bože dobroty a smilování, před tváří tvou poklekám v nejhlubší pokoře a žádám si být účasten nejsvětější oběti. Celým srdcem se spojuji s těmi úmysly pro které můj Pán a Spasitel tuto oběť ustanovil a skrze své kněze na celém světě obětuje. Ve spojení s jeho nejsvětějším Srdcem chci konat tuto nekrvavou obnovu jeho přesvatého umučení a jeho přehořké smrti a vzdáti Tvé nekonečné velebnosti touto mešní obětí, jakož i všemi, které se dnes na celém světě konají, chválu a klanění jako svému Tvůrci a svrchovanému Pánu, děkovat Tvé nesmírné dobrotě za všechna přijatá dobrodiní, prosit za odpuštění svých hříchů a zasloužených trestů, podat Tvé spravedlnosti zadostiučinění a vyprosit si od Tebe milosti a pomoci ve všech potřebách, zejména, abych svůj život napravil, svou hlavní chybu přemohl, ctnosti si osvojil a jednou svatě skonal.

Obětuji tuto svatou oběť také k uctění nejsvětější Panny a Matky Marie a všech milých svatých, zvláště N. N. a těch , jejichž památka se dnes koná.

Uzavírám do ní potřeby všech křesťanů, své příbuzné, dobrodince, přátele a všechny za které jsem povinen se modlit nebo kterým jsem modlitbu přislíbil, všechny dnes umírající, zarmoucené a strádající. Rač ó Pane dopřát hříšníkům a zbloudilým obrácení, spravedlivým vytrvalost a duším v očistci úlevy a vysvobození.

Uděl mi ó Bože, abych s náležitou zbožností slavil tuto oběť a doplň mé nedostatky zásluhami Ježíše Krista. Milá Matko Boží a všichni andělé a svatí, pomáhejte mi svými přímluvami. Amen.