BUĎTE KAŽDÝ STRÁŽCEM SVÉHO BRATRA

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

BUĎTE KAŽDÝ STRÁŽCEM SVÉHO BRATRA

Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIŠEL JSEM VÁS VYZVAT, ABYSTE NÁSLEDOVALI BOŽÍ LÁSKU…
Z NÍŽ POCHÁZÍ VÍRA, NADĚJE A DOBROČINNOST.

Slova našeho Krále a Pána Ježíše Krista nejsou prázdná slova, jsou to slova života v hojnosti [Jan 6, 68].

Poslyšte lidé! Buďte pozorní k Božím výzvám tváří v tvář neustálému ústupu míru a svobody lidského stvoření.

Náš Král a Pán Ježíš Kristus vám ukazuje cestu, kterou máte následovat, abyste se nestali kořistí těch, kdo vás chtějí oklamat a učinit z vás zajatce.

Vyzývám vás k obrácení a k hlubokému pohledu na vaše osobní jednání a činy.

Vidím tolik Božích dětí, které se na sebe nedívají, které se nezkoumají, aby nebyly konfrontovány s monstrem svého přerostlého a přebujelého "ega". Musíte zůstat pozorné, aby vaše činy a skutky byly požehnáním pro vaše bratry a sestry, a ne překážkou v každodenním životě, do něhož se ponořilo lidské stvoření, které nemá ani chvilku na to, aby se sjednotilo s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem.

Vyzývám vás k pokání…
Vyzývám vás k modlitbě… [Lk 11, 2-4].
Vyzývám vás, abyste praktikovali skutky milosrdenství [Mt 25, 34-46], aby vám záležitosti našeho Krále byly bližší a abyste prohloubili svou lásku k bližnímu.
Zednářství proniklo do Božího domu a svými omyly zamořuje ty, kdo slouží v Božím domu tím, že je vede k následování toho, co není Boží vůle, ale vůle lidí.
Nezapomínejte na našeho Krále a Pána Ježíše Krista a jeho dar sebe sama za každé lidské stvoření.
Děkujte našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, neboť je dobrý a je milosrdenstvím a současně i spravedlností.
Směřujete k velkým zkouškám, a to nejen kvůli válce a jiným velkým činům na úkor lidstva, ale také kvůli proměně lidí, kteří přijímají nebezpečné duchovní novoty, které je odvádějí od Boha a staví je před těžké zkoušky víry.
Boží lidé:
UVIDÍTE, JAK BRATŘI OPOUŠTĚJÍ VÍRU, JINÍ SE ZŘÍKAJÍ NÁBOŽENSTVÍ A NĚKTEŘÍ SE ZMĚNÍ VE VAŠE PRONÁSLEDOVATELE.
Přichází hladomor, který spolu se ztrátou víry učiní z lidského tvora služebníka zla.
Buďte bdělí, antikrist se volně pohybuje po Zemi a zasahuje do rozhodování o lidstvu.
Buďte každý strážcem svého bratra, abyste stále zůstávali věrní Nejsvětější Trojici.
Zůstaňte v Boží lásce, buďte milosrdní a věrní našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Vyzývám vás, abyste se za sebe navzájem modlili tváří v tvář pokračující vlně nových věcí, které se brzy vrhnou na lidstvo, aby vás svedly z cesty.

Modlete se, lidé Boží, modlete se, aby víra v každém z vás byla pevná.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za své bratry a sestry, kteří trpí pod útlakem komunismu.

Modlete se Boží lidé, modlete se za ty, kdo budou trpět následky silných zemětřesení.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PATŘÍTE NAŠEMU KRÁLI, NENÁSLEDUJTE FALEŠNÉ IDEOLOGIE, KTERÉ VÁS POVEDOU KE ZTRÁTĚ DUŠE. BUĎTE VYTRVALÍ VE VÍŘE.
Žehnám vám a chráním vás. Se svým vztyčeným mečem vás budu bránit, když mě o to požádáte.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/1995.html