Ostrik
36892

Všichni zbožní budou pronásledováni

2.Timoteovi 3.kapitola 1Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou časy těžké.2Lidé totiž budou sobečtí, hrabiví, chlubní, pyšní, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní,3nelaskaví, …More
2.Timoteovi 3.kapitola
1Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou časy těžké.2Lidé totiž budou sobečtí, hrabiví, chlubní, pyšní, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní,3nelaskaví, nesmířliví, utrhační, nezdrželiví, neurvalí, dobrému nepřízniví,4zrádní, lehkomyslní, nadutí, více rozkoší nežli Boha milovní,5majíce sice tvářnost pobožnosti, moc její však zapřevše. A těch se varuj.6Neboť patří k nim ti, kteří se vluzují do domů a chytají ženštiny obtížené hříchy, puzené rozličnými chtíči,7které vždycky se učí a nikdy ku poznání pravdy přijíti nemohou.8jako však Jannes a Jambres protivili se Mojžíšovi, tak i tito protiví se pravdě, lidé to na mysli porušení, v příčině víry neosvědčení.9Ale nebudou postupovati dále, neboť jejich nesmyslnost bude zjevná všem, jako byla i oněch.10Ty jsi však následoval mého učení, způsobu života, úmyslu, mé víry, shovívavosti, lásky, trpělivosti,11mých pronásledování, utrpení, která se mi přihodila v Antiochii, v Ikonii, Lystře, pronásledování, jaká …More
Ostrik
Kdy jindy se mohou křesťané osvědčit, když ne ve zkouškách, které přicházejí z Boží vůle?
Job 1:6-12
6Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan. 7Hospodin tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl: Z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam. 8Hospodin se pak Satana zeptal: Jestlipak sis všiml mého otroka …More
Kdy jindy se mohou křesťané osvědčit, když ne ve zkouškách, které přicházejí z Boží vůle?
Job 1:6-12
6Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan. 7Hospodin tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl: Z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam. 8Hospodin se pak Satana zeptal: Jestlipak sis všiml mého otroka Jóba? Neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. 9Satan nato Hospodinu odpověděl: Bojí se snad Jób Boha bezdůvodně? 10Cožpak ty jsi neohradil jej, jeho dům a všechno, co má, ze všech stran? Nepožehnal jsi dílo jeho rukou a nerozhojnil se jeho statek na zemi? 11Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni vše, co má; určitě ti bude do tváře zlořečit.
12Hospodin řekl Satanovi: Hle, vše, co má, je ve tvé ruce; pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan odešel z Hospodinovy přítomnosti.
A jak můžeme vidět ve zdejších komentářích, Satanovi se u mnohých z vás daří... 🤨 🥴

🤗
janka cpž
Tak děkuju. Nekladu na sebe takové nároky. 🤗
Ostrik
Jak kdy. Rozdíly jsou způsobené často pouze tím, že mnohá slova lidé užívají bezděky. Neuvědomují si jejich význam. Tak např. v níže uvedeném Mt 24:12 je ve větě slovo bezzákonost. Jinde můžeme číst nepravost. Je to prakticky to samé, pouze současníky je slovo nepravost vnímáno poněkud zjemněle. Mohli bychom říci, že pro mnohé je to slovo nicneříkající, neškodné. Nepravost je však …More
Jak kdy. Rozdíly jsou způsobené často pouze tím, že mnohá slova lidé užívají bezděky. Neuvědomují si jejich význam. Tak např. v níže uvedeném Mt 24:12 je ve větě slovo bezzákonost. Jinde můžeme číst nepravost. Je to prakticky to samé, pouze současníky je slovo nepravost vnímáno poněkud zjemněle. Mohli bychom říci, že pro mnohé je to slovo nicneříkající, neškodné. Nepravost je však protizákonnost, bezzákonnost. Nepravost je ve svém pravém významu totéž, co leváctví. Takže ti, kteří páchají nepravosti, na posledním soudu skončí ne levici.
Na internetu jsou dostupné překlady se Strongovými čísly. Pokud někdo chce vážněji studovat Písmo, tak mu tato čísla velmi pomohou. 🤗

biblehub.com/strongs.htm
janka cpž
Ostriku, jaký překlad používáš? Dnes jsem viděla video asi od adventistů, kde porovnávali překlady a hrůza jaké rozdíly i části vypuštěné.
Ostrik
Neděste se...
Mt 24:3-14
3 Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“ 4Ježíš jim odpověděl: „ Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. 5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem Kristus‘ a svedou mnohé. 6 Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. …More
Neděste se...
Mt 24:3-14
3 Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“ 4Ježíš jim odpověděl: „ Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. 5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem Kristus‘ a svedou mnohé. 6 Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. 7Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. 8Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. 9Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. 11Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. 12A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. 13Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. 14Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“
🙏 🤗
Ostrik
Pro všechny, kteří malomyslní, pro všechny, kteří nehledají pomoc tam, kde jí mají hledat.
L 12:4 :Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili.
🙏 🤗More
Pro všechny, kteří malomyslní, pro všechny, kteří nehledají pomoc tam, kde jí mají hledat.

L 12:4 :Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili.
🙏 🤗
3 more comments from Ostrik
Ostrik
LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA
Irbis 10:23
Dokument Dignitas humanae asi není v rozporu s encyklikou papeže Lva XIII.
_______________________________________________________________________________________________
Není v rozporu. Já už jsem zde poznamenal, že je třeba brát do úvahy dějinné okolnosti. To je třeba mít na paměti, že církevní dokumenty …More
LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA

Irbis 10:23

Dokument Dignitas humanae asi není v rozporu s encyklikou papeže Lva XIII.
_______________________________________________________________________________________________
Není v rozporu. Já už jsem zde poznamenal, že je třeba brát do úvahy dějinné okolnosti. To je třeba mít na paměti, že církevní dokumenty z doby před rozpadem evropských monarchií nemohou zohledňovat negativní dopad společenských změny. Proto je třeba postoj církve ke světu stále aktualizovat. Církev je na cestě, kdo tento fakt nerespektuje, ten se zasekl v minulosti a viditelně nejde s církví. Svévolně se oddělil. 🤗
Ostrik
Biblický příklad náboženské nesvobody.
Dan 3:1-6
1 Král Nebúkadnesar vyrobil zlatou sochu. Její výška byla šedesát loket, její šířka šest loket. Dal ji postavit na pláni Dúra v babylonské provincii. 2Potom král Nebúkadnesar vzkázal shromáždit satrapy, prefekty a místodržitele, radní, pokladníky, soudce, komisaře a všechny úředníky provincií, aby přišli k zasvěcení té sochy, kterou dal …More
Biblický příklad náboženské nesvobody.
Dan 3:1-6
1 Král Nebúkadnesar vyrobil zlatou sochu. Její výška byla šedesát loket, její šířka šest loket. Dal ji postavit na pláni Dúra v babylonské provincii. 2Potom král Nebúkadnesar vzkázal shromáždit satrapy, prefekty a místodržitele, radní, pokladníky, soudce, komisaře a všechny úředníky provincií, aby přišli k zasvěcení té sochy, kterou dal postavit král Nebúkadnesar. 3Nato se shromáždili satrapové, prefekti a místodržitelé, radní, pokladníci, soudcové, komisaři a všichni úředníci provincií k zasvěcení té sochy, kterou dal postavit král Nebúkadnesar. Když stáli před tou sochou, kterou dal postavit Nebúkadnesar, 4hlasatel mocně volal: Přikazuje se vám, lidé, národy a jazyky: 5V čase, kdy uslyšíte hrát roh, píšťalu, citeru, lyru, cymbál, orchestr či jiný hudební nástroj, padnete a budete se klanět té zlaté soše, kterou dal postavit král Nebúkadnesar. 6Kdokoli by však nepadl a neklaněl se, v tom okamžiku bude uvržen doprostřed rozpálené ohnivé pece.
O náboženské nesvobodě před rokem 1989 v zemích sovětského bloku se není třeba zmiňovat. I když? Někdo už zapomněl, jiného se netýkala. 🤗
Ostrik
Maria Dubovska 10:33
Ostriku ale ten citát hovorí len tolko , že Peter nemá používat meč, to je všetko. Neni mu určené mečom zajhynut, pretože mal iné povinnosti na svete než boj. Nerada by som bola keby to sklzlo do toho nakoniec, že umriet mečom je snad niečo pohoršujúceho. Nevidím v tom logiku. Statí boli mnohí mučeníci. A co?
______________________________________________________________…More
Maria Dubovska 10:33

Ostriku ale ten citát hovorí len tolko , že Peter nemá používat meč, to je všetko. Neni mu určené mečom zajhynut, pretože mal iné povinnosti na svete než boj. Nerada by som bola keby to sklzlo do toho nakoniec, že umriet mečom je snad niečo pohoršujúceho. Nevidím v tom logiku. Statí boli mnohí mučeníci. A co?
_______________________________________________________________________________________________
Mt 26:52 Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú.

Záleží na každém, zda věří tomu, co Ježíš říká. Mluví o VŠECH.
Někteří si již mohli položit otázku, jak je možné, že ne všichni, kdo mečem zabíjeli, byli mečem zabiti. Mnoho válečníků přeci zemřelo přirozenou smrtí! Přesto má Ježíš pravdu!
Ježíšův výrok se stínáním mučedníků pro Krista nic společného, vždyť mučednická smrt je pro učedníky branou do života. Ježíš mluví o těch, kteří zahynou pro své skutky. Meč, kterým se v těle oháněli, meč, kterým zabíjeli bližní, se stane příčinou jejich zavržení.

🤗
Maria Dubovska
čo sa týka padania hlav a podobných vecí, na to je rozhodnutie jaksi pomazaneších ludí, než aby si dav veriacich rozhodoval co sa ide robit. videt tu podobnost s bezakovcami, ktorí si tiež myslia, že ked budu dobre nahlas halekat, tak vrchnost musi cuknut. tak lidi nechcu utečencov, no tak papež bude posluchat. tak na to zabudni.
je škoda že ti utečenci nelezu do ruska, jednak ich putin zvolava …More
čo sa týka padania hlav a podobných vecí, na to je rozhodnutie jaksi pomazaneších ludí, než aby si dav veriacich rozhodoval co sa ide robit. videt tu podobnost s bezakovcami, ktorí si tiež myslia, že ked budu dobre nahlas halekat, tak vrchnost musi cuknut. tak lidi nechcu utečencov, no tak papež bude posluchat. tak na to zabudni.

je škoda že ti utečenci nelezu do ruska, jednak ich putin zvolava jak kvočna a jednak by rusi mohli ukazat svoje široke srdca. ale kde ty veci. len sem a sem.
Maria Dubovska
Kde to píšeš že chápeš že mal Peter poslanie.
janka cpž
Mluvil k Petrovi, ale jak píšu, chápu to, že měl jisté poslání. Kristus nepožadoval, aby každý rybář nebo voják opouštěl svoje povolání. Tak jako ve SZ stojí vedle sebe nezabiješ a bitvy, ve kterých vede Bůh svůj lid. Nevytrhávejte, co vám vyhovuje, ale berte jako celek.
Maria Dubovska
Ostriku ale ten citát hovorí len tolko , že Peter nemá používat meč, to je všetko. Neni mu určené mečom zajhynut, pretože mal iné povinnosti na svete než boj. Nerada by som bola keby to sklzlo do toho nakoniec, že umriet mečom je snad niečo pohoršujúceho. Nevidím v tom logiku. Statí boli mnohí mučeníci. A co?
Ostrik
Obama Slips Up: "We're Training ISIL
janka cpž 19:39
. Nebudou padat pohlavky, ale padat hlavy. Nebude co nastavovat. Také volně. Tázali se ho vojáci, co máme dělat my. Neutiskujte, nekřivděte a buďte spokojeni se žoldem. Za co asi tak vojáci pobírají žold.
Nepovolal všechny za apoštoly. Vojáci, celníci i jiní měli zůstat na svém místě. Neznamená to, že když povolal jednoho rybáře, že …
More
Obama Slips Up: "We're Training ISIL

janka cpž 19:39

. Nebudou padat pohlavky, ale padat hlavy. Nebude co nastavovat. Také volně. Tázali se ho vojáci, co máme dělat my. Neutiskujte, nekřivděte a buďte spokojeni se žoldem. Za co asi tak vojáci pobírají žold.
Nepovolal všechny za apoštoly. Vojáci, celníci i jiní měli zůstat na svém místě. Neznamená to, že když povolal jednoho rybáře, že všichni měli opustit živobytí. A pak lidi, kteří se bojí smrti, budou těžko vybíráni za vojáky. Nevedl svůj lid Bůh v boji proti přesile a zároveň nepožadoval nezabiješ? S hlavou otevřenou v tom neuvidíš problém.

______________________________________________________________________________________________
Milá janko cpž. Připsala jsi radu Jana Křtitele pro vojáky Pánu Ježíši. Jan Křtitel pouze připravil cestu pro Ježíše. Pro následovníky Ježíše platí to, co učí Ježíš, tzn. Schovej svůj meč, protože kdo se meče chápe, mečem zahyne. Ježíš má na své následovníky větší nároky, než narovnávač cest Jan Křtitel. 🤗

L 3:14-16
14Ptali se ho i vojáci: „A co bychom měli udělat my?“ Řekl jim: „Nikoho neolupujte ani nevydírejte, a buďte spokojeni se svým žoldem.“ 15 Zatímco lid byl plný očekávání a všichni ve svých srdcích rozvažovali o Janovi, není-li snad on ten Kristus, 16řekl na to Jan všem: „Já vás sice křtím vodou, avšak přichází silnější než já, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek u jeho sandálů; on vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. ✍️
Ostrik
Drahá sestro Hento, z tvého komentáře mi není zcela jasné, zda se mám vyjádřit k Neposkvrněnému početí svaté Bernardetty nebo k poskvrnám, které nevejdou do nebeského království.
K poskvrnám mohu napsat toliko známou věc, že shoří v pekelných plamenech. Očištěná duše, zbavená všech nečistot tělesné osobnosti, pak bude k veliké radosti nebešťanů uvedená do slávy. Výhodu bude mít ten,…More
Drahá sestro Hento, z tvého komentáře mi není zcela jasné, zda se mám vyjádřit k Neposkvrněnému početí svaté Bernardetty nebo k poskvrnám, které nevejdou do nebeského království.
K poskvrnám mohu napsat toliko známou věc, že shoří v pekelných plamenech. Očištěná duše, zbavená všech nečistot tělesné osobnosti, pak bude k veliké radosti nebešťanů uvedená do slávy. Výhodu bude mít ten, kdo uposlechl příkaz Pána Ježíše a nechal starého člověka odumřít už v životě na tomto světě. (Viz Ježíšův noční rozhovor s Nikodémem.) Svaté Bernardettě se podařilo odumřít a znovuzrodit, proto se jí její Neposkvrněné početí zjevilo. 🤗
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný večer vespolek! Pokoj do srdcí všem vám, kteří připravujete cestu Páně! Vyprošujme společně pokoj i těm, kteří jsou dosud duchovně mrtví! 🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek. Hodně odvahy k naslouchání přikázáním Pána Ježíše Krista! Dobrou vůli těm, kteří chtějí plnit vůli nebeského Otce! 🤗
Samson1
Ostrik já ho srdcem žiji.
Ostrik 22:08
Samsone, nechápeš Boží Slovo srdcem. 🤗More
Ostrik já ho srdcem žiji.

Ostrik 22:08

Samsone, nechápeš Boží Slovo srdcem. 🤗
Ostrik
Samsone, nechápeš Boží Slovo srdcem. 🤗
Samson1
Ostrik už jsi to udělal a nebo jen víš, co máš udělat. Obecně to slovo Boží znám též. V tom jako poučovat nemusíš. Otázka jak to děláš v praxi.
Ostrik 21:47
Mk 10:29-30
29Ježíš říkal: „Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, 30aby nyní v tomto období nedostal stokrát více domů, bratrů a …More
Ostrik už jsi to udělal a nebo jen víš, co máš udělat. Obecně to slovo Boží znám též. V tom jako poučovat nemusíš. Otázka jak to děláš v praxi.

Ostrik 21:47

Mk 10:29-30
29Ježíš říkal: „Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, 30aby nyní v tomto období nedostal stokrát více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný.
Aobubovo počínání považuji od počátku za součást pronásledování. Satan v tomto člověku koná své dílo. 🙏 [More]