Unitatis redintegratio (dekrét o ekumenizme) je jedným z najheretickejších dokumentov II. vatikánskeho koncilu. Prečítajte si odhalenie a vyvrátenie hlavných heréz z dekrétu Unitatis redintegratio. Herézy sú vyvrátené na základe učenia katolíckych pápežov.

Unitatis redintegratio – druhovatikánsky dekrét o ekumenizme

Revolúcia II. vatikánskeho koncilu Dokument II. vatikánskeho koncilu, Unitatis redintegratio (# 1): „Avšak takmer všetci, hoci rozličným spôsobom, …