Clicks141
woj_tek
4
Do inspektora Piotra Kuleszy - Komenda Główna Policji.PRAWO jest po stronie NARODU POLSKIEGO. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących stanu epidemii karanie Polaków jest przestępstwem …More
Do inspektora Piotra Kuleszy - Komenda Główna Policji.PRAWO jest po stronie NARODU POLSKIEGO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących stanu epidemii karanie Polaków jest przestępstwem . BRAK w rozporządzeniach ART 48a ustawy z 5 grudnia 2008 r jednoznacznie i definitywnie wyklucza kary pieniężne !!! BRAK w rozporządzeniach ART. 49 wyklucza stosowanie przepisów karnych !!! link do korespondencji facebook.com/…942817&set=pcb.373811340609452 Poprawki i uzupełnienia.Brak w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w art 46 punktu 3 wyklucza obowiązkowe szczepienia , brak punktu 5f wyklucza kwarantannę ludzi zdrowych czyli wyklucza kwarantannę narodową zapowiadaną przez premiera Morawieckiego. Kwarantanna zgodnie z art 46 ust 2 i 4 oraz 46a i 46b pkt 1-6 i 8-12 dotyczy TYLKO ludzi podejrzanych o zachorowanie i chorych przebadanych klinicznie. WIarygodne testy stosowane od lat też na SARS to Western Blot . PCR to reakcja i słuzy do namnażania wirusów . Kwarantanna narodowa to łamanie przepisów prawa czyli jest PRZESTĘPSTWEM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na art 46 pkt 2 i 4 Ustawy z 5 grudnia 2008 r oparte jest Rozp Min. Zdrowia z 20 marca 2020 r o ogłoszeniu stanu pandemii . Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii Art. 46. 1. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 2. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. 3. wyłaczony 4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić: 1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, 2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, 3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, 5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów, 6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami 7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. 5. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są: 1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych; 2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 6. Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1–4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Wieczne Odpoczywanie Amen