Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks500
m.rekinek
5

O komunii świętej na rękę - opracowanie Damian Łukaszewicz

Współcześni szafarze Eucharystii i Komunia na rękę.

1. Dusze czyśćcowe o szafarzach Eucharystii, balaskach i Komunii na rękę.

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem spotykała się z odmową. Od 1940 r. zaczęła mieć widzenia dusz czyśćcowych. Widzeniom tym towarzyszyły dotkliwe cierpienia fizyczne.

Teolodzy i psychiatrzy wielokrotnie badali Marię Simmę i nie dopatrzyli się śladów oszustwa czy choroby psychicznej.

Czy dusze wypowiadały się na temat szafarzy Eucharystii?

Maria Simma: Tak. W normalnych warunkach tylko konsekrowane ręce kapłanów mogą rozdawać Komunię. Prawo kościelne określa, że taka powinna być praktyka, chyba, że zdarzą się "szczególne okoliczności", np. gdy kapłan jest przykuty do łóżka. Musimy zawsze przygotować się w modlitwie na przyjęcie Pana Jezusa, a ludzie, którzy nalegają na to, by wszystko wydarzyło się jak najsprawniej, nie mają pojęcia jak ogromnym przywilejem, źródłem łask oraz ochrony jest przyjęcie przez nas Pana Jezusa.
Jeśli ktokolwiek potrzebuje dowodów na to, że szafarze Eucharystii, w formie, w jakiej są promowani w dzisiejszych czasach, nie wpisują się w zamierzenia Boże, mogę przytoczyć następującą historię, która wydarzyła się nie tak dawno w tej okolicy.
Zmarła niedawno pewna kobieta, która rozdawała Komunię i inspirowała wiele innych kobiet, by czyniły podobnie. Przed pochówkiem trumna została otwarta, aby rodzina i przyjaciele mogli się pożegnać. Potem trumnę zamknięto. Jednakże przed upływem godziny bliski krewny przybył z opóźnieniem i uprosił kapłana ,aby ponownie otworzył trumnę na krótką chwilę, tak by mógł ujrzeć zmarłą. Kapłan się zgodził i w obecności dwóch innych świadków uniósł wieko trumny i zaglądnął do środka. Ta mała grupka ujrzała coś, co nie było widoczne jeszcze chwilę wcześniej: ręce kobiety stały się czarne jak smoła. Dla mnie jak i dla innych był to znak ,który potwierdzał, że
niekonsekrowane ręce nie mogą rozdawać Pana Jezusa w Komunii.

Na podstawie książki::Uwolnijcie nas stąd! O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz"

2. Komunia na rękę, w pozycji stojącej i usuwanie balasek w kościołach – nieposłuszeństwo wobec papieża!

Dlaczego temat Komunii na rękę jest tak bardzo kontrowersyjny?

Ludzie nie znają całej prawdy i powinni nadrobić te zaległości .Prawo kościelne nakazuje pozostawienie przynajmniej części balasek, dla tych wiernych którzy pragną otrzymać Komunię w pozycji klęczącej i na język. Ten nakaz to słowa papieża Pawła VI. Tak więc każdy kościół ,który nie jest wyposażony w balaski, dopuszcza się nieposłuszeństwa. Dusze czyśćcowe mówiły mi, że ŻADEN DOTYCHCZASOWY PAPIEŻ osobiście nie poparł rozdawania Komunii na rękę ,ale że zostało to politycznie przeforsowane przez grupę kardynałów i biskupów. Starsi kapłani i biskupi wiedzą o takim stanie rzeczy ,ale większości przypadków nie poinformowali o tym wiernych - przez to też oni ponoszą za to największą odpowiedzialność. Natomiast każdy papież zdawał sobie dobrze sprawę ,że Komunia przyjmowana na rękę uwłacza szacunkowi do Największego Sacrum. Jan Paweł II nie rozdaje Komunii na rękę.

Na podstawie książki::Uwolnijcie nas stąd! O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz"


3. Argumenty św. Tomasza z Akwinu – jednego z najwybitniejszych myślicieli w dziedzinach chrześcijaństwa – na temat udzielania Komunii.

Święty Tomasz z Akwinu podał trzy powody, dla których udzielanie Ciała Pańskiego należy wyłącznie do kapłanów:

1. „Tak jak Chrystus konsekrował swoje Ciało podczas Ostatniej Wieczerzy, a następnie udzielił Apostołom Komunii św., tak też do posługi kapłana należy konsekrowanie, a następnie udzielanie Komunii.

2. Kapłan jest pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi (zgodnie ze słowami Listu do Hebrajczyków 5,1): skoro składa on Bogu ofiary ludu, tak też przekazuje ludowi dary przez Boga uświęcone.

3. Cześć i szacunek wobec Najświętszego Sakramentu wymaga, by stykał się on tylko z tym, co poświęcone. Jak poświęcone są przedmioty i naczynia, z którymi styka się Ciało i Krew Chrystusa, tak jedynie poświęcone (duchowo przemienione) ręce kapłana mogą dotykać Najświętszy Sakrament”.

(Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, Eucharystia, Q. 82, art. 3).

4. Fakty historyczne!

Św. Bazyli (330-379) mówi wyraźnie, że przyjmowanie Komunii do ręki jest dopuszczalne jedynie w czasie prześladowania albo w przypadku mnichów przebywających na pustyni, kiedy nie ma diakona ani kapłana, by Ją podać: "Gdy zaś w czasie prześladowania jest ktoś zmuszony z braku kapłana lub diakona wziąć Komunię własną ręką, to nie jest to grzechem" (list 93).

Gdy prześladowania ustały, najwyraźniej zwyczaj ten utrzymał się, tu i ówdzie, traktowany był jednak przez władze Kościoła jako nadużycie, które należało wykorzenić, ponieważ uważano je za sprzeczne ze zwyczajem przekazanym przez Apostołów.

Jedynymi, którzy zawsze przystępowali do Komunii stojąc i z wyciągniętą ręką, byli od samego początku arianie, którzy uparcie negowali Bóstwo Chrystusa i nie widzieli w Eucharystii niczego poza symbolem "jedności", który może być dotykany i rozdawany dalej.

Św. Sykstus (ok. 115): «Naczyń liturgicznych nie może dotykać nikt prócz osób poświęconych Panu».

Św. Eutychian
, Papież (275-283) zabraniał wiernym brania konsekrowanych Hostii w ręce.

Św. Bazyli Wielki, Doktor Kościoła (330-379): «Otrzymywanie Komunii do ręki dozwolone jest jedynie w czasach prześladowań». Św. Bazyli uważał praktykę tę za tak poważne nadużycie, że nie wahał się traktować jej jako ciężkie przewinienie.

Synod w Saragossie (380) ekskomunikował każdego, kto odważyłby się przyjmować Komunię św. do ręki. Dekret ten został później potwierdzony przez Synod w Toledo.

Św. Leon Wielki, Papież (440-461) energicznie bronił praktyki udzielania Komunii do ust wiernych i stanowczo wymagał od nich posłuszeństwa w tej kwestii.

Synod w Rouen (650) potępił zwyczaj przyjmowania Komunii św. do ręki - w celu powstrzymania rozpowszechnionych nadużyć wynikających z tej praktyki, jak również by zapobiec ewentualnym świętokradztwom.

Do Komunii tylko na kolanach!

1. Nowoczesność i protestantyzm – odejście od Tradycji Kościoła!

Czy to nie dziwne, że w miejscach prawdopodobnego pobytu świętych, papieży czy samego Jezusa i Jego Matki, czołgamy się na kolanach i z biciem serca, całujemy te miejsca? A do Komunii Świętej podczas każdej mszy świętej idziemy procesyjnie i na stojąco lub co gorsza, na rękę bierzemy Hostię i niewiele sobie z tego robimy! Wokół świętych obrazów czy relikwii chodzimy na kolanach, a przestaliśmy wierzyć, że realny Jezus jest w Hostii. Gdzie podziała się nasza wiara w realną obecność Boga, że bez szacunku podchodzimy, nie klękamy przed Nim, nonszalancko nie okazujemy należnej czci. Często klękamy do…. tyłka poprzednika w kolejce, by potem – na stojąco dostać Komunię. Dlaczego zanika ta TYSIĄCLETNIA TRADYCJA klękania przed Bogiem w Komunii Świętej? Czy Cud Eucharystyczny z Sokółki niczego nas nie nauczył? Protestantyzacja Mszy Świętej doprowadziła do protestantyzacji wiary, gdy Papież Paweł VI wprowadził Reformę Liturgiczną. Msza Święta (NOM) – po Soborze Watykańskim II, odbiega daleko od tzw. starej czyli Trydenckiej.

Papież Benedykt XVI mówił: „Być może postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej, skoro jest ona kulturą, która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna, podczas gdy upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza koniecznym gestem. „Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać”. Mówił też: „ Przez to, że teraz proszę o przyjmowanie Komunii Świętej na kolanach i udzielam jej do ust, chciałem podkreślić cześć należną realnej obecności Chrystusa w Eucharystii”. Dewizą św. Maksymiliana M. Kolbego były słowa: „Kolana, a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach”.

Jan Paweł II zaraz po objęciu pontyfikatu w wielu osobistych rozmowach nie ukrywał swego zaniepokojenia i oburzenia z powodu tych niszczących wiarę nadużyć. Odpowiadając na pytanie dr W. Półtawskiej: „Ojcze święty, jak powinniśmy przyjmować Komunię św.: na stojąco czy na klęcząco, powiedział bez wahania: „Tylko na klęcząco!”(…) W ślad za tym 177. Konferencja Episkopatu Polski (10-11 XII 1980), mając na uwadze wskazania Papieża, wydaje zarządzenie, w którym, świadomy ogromnego zagrożenia dla wiary, wielki Prymas Tysiąclecia ks. kard. St. Wyszyński stwierdza jasno: „W diecezjach polskich przyjmuje się Komunię św. z rąk celebransa [kapłana] do ust w postawie klęczącej.

Ani obecny Papież, ani jego następcy nie będą mogli nigdy (aż do skończenia świata) wydać od siebie żadnego dokumentu zezwalającego lub popierającego udzielanie Komunii św. stojącym lub do ręki, oraz na wprowadzanie „szafarzy” świeckich rozdających Komunię św. I kobiet do prezbiterium, ponieważ, jak to przypomniał Sobór Watykański I, nie otrzymali władzy tworzenia nowej Ewangelii i Tradycji (por. Hbr 13, 8).

„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty! (Ga 1, 6-9)

Dlatego pasterze narzucający czy wymuszający nielegalnie Komunię św. na stojąco, do ręki i z rąk „szafarzy” świeckich, NIE SĄ W JEDNOŚCI Z KOŚCIOŁEM.

Wprowadzanie tych obrzędów może służyć tylko demonowi.” Nieszczęśni „nowatorzy” odrzucają świadectwa świętych i mistyków, potwierdzających Prawdy Wiary, zawarte w Piśmie Św. i Św. Tradycji. Przeżycia świętych są wielkim skarbem Kościoła, i jak powiedział Jan Paweł II, jednym „z pewnych źródeł poznania Boga”. Po 20 wiekach klękania nagle wpadli na szalony pomysł, że trzeba stać przed Bogiem podczas przyjmowania Komunii św.!!!

2. Cud św. Antoniego z Padwy w Rimini – przykład czci dla Chrystusa i dowód Jego obecności w Najświętszym Sakramencie.

W 1227 r. podczas odwiedzin Rimini Antoni prowadził dysputę z katarskim heretykiem. Rozmowa dotyczyła substancjalnej obecności Chrystusa w Hostii. Nie mogąc za pomocą samych słów dojść do konsensusu, heretyk zaproponował, aby zaprowadzić na plac Trzech Męczenników zagłodzonego muła i postawić przed nim misę jedzenia i… świętego Antoniego z Najświętszym Sakramentem. Heretyk chciał ośmieszyć Antoniego, będąc pewnym, że zwierzę wybierze misę paszy. Antoni zgodził się. Po odprawieniu Mszy św. w pobliskim kościele wziął monstrancję z Najświętszym Sakramentem i stanąwszy przed mułem, powiedział:

Przez imię i w imię twego Stwórcy, którego ja, niegodny Jego sługa, trzymam w moich dłoniach, nakazuję ci: podejdź natychmiast i oddaj pokłon twemu Panu, z całym należnym Mu szacunkiem, tak by wszyscy heretycy i czyniący zło zrozumieli, że wszystko stworzenie powinno ukorzyć się przed swoim Stwórcą, którego kapłani ukazują im w swych dłoniach na ołtarzach ofiarnych.”

Muł zwrócił się ku monstrancji, ugiął przednie nogi, zniżył głowę i w tej pozycji zastygł przez chwilę. Na placu nastała cisza. Nikt nie był w stanie podważyć tego, co właśnie się stało. Nie tylko sam heretyk, który zaproponował tę próbę się nawrócił, ale wszyscy ci, którzy to widzieli, a także inni, którzy tę historię przekazywali sobie z ust to ust.

3. Wnioski końcowe!

Jeżeli potrafisz klęczeć w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, to dlaczego przyjmujesz Ciało Pańskie na stojąco i na niekonsekrowane dłonie? Jezus Chrystus – sam Bóg - ukrywa się w kawałku chleba, byśmy się Nim karmili i zostali wskrzeszeni w dniu ostatecznym. (Por. J 6, 54). Jeżeli Bóg uniżył się dla swojego stworzenia do TAKIEGO stopnia, to przyjęcie Go na kolanach do ust jest zdecydowanym odwzajemnieniem tego niezwykłego gestu i okazaniem Jemu szacunku, miłości i czci. Nawet MUŁ – stworzenie nierozumne - rozpoznaje swojego Stwórcę ukrytego w Eucharystii i oddaje Mu należny szacunek! Aniołowie przed Ciałem Pańskim PADAJĄ NA TWARZ!!! Czy naprawdę tak ciężko uklęknąć na te parę sekund, żeby okazać swoją wdzięczność Chrystusowi za ten dar jakim jest On sam ukryty w Hostii? W dawnych czasach przed królem oddawało się pokłon. Dlaczego więc nie mielibyśmy paść na kolana przed Królem królów, którym możemy się karmić na każdej Mszy świętej? Komu zależy na tym, aby nie klękać w czasie przyjmowania Eucharystii? Bogu, czy szatanowi? Nie stójmy przed Bogiem jak równy z równym, bo diabeł - ten odwieczny zdrajca Boga - też tego próbował i wiadomo jak skończył.

”Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani!" (Iz 14, 12-15)

4. Podstępny plan wypaczenia wiary!

Francuskie pismo „Vers demain” opublikowało w 1970 roku następującą wiadomość: „Są trzy fazy masońsko-diabelskiego planu”:

1) Wszystkimi środkami należy osiągnąć, żeby w rzymsko-katolickich kościołach przyjmowano Komunię na stojąco.

2) Należy osiągnąć to, aby chleb był kładziony komunikującym do ręki, żeby powoli zanikała wiara i pobożność, i tak dojść do trzeciego etapu.

3) Tak przygotowani wierni zostaną przygotowani do wiary, że Eucharystia jest tylko symbolem posiłku i w końcu symbolem powszechnego braterstwa” (Maj M82).

Protestanccy reformatorzy zerwali z tradycyjną praktyką Komunii św. do ust i na klęcząco, aby podkreślić swoją wiarę, iż Eucharystia nie jest Ciałem Chrystusa, lecz tylko symbolem. Jak niszczące działanie dla wiary w dogmat o rzeczywistej Obecności i powołania miała ta praktyka pokazuje statystyka. W USA 20 lat po wprowadzeniu Komunii „na rękę” ponad 70 % ludzi określających się jako katolicy nie wierzy już w rzeczywistą obecność Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie. Czyli Komunia „na rękę” jest wyrazem niewiary przyjmującego, a przede wszystkim udzielającego.

Źródła materiału:

1.. gloria.tv/…icle/tBaeGVqmTEpW1tvism9GMYbSK

2.
pch24.pl/…szawskim-kosciele,67881,i.html

3. parafia-maryi-krolowej.poznan.pl/…toria-praktyki-komunii-na-reke

4. duchprawdy.com/komunia_sw_na_kleczaco.htm

5. laudatedominum.info/dlaczego-na-kl-cz-co-.html

6. wiernytradycji.com/…/01/31/do-komunii-na-kolanach/

Pouczające materiały filmowe:

1. youtube.com/watch?v=aCUUtmbJW3s

2. youtube.com/watch?v=deslqmMxtzI

3.
youtube.com/watch?v=-o343qCf7AQ

4. youtube.com/watch?v=lDCqnPto76E

5. youtube.com/watch?v=41gwm8lGF48

UWAGA!!! Wszelkiego rodzaju powielanie tego dokumentu jest absolutnie WSKAZANE! Ratujmy naszą wiarę i tradycję, która jest spłycana tzw. „nowoczesnością!”
Weronika....S
Jeżeli to co się dzieje nie nazwać ohydą spustoszenia, to czymże jest?
Wieczne Odpoczywanie Amen
267

"...przyjście Chrystusa będzie bezpośrednio poprzedzone straszną i niespotykaną eksplozją zła, nazwaną przez św. Pawła apostazją, odstępstwem, pośród której objawi się pewien straszliwy Człowiek Grzechu – syn zatracenia, szczególny, wyjątkowy nieprzyjaciel Chrystusa czyli Antychryst; stanie się to gdy zwyciężą rewolucje, a obecna struktura społeczeństwa rozpadnie się w kawałki; na razie …
More
267

"...przyjście Chrystusa będzie bezpośrednio poprzedzone straszną i niespotykaną eksplozją zła, nazwaną przez św. Pawła apostazją, odstępstwem, pośród której objawi się pewien straszliwy Człowiek Grzechu – syn zatracenia, szczególny, wyjątkowy nieprzyjaciel Chrystusa czyli Antychryst; stanie się to gdy zwyciężą rewolucje, a obecna struktura społeczeństwa rozpadnie się w kawałki; na razie duch, którego on będzie uosabiał i wyobrażał jest utrzymywany pod kontrolą «władz», jednakże wraz z ich rozkładem rozwinie swe panowanie i złowrogą sferę działania dążąc do wyeliminowania Kościoła".

Jednym ze szczególnych znaków tych czasów będzie "ohyda spustoszenia" przed którą ostrzeżenia znajdujemy w dwu Ewangeliach: według Mateusza i Marka. To wyrażenie pojawia się w kilku miejscach Starego Testamentu, który jest "figurą" Nowego Przymierza. I tak, w Księdze Daniela czytamy: "...ustanie ofiara i ofiarowanie: i będzie w kościele obrzydłość spustoszenia..." (9, 27) oraz "...i zgwałcą świątynię mocy, i odejmą ustawiczną ofiarę, a dadzą obrzydłość na spustoszenie..." (11, 31). Czym innym jak nie Mszą może być "ustawiczna ofiara"? I czy nie dostajemy ostrzeżenia, że to właśnie Msza zostanie zaatakowana w jakimś momencie historii? Posłuchajmy Malachiasza (1, 7) "Ofiarujecie na ołtarzu moim chleb skalany, a mówicie: Czymże cię skalaliśmy?". Czy Jeremiasz nie mówi w Bożym imieniu kiedy się skarży: "Namiot mój jest zburzony, wszystkie powrózki moje porwały się, synowie moi odeszli ode mnie i nie ma ich... Bo głupio postępowali pasterze, a Pana nie szukali, przeto nie zrozumieli i wszystka trzoda ich jest rozproszona" (10, 20-21). I rzeczywiście, historia się powtarza gdyż Ezechiel mówi z kolei: "Kapłani jej wzgardzili zakonem moim i splugawili świątynie moje; między świętą rzeczą a nieświętą nie robili różnicy" (22, 26).
Wieczne Odpoczywanie Amen
260

Francuskie pismo „Vers demain” opublikowało w 1970 roku następującą wiadomość: „Są trzy fazy masońsko-diabelskiego planu”:

1) Wszystkimi środkami należy osiągnąć, żeby w rzymsko-katolickich kościołach przyjmowano Komunię na stojąco.

2) Należy osiągnąć to, aby chleb był kładziony komunikującym do ręki, żeby powoli zanikała wiara i pobożność, i tak dojść do trzeciego etapu.

3) Tak …More
260

Francuskie pismo „Vers demain” opublikowało w 1970 roku następującą wiadomość: „Są trzy fazy masońsko-diabelskiego planu”:

1) Wszystkimi środkami należy osiągnąć, żeby w rzymsko-katolickich kościołach przyjmowano Komunię na stojąco.

2) Należy osiągnąć to, aby chleb był kładziony komunikującym do ręki, żeby powoli zanikała wiara i pobożność, i tak dojść do trzeciego etapu.

3) Tak przygotowani wierni zostaną przygotowani do wiary, że Eucharystia jest tylko symbolem posiłku i w końcu symbolem powszechnego braterstwa” (Maj M82).

Protestanccy reformatorzy zerwali z tradycyjną praktyką Komunii św. do ust i na klęcząco, aby podkreślić swoją wiarę, iż Eucharystia nie jest Ciałem Chrystusa, lecz tylko symbolem. Jak niszczące działanie dla wiary w dogmat o rzeczywistej Obecności i powołania miała ta praktyka pokazuje statystyka. W USA 20 lat po wprowadzeniu Komunii „na rękę” ponad 70 % ludzi określających się jako katolicy nie wierzy już w rzeczywistą obecność Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie. Czyli Komunia „na rękę” jest wyrazem niewiary przyjmującego, a przede wszystkim udzielającego.
Weronika....S
To oznaczałoby, że masoni cel osiągnęli i w Polsce również.
WYKLĘTY
"a bramy piekielne nie zwyciężą go"

antychrystowi i jego żmijowym sługom chodzi też i o to abyśmy zwątpili w te słowa Chrystusa
i w Niego samego i w Jego wszechmoc.