Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks353
Stylita
41

Boží slovo na den 8.11. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: `Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.' Správce si řekl: `Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat nemohu, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě (lidé) přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.' Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: `Kolik jsi mému pánovi dlužen?' Odpověděl: `Sto věder oleje.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.' Pak se zeptal druhého: `Kolik ty jsi dlužen?' Odpověděl: `Sto korců pšenice.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.' Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla.“
Lk 16,1-8
Joske
Nikdy nepřestanu žasnout nad příběhy, které vyprávěl Pán Ježíš. Jsou naplněny hlubokou moudrostí, která převyšuje lidský rozum a komu je dáno, toho spolehlivě vedou po cestě spravedlnosti.
Každý z nás je správcem Božího majetku. I tělo je Boží majetek, nevydávejte ho hříchu.
Joske likes this.
Řád rytířů Věčného Světla
Svět je úžasný a pokud by nebyl, pak bychom zde nebyli. Bůh by jej neučinil.... a do jeho základů by nedal zárodky věcí, které můžeme poznat a je jedno, zda jde o matematické vzorce, bylinné extrakty, fyzikální zákonitosti a nebo přesně dané prvky periodické soustavy..... Vše toto má systém a řád, dávno vytvořený, dávno prezentovaný anděly a námi odhalovaný.... To je prostě fantastické. To není …More
Svět je úžasný a pokud by nebyl, pak bychom zde nebyli. Bůh by jej neučinil.... a do jeho základů by nedal zárodky věcí, které můžeme poznat a je jedno, zda jde o matematické vzorce, bylinné extrakty, fyzikální zákonitosti a nebo přesně dané prvky periodické soustavy..... Vše toto má systém a řád, dávno vytvořený, dávno prezentovaný anděly a námi odhalovaný.... To je prostě fantastické. To není výmysl nás lidí a nebo dokonce něco co jsme vytvořili. To je pouze OBJEV, nalezení.... Nic víc.... Vše už zde dávno je a čeká na objevení..... Je to příběh a má mnoho komnat, nekonečno.... bez pohledu "do dáli" bychom nemohli žít.... A Bůh to ví.... V zátylku ale cítíme smrt, cítíme omezení, limit, konečnost .... Narození a smrt. Bojíme se a kdo by se nebál, odrostli jsme umírání i hladu.... Poblázněni konzumem, svobodou a vykastrováni informacemi všeho druhu. Svou smrt pak někteří zoufalci přenášejí do životů a z úst jim doslova páchne a plodí temnost, kritiku, nelásku a jen žehrají.... Vědí, že umřou a bojí se sami a proto strhávají do tohoto řetězce i jiné.... Je to často i nevědomé. Jiní zase žijí lehce a nevědomě a kašlou na vše jakoby žili věčnost a přesto i oni cítí, jak se jim časnost sápe do zad. Svoboda je v tom sbratřit se se smrtí, koneckonců je to kmotřička smrt... Pokud budeme žít čistě a odhodíme hřích, dovolte mi říci doslova "hodíme bobana na satana" pak najednou začne v našich žilách proudit naděje a síla, něco nového co není plodem rezignace a ustrašenosti, ale něco co nám dá sílu držet štít víry a mít tu správnou přilbici spasení... Ale stále je to jen a jen o uskutečňování ideálu.... A to je vše. Dovolte níže něco od sv. Františka či možná od bratra Pacifika? Nic není jisté :) ale je to krásné i po mnoha sta letech.....

Chválen buď, můj Pane, skrze naši sestřičku – smrt těla,
před níž žádný živý člověk kam utéci nemá.
Běda těm, kdo zemrou ve smrtelných hříších!
Blaze těm, jež ve tvé svaté vůli konec přistih!
Druhá smrt, smrt duše, nic jim zlého neudělá.

Chvalte mého Pána, blahořečte, děkujte mu
a s velikou pokorností sloužete mu!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theodorá-Máriá

před 1 hodinou

Kážu proto Boží evangelium, jako bych konal posvátný úkon,
aby se tak pohané stali milou obětí, posvěcenou od Ducha svatého.....

Nechci stavět na cizích základech, neboť stojí v Písmu: `
Ti, kdo o něm nebyli poučeni, uvidí, ti, kdo (o něm) neslyšeli, porozumějí.'.......................


A ti kdo slyšelli, v dnešní době zůstali stát na povrchu,
napájí se z páchnoucích kaluží, NEHLEDAJÍ PRAVDU
V BOŽÍM SLOVU,neporovnávají s Písmem to co vídí
či slyší. Temno je zahalilo.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_05.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Já sám jsem o vás přesvědčen, moji bratři, že i vy máte plno dobré vůle naplněni poznáním všeho druhu, takže jste docela dobře schopni jeden druhého napomenout. Přece však jsem vám psal trochu směleji, abych vám (některé věci) připamatoval, a to pro milost, která mi byla …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_05.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Já sám jsem o vás přesvědčen, moji bratři, že i vy máte plno dobré vůle naplněni poznáním všeho druhu, takže jste docela dobře schopni jeden druhého napomenout. Přece však jsem vám psal trochu směleji, abych vám (některé věci) připamatoval, a to pro milost, která mi byla dána od Boha: abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Kážu proto Boží evangelium, jako bych konal posvátný úkon, aby se tak pohané stali milou obětí, posvěcenou od Ducha svatého. Mám se tedy čím chlubit skrze Ježíše Krista v tom, co se týká Božího díla. Neodvážím se mluvit o ničem jiném než o tom, co Kristus skrze mne vykonal, aby byli pohané přivedeni k ochotnému přijetí víry, slovem i skutkem, silou znamení a zázraků, konaných mocí Božího Ducha. Tak jsem dovršil kázání Kristova evangelia od Jeruzaléma a v širém okruhu až po Ilýrii. Snažím se totiž o to a kladu si za čest, že nekážu evangelium tam, kde jméno Kristovo je už známo. Nechci stavět na cizích základech, neboť stojí v Písmu: `Ti, kdo o něm nebyli poučeni, uvidí, ti, kdo (o něm) neslyšeli, porozumějí.'
Rim 15,14-21

Žalm:
Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!
Zl 98

Evangelium:
Lk 16,1-8

Církevní kalendář:
sv. Godfrid (Bohumír) (+1115)
Pocházel od francouzského města Soissons. Vychováván byl v benediktinském klášteře, asi v 25 letech se stal knězem, brzy poté opatem v Nogent-sous-Coucy a roku 1104 biskupem v Amiensu. V tomto úřadu prožil mnoho těžkých chvil pro vzdorovitost duchovních a prostopášnou šlechtu, šířící nemorální příklad a vyvolávající nepřátelství. Sám žil velmi obětavě a Boží čest měl na prvním místě. Chtěl všechny přivést do Boží náruče, ale jeho usilovná snaha, zvláště ve vyšším postavení, se nesetkávala s dobrou vůlí ani pochopením. Zemřel v necelých padesáti letech.
více: catholica.cz