Boží slovo na den 29.5. A.D.2020

Když (se Ježíš ukázal svým učedníkům a) posnídali, zeptal se (Ježíš) Šimona Petra: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: …
Theodorá-Máriá
www.youtube.com/watch
Kdyby někdo měl zájem , zajímavé pro věc spojenou
s islámem je asi v 27 min. 🥺 🤕 Ke konci dějin
se pravda zjeví naplno. Jinak to nemůže být.
Stylita
Dnešní výročí: 29. května 1453 – dobytí Konstantinopole vojsky sultána Mehmeda II.
Pád Konstantinopole do rukou Osmanských Turků, v nějž vyústilo obležení z roku 1453 (trvalo od 2. dubna do 29. května), představuje definitivní zánik Byzantské říše a okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí ovládající Balkán a východní Středomoří.
cs.wikipedia.org/wiki/Pád_Konstantinopole
Theodorá-Máriá
www.youtube.com/watch
prof W. Veith má poněkud netradiční vysvětlení,
osobně si toho cením, protože to se u římských
historiků nedovím. 🤕 🥺
Theodorá-Máriá
Jsou to velmi zajimavé dokumenty, kdo chce
znát druhou stranu mince, neměl by to vynechat. 😇
b8111
Stylita: Byzantská říše by asi nebyla dobyta, pokud by nebyla brutálně vypleněna r. 1204 Čtvrtou křížovou výpravou, z které se už nikdy pořádně nevzpamatovala, o níž Byzantský kronikář Niketas Choniates napsal, že „samotní barbaři by byli milosrdnější než tito muži ze Západu, kteří si říkali křesťané“. Francouz Geoffroy z Villehardouinu naopak popisuje nadšení křižáků nad dobytím města a získano…More
Stylita: Byzantská říše by asi nebyla dobyta, pokud by nebyla brutálně vypleněna r. 1204 Čtvrtou křížovou výpravou, z které se už nikdy pořádně nevzpamatovala, o níž Byzantský kronikář Niketas Choniates napsal, že „samotní barbaři by byli milosrdnější než tito muži ze Západu, kteří si říkali křesťané“. Francouz Geoffroy z Villehardouinu naopak popisuje nadšení křižáků nad dobytím města a získanou kořistí......
cs.wikipedia.org/wiki/Konstantinopol
cs.wikipedia.org/wiki/Čtvrtá_křížová_…
b8111
Stylita: Osm set let po čtvrté křížové výpravě papež Jan Pavel II. dvakrát vyjádřil lítost nad jejími následky. Roku 2001 napsal athénskému arcibiskupovi Christodoulovi: „Je tragické, že útočníci, vyslaní zabezpečit přístup křesťanům do Svaté země, se obrátili proti svým bratrům ve víře. Fakt, že to byli latinští křesťané, naplňuje katolíky zármutkem.
2 more comments from b8111
b8111
Stylita: Celé dějiny rádoby " křesťanství", jsou plné vraždění, touhy po moci a bohatství...… Stačí se podívat na nesmyslnost 1. světové války, kdy se křesťané vraždili bezdůvodně navzájem, sloužíce ve skutečnosti SATANU a né KRISTU, JAK LHALI KAŽDĚ, znesvářené STRANĚ KNĚŽÍ, kteří sloužili mše /katolík zabíjel katolíka/ a to stejné u protestantů.... A bude tomu zas, až do konce těchto dějin. More
Stylita: Celé dějiny rádoby " křesťanství", jsou plné vraždění, touhy po moci a bohatství...… Stačí se podívat na nesmyslnost 1. světové války, kdy se křesťané vraždili bezdůvodně navzájem, sloužíce ve skutečnosti SATANU a né KRISTU, JAK LHALI KAŽDĚ, znesvářené STRANĚ KNĚŽÍ, kteří sloužili mše /katolík zabíjel katolíka/ a to stejné u protestantů.... A bude tomu zas, až do konce těchto dějin. Protože se neřídíme Slovem Božím a Jeho naukami, ale lidskými naukami a tradicí....
b8111
Stylita: Všude okolo nás hledáme, vidíme zlo/které nikdo nepopírá/ a strašíme se soustavně navzájem, co přichází..... Přitom největší zlo, je možná v nás. A to, bychom hlavně měli řešit. Jak říká Gándhí: největším bojištěm je srdce člověka. A tak místo vnitřního pokoje a zdravé sebereflexe nad slovy papeže Jana Pavla II, ohledně omluvy, začnem mít " horké hlavy " a budem se do nekonečna obviňo…More
Stylita: Všude okolo nás hledáme, vidíme zlo/které nikdo nepopírá/ a strašíme se soustavně navzájem, co přichází..... Přitom největší zlo, je možná v nás. A to, bychom hlavně měli řešit. Jak říká Gándhí: největším bojištěm je srdce člověka. A tak místo vnitřního pokoje a zdravé sebereflexe nad slovy papeže Jana Pavla II, ohledně omluvy, začnem mít " horké hlavy " a budem se do nekonečna obviňovat, kdo má pravdu, kdo lže.... A jsme tam, kde nás chce mít Boží nepřítel.
Kallistratos
Zřetelně definována lidská zvrhlost a to je ten "svět"... Svět s narušeností a nedokonalostí. Svět lačnící po bezbožných možnostech, vlivu, moci a slávě.... To je ten svět, který jmenuje Kristus Pán v Písmu a nikoli svět o kterém chybně mluví Joske zde na Glorii. Pán světa je satan, "světa", který lne k zlému, vytváří zlo a kochá se jím.... není to ale svět ve smyslu stvořeného bytí a jsoucna v …More
Zřetelně definována lidská zvrhlost a to je ten "svět"... Svět s narušeností a nedokonalostí. Svět lačnící po bezbožných možnostech, vlivu, moci a slávě.... To je ten svět, který jmenuje Kristus Pán v Písmu a nikoli svět o kterém chybně mluví Joske zde na Glorii. Pán světa je satan, "světa", který lne k zlému, vytváří zlo a kochá se jím.... není to ale svět ve smyslu stvořeného bytí a jsoucna v kterém žijeme a které je prostorem v které se utkávají přediva dobrého i zlého, odehrávají se příběhy hrůzné, ale i ušlechtilé... Jak obstojíme? Necháme se vystrašit zlem, nemocí, smrtí? Podělat se z časnosti? A nebo lnout k možnostem Božím, které nás mají zušlechťovat, vést i nést tímto "údolím".... Nic není černobílé. Jen fanatici, sektáři a dogmatičtí zaslepenci mají krátké návody na život, krátké a špatné. 😉
Theodorá-Máriá
A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“

Jak musel být šťastný tento Šimon syn Janův!
Byl tak opět připojen k ostatním apoštolům
k Janovi co stál pod křížem takék ostatním,
kteří se nijak neprojevili.
Theodorá-Máriá
Ano . dostal nazpět na této ikoně
i hůl, kterou zradou odhodil, už byl
jako ostatní. Vyznal upřímně svou
lásku k Mistrovi.
Stylita
Tato teze o znovupřipojení sv. Petra k apoštolům není biblická. I sv. Jan utekl z místa Ježíšova zatčení, pravda prožil Mistrovu smrt spolu s ním pod křížem. Ostatní apoštolové se ukrývali.
Tedy jde o jakési vyrovnání mezi Petrem a Ježíšem (třikrát zapření, třikrát otázka a třikrát odpověď, jakoby Pán chtěl Petra vyzkoušet, přitom věděl jistě, co je v Petrově srdci a chtěl to od něj slyšet a …More
Tato teze o znovupřipojení sv. Petra k apoštolům není biblická. I sv. Jan utekl z místa Ježíšova zatčení, pravda prožil Mistrovu smrt spolu s ním pod křížem. Ostatní apoštolové se ukrývali.
Tedy jde o jakési vyrovnání mezi Petrem a Ježíšem (třikrát zapření, třikrát otázka a třikrát odpověď, jakoby Pán chtěl Petra vyzkoušet, přitom věděl jistě, co je v Petrově srdci a chtěl to od něj slyšet a zároveň ho tím pověřuje, ta berla je symbolická - stal se pastýřem Ježíšových oveček, prvním otcem-papežem.
Theodorá-Máriá
Naprosto logická, jednoduchá a v jednoduchosti
je MOC. Je to ISTINA! To co se nabalí na Istinu
mívá mnoho stínů. 🥺
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_05.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Král Agrippa a Bereniké zavítali do Césareje; přišli pozdravit Festa a zdrželi se tam více dní. Festus přitom předložil králi Pavlův případ: „Je tady ve vazbě ještě z Felixovy doby jeden vězeň. Když jsem byl v Jeruzalémě, velekněží a židovští starší podali na něho žalobu a žádali, aby byl …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_05.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Král Agrippa a Bereniké zavítali do Césareje; přišli pozdravit Festa a zdrželi se tam více dní. Festus přitom předložil králi Pavlův případ: „Je tady ve vazbě ještě z Felixovy doby jeden vězeň. Když jsem byl v Jeruzalémě, velekněží a židovští starší podali na něho žalobu a žádali, aby byl odsouzen. Odpověděl jsem jim, že Římané nemají ve zvyku, aby vydali nějakého člověka dříve, než by obžalovaný měl svoje žalobce před sebou a než by se mu dostalo příležitosti hájit se proti obvinění. Když sem tedy přišli, hned druhý den jsem bez odkladu zasedl k soudu a nařídil toho muže předvést. Žalobci se sice postavili proti němu, ale nekladli mu za vinu žádnou ze špatností, které jsem předpokládal. Měli proti němu jen nějaké sporné otázky o jejich náboženství a o nějakém mrtvém Ježíšovi, o kterém však Pavel tvrdil, že žije. Já jsem byl na rozpacích, co s těmi spornými otázkami. Proto jsem se ho zeptal, zdali by nechtěl jít do Jeruzaléma a tam se dát soudit v tomto sporu. Ale Pavel podal odvolání, aby byl ponechán ve vazbě, dokud by o něm nerozhodl císař. Proto jsem nařídil, aby zůstal ve vězení, až ho budu moci poslat k císaři.“
Sk 25,13b-21

Žalm:
Hospodin si zřídil na nebi trůn.
Nebo: Aleluja.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní.

Jak vysoko je nebe nad zemí,
tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Jak vzdálen je východ od západu,
tak vzdaluje od nás naše nepravosti.

Hospodin si zřídil na nebi trůn
a všechno řídí jeho vláda.
Velebte Hospodina, všichni jeho andělé,
mocní silou, dbalí jeho rozkazů.
Zl 103

Evangelium:
Jan 21,15-19

Církevní kalendář:
sv. Maximin
Maximinus, ep. Treviren
29. května, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: asi 346
Patron: ochránce proti křivé přísaze, vzýván proti nebezpečím na moři i proti dešti
Atributy: kniha, medvěd, model kostela
Byl horlivým obráncem víry, vychovatelem, mužem, jakého trevírská církev v oné době potřebovala. Má zásluhu, že se západ nestal ariánským, jak o to císařův dvůr usiloval.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
Hospodin si zřídil na nebi trůn
a všechno řídí jeho vláda.
Velebte Hospodina, všichni jeho andělé,

mocní silou, dbalí jeho rozkazů
.

😇 Všechno řídí Jeho vláda! 😇
ČEHO, či koho bychom se měli
bát. Stačí jediné nezrumucovat
Jeho Majestát hříchem nedůvěry..