Clicks339

Modlitba Matky všetkých národov za Mier - "Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte;..." (Jak 4,3)

"Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti." (Jak 4,3-4)

Božie Slovo hovorí cez apoštola Jakuba o veriacich, že sa nemodlia a preto nič nemajú (z toho, čo by chceli alebo by mali mať). To je 1. a základná podmienka na to, aby vôbec človek niečo od Boha dostal.

V prípade modlitby Matky všetkých národov je to tak, že ľudia sa nemodlia Jej modlitbu a preto vo svete nie lenže neprijímajú Pannu Máriu za svoju Matku, ale dokonca nie je ani mier. To sa stane, až keď sa ľudia začnú modliť za mier podľa vôle Panny Márie a tak aj v súlade s vôľou Jej Božského Syna - Ježiša Krista, čo je základná podmienka na dosiahnutie túžby srdca.

Potom sv.Jakub pokračuje a hovorí o tých, čo sa síce modlia, ale zle sa modlia: "Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte;...."
To sú veriaci, ktorí sa modlia modlitbu Matky všetkých národov za mier, ale zle sa ju modlia, lebo pozmenili presne tú časť, ktorú vyslovene zakázala.

Totižto Matka všetkých národov nadiktovala Ide Peerdeman doslovné znenie modlitby ako má vyzerať a dokonca, čo presne z nej sa nemá vynechať.

Napriek tomu klerici v Kongregacii pre nauku viery pozmenili poslednú časť vety na: "
Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou Orodovnicou".

estranky.sk

11.2.1951 / Matka všetkých národov (Panna Mária) zjavila modlitbu, keď povedala: "Modli sa pod krížom:

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovnicou.
Amen."


Lord Jesus Christ,
Son of the Father,
send now your Spirit over the earth.

Let the Holy Spirit live
in the hearts of all nations.

That they may by preserved
from degeneration, disaster and war.


May the Mather of all nations,
who once was Mary,
be our Advocate.
Amen.


28.3.1951 / Znova opakuje tu istú modlitbu, ale ešte pred ňou upozorňuje: "Na textu modlitby nesmie byť nič zmenené." Potom opakuje tu istú modlitbu (ako 11.2.1951) a dodáva: "Presne takto musí byť modlitba šírená." Vysvetľuje zmysel modlitby a podotýka, čo z tejto modlitby sa nesmie vynechať, ale musí zostať: "Tá, ktorá kedysi bola Máriou,..." ... a tak to zostane."
Peter(skala)
Podobný prípad zmeny modlitby u sv.Maximiliána M.Kolbeho
estranky.sk/…pad-zmeny-modlitby-u-sv.maximiliana-m.kolbeho.html