Victory
1.1K

BKP: Pomocný biskup Schneider podkopává církev in radice

Citace Schneidera: „Nejbezpečnějším vodícím principem v klíčové otázce života církve, která se týká platnosti Františkova papežství, by měla být převažující praxe v historii církve, kterou se řešily případy popírání legitimity papeže.“

Odpověď: Nejbezpečnějším vodícím principem v klíčové otázce života církve, která se týká otázky platnosti Františkova papežství je fakt jeho veřejného modlářství a konkrétní heretická gesta a výroky. Jsou důkazem, že Bergoglio je veřejný modlář, heretik a propagátor sodomie. Tím na sebe stáhl Boží anathemu, tedy vyloučil se z církve. Je proto neplatným papežem. Převažující praxe v historii církve, kterou se řešily případy popírání legitimity papeže, jako například u papeže Honoria, byla jeho posmrtná exkomunikace, a to za hereze monotheletismu.

Z převažující praxe v historii církve také vychází věroučná bula Pavla IV. Cum ex apostolatus officio, která stanoví, že pokud se papež stane heretikem, je vyloučen z církve a všechno, co koná, je neplatné. Z toho vyplývá jednoznačné popření legitimity Bergoglia jako papeže.

Citace Schneidera: „V nedávných měsících argumenty, že papežem je ve skutečnosti Benedikt XVI. a ne František, motivované možná rostoucím počtem skandálů vycházejících z Vatikánu…“

Odpověď: Tento rostoucí počet skandálů, které Bergoglio denně koná, má za následek přímo likvidaci zdravých kořenů církve. Je to mnohonásobný důkaz neplatnosti Bergoglia jako papeže. Biskup Schneider místo toho, aby řešil tuto podstatnou věc, řeší zavádějící otázku, zda je platným papežem Benedikt či František. Manipulačně tím vnucuje mylnou odpověď, že František je platným papežem.

Schneider nazývá pouze rostoucím počtem skandálů to, že Vatikán se stal de facto centrem protikřesťanského hnutí zednářů. Podávají si ve Vatikánu dveře, organizují si tam své konference takzvaně o klimatu, ekologii a transhumanismu s cílem redukce lidstva a likvidace křesťanství, a to hlavně zevnitř.

Citace Schneidera: „… zamítnutí papeže, se musí podřídit vyššímu dobru celé církve, to je v tomto případě reálná existence viditelné hlavy církve…“

Odpověď: Zde je vidět vrchol manipulace Schneidera. Odvolává se na vyšší dobro celé církve, za které ale nepokládá pravověrné učení zabezpečující spásu duší. Tímto vyšším dobrem prý je reálná existence viditelné hlavy. Schneidera ale nezajímá, zda je tou viditelnou hlavou heretik, modlář či propagátor sodomie, který stahuje prokletí na sebe i na církev. Nezajímá ho dokonce ani to, že se tato hlava herezemi odsekla od těla. Prosazováním heretika na papežském stolci Schneider všechny Bergogliovy hereze schvaluje jako nové učení. Tím potvrzuje přechod církve na anticírkev New Age. Podle principu Schneidera může být i veřejný satanista papežem, hlavně aby tam viditelně byl, i když táhne katolíky do pekla. To prý je vyšší dobro církve.

Citace Schneidera: „… vitální aktivita všeobecné církve závisí od její viditelné hlavy…“

Odpověď: V tom má Schneider pravdu. Konkrétně dnes Bergoglio s vitální aktivitou prosazuje islamizaci křesťanských národů, satanský antikřest mRNA vakcinací, sodomii, žehnání sňatků sodomitů v chrámech (příkladem je Německo), redukční neboli vyhlazovací zednářské programy, veřejné modlářství s démonem Pačamamou, ekologickou konverzi k teritoriálním démonům z Amazonie a podobně. Tato vitální aktivita ale vede k likvidaci církve a záhubě duší.

Citace Schneidera: „Duchovní dobro věřících závisí od platného jmenování biskupa, to zase závisí od platného viditelného papeže.“

Odpověď: Bergoglio je ale viditelně neplatný papež, který jmenuje neplatné biskupy a kardinály, a tím brání duchovnímu dobru věřících. Schneider přesto tohoto neplatného papeže prosazuje. Schneider škodí církvi více než zjevní stoupenci heretika Bergoglia. Používá pravověrnou terminologii k ubití pravověrnosti.

Citace Schneidera: „Např. arcibiskup Marcel Lefebvre nespadá do této kategorie podkopávání církve.“

Odpověď: Biskup Schneider navozuje dojem, že se hlásí k tradičnímu směru arcibiskupa Lefebvra. Ptáme se ho: Proč když tyto dny zakazuje František sloužit tradiční liturgii, biskup Schneider veřejně nevyzve Františka, aby zákaz odvolal? Proč, když je stoupencem arcibiskupa Lefebvra, nežádá Františka o rehabilitaci tohoto pravověrného arcibiskupa? Schneider řadí do kategorie podkopávání církve to, když je heretik nazván heretikem. To ale, že heretik podkopává církev v kořeni (in radice), Schneider nazývá vyšším dobrem církve, protože tak činí jako viditelná hlava. Vůbec nerespektuje realitu, že tato tzv. viditelná hlava se už podkopala mimo církev. Schneider nutí pravověrné katolíky, aby se za každou cenu drželi vyloučené hlavy a ocitli se tak mimo církev i oni.

Citace Schneidera: „(Arcib. Lefebvre) v kánonu mše svaté vždy vzpomněl papeže.“

Odpověď: Schneider sugestivně tvrdí, že prý arcib. Lefebvre v kánonu zmiňoval papeže. Manipulačně tak nutí i kněze bratrstva Pia X., aby zmiňovali v liturgii heretika Bergoglia. Tím se jejich liturgie stanou sub dubio a stáhnou na sebe i věřící temnotu prokletí. To už jim ale Schneider neřekne. Je paradox, že na všech setkáních tradicionalistů, obzvláště v USA, je centrem veškeré pozornosti Schneider, který de facto duchovní dědictví arcib. Lefebvra ničí.

Citace Schneidera: „Církev, vedena duchovním dobrem a věčnou spásou věřících používá princip sanatio in radice (uzdravení od kořene).“

Odpověď: Schneider ale není veden duchovním dobrem a věčnou spásou věřících, když obhajuje heretika v úřadu hlavy církve. Bergoglio legalizováním svých herezí otravuje církev v základu. Zde už nemůže nastat uzdravení podle principu sanatio in radice. V protikladu Schneiderovi, bývalý nuncius v USA, Carlo Maria Vigano, byl skutečně veden duchovním dobrem a věčnou spásou věřících, a proto vyzval heretika Františka a celou homosexuální síť k abdikaci.

Toto je podmínka sine qua non! Jinak církev nemůže být uzdravena in radice, tedy od kořene, a k její obrodě nedojde. Schneider zdánlivě bojuje proti herezím, ale největšího heretika chrání. To je duchovní schizofrenie.

K uzdravení in radice je třeba nazvat nejen heretika heretikem, ale i sodomii hříchem a ohavností. Rovněž je třeba nazvat modlářství s Pačamamou zločinem proti prvnímu přikázání, které je zřeknutím se pravého Boha a přikloněním se k bůžkům, tedy k démonům. Schneider tyto Bergogliovy zločiny proti Bohu a církvi záměrně bojkotuje. Nenazývá je pravými jmény. Přikrývá je s cílem zachovat heretika a celou heretickou a homosexuální síť v církevních úřadech. Tím brání v kořeni – in radice – obrodě církve. Komu tím slouží?

19. 6. 2022

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři