DOBŘE VÍTE, ŽE JSTE VE VÁŽNÉM NEBEZPEČÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

Milovaní Boží lidé:

CHRÁNÍM VÁS Z BOŽÍHO ROZKAZU SE SVÝMI NEBESKÝMI LEGIEMI, KTERÉ JSOU VŠECHNY NA ZEMI.
Každé lidské stvoření je radostí nebo smutkem našeho Krále a Pána Ježíše Krista. To je vědomí, k němuž je povolána každá lidská bytost. Přezkoumejte své činy a skutky, ptejte se sami sebe, zda jste radostí nebo smutkem našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Tento boj je duchovní [Ef 6,12], není marný, je o duše, protože ďábel vás neustále pokouší, abyste padli a byli tak příčinou zármutku našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Dobře víte, že jako součást lidstva jste ve vážném nebezpečí, že se stanete účastníky třetí světové války, a musíte si to uvědomit, abyste změnili vše, počínaje jazykem, který používáte, přes vyjadřování a gesta až po osobní vztah k Nejsvětější Trojici, k naší Královně a Matce, ke svým společníkům na cestě, ke svým andělům strážným a ke svým bratřím a sestrám. To vše vychyluje rovnováhu ve prospěch nebo neprospěch dobra.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
TO JE OKAMŽIK, KDY VÁLKA PŘECHÁZÍ OD SLOV K ČINŮM A S VELKOU SILOU ZAČNE UTRPENÍ LIDSTVA.
Země se bude silně otřásat, její jádro je magnetizováno Sluncem, které ji bičuje svými slunečními erupcemi. Ze středu Země vychází prostřednictvím sopek to, co Země obsahuje ve svém nitru, a velké sopky budou příčinou nečekaných erupcí.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Kolik nevinných je připraveno zemřít ve válce z donucení těch, kteří je vedou!
Kolik lidských bytostí mající hmotné statky se stane kočovníky, kteří se stěhují ze země do země, aby se nestali obětí války!
Kolik lidí opouštějí své země, aby nemuseli aktivně sloužit v armádě!
Je to šílenství lidského tvora spolu s žádostivostí po moci, které vedou člověka k tomu, aby jednal impulzivně.
Slyším v nebi:
"BĚDA, BĚDA, BĚDA TOMU, KDO PRVNÍ POZVEDNE RUKU A DÁ PŘÍKAZ K POUŽITÍ JADERNÉ ENERGIE. BYLO BY LEPŠÍ, KDYBY SE TAKOVÝ ČLOVĚK NENARODIL".
Uvidíte nebeské těleso, které hoří na nebi a blíží se k Zemi. Buďte odolné, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, buďte odolné.
Buďte i nadále ostražité a nezoufejte.
KRÁL NEBES A ZEMĚ VÁM POSKYTUJE SVOU OCHRANU A OCHRANU SVÉ NEJSVĚTĚJŠÍ MATKY SPOLU S ANDĚLSKÝMI SBORY.
Kupředu, a neobracejte se zpět!
Naděje a víra v Boží slovo vám nedovolí ochabnout. Beze strachu a beze spěchu pokračujte s pevnou vírou v moc Nejsvětější Trojice. Buďte stvořeními dobra.
JAKO VELITEL NEBESKÝCH ZÁSTUPŮ ŽEHNÁM TĚM, KDO BEROU TOTO VOLÁNÍ VÁŽNĚ.
SLIBUJI VÁM, ŽE V ROZHODUJÍCÍCH CHVÍLÍCH BUDE PO VAŠEM BOKU TRVALE JEDEN Z MÝCH ANDĚLŮ.

Žehnám vám svým mečem, aby vás lidská vůle nesvedla ke zlu.
Žehnám vám, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/2177.html