Clicks279
Stylita
11

Boží slovo na den 27.11. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“
Lk 21,12-19
Anna Dagmar likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Král Baltazar vystrojil veliké hody pro tisíc svých velmožů a před (těmito) tisíci se oddal pití vína. V podnapilosti poručil Baltazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabuchodonosor odnesl z jeruzalémského chrámu, aby z nich pil král, jeho velmožové, jeho ženy i jeho …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Král Baltazar vystrojil veliké hody pro tisíc svých velmožů a před (těmito) tisíci se oddal pití vína. V podnapilosti poručil Baltazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabuchodonosor odnesl z jeruzalémského chrámu, aby z nich pil král, jeho velmožové, jeho ženy i jeho zpěvačky. Byly tedy přineseny zlaté a stříbrné nádoby odnesené z jeruzalémského chrámu a pili z nich král, jeho velmožové, jeho ženy i jeho zpěvačky. Pili víno a oslavovali bohy ze zlata, stříbra, mědi, železa, dřeva i kamene. Vtom se objevily prsty lidské ruky a psaly naproti svícnu na vápennou omítku zdi královského paláce; král viděl část píšící ruky. Tu zbledla králova tvář, jeho myšlenky ho poděsily, klouby jeho kyčlí se uvolnily, koleno klepalo o koleno. Ke králi byl uveden Daniel. Král se ujal slova a řekl Danielovi: „Ty jsi Daniel z judských vyhnanců, kterého přivedl král, můj otec, z Judska? Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů, že v sobě máš vědění, důvtip a neobyčejnou moudrost. Slyšel jsem o tobě, že dovedeš vykládat (tajemství) a rozluštit nesnadné věci – nuže, jestliže nyní dovedeš přečíst písmo a podat mi jeho výklad, budeš oblečen do purpuru, na hrdlo dostaneš zlatý řetěz a budeš jako třetí vládnout v království.“ Nato se Daniel ujal slova a řekl králi: „Ponech si své dary, jinému můžeš dát své odměny, přece však přečtu králi písmo a podám mu jeho výklad. Vyvýšil ses nad Pána nebes, přinesli před tebe nádoby jeho domu a ty a tvoji velmoži, tvé ženy a zpěvačky jste z nich pili, chválil jsi bohy ze stříbra a zlata, mědi, železa, dřeva a kamene, kteří nevidí, neslyší a nevnímají, nectil jsi Boha, v jehož rukou je tvůj život i tvůj osud. Proto byla od něho poslána část ruky, napsáno tohle písmo. Nuže, toto je písmo, které je napsáno: Mene, tekel, ufarsin. To je pak výklad slov: Mene: Bůh spočetl tvé království a ukončil ho. Tekel: Na váze jsi byl zvážen a shledán lehkým. Fares: Roztrhnuto bylo tvé království a dáno Médům a Peršanům.“
Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28

Žalm:
Slunce a měsíci, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Nebeské hvězdy, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všechny deště a roso, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všechny větry, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Ohni a žáre, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Studeno a teplo, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Dan 3

Evangelium:
Lk 21,12-19

Církevní kalendář:
sv. Jakub Intercisus (Rozřezaný) (+ asi 420)
Podle legendy pocházel z královského města Bét-Lapat v Persii, kde se narodil ve druhé polovině IV. století do vznešené rodiny, v níž se stal křesťanem. Dostal úřad na dvoře perského krále Jezdegerda I. (syna Sapora III.), který zpočátku křesťanství toleroval, ale později, když byl Theodosius II. císařem Konstantinopole, začal s pronásledováním.
Jakub měl za ženu zbožnou křesťanku a s nimi žila i ovdovělá matka. Život u dvora neměl na Jakuba dobrý vliv a on podlehl svodům pohanství. Udává se, že mu manželka s matkou napsaly dopis, který se týkal jeho odpadlictví od víry. Vylíčily mu v něm svou bolest a žádaly ho, aby si uvědomil, že král zemře a nebude mu moci prokazovat milost, ani ho zbavit věčných muk, do kterých směřuje. Poté co uvedly, že jim není možné být ve společenství s odpadlíkem, prý dopis zakončily otázkou: „Kdo je král, že jsi ho poslechl více než Boha?“
Jakub se pak probral ze svého hříšného života a poblouznění, do kterého se dostal pro zanedbávání duchovního života i bez pronásledování. Překonáním osobní krize byl jeho návrat provázen hlasitým vyznáním, podle některých životopisců až za krále Bahrama, který nastoupil po Jezdegerdovi.
Za Jakubovu horlivost ho vládnoucí panovník dal podle poradců mučit a odřezávat mu části údů počínaje jednotlivými prsty, až po postupném uřezávání končetin z něj zbyl jen trup. Legenda obsahuje podrobný popis delšího krutého mučení, prokládaný dialogem s králem a katy, a zvláště zbožnými motivy modlitby mučedníka při každém odříznutí z jeho těla. V nich mučedník děkuje, že ho Bůh nalezl hodným, aby byl pro jeho jméno zbaven údů. Na připomínku manželky a matky reaguje obdobně, jako zněla jejich otázka v závěru dopisu. „Copak jsou mi více než Bůh?“ A následuje citace evangelia o odměně těm, co pro Krista opustí rodinu (viz Mt 19,29).
Slovy ani působenými mukami se panovníkovi nepodařilo Jakuba odvrátit od víry, v níž se posiloval myšlenkami na slova evangelia. Z těchto slov se stupňovala i jeho láska ke Kristu, která mu umožnila vítězné spojení s ním.
Jakubův životopis, původně napsaný v syrštině, se časem ztratil. Nově byl sepsaný podle tradovaného podání a na Západě se rozšířil díky knize od Jakuba de Voragine „Legenda aurea.“
www.catholica.cz
Theodorá-Máriá likes this.