Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.3K
Varovanie
5

VĚZTE, ŽE 1000 LET, ZMIŇOVANÝCH V KNIZE ZJEVENÍ, ZNAMENÁ PRÁVĚ JENOM TO

Zjavenie apoštola Jána 20,1-15
Biblia - Sväté písmo

1 Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. 2 Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov.3 Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený. 4 Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.5 Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov.To je prvé vzkriesenie.6 Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.7 Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. 10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. 11 Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta. 12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. 13 More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť, aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. 14 Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. 15 A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera


445. Poselství Ježíše ze dne 28. května 2012 v 20:45
www.varovani.org/html2/445.html
VĚZTE, ŽE 1000 LET, ZMIŇOVANÝCH V KNIZE ZJEVENÍ, ZNAMENÁ PRÁVĚ JENOM TO

Má vroucně milovaná dcero,
když člověk pochybuje o učení obsažené v Bibli svaté, je to normální projev lidské přirozenosti.
Když člověk překrucuje učení Bible svaté, aby vyhovovalo jeho zájmům, tak Mě to uráží.
Ale když moji posvěcení služebníci odmítají části Bible svaté a dávají je stranou, jako kdyby na nich nezáleželo, tak popírají Mne, Syna člověka.
Vše, co je obsaženo v Bibli svaté, pochází od mého Věčného Otce, který schválil každé jednotlivé slovo, prostřednictvím svých pomazaných služebníků.
Věřte, že v Knize mého Otce je obsaženo svaté Slovo Boha, že ani jediné slovo není lež.
Proč tedy ti, kteří tvrdí, že jsou učenci a znalci Pravdy, obsažené v Bibli svaté, zpochybňují mé svaté Slovo, když vám je předkládám v těchto poselstvích?
Má Pravda je vám nyní ještě jednou dávána, aby osvěžila vaši paměť, aby vám připomněla učení v ní obsažené.
Moje děti na zemi, vězte, že proroctví, obsažené v Knize Daniel a v Knize Zjevení se teprve musí stát.
Vězte, že 1000 let, o kterých se zmiňuje Kniha Zjevení, znamená právě jen toto.
Kdyby to znamenalo něco jiného, pak by byl uveden rozdílný čas.
Moje církev, katolická církev, neoznámila o tom své mínění ve smyslu věrouky, protože to ještě neučinila.
Zbytek mé církve, zbývající výhonky mé katolické církve na zemi, porozumějí skutečnému významu mé éry míru a pokoje na zemi.
Nacházíte se v časech konce, ale země bude obnovena.
Volám k vám všem, moji posvěcení služebníci. Můj hlas je ochraptělý, jak vás prosím, abyste odpověděli na moje svaté volání z nebes.
Já, váš milovaný Spasitel, jsem až dosud k vám poslal mnoho proroků a vizionářů. Ti pomohli otevřít vaši mysl k událostem, které mají ještě přijít.
Čekal jsem až do nynějška, abych světu oznámil konečná odhalení. Nyní posílám svého posledního posla, Marii Božího milosrdenství, sedmého posla, aby připravila poslední kapitolu, jak je vám teď odhalována.
Můj hlas je jako burácení hromu. Bude stále slyšen po celé zemi. Nepřestane až do dne, kdy přijdu soudit.
Možná, že Mě nyní neposloucháte. Mnozí z vás odmítnou mé Slovo s arogancí, která Mě hluboce zraňuje.
Jiní Mě budou ignorovat kvůli strachu, neboť je to pro ně ta nejsnadnější cesta. Ale brzy se stanou změny, o kterých mluvím. Potom vám začne svítat Pravda.
Volám vás teď a říkám vám následující: Očekávám vaši odpověď, ať už nyní, nebo v budoucnosti.
Čekám. Budu stále čekat, trpělivě, až do dne, kdy ke Mně přiběhnete a budete hledat u Mne ochranu.
Nikdy se nevzdám mých vybraných služebníků, těch, které jsem zavolal nejdříve.
Vzpomínáte si, kdy jsem vás volal poprvé? Cítili jste můj hlas hovořící k vaší duši a naléhající na vás, abyste se se Mnou sjednotili. Dokážete Mě nyní slyšet?
Poproste Mě, abych vám odhalil, že jsem to Já, váš Ježíš, žadonící, abyste přišli, povstali a následovali Mě na této namáhavé cestě k věčnému životu. Nemějte strach z mého volání. Věřte Mi a modlete se tuto modlitbu, prosíce Mě, abych vám dovolil uslyšet mé volání.
Modlitba modlitební kampaně (57):
Modlitba pro duchovní – Ježíši, dovol mi uslyšet tvé volání.

"Ó, můj drahý Ježíši, otevři mé uši k zvuku tvého hlasu. Otevři mé srdce ke tvému milujícímu volání. Naplň moji duši Duchem Svatým tak, abych Tě mohl poznat v tomto čase.
Nabízím Ti moji pokornou věrnost ke všemu, co ode mne vyžaduješ. Pomoz mi poznat Pravdu, abych povstal, odpověděl a následoval tvůj hlas, abych Ti mohl pomoci zachránit duše celého lidstva.

Tvá vůle je mi rozkazem. Dej mi odvahu, abych se nechal Tebou vést, abych pozvedl zbroj, které je třeba k vedení tvé církve do nového království. Amen."
Mějte na paměti, že Já, Ježíš Kristus, nikdy nedovolím mým posvěceným služebníkům sejít z cesty Pravdy. Budu stát na každém rohu, na každé ulici a ukazovat vám správný směr.
Občas se vám to bude zdát skličující. Můžete být zmatení. Možná, že nebudete chtít slyšet Pravdu. Můžete mít strach. Ale vězte toto:
Budu vás vždy milovat. Budu vždy na vaší straně.
Nikdy vás neopustím.

Váš milovaný Ježíš

Ďalšie posolstvá o 1000 ročnom Kráľovstve :
www.varovani.org/html2/124.html
www.varovani.org/html2/089.html
www.varovani.org/html2/141.html
www.varovani.org/html2/166.html
www.varovani.org/html2/346.html
www.varovani.org/html2/381.html
www.varovani.org/html2/399.html
www.varovani.org/html2/458.html
b8111
Varovanie: Jest-li Vám rozumím dobře, tak 1000 království, které bude na obnovené zemi, je klasický Chiliasmus cs.wikipedia.org/wiki/Chiliasmus. / 2 příchod J.Krista na zem, 1 vzkříšení mrtvých, proměna živých v nesmrtelné, atd../. Zajímá mě Váš názor na 2 vzkříšení, kdo to bude? A taky, kde to bude? Varování mluví o ráji, obnovení země, svatém městu, rozvázání satana, atd... Podle mě, přece …More
Varovanie: Jest-li Vám rozumím dobře, tak 1000 království, které bude na obnovené zemi, je klasický Chiliasmus cs.wikipedia.org/wiki/Chiliasmus. / 2 příchod J.Krista na zem, 1 vzkříšení mrtvých, proměna živých v nesmrtelné, atd../. Zajímá mě Váš názor na 2 vzkříšení, kdo to bude? A taky, kde to bude? Varování mluví o ráji, obnovení země, svatém městu, rozvázání satana, atd... Podle mě, přece nemůže dojít k poničení znovu vytvořeného ráje. Nějak bych to potřeboval chronologicky sestavit dohromady, je zde moc informací. Děkuji - stačí v pár bodech.
Mates5485
Predsa z tohto sveta nepochádza Božie kráľovstvo,ale tam kde prebýva svätá trojica v nebi. Tam je náš večný život pre kresťanov. Nie na tejto zemi.
Varovanie
b8111-pozri si svoje správy-chat.
Varovanie
Pre Mates5485