Clicks616

21.9.2021 Posolstvo Ježiša Krista: "Choďte vpred bez strachu, ste moji ľudia..."

"Choďte vpred bez strachu, ste moji ľudia, nezastavujte sa, nosím vás vo svojom Najsvätějšom Srdci.

S večnou láskou,

Váš Ježiš"


Celé posolstvo:
wordpress.com/…ezisa-krista-luz-de-maria-chodte-vpred-moji-ludia/

*Varovanie sa blíži
*Komunizmus a vojna sa blíži
*Liečivá a potraviny
Janko333
Nebojme sa, neochabujme! Satan má strach z tých ktorý dôverujú v Ježiša a Pannu Máriu. Satan s trasie z kresťanov ktorý majú pokoj, lebo on sám nemá pokoj. Pokoj satana páli. Ježišu tichý a pokorný srdcom, sprav naše srdce podľa svojho Božského srdca. Víťazstvo Panny Márie je isté!
Ako Boh zachránil vtedajšiu Európu pred Turkami na príhovor Prečistej Bohorodičky, tak Pán Ježiš túži i …
More
Nebojme sa, neochabujme! Satan má strach z tých ktorý dôverujú v Ježiša a Pannu Máriu. Satan s trasie z kresťanov ktorý majú pokoj, lebo on sám nemá pokoj. Pokoj satana páli. Ježišu tichý a pokorný srdcom, sprav naše srdce podľa svojho Božského srdca. Víťazstvo Panny Márie je isté!
Ako Boh zachránil vtedajšiu Európu pred Turkami na príhovor Prečistej Bohorodičky, tak Pán Ježiš túži i dnes zachraňovať tých, ktorý Ho skrze Máriin príhovor žiadajú o vypočutie v ťažkostiach.

Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec:

Svätý ruženec sa môžeme modliť kedykoľvek, napr. aj pri práci alebo na ceste.
Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec:
1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.
Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. Povedala mu: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“
(z knihy Ruženec, S Máriou kontemplovať Krista