Clicks1.2K

Posolstvo,ktoré dala Nebeská Matka otcovi don Gobbimu (zakladateľovi Mariánskeho kňazského hnutia)

Laudetur Jesus Christus.

Posolstvo,ktoré dala Nebeská Matka otcovi don Gobbimu (zakladateľovi Mariánskeho kňazského hnutia)z Modrej Knihy.

Dongo (Como, Taliansko), 13. júna 1989
Výročie druhého fatimského zjavenia

Šelma podobná Baránkovi

„Milovaní synovia, dnes si pripomínate moje druhé zjavenie v chudobnej Cova da Iria 13. júna 1917. Už vtedy som vám predpovedala, čo prežívate v týchto časoch. Oznámila som vám veľký zápas medzi mnou, Ženou odetou slnkom a veľkým červeným drakom, ktorý priviedol ľudstvo k životu bez Boha. Predpovedala som vám podlé a temné dielo, vykonávané slobodomurárstvom, aby vás vzdialilo od zachovávania Božieho Zákona a urobilo vás obeťami hriechu a neresti. Predovšetkým som vás chcela ako Matka upozorniť na veľké nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí Cirkvi i v mnohých diabolských útokoch proti nej, aby ju zničili. K dosiahnutiu tohto cieľa prichádza čiernej šelme vystupujúcej z mora na pomoc zo zeme šelma, ktorá má dva rohy, podobne ako Baránok.
Baránok bol vo Svätom písme vždy symbolom obety. V noci exodu je obetovaný baránok a jeho krvou sú potreté veraje židovských domov, aby boli uchránení trestu, ktorý postihne všetkých Egypťanov. Židovská Veľká noc pripomína každoročne túto udalosť obetovaním baránka, ktorý je zabitý a zjedený.
Na Kalvárii sa Ježiš Kristus obetuje za spásu ľudstva. On sám sa číní našou Paschou a stáva sa pravým Baránkom Božím, ktorý sníma všetky hriechy sveta.
Šelma má na hlave dva rohy, podobne ako Baránok. So symbolom obety je úzko spätý symbol kňazstva – dva rohy. Pokrývku hlavy s dvoma rohmi nosil v Starom zákone veľkňaz. Mitru – s dvoma rohmi – nosia biskupi Cirkvi na označenie plnosti svojho kňazstva.
Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to jest cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo zvlášť medzi členmi hierarchie.
Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, keď som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.
Ak je úlohou slobodomurárstva strhávať duše do zatratenia tým, že ich vedie k uctievaniu falošných božstiev, cieľom cirkevného slobodomurárstva je dokonca zničiť Krista a jeho Cirkev vytvorením nového idolu, t.j. falošného Krista a falošnej Cirkvi.
– Ježiš Kristus je Syn Boha živého, je vtelené Slovo, je pravý Boh a pravý človek, pretože vo svojej božskej Osobe spája prirodzenosť ľudskú a prirodzenosť božskú. Ježiš dal v evanjeliu o sebe najúplnejšiu definíciu slovami: Ja som Pravda, Cesta a Život.
– Ježiš je Pravda, lebo nám zjavuje Otca, hovorí nám svoje konečné Slovo, privádza k dokonalému naplneniu celé Božie Zjavenie.
– Ježiš je Život, lebo nám daruje ten istý Božský život prostredníctvom milosti, vykúpením ním zaslúženým a ustanovuje sviatosti ako účinné prostriedky, ktoré udeľujú milosť.
– Ježiš je Cesta, ktorá vedie k Otcovi skrze evanjelium, ktoré nám dal ako cestu, po ktorej máme ísť, aby sme došli k spáse.
– Ježiš je Pravda, lebo on, – živé Slovo – je prameňom a pečaťou celého Božieho Zjavenia. A teda cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňovaní jeho božského Slova prirodzenými rozumovými výkladmi a v snahe urobiť ho pochopiteľnejším a prijateľnejším zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu.
Tak sa šíria bludy na všetkých stranách samotnej Katolíckej cirkvi. V dôsledku šírenia týchto bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery a dávajú tak zapravdu môjmu proroctvu vo Fatime: Prídu časy, keď mnohí stratia pravú vieru. Strata viery je odpadlíctvo. Cirkevné slobodomurárstvo pracuje podlo a diabolsky, aby všetkých priviedlo k odpadu.
– Ježiš je život, lebo dáva milosť. Cieľom cirkevného slobodomurárstva je ospravedlňovať hriech a predstavovať ho nie ako zlo, ale ako hodnotu a dobro. Tak je radno dopúšťať sa ho ako spôsobu uspokojovania potrieb vlastnej prirodzenosti a ničí sa tak koreň, z ktorého sa môže zrodiť ľútosť a vyhlasuje sa, že vyznávať hriech už nie je nutné.
Zhubným ovocím tejto zlorečenej rakoviny, rozlezenej v celej Cirkvi, je všade vymiznutie individuálnej spovedi. Duše sú vedené k životu v hriechu, odmietajúc dar Života, venovaný nám Ježišom.
– Ježiš je Cesta, vedúca k Otcovi skrze evanjelium. Cirkevné slobodomurárstvo podporuje exegézy, ktoré mu dávajú racionalistický a prirodzený výklad aplikáciou rozličných literárnych žánrov, takže je v každej svojej časti roztrhané.
Nakoniec sa dospeje k popretiu historickej skutočnosti zázrakov a Kristovho vzkriesenia a spochybní sa samotné božstvo Ježišovo a jeho vykupiteľské poslanie.
– Potom, keď zničia historického Krista, šelma s dvoma rohmi podobná Baránkovi, sa snaží zničiť mystického Krista, ktorým je Cirkev. – Cirkev, ustanovená Kristom, je jediná: svätá, katolícka, apoštolská, jedna, založená na Petrovi. Ako Ježiš, tak i Cirkev ním založená, tvoriaca jeho mystické telo, je Pravda, Život a Cesta.
– Cirkev je Pravda, lebo jej jedinej Kristus zveril úlohu chrániť v celistvosti celý poklad viery. Zveril ho hierarchickej Cirkvi, t. j. pápežovi a biskupom s ním spojeným. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží túto skutočnosť zničiť falošným ekumenizmom, vedúcim k prijatiu všetkých kresťanských cirkví tvrdením, že každá z nich má časť pravdy. Zaoberá sa plánom založiť jednu ekumenickú univerzálnu cirkev, vytvorenú splynutím všetkých kresťanských vyznaní, medzi nimi Cirkvi katolíckej.
– Cirkev je Život, lebo dáva milosť a len ona má účinné prostriedky milosti – sedem sviatostí. Zvlášť ona je život, lebo jej jedinej bola daná moc plodiť Eucharistiu prostredníctvom služobného a hierarchického kňazstva. Ježiš Kristus je v Eucharistii skutočne prítomný so svojím osláveným telom a svojím božstvom. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží premnohými podlými spôsobmi napadnúť úctu Cirkvi ku sviatosti Eucharistie. Oceňuje u nej len aspekt Večere, smeruje k minimalizovaniu jej sviatostnej hodnoty, snaží sa poprieť skutočnú osobnú prítomnosť Ježišovu v konsekrovaných hostiách. Preto boli postupne potlačené všetky vonkajšie znaky, ktoré sú ukazovateľmi viery v skutočnú prítomnosť Ježišovu v Eucharistii, ako je pokľaknutie, verejné adoračné hodiny, úctyhodný zvyk obklopovať svätostánok svetlami a kvetmi.
– Cirkev je Cesta, lebo vedie k Otcovi skrze Syna v Duchu Svätom po ceste dokonalej jednoty. Ako Otec a Syn sú jedno, tak musíte byť jedno medzi sebou. Ježiš chcel, aby jeho Cirkev bola znamením a nástrojom jednoty celého ľudského pokolenia. Cirkev má silu udržať si jednotu, lebo bola založená na uholnom kameni svojej jednoty: Petrovi a pápežovi, ktorý nasleduje Petrovu charizmu. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží teda zničiť základ jednoty Cirkvi podlým a úkladným útokom proti pápežovi. Zosnová vzburu rozporov a odporu voči pápežovi, podporuje a odmeňuje tých, ktorí ho hanobia a odopierajú mu poslušnosť, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov. Týmto spôsobom sa búra samotný základ jej jednoty, a tak sa Cirkev stále viac trhá a rozdeľuje.
– Milovaní synovia, pozvala som vás, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a vstúpili do tohto môjho materského útočišťa predovšetkým preto, aby ste boli ušetrení a uchránení týchto hrozných úkladov. Preto som vás v zásvätnom akte môjho Hnutia nabádala, aby ste sa zriekli akejkoľvek túžby po kariére. Tak môžete uniknúť najsilnejšiemu a najnebezpečnejšiemu úkladu, ktorý používa slobodomurárstvo, aby ku svojej tajnej sekte pridružilo mnoho mojích milovaných synov.
Vediem vás k veľkej láske k Ježišovi – Pravde – tým, že z vás robím statočných svedkov viery. Vediem vás k Ježišovi – Životu – privádzajúc vás k veľkej svätosti. K Ježišovi – Ceste – žiadajúc od vás, aby ste boli v živote jedine žitým a do písmena hlásaným evanjeliom.
Vediem vás k najväčšej láske k Cirkvi.
– Učím vás milovť Cirkev – Pravdu – činiac z vás statočných hlásateľov všetkých právd katolíckej viery, keď sa zároveň mocne a odvážne staviate proti všetkým bludom.
– Činím z vás služobníkov Cirkvi – Života – pomáhajúc vám, aby ste boli kňazmi vernými a svätými. Buďte vždy pripravení k potrebám duší, buďte s veľkorysým sebazaprením ochotní poslúžiť sviatosťou zmierenia a buďte planúcim ohňom lásky a horlivosti k Ježišovi, prítomnému v Eucharistii. Nech sa do vašich kostolov vrátia časté hodiny verejnej adorácie a zmierenia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
– Pretváram vás v svedkov Cirkvi – Cesty – a činím z vás drahocenné nástroje jej jednoty. Preto som vám dala ako druhý záväzok svojho Hnutia obzvláštnu jednotu s pápežom. Skrz vašu lásku a vernosť znova v plnom lesku zažiari Boží plán dokonalej jednoty Cirkvi.
Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev, staviam mohutnú žiaru môjho verného kňazského šíku, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali a jeho Cirkev aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná. V tomto predovšetkým spočíva víťazstvo Ženy odetej slnkom a moje Nepoškvrnené Srdce dosahuje svoj najžiarivejší triumf.“
Dana22
Mladý muž,ktorý neváhal ísť z Rakúska do Talianska odstrániť modly z kostola,obetoval svoje utrpenie počas ochorenia na koronavírus za obrátenie pápeža Františka.

www.lifesitenews.com/blogs/alexander-tschu…
Peter(skala)
– Cirkev je Pravda, lebo jej jedinej Kristus zveril úlohu chrániť v celistvosti celý poklad viery. Zveril ho hierarchickej Cirkvi, t. j. pápežovi a biskupom s ním spojeným.
🤔

Zaujimavo ako hovorí Panna Mária: "pápežovi a biskupom s ním spojeným"

Dnes kresťania hovoria ako su pravoverní... ale odmietaju byť spojení s pápežom, či už su biskupmi, klerikmi alebo laikmi, tak či tak táto ich …More
– Cirkev je Pravda, lebo jej jedinej Kristus zveril úlohu chrániť v celistvosti celý poklad viery. Zveril ho hierarchickej Cirkvi, t. j. pápežovi a biskupom s ním spojeným.
🤔

Zaujimavo ako hovorí Panna Mária: "pápežovi a biskupom s ním spojeným"

Dnes kresťania hovoria ako su pravoverní... ale odmietaju byť spojení s pápežom, či už su biskupmi, klerikmi alebo laikmi, tak či tak táto ich nejednota prezrádza, že nepočuvaju Pannu Máriu i ked Ju maju na perach a hovoria, že su oddaný Panne Márii - aj v tomto je cirkevne slobodomurarstvo príznačné (vedomí alebo nevedomí svojho hriechu)
Blahovec01
Mám len jednu otázku. Má právo a môže človek zmeniť Boží zákon, ktorý dal Boh, náš pán, Stvoriteľ sveta a všetkých nás ľudí, Mojžišovi na hore Sinaj na kamenných tabuliach ? ZÁKON, zmluva, ktorý platí po všetky časy? A ktorý potvrdil aj Boží syn Ježiš Kristus, ktorý povedal že neprišiel zmeniť ZÁKON, ale ho naplniť?
Ďakujem za odpoveď.
Peter(skala)
ako sa to vezme 😉
Petrvs Romanvs Fidelis
Ziadne ako sa to vezme neexistuje zákon je vecný a nemenný a nadriadený všetkým ludským zákonom
Peter(skala)
a prečo potom meníš 10 toro Božích prikázaní, ked:
1.ináč čítaš zakon z knihy Exodus
2.ináč z knihy Deuteronomium
3.ináč z katechizmu?
😉
Petrvs Romanvs Fidelis
Ja som niekledy menil zakon?
Petrvs Romanvs Fidelis
Zakony si meni podla seba vas falošny papež
Peter(skala)
Ty osobne, nie, ale iný by to o tebe povedal, ak by čital ako cituješ 10 toro so spomínaných knih.

Videl by totiž 3 rozdielne verzie jedneho a toho isteho Zakona, takže by si pomyslel, že nie len Ty uznávaš zmeny v Zakone ale dokonca aj Cirkev a všetci tí, čo veria Biblii
Peter(skala)
Zhubným ovocím tejto zlorečenej rakoviny, rozlezenej v celej Cirkvi, je všade vymiznutie individuálnej spovedi.
🤔

Panna Mária už vtedy hovorila Don Gobimu, že sa v Cirkvi rozlieza ako rakovina a to vymazávanie individuálnej spovedi.

V sučasnosti už vymyzla skoro totálne, lebo tak to vyzera, že po Sviatkoch zrejme sa nebude spovedať vôbec, len ako sami vravia - v nevyhnutných pripadoch, čiže …More
Zhubným ovocím tejto zlorečenej rakoviny, rozlezenej v celej Cirkvi, je všade vymiznutie individuálnej spovedi.
🤔

Panna Mária už vtedy hovorila Don Gobimu, že sa v Cirkvi rozlieza ako rakovina a to vymazávanie individuálnej spovedi.

V sučasnosti už vymyzla skoro totálne, lebo tak to vyzera, že po Sviatkoch zrejme sa nebude spovedať vôbec, len ako sami vravia - v nevyhnutných pripadoch, čiže ked bude človek zomierať.

je to tragedia, ale je to tak, že Slová Panny Márie sa naplnaju aj ked Jej ludia neveria. Vidia na vlastn eoči čo sa deje a predsa Jej nechcu veriť
Tragedia nespočíva len v samotnom skutku, že sa nespovedá, ale už v tom, že ludia neveria psoosltvám Panny Márie.

Keby verili, tak tej tragedii by mohli predísť a bolo by aj spovedanie
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
... skoro by som zabudol (ešte že Mtes pripomenul:), do zatratenia idu aj schizmatici, čo su symbolicky šelmou podobnej Barankovi - navonok hovoria velké Božie slová, ktoré maju na perách, ale ich srdce je tak tvrdé, že už su mimo Cirkvi, lebo neuznávaju pápeža otvorene - to jest otvorená schizma a takíto ludia pokial zahynu bez lutosti nad týmto hriechom, potom budu zatratení
Dana22
www.christianitas.sk/kardinal-burke-…

Raymond Leo kardinál Burke

Drahí priatelia,
od začiatku mojej služby ako diecézneho biskupa sa mi zdalo, že keď sa priblížili slávenia Vianoc či Veľkej noci, stala sa v diecéze nejaká smutná udalosť alebo prišla náročná kríza, ktorej bolo treba, pre dobro diecézy čeliť. Práve, keď som s radosťou očakával slávenia veľkých tajomstiev našej spásy, sa stalo …More
www.christianitas.sk/kardinal-burke-…

Raymond Leo kardinál Burke

Drahí priatelia,
od začiatku mojej služby ako diecézneho biskupa sa mi zdalo, že keď sa priblížili slávenia Vianoc či Veľkej noci, stala sa v diecéze nejaká smutná udalosť alebo prišla náročná kríza, ktorej bolo treba, pre dobro diecézy čeliť. Práve, keď som s radosťou očakával slávenia veľkých tajomstiev našej spásy, sa stalo niečo, čo, videné z ľudského pohľadu, tieto slávenia zahalilo do čierneho mraku a spochybnilo všetku radosť, ktorú navodzovali. Keď som sa raz snažil o tejto úzkostnej a pravidelne sa opakujúcej skúsenosti čosi komentovať môjmu bratovi v biskupskej službe, ten jednoducho odpovedal: „Je to Satan, ktorý sa ti snaží ukradnúť radosť.“
Dáva zmysel, že Satan, ktorého náš Pán opisuje ako „vraha od počiatku (...) klamára a otca lži“ (Jn 8,44) chce pred našimi očami ukryť veľké pravdy Vtelenia a Vykúpenia, chce nás odviesť od liturgických obradov, skrze ktoré nie len slávime tieto pravdy, lež aj prijímame nezmerné a nevyčerpateľné milosti, ktoré nám oni zaslúžili. Satan nás chce presvedčiť, že strata a smrť, smútok a strach, ktoré ich prirodzene sprevádzajú, ukazujú, že Kristus je falošný; chce poukázať na falošnosť jeho vykupiteľského vtelenia a predstaviť našu vieru a radosť, ktoré prirodzene oduševňujú, ako klamstvo. No tým, kto sa mýli je Satan. On je klamár. Kristus, Boží Syn, sa skutočne stal človekom, trpel najukrutnejšie umučenie a smrť, aby vykúpil ľudskú prirodzenosť, obnovil v nás skutočná život – božský život, ktorý prekonáva najhoršie utrpenia a dokonca samotnú smrť, aby nás s istotou a bezpečne priviedol k nášmu pravému údelu: večnému životu s ním.
Sv. Pavol, čeliac tvárou tvár mnohým hlboko neradostným súdom počas trvania jeho apoštolskej služby, ktoré vyvrcholili jeho mučeníctvom v Ríme, napísal kresťanom v Kolosách: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (Kol 1,24). Pre neho, a to by malo platiť aj pre nás, je utrpenie s Kristom pre Cirkev, pre lásku k Bohu a našim blízkym, neprekonateľným a trvalým zdrojom našej radosti. Je najvyšším vyjadrením nášho spoločenstva s Kristom, Bohom Synom, ktorý sa vtelil, a s ktorým zdieľame, v tajomstve Božskej lásky – Otca, Syna a Ducha Svätého. Život Krista, milosť Ducha Svätého rozlievajúca sa z Kristovho srdca, má prebývať v našich srdciach, má nás povzbudzovať a posilňovať, aby sme prijali stratu a smrť s jeho láskou, ktorá ich premáha a premieňa ich na večný zisk a život bez konca. Naša radosť potom nie je akýmsi povrchným pôžitkom či emóciou, lež ovocím lásky, ktorá je „silnejšia než smrť“, ktorú ani „veľké vody neuhasia, ani rieky ju neodplavia“ (Pies 8,6-7).
Naša radosť neodstráni ostrý bodák straty a smrti, no dodá dôveru a odvahu, aby sme im čelili ako súčasti celoživotného zápasu lásky, ktorý sme počas tohto pozemského života povolaní viesť – veď sme napokon, z Božej milosti, skutočnými vojakmi Ježiša Krista (2 Tim 2,3) – s poznaním istoty víťazstva vo večnom živote. Práve preto mohol na konci svojho života sv. Pavol napísať svojmu duchovnému synovi a spolupastierovi stáda, sv. Timotejovi: „Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod“ (2 Tim 4, 6-8).
Milujeme nášho Pána, milujeme vykupiteľské vtelenie, skrze ktoré je kvôli nám neustále živý v Cirkvi, preto sme radi, že môžeme bojovať dobrý boj s ním, vytrvať na ceste bez ohľadu na to, akým súdom čelíme; zachovávame vieru, aj keď nás otec lži pokúša, aby sme o Kristovi pochybovali, či ho dokonca zapreli.

Satan možno nikdy nemal lepší nástroj ako koronavírus na to, aby nám ukradol našu radosť zo slávení najposvätnejších dní v roku, dní, počas ktorých Kristus získal pre nás večný život. Ako by chcel odňať svätosť tohto jedného týždňa v roku, ktorý je známy jednoducho ako Veľký Týždeň! Súčasná medzinárodná zdravotná kríza spôsobená koronavírusom COVID-19 pokračuje v zbieraní tragickej žatvy straty a smrti, a ktorá v ľudskom srdci vyvoláva hlboký smútok a strach. Satan určite využíva utrpenie, ktoré postihlo toľko domov, štvrtí, miest a národov a chce nás pokúšať, aby sme pochybovali o našom Pánovi, o viere, nádeji a láske, ktoré sú jeho veľkými darmi pre náš každodenný život. Účinok Satanovho vražedného úmyslu a jeho lží sa ešte zväčšuje, keď sme ďaleko od Pána, keď sme považovali jeho život v nás za samozrejmosť, keď sme ho dokonca opustili a dbali len o svetské pôžitky, vymoženosti či úspechy.
V samotnej Cirkvi sme boli najprv svedkami zlyhania hlásania Krista ako Pána. Koľko ľudí dnes trpí zbytočným strachom, pretože zabudli alebo dokonca odmietli kraľovanie Srdca Ježišovho vo svojich srdciach a domovoch. Spomeňte si na slová nášho Pána Jairovi, ktorý hľadal pomoc pre svoju umierajúcu dcéru: „Neboj sa, len ver“ (Mk 5, 36). Koľkí sú dnes bez nádeje, pretože si myslia, že víťazstvo nad zlom koronavírusu COVID-19 úplne záleží na nás, pretože zabudli, že, hoci musíme urobiť všetko, čo je v našich ľudských silách, aby sme bojovali proti veľkému zlu, iba Boh môže požehnať naše úsilie a dať nám víťazstvo nad stratou a smrťou. Je tak smutné čítať dokumenty - dokonca aj dokumenty Cirkvi -, ktoré sa snažia riešiť najzávažnejšie ťažkosti, ktorým čelíme, a nenájsť v nich žiadne uznanie zvrchovanosti Krista; pravdy o tom, že sme, vzhľadom na naše bytie, úplne závislí na Bohu vo všetkom čo sme a čo máme a preto je práve modlitba a bohopocta naším prvým a najdôležitejším prostriedkom boja proti každému zlu.
Pred niekoľkými dňami mi mladý dospelý katolík povedal, akoby to bola záležitosť logického faktu, že tento rok nebude kvôli koronavírusu oslavovať Veľkú noc. Ak by bola radosť z nášho veľkonočného slávenia iba záležitosťou dobrých pocitov, potom by som jeho postoj chápal. No radosť z Veľkej noci má korene vo večnej Pravde, vo víťazstve Krista nad tým, čo vyzeralo ako jeho úplné zničenie, víťazstvo získané jeho ľudskou prirodzenosťou kvôli rovnakému víťazstvu našej ľudskej prirodzenosti, bez ohľadu na to, ako ťažko môžeme trpieť. Ak veríme v Krista, ak veríme v jeho prisľúbenia, musíme s radosťou sláviť jeho veľké dielo vykúpenia. Oslave tajomstiev Kristovho utrpenia, smrti a vzkriesenia nesmie chýbať úcta k utrpeniu toľkých ľudí v súčasnosti, no ani poznanie, že Kristus je s nami, aby premohol naše utrpenie svojou láskou. Naša oslava je majákom nádeje pre tých, ktorých životy sú tvrdo skúšané a pozýva ich, aby dôverovali Pánovi.
Áno, Veľký týždeň je pre nás v tomto roku taký odlišný. Utrpenie spojené s koronavírusom dokonca doviedlo k takej situácii, že mnoho katolíkov počas svätého týždňa nemá prístup k sviatosti pokánia a k svätej Eucharistii, ktoré sú našimi mimoriadnymi, ale aj bežnými stretnutiami so vzkrieseným Pánom, aby nás On svojím životom obnovil a posilnil. Zostáva však najposvätnejším týždňom v roku, pretože nám pripomína udalosti, skrze ktoré ožívame v Kristovi, skrze ktoré nám náleží večný život, dokonca aj napriek pandémii, celosvetovej zdravotnej kríze. Preto na vás nalieham, aby ste nedali žiadny priestor satanskej lži, ktorá vás chce presvedčiť, že tento rok nemáme vo veľkom týždni čo oslavovať. Nie, musíte oslavovať všetko, veď Kristus pred nami prešiel každým utrpením, aby nás teraz sprevádzal v našich bolestiach a preto by sme mali vytrvať v sile jeho lásky, lásky, ktorá premáha každé zlo.
Dnes oslavujeme Kvetnú nedeľu, keď Kristus vstúpil do Jeruzalema s plným poznaním toho, že ho očakáva utrpenie a smrť. Vedel, aké pominuteľné bolo privítanie, ktoré prijal; spravodlivé, no povrchné privítanie Kráľa neba a zeme, pretože tí, ktorí ho rozšírili, chápali spásu, ktorú nám prišiel získať, iba svetským spôsobom. Neboli pripravení na to, aby sa zjednotili s Kristom v zakladaní jeho večného kráľovstva prostredníctvom udalostí jeho utrpenia a smrti. Po Kvetnej nedeli je každý deň Veľkého týždňa správne nazývaný „svätým“, pretože je súčasťou neustáleho Kristovho prijímania jeho spasiteľného poslania až k jeho vrcholu.
Urobte si dnes čas a premýšľajte o skutočnom kráľovskom privítaní, ktoré by ste mali vykonať vo svojom a svojom dome. Znovu si prečítajte popis jeho vstupu do Jeruzalema a toho, ako po ňom plakal nad Jeruzalem slovami: „Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste!“ (Mt 23, 37).
Ak ste vy sami, či váš dom od Pána vzdialení, pamätajte, ako On sám túži po vašej blízkosti a po tom, aby mohol byť neustálym hosťom vášho srdca i domu.

Zostaňte s Kristom počas celého Veľkého týždňa. Obzvlášť na Zelenýš štvrtk, z ktorého si urobte deň hlbokého vďakyvzdania za sviatosti Eucharistie a kňazstva, ktoré Pán ustanovil počas Poslednej večere. Vekľý piatok nech je pre vás dňom ticha, v ktorom sa podujmete na pokánie, aby ste mohli ešte hlbšie vniknúť do tajomstva Kristovho utrpenia a umierania. Na Veľký piatok buďte zvlášť vďačný za sviatosť pokánia a pomazania chorých. Počas Bielej soboty zostaňte bdieť s naším Pánom, aby ste ho chválili a velebili za dar jeho milosti v našich dušiach, skrze vyliatie Ducha Svätého Ducha Svätého z jeho prebodnutého Srdca. Uvažujte sa nad tým, ako jeho milosť vo vás prebýva skrze sviatosti krstu, birmovania a svätej Eucharistie. Počas všetkých týchto dní rozjímajte a ďakujte Bohu za dar sviatosti manželstva a jej ovocia - rodiny - „domácej cirkvi“ či malej cirkvi v dome - prvého miesta, na ktorom prichádzame k poznaniu Boha, kde mu obetujeme modlitbu a poklonu a učíme sa podriaďovať svoje životy jeho zákonu. Ak sa v týchto svätých dňoch nemôžete zúčastniť na liturgických obradoch, čo je naozaj veľkou stratou, pretože nič nemôže počas týchto dní nahradiť stretnutie sa s Kristom vo sviatostiach, usilujte sa byť vo svojich domoch na svätej liturgii skrze túžbu sprevádzať nášho Pána, zvlášť v tajomstve jeho vykupiteľského diela. Pán od nás neočakáva nemožné, očakáva však, že urobíme čo je v našich silách, aby sme mohli byť v týchto milostiplných dňoch s ním.
Existuje množstvo krásnych prostriedkov, ktoré živia tieto naše sväté túžby. Prvým zo všetkých je to, že tu existuje bohatá pokladnica modlitieb Cirkvi, ako napríklad čítanie Svätého Písma, najmä žalm 51(50) a opis utrpenia nášho Pána v štyroch evanjeliách, pobožnosť k Božskému Srdcu, rozjímanie nad tajomstvami našej viery skrze modlitbu posvätného ruženca, zvlášť bolestných tajomstiev, litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, Loretánske litánie k Panne Márie, k sv. Jozefovi a všetkým svätým; ďalej je to pobožnosť krížovej cesty – ktorú si môžeme rozmiestniť po dome tým, že použijeme štrnásť obrazov znázornených v modlitebnej knihe či posvätnom predmete – kaplnka Božieho milosrdenstva, návšteva svätýň, jaskýň a iných miest zasvätených nášmu Pánovi a tajomstvám jeho vykupiteľského vtelenia; pobožnosti k svätým, ktorí boli mocnými pomocníkmi, zvlášť k sv. Rochusovi, patrónovi proti moru.
V týchto časoch je veľkým požehnaním to, že môžeme mať, vďaka komunikačným médiám prístup k posvätným obradom a verejným pobožnostiam, ktoré sa slávia v blízkych kostoloch, zvlášť v kláštorných kostoloch a konventoch, kde sa ich zúčastňujú celé rehoľné komunity. Sledovanie posvätných obradov, ktoré sa takto prenášajú, nie je určite to isté, ako priama účasť na nich, no ak je to pre nás jediná možnosť, potom sa isto páči Pánovi a ten nás nikdy neprestane zahŕňať svojou milosťou, ktorá je jeho odpoveďou na náš pokorný úkon zbožnosti a lásky.
Svätý týždeň nemôže byť pre nás v žiadnom prípade takým, ako každý iný týždeň, lež musí sa vyznačovať najhlbšími citmi viery v Krista, ktorý sám je našou spásou. City viery v týchto najposvätnejších dňoch sú tiež prejavom najhlbšej vďačnosti a lásky. Ak vaša vďačnosť a láska nemôžu mať svoj najvyšší výraz v účasti na posvätnej liturgii, nech je ich vyjadrením nábožnosť vašich sŕdc a domov.
Pripomínajúc si spolu s Kristom jeho Preblahoslavenú Matku a všetkých svätých, v udalostiach Posvätného Trojdnia môžeme kontemplovať tajomstvá jeho života v každom jednom z nás. Čas strávený každý jeden deň v modlitbe a pobožnosti, v rozjímaní nad utrpením nášho Pána, môže pomôcť všetkým, aby boli v týchto najsvätejších dňoch zjednotení spolu s naším Pánom najlepším možným spôsobom. Ako veľmi nás môžu utrpenia tohto času naučiť o neporovnateľnom dare posvätnej liturgie a sviatostí!
Na záver vás ubezpečujem, že vy a vaše úmysly ste dnes v mojich modlitbách a zostávate v nich aj počas celého Veľkého týždňa a najmä počas Svätého Trojdnia: Zeleného štvrtku, Veľkého piatku a Bielej soboty. Kiež sme všetci zjednotení s Kristom v najhlbšej viere, nádeji a láske, keď slávime tieto posvätné dni, v ktorých On trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, aby nás oslobodil od hriechu a od každého zla a aby nám získal večný život. Kiež je naše zachovanie Veľkého týždňa v tomto roku pre nás silnou výzbrojou v prebiehajúcom boji proti koronavírusu COVID-19. V Kristovi bude víťazstvo naše. „Neboj sa, len ver“ (Mk 5, 36).

kardinál Raymond Leo Burke
Peter(skala)
to je síce pekné a utechou pre dušu, ale nič o tom, aby sme pristupovali k Sviatostiam individuálne. Všetci biskupi sa len vyhovaraju na virus ako nemôžu vysluhovať sviatosti a pritom môžu individualne. Dokonca aj teraz cez sviatky pápež a biskupi v kostoloch služia sv.omše za učasti niekolkých ľudí (niekedy aj 10 soôb).

Ked môžu pre seba, tak môžu aj pre veriacich, len to je pre nich namahavejš…More
to je síce pekné a utechou pre dušu, ale nič o tom, aby sme pristupovali k Sviatostiam individuálne. Všetci biskupi sa len vyhovaraju na virus ako nemôžu vysluhovať sviatosti a pritom môžu individualne. Dokonca aj teraz cez sviatky pápež a biskupi v kostoloch služia sv.omše za učasti niekolkých ľudí (niekedy aj 10 soôb).

Ked môžu pre seba, tak môžu aj pre veriacich, len to je pre nich namahavejšie, lebo keby povedali otvorene, že budu služiť sv.omše verejne pre veriacich, aj ked len pre nieolkých... tak by museli "točiť loteriu" aby nemuseli uprednostnovať a tak niekomu krivdiť.

Len o to tu ide... ak nepočitam pokuty alebo väzenie, že vysluhuju pre verejnosť. Lenže ak hovoria, že Ježiš zviťazil vzrkiesením a dal nám Ducha Sväteho, pre mučenictvo... tak potom aký je problém?

Prestanme sa vyhovarať na virusi a zakazy... pápež na Zelený Štvrtok knazom, buiskupom.. jasne povedal: "chodte a služte vysluhovaním Sviatostí. To je vaša uloha od Krista"

... aj keby mali mať skafander na ochranu ale maju vysluhovať Sviatosti, lebo to žiada nie len pápež, ale Pán Boh, ktorý ich k tomu vyvolil.
Peter(skala)
Predovšetkým som vás chcela ako Matka upozorniť na veľké nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí Cirkvi i v mnohých diabolských útokoch proti nej, aby ju zničili. K dosiahnutiu tohto cieľa prichádza čiernej šelme vystupujúcej z mora na pomoc zo zeme šelma, ktorá má dva rohy, podobne ako Baránok.
🤔

Perfektné posolstvo, kde Matka Božia vysvetluje ako to funguje vo svete infiltrovaných Trolov a agen…More
Predovšetkým som vás chcela ako Matka upozorniť na veľké nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí Cirkvi i v mnohých diabolských útokoch proti nej, aby ju zničili. K dosiahnutiu tohto cieľa prichádza čiernej šelme vystupujúcej z mora na pomoc zo zeme šelma, ktorá má dva rohy, podobne ako Baránok.
🤔

Perfektné posolstvo, kde Matka Božia vysvetluje ako to funguje vo svete infiltrovaných Trolov a agentov, ktorí sú bud zo sveta nekresťanov (symbol šelmy z mora) alebo už medzi veriacimi kresťanmi (symbol šelmy s 2 rohami)

Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to jest cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo zvlášť medzi členmi hierarchie.

Ešte presnejšie vysvetluje, že šelma z mora je šelma podobná leopardovi, ktorá je z Rádu slobodomurárov (mimo Cirkvi) a dvojrohá šelma podobná Baránkovi - to sú infiltrovaní slobodomurári vo vnutry Cirkvi medzi hirerarchiou, čiže klerici (Bohu zasvätené osoby, knazi, biskupi, kardináli)

To, čo už hovorila vo Fatyme, ked vravela, že mnohí knazi, biskupi, kardináli idu do zatratenia. To su presne tí infiltrovaní slobodomurari z Rádov Cirkvi, ktorí bud už boli exkomunikovaní alebo ešte nie su, ale ťažko hrešia proti viere a mravom ako napr. smilníci, pedofili, homosexuáli, ... alebo maju na svedomí vraždy a sabotovanie Veľkých Božích Diel.
ekans
Gobbi by duševně nemocen
dalila
snaží teda zničiť základ jednoty Cirkvi podlým a úkladným útokom proti pápežovi. Zosnová vzburu rozporov a odporu voči pápežovi, podporuje a odmeňuje tých, ktorí ho hanobia a odopierajú mu poslušnosť, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov. Týmto...
🤔
Peter(skala)
áno... cirkevní slobodomurári su v Cirkvi po pravici aj lavici - medzi Tradicionalistami ale aj liberalmi, ktorí sabotuju papežové oficiálne rozhodnutia - dokumenty, dekrety, ustanovenia ... či dokonca koncilové dokumenty a napokon aj jeho samotný primát, takže aj ked hovoria ako ho uznávaju za pápeža, tak za chrbtom kuju plány ako ho zosadiť. To je sabotáž Cirkvi z vnutra Cirkvi.
MilanJan
Neverím Don Gobbimu.
dyk
Každý si musí svoju vieru stražiť sám. Starať sa o ňu, premýšľať o nej, striehnuť na jej nepriateľov. Nikto to za vás neurobí a tak poproste anjela strážneho aby to s vami vydržal ešte chvíľku :)
ľubica
vdaka, už to sem dával dyk, ale nezaškodi zopakovat...:Cieľom cirkevného slobodomurárstva je ospravedlňovať hriech a predstavovať ho nie ako zlo, ale ako hodnotu a dobro. Tak je radno dopúšťať sa ho ako spôsobu uspokojovania potrieb vlastnej prirodzenosti a ničí sa tak koreň, z ktorého sa môže zrodiť ľútosť a vyhlasuje sa, že vyznávať hriech už nie je nutné.
-------------------------------------…
More
vdaka, už to sem dával dyk, ale nezaškodi zopakovat...:Cieľom cirkevného slobodomurárstva je ospravedlňovať hriech a predstavovať ho nie ako zlo, ale ako hodnotu a dobro. Tak je radno dopúšťať sa ho ako spôsobu uspokojovania potrieb vlastnej prirodzenosti a ničí sa tak koreň, z ktorého sa môže zrodiť ľútosť a vyhlasuje sa, že vyznávať hriech už nie je nutné.
--------------------------------------------------------


a reálna situácia u kapucínov : na základe učenia Katolíckej cirkvi vás chceme uistiť, že v súčasnej situácii vás Boh chce objať novým spôsobom a my mu to potrebujeme dovoliť. Dovoľte mu, aby vám odpustil hriechy nielen prostredníctvom kňaza, ale aj on sám. Ak sa situácia upokojí a sviatosti sa opäť začnú vysluhovať , vtedy mu všetko môžete vyznať. Budeme vám k dispozícii. viac:kapucini.sk/…/vyjadrenie-k-ak…

PS: kto v tom vidí súvis??? Oni si myslia že po ´tom všetkom´budú mať plné kostoly a spovednice,???
Petrvs Romanvs Fidelis
Nezaškodí,lebo je to veľmi teraz aktuálne
Pravda bude skryta
Presne to sedí na Zjv 13