TerezaK
563

PANNA MARIA: CÍRKEV MÉHO SYNA SE STANE SÍDLEM ANTIKRISTA

Úterý, 29. října 2013 v 19:30

Mé něžné dítě, nebesa se spojují v jednotě s mým Synem, aby přišla na pomoc svatým kněžím, kteří se ocitnou uprostřed velké bitvy. Tak mnoho těchto vzácných duší bude muset snášet hroznou bolest a utrpení, až budou muset být svědky kacířství, které vyjde z nitra církve. Budou zmatení, vystrašení a mnohým z nich bude připadat, že se nemají kam obrátit. Tehdy se musí obrátit ke mně, poprosit mě o své zasvěcení mému Synu, aby je mohl zkropit každou kapkou své nejvzácnější Krve. Až budou pokryti tímto darem, budou vědět, co mají dělat. Musí si uvědomit, že jsem po celá staletí varovala své děti před tímto bezbožným odpadlictvím, které je plánováno Zlým.

Církev mého Syna se stane sídlem antikrista a teď, když byla pravda odhalena, se mnozí budou cítit vystrašení a trpět bolestí bičování mého Syna. Církev mého Syna bude pronásledována, ničena, znesvěcována – dokud se nakonec nestane sídlem trůnu, na který usedne antikrist. Odsud antikrist vyhlásí, že je Kristus, a že svět bude zachráněn skrze něho.

Přijetím lží popřete Pravdu. Ignorováním Pravdy budete věřit v uměle vykonstruovanou síť lží, utkanou Zlým, a ta vás polapí. Takto polapeni, budete v pokušení následovat davy ve všech národech, které budou vzdávat antikristu velkou poctu. Prosím děti, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně pro boj s kacířstvím, které zachvátí Synovu církev na zemi.

Modlitba modlitební kampaně (125):

Za obranu nejsvětějšího Božího Slova

Ó, Matko Spásy, pomoz mi, pokornému Božímu služebníkovi, bránit jeho nejsvětější Slovo v časech muk.

Zasvěť mě, drahá Matko, svému Synu, aby mě mohl pokrýt svou drahocennou Krví.

Uděl mi, skrze přímluvu u svého Syna, Ježíše Krista, milost, sílu a vůli zůstat věrný Kristovu učení v časech soužení, které pohltí jeho nejsvětější církev na zemi. Amen.

Jděte k mému Synu, drazí Kristovi služebníci. Patříte Jemu. Pomůže vám během pronásledování. Nikdy vás neopustí v čase vaší nouze.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


Panna Maria: Církev mého Syna se stane sídlem antikrista - Kniha Pravdy

Obrázek z:

I messaggi della Madonna nel Mondo

29 ottobre 2013 – La Madre della Salvezza: “La Chiesa di mio Figlio diventerà la sede dell’anticristo”

MESSAGGIO DALLA MADRE DELLA SALVEZZA A MARIA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Mia dolce figlia, i Cieli si uniscono completamente, in armonia con mio Figlio, per venire in aiuto di quei santi sacerdoti che si troveranno in mezzo ad una grande battaglia. Moltissime di queste preziose anime dovranno sopportare dei terribili dolori e sofferenze quando dovranno assistere alle eresie che scaturiranno dall’interno della Chiesa. Essi saranno disorientati, spaventati e molti penseranno di non sapere più a chi rivolgersi. Questo sarà il momento in cui dovranno rivolgersi a me, chiedendomi di consacrarli a mio Figlio, affinché Egli possa riversare su di loro ogni goccia del suo Prezioso Sangue. Quando saranno stati protetti da questo Dono, sapranno cosa fare. Devono sapere che io ho avvertito i Miei figli, nel corso dei secoli, di questa malvagia apostasia programmata dal maligno.

La Chiesa di mio Figlio diventerà la sede dell’anticristo ed ora che la Verità è stata rivelata, molti si sentiranno spaventati e subiranno il dolore a causa della Flagellazione di mio Figlio. La Chiesa di mio Figlio sarà perseguitata, distrutta, profanata, finché, alla fine, ospiterà il trono su cui siederà l’anticristo. Sarà da qui che egli, l’anticristo, dichiarerà di essere il Cristo e che il mondo si salverà per mezzo di lui.

Accettando le menzogne, voi rinnegherete la Verità. Ignorando la Verità, voi crederete in una rete di inganni inventata e tessuta dal maligno, ma questo vi intrappolerà. Una volta intrappolati, sarete tentati di seguire la folla, in ogni nazione, che dimostrerà grande rispetto per l’anticristo. Vi prego, figli, recitate la seguente Preghiera della Crociata, per combattere l’eresia che coprirà la Chiesa di mio Figlio sulla Terra:

(n.d.r. Preghiera della Crociata n. 125 – Per difendere la Santissima Parola di Dio)

“O Madre della Salvezza, aiuta me, umile servitore di Dio, a difendere la Sua Santissima Parola nei momenti di tormento.

Cara Madre, consacrami a tuo Figlio, affinché Egli mi possa coprire con il Suo Prezioso Sangue.

Concedimi, attraverso l’Intervento di tuo Figlio, Gesù Cristo,la Grazia, la forza e la volontà di rimanere fedele ai Suoi Insegnamenti nei tempi della Tribolazione che divorerà la Sua Santissima Chiesa sulla Terra.

Amen.”

Andate verso mio Figlio, cari servitori di Cristo. Voi appartenete a Lui. Vi aiuterà durante la persecuzione. Egli non vi abbandonerà mai nel momento del bisogno.

La vostra amata Madre,
Madre della Salvezza
... ... PROKOP
TerezaK
Poselství Panny Marie ve světě 1 d
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NADĚJI Z 23. ZÁŘÍ 2022
"Zbožňuj mě dnes. Květiny mě zbožňují, zpívají, když jsou pozvednuty.
Skály mě uctívají, křičí, když padají. Já jsem Pán Bůh, postavte se přede mne.
Poklekněte, když můžete, a povstaňte, zpívajíce v sobě písně, jako to dělá země. Má krása se tam ukazuje mezi květinami, mezi oblohou, mezi …More
Poselství Panny Marie ve světě 1 d
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NADĚJI Z 23. ZÁŘÍ 2022
"Zbožňuj mě dnes. Květiny mě zbožňují, zpívají, když jsou pozvednuty.
Skály mě uctívají, křičí, když padají. Já jsem Pán Bůh, postavte se přede mne.
Poklekněte, když můžete, a povstaňte, zpívajíce v sobě písně, jako to dělá země. Má krása se tam ukazuje mezi květinami, mezi oblohou, mezi poli. Najděte dnes Mou krásu a ukažte ji druhým, ať se odráží ve vás.
~ Ješua
TerezaK
Jakmile rozsudky skončí, než na scénu vystoupí antikrist, vezmu Svou nevěstu a na čas je schovám. Dojde k druhému exodu. Tak jako Mé děti prošly všemi rozsudky tehdy, kdy došlo k exodu. VSTOUPÍTE DO DVOU PARALEL
2 more comments from TerezaK
TerezaK
Poselství Panny Marie ve světě 23 hod -
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NADĚJI Z 21. ZÁŘÍ 2022
"Radujte se, protože se přiblížil den, kdy se vrátím! Radujte se, říkám! Můj Otec Mě brzy pošle pro Mou Nevěstu. Na konci tohoto věku pojedu na bílém koni. Mé království je blízko! Opět se radujte, říkám! Jsem Blízko!
~ Ješua
TerezaK
Poselství Panny Marie ve světě 1 d
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NADĚJI 8. ZÁŘÍ 2022
"Tráva vypadá vždy na druhé straně zelenější.
Ale je to pravda? Jsem tu, abych vám řekl, že jen v nebi je tráva zelenější a živější. Až sem dorazíte, budou se radovat celá nebesa. Jste vyvolení, kteří byli vybráni, aby byli na této zemi v tomto čase. Moje éra v této skupině se chýlí ke konci. …More
Poselství Panny Marie ve světě 1 d
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NADĚJI 8. ZÁŘÍ 2022
"Tráva vypadá vždy na druhé straně zelenější.
Ale je to pravda? Jsem tu, abych vám řekl, že jen v nebi je tráva zelenější a živější. Až sem dorazíte, budou se radovat celá nebesa. Jste vyvolení, kteří byli vybráni, aby byli na této zemi v tomto čase. Moje éra v této skupině se chýlí ke konci. Vyjdete ven a budete volat ztracené. Andělé vám pomohou a já skrze vás zazářím Světlem. Mohou tě vidět, ale půjdou za mnou. Neboť JÁ JSEM Světlo. Nedůvěřujte nikomu jinému než svému Bohu, neboť Ješua vládne a kraluje na výsostech i ve vašem srdci, Má lásko a Má nevěsto. "
~ Ješua
Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)