Clicks1.3K
Frog
10
Kardinál Burke: Síly "velkého resetu" využily COVID k prosazování "zlé agendy" "Zdá se, že mnoho lidí v církvi vůbec nechápe, jak Kristus pokračuje ve své spásné činnosti v časech moru a ostatních …More
Kardinál Burke: Síly "velkého resetu" využily COVID k prosazování "zlé agendy"

"Zdá se, že mnoho lidí v církvi vůbec nechápe, jak Kristus pokračuje ve své spásné činnosti v časech moru a ostatních pohrom."

AlphaNews, Anthony Gockowski - 13. prosince 2020

alphanewsmn.com/…-covid-to-advance-evil-agenda/

V čase, kdy "potřebujeme být nablízku jeden druhému v křesťanské lásce, světské síly nás izolují a nutí nás věřit, že jsme osamocení a závislí na sekulárních silách, které nás zotročí podle jejich bezbožné a vražedné agendy," řekl kardinál Raymond Burke během sobotní homilie.

Burke, zakladatel Svatyně Panny Marie Guadalupské, pronesl plamenné kázání na poutním místě La Crosse ve Wisconsinu v sobotu večer.

"Přicházíme k Panně Marii Guadalupské v den jejího svátku se ztrápenými a těžkými srdci. Náš národ prochází krizí, jež ohrožuje jeho samotnou budoucnost coby svobodnou a demokratickou. Celosvětové šíření marxistického materialismu, který již přinesl zpustošení a smrt do života mnohých, a který ohrožoval základy našeho národa již po desetiletí, nyní získává vládnoucí moc nad naším národem," započal Burke své kázání.

"Abychom získali ekonomické výhody, my jako národ jsme se podvolili k závislosti na čínské komunistické straně, na ideologii naprosto protikladné k základům křesťanství, v němž rodiny a náš národ zůstávají v bezpečí a v prosperitě," pokračoval.

Burke hovořil specificky o Spojených státech, ale "evidentně mnoho dalších národů je v agónii podobné, nejúděsnější krize," řekl.

"Potom je zde tajemný virus z Wuhanu, o kterého podstatě a prevenci nám masmédia denně podávají protichůdné informace. Nicméně je jasné, že to bylo využíváno jistými silami, nepřátelskými vůči rodinám a svobodě národů, k nastolení jejich zlé agendy. Tyto síly nám říkají, že nyní jsme subjekty tzv. "velkého resetu", "nového normálu", což je nám diktováno při manipulaci občanů a národů skrze nevědomost a strach," řekl kardinál.

V těchto "hanebných" podmínkách jsou teď Američané vyzýváni k nalezení "cesty k porozumění a nasměrování" svých životů v "nemoci a její prevenci", namísto "v Bohu a jeho plánu na naši spásu".

"Odpověď mnoha biskupů a kněží, a mnoha věřících, vykázala truchlivý nedostatek zdravé katecheze. Zdá se, že mnoho lidí v církvi vůbec nechápe, jak Kristus pokračuje ve své spásné činnosti v časech moru a ostatních pohrom," řekl Burke.

"A co více, naše svatá matka církev, nevěsta Kristova bez poskvrny, ve které je Kristus stále účasten na naší věčné spáse, je obléhána zprávami o morální korupci, obzvláště v záležitostech šestého a sedmého přikázání, jež narůstají den ze dne. V našem národě zprávy o Theodoru McCarrickovi přivedly mnoho oddaných katolíků ke zkoumání svých pastýřů, kteří z nich v souladu s Kristovým plánem pro církev jsou jejich bezpeční vůdci ve vyučování věroučných pravd a ve vedení věřících k náležité pobožnosti a trvalé církevní kázni," pokračoval.

Místo toho věřící příliš často "nedostanou žádnou odpověď, anebo odpověď, jež není založena na neměnitelných pravdách, co se týče víry a morálky".

"Dostávají odpovědi, které vypadají, že nepřicházejí od pastýřů, ale od sekulárních manažérů. Zmatek týkající se toho, co církev v pravdě učí a co od nás požaduje v souladu se svým učením, způsobuje stále větší rozdělení uvnitř Kristova těla. Tohle všechno církev mrzačí v jejím poslání svědčit o duchovní pravdě a duchovní lásce právě v době, kdy jako nikdy předtím svět nyní potřebuje církev, aby se stala světelným majákem," vyhlásil Burke.

"Ve střetu se světem se mu chce církev falešně přizpůsobit na místo toho, aby jej volala k obrácení v poslušnosti duchovního zákona, vyrytého do každého lidského srdce a zjeveného v plnosti ve spásném vtělení Božího Syna," dodal.

Kardinál řekl, že tyto nesnáze "představují impozantní výzvu" křesťanskému životu a způsobily "nejbolestnější utrpení".

"Ano, naše srdce jsou pochopitelně těžká, ale Kristus skrze přímluvu své matky Panny Marie pozdvihuje naše srdce k srdci svému a obnovuje naši víru v něj, jenž nám přislíbil věčnou spásu v církvi. Nikdy neporuší své sliby. Nikdy nás neopustí," uzavřel Burke. "Nedejme se podvést silami tohoto světa a falešnými proroky. Neopouštějme Krista a nehledejme svou spásu na místech, kde nikdy nemůže být nalezena."
U.S.C.A.E.
nikdy neodišiel
ekans
ľubica
iba sa prezliekol, aby vyzerala pravda ako lož a lož ako pravda
U.S.C.A.E.
v skutočnosti ani to nie
Peter(skala)
Celosvětové šíření marxistického materialismu, který již přinesl zpustošení a smrt do života mnohých, a který ohrožoval základy našeho národa již po desetiletí, nyní získává vládnoucí moc nad naším národem," započal Burke své kázání.
🤔

Už aj Burke pochopil, že marxizmus sa vracia
johanika
Kardinál Burke je človek pevný vo svojich názoroch, prináša svetu dobro a usiluje sa ľudí nasmerovať k spáse. 1. deň v mesiaci sa s celým svetom modlí ruženec a vyzýva k tomu každého:
catholicaction.org/take_heaven_by_storm_ga

catholicaction.org
ekans
umí se krásně převlékat 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
ekans
ľubica
SILY ZLA VYUŽILI COVID NA TO, ABY USKUTOČNILI „VEĽKÝ RESET“ SVETA - HOMÍLIA KARDINÁLA BURKEHO NA SVIATOK GUADALUPSKEJ PANNY MÁRIE
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Prichádzame k Panne Márii z Guadalupe v jej sviatok s utrápenými a ťažkými srdcami. Náš národ prechádza krízou, ktorá ohrozuje jeho budúcnosť ako národa slobodného a demokratického. Zdá sa, že celosvetovo rozšírený marxistický…More
SILY ZLA VYUŽILI COVID NA TO, ABY USKUTOČNILI „VEĽKÝ RESET“ SVETA - HOMÍLIA KARDINÁLA BURKEHO NA SVIATOK GUADALUPSKEJ PANNY MÁRIE
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Prichádzame k Panne Márii z Guadalupe v jej sviatok s utrápenými a ťažkými srdcami. Náš národ prechádza krízou, ktorá ohrozuje jeho budúcnosť ako národa slobodného a demokratického. Zdá sa, že celosvetovo rozšírený marxistický materializmus, ktorý už priniesol zničenie a smrť do života toľkých ľudí a ktorý celé desaťročia ohrozuje základy nášho národa, sa zmocnil vládnej moci nad našim národom.
Aby sme dosiahli ekonomické zisky, dovolili sme si, ako národ závislosť na čínskej komunistickej strane, ideológii, ktorá je v úplnom protiklade s kresťanskými základmi, na ktorých zostávajú naše rodiny a náš národ v bezpečí a prosperujúce. Hovorím o Spojených štátoch amerických, no je zrejmé, že mnoho ďalších národov čelí podobnej, alarmujúcej kríze.
Potom je tu záhadný vírus z Wuhanu, o ktorého povahe a prevencii nám masmédiá každý deň dávajú protikladné informácie. Je zrejmé, že bol použitý určitými silami, ktoré sú nepriateľské voči rodinám a slobode národov, aby napomohli agende Zla. Tieto sily nám hovoria, že sme teraz predmetmi takzvaného „Veľkého resetu“, „novej normality“, ktorú nám diktuje manipulácia s občanmi a národmi prostredníctvom nevedomosti a strachu.
Teraz by sme sa vraj mali zamerať skôr na chorobu a jej prevenciu, na chápanie a na smerovanie svojich životov, ako na Boha a jeho plán našej spásy.
Odpoveď mnohých biskupov a kňazov a aj mnohých veriacich ukázala žalostný nedostatok zdravej katechézy.
Zdá sa, že toľkí v Cirkvi nechápu, ako Kristus pokračuje vo svojom spásonosnom diele v čase moru a rôznych pohrôm. Ba čo viac, naša svätá matka Cirkev, Kristova nevesta bez poškvrny, v ktorej Kristus neustále koná dielo nášho večného vykúpenia, je sužovaná správami o morálnej skaze, najmä v otázkach šiesteho a siedmeho prikázania, ktorá, zdá sa, zo dňa na deň rastie.
V našom vlastnom národe mali správy o Theodorovi McCarrickovi, viesť mnohých zbožných katolíkov k tomu, aby sa pýtali pastierov, ktorí sú, v súlade s Kristovým zámerom s Cirkvou, bezpečnými sprievodcami, pretože učia pravdy viery, vedú k náležitej úcte voči Bohu a k modlitbe k nemu a vysvetľujú stálu disciplínu Cirkvi.
Namiesto toho veriaci veľmi často nedostali nijakú odpoveď alebo len takú, ktorá nie je založená na nemenných pravdách týkajúcich sa viery a mravov. Dostávajú však odpovede, ktoré zjavne nepochádzajú od pastierov, ale od svetských manažérov. Zmätok v tom, čo Cirkev skutočne učí a od nás v súlade s týmto jej učením požaduje, plodí v Kristovom tele čoraz väčšie rozdelenie.
Toto všetko ochromuje Cirkev v jej poslaní, v jej svedectve o božskej pravde a božskej láske a to práve v čase, keď svet, viac ako kedykoľvek pred tým, potrebuje Cirkev, ktorá by bola majákom. Pri stretnutí so svetom sa mu chce Cirkev falošne prispôsobiť, namiesto toho, aby volala svet k obráteniu v poslušnosti božskému zákonu, ktorý je vpísaný do každého ľudského srdca a ktorý je vo svojej plnosti zjavený vo vykupiteľskom vtelení Boha Syna.
Tieto veľké ťažkosti predstavujú pre náš každodenný kresťanský život hrozivú výzvu; ako kríza dopadajú na svet, Cirkev ako aj na každého jedného z nás. Mnohí sú neustále vystavení veľmi bolestivému utrpeniu – fyzickému, emocionálnemu a duchovnému, ktoré takáto situácia nevyhnutne spôsobuje.
V čase, kedy si máme byť nablízku v kresťanskej láske, sily sveta sa nás snažia izolovať, nechať nás uveriť, že sme osamotení a závisíme len od svetských síl, ktoré z nás chcú urobiť otrokov bezbožnej a vraždiacej agendy. Áno, naše srdcia sú pochopiteľne ťažké, no Kristus na príhovor svojej panenskej Matky pozdvihuje naše srdcia k svojmu vlastnému a obnovuje našu dôveru v neho, ktorý nám prisľúbil večnú spásu v Cirkvi. Nikdy nebude neverný svojim sľubom.
Nikdy nás neopustí. Nenechajme sa oklamať silami sveta a falošnými prorokmi. Neopúšťajme Krista a nehľadajme našu spásu na miestach, kde ju nikdy nájsť nemôžeme.
Nikdy nezabudnime na slová, ktorými sa Naša Pani predstavila počas prvého zjavenia sv. Juanovi Diegovi: „Poznaj, poznaj s istotou môj najdrahší maličký syn, že ja som skutočne, vždy dokonale svätá, Panna Mária, ktorá má tú česť byť matkou jediného pravého Boha, ktorému všetko žije; ktorý je Stvoriteľom ľudí, Pánom všetkého, čo nás obklopuje a čo je nám blízke, ktorý je Pánom neba a Pánom zeme (...) Veľmi by som chcela, aby mi tu postavili malú kaplnku, v ktorej ho ukážem, vyvýšim ho a stane sa zjavným, dám ho všetkým ľuďom s celou svojou osobitnou láskou. Jeho, ktorý je mojím súcitným pohľadom, Jeho, ktorý je mojou pomocou, Jeho, ktorý je mojou spásou.“
Kiež je táto svätyňa Našej Panej z Guadalupe vždy dôstojným nástrojom, skrze ktorý Nepoškvrnené Srdce Panny Márie priťahuje srdcia k sebe a prináša ich do slávneho prebodnutého Srdca Ježišovho, ktoré je jediným zdrojom uzdravenia a posily pre tento život i pre ten večný.
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú, zmiluj sa nad nami!
Naša Pani Guadalupská, Matka Ameriky, hviezda novej evanjelizácie, oroduj za nás!
Sv. Jozef, ochranca Svätej Cirkvi, oroduj za nás!
Sv. Juan Diego, oroduj za nás!
VĎAKA ZA KAŽDÉ ZDIEĽANIE
facebook.com/…3724199/posts/189237229540351/