Clicks660

Pápež František a úcta k Panne Márii rozväzovačke uzlov

V pútnickom kostole sv. Petra - St. Peter am Perlach v srdci bavorského Augsburgu sa nachádza obraz Maria Knotenlöserin, Maria, rozväzovačka uzlov.

Tamojší pútnický kostol každoročne navštevuje tisíce veriacich. Prosia Kristovu Matku, aby rozplietla uzly, o ktoré zadrhávajú ich pozemské životy.

Veľkým ctiteľom tohto mariánskeho obrazu je aj pápež František, ktorý rozšíril úctu k Panne rozväzovačke uzlov vo svojej vlasti.

O oddanosti veriacich argentínskej Virgen Desatanudos rozpráva rektor katedrály v Buenos Aires, P. Alejandro Russo: „Svätý Otec, ako jezuitský kňaz, strávil nejakú dobu v Nemecku na štúdiách. Tam uvidel v jednom kostole obrázok Panny rozväzovačke uzlov. Priviezol si tieto pohľadnice do Buenos Aires a začal ich prikladať do všetkých svojich listov.
Úcta k tomuto mariánskeho vyobrazeniu sa rýchlo šírila, až sa jedna argentínska maliarka, Ana Betta di Berti ponúkla, že vyhotoví jeho kópiu pre kaplnku jezuitskej univerzity v Buenos Aires (Universidad del Salvador). V tejto kaplnke uctievalo Pannu Máriu a navštevovalo veľa ľudí, takže jej priestor čoskoro nedostačoval. Niektorí zamestnanci univerzity i farníci zo štvrte požiadali svojho farára o umiestnenie ešte väčšej kópie obrazu do kostola San José del Talar. Stalo sa tak 8. decembra 1996.

Kult Matky rozväzovačke uzlov sa rozrástol natoľko, že cez víkendy a každého ôsmeho dňa v mesiaci, prichádzalo a doteraz prichádza 20 až 30 tisíc ľudí. Ďalšie kópie obrazu, hoci neveľmi umeleckej kvality, sa objavili v mnohých ďalších farnostiach v meste a kraji. Pre argentínsku cirkev je to teda veľmi dôležitý prejav zbožnosti, ktorý vtedajšieho arcibiskupa Buenos Aires viedol ešte k ďalšiemu kroku.

Pred tromi rokmi kard. Bergoglio podpísal dekrét, ktorým prehlasuje farský kostol San José del Talar za "národnú svätyňu Našej Pani, ktorá rozväzuje uzly". Za túto úctu vďačíme Svätému otcovi. Na akýkoľvek list zodpovedal osobne a okrem mariánskeho obrázku prikladal aj výjav sv. Jozefa. Výjav Panny Márie rozväzovačke uzlov používal aj pre svoje vianočné a veľkonočné priania. Ten istý obrázok rozdával tiež v deň svojho biskupského svätenia.“

Zobrazenie Panny Márie ako tej, čo rozväzuje uzly, sa stalo známym len nedávno, ale počiatky siahajú tristo rokov do minulosti.

Na rozdiel od pobožností, ktoré majú korene v mariánskych zjaveniach v Lurdoch alebo vo Fatime, táto pobožnosť pochádza z Máriinho orodovania v problémovom manželstve.
Stalo sa to v roku 1615, keď nemecký šľachtic Wolfgang Langenmantel a jeho manželka Sofia mali vážne manželské problémy. Keď sa Wolfgang z posledných síl usiloval vyhnúť rozvodu, dal si poradiť od jezuitského kňaza Jakoba Rema, ktorý bol známy svojou úctou k Panne Márii. Páter Rem povzbudil Wolfganga, aby tieto manželské problémy predložil Panne Márii.

Títo dvaja muži sa štyrikrát spoločne modlili počas 28 dní a pri poslednom stretnutí dal Wolfgang pátrovi Removi svoju manželskú stuhu. (Ako bolo vtedy zvykom, nevesta a ženích boli počas svadobného obradu zviazaní stuhou. Bol to symbol ich novej jednoty ako manželského páru.) Kým sa modlili, otec Rem pozdvihol stuhu k obrazu Panny Márie Snežnej. Obetoval jej „manželský zväzok“ a prosil ju, aby „rozviazala všetky uzly“ vo vzťahu Langenmantelovcov. Keď kňaz stuhu vyrovnal, bola snehobiela.
Wolfgang nabral odvahu a domov sa vrátil s novou nádejou pre manželstvo. A hoci podrobnosti sa v dejinách stratili, je známe, že sa napokon so Sofiou zmieril.

Príbeh o ich zachránenom manželstve sa odovzdával ďalej – najprv ich synovi a potom vnukovi Hieronymovi Langenmantelovi, ktorý sa stal kňazom. Okolo roku 1700 otec Langenmantel dal namaľovať príbeh svojich starých rodičov. Umelec prišiel s obrazom, na ktorom Panna Mária rozväzuje uzly na manželskej stuhe Sofie a Wolfganga – boli to symboly problémov, ktoré ich priviedli na pokraj rozvodu. Jeden anjel podáva zauzlenú stuhu Panne Márie a druhý z jej rúk prijíma vyrovnanú stuhu.

Táto maľba bola skrytá v nemeckom Augsburgu – najprv v Kostole svätého Petra am Perlach, potom v tamojšom karmelitánskom kláštore. V 80. rokoch 20. storočia ju vrátili do kostola a tam ju po prvýkrát videl Jorge Mario Bergoglio, ktorý bol v Nemecku na štúdiách. Budúceho pápeža Františka tento obraz uchvátil, kúpil si jeho pohľadnicu a priniesol ju do rodnej Argentíny. Keď šíril túto pobožnosť, stala sa veľmi obľúbenou.
„Je veľmi ťažké dopátrať sa presného pôvodu. Existuje viac teórií a bolo by potrebné dôkladného výskumu. Podľa niektorých verzií je autor neznámy, iní ho prisudzujú menovanému maliarovi, ďalší zase hovoria o iných umelcoch. V každom prípade originál nie je signovaný. Isté však je, že obraz v očiach veriacich vzbudzuje náboženskú úctu a vyrovnanosť, hoci sú všemožne skúšaní. Prichádzajú k nemu ľudia s rodinnými problémami, mnohí otcovia a matky, ktorí majú problémy s deťmi, najmä kvôli drogám. Utiekajú sa k nemu chorí a ľudia, ktorí stratili prácu. Rád by som povedal toto: Modlíme sa k Najsvätejšej Panne, ktorá rozväzuje aj ten posledný uzlík. Ako brána k nebu, ktorá rozväzuje uzly duší v očistci.“

Uzol, vzniknutý neposlušnosťou Evy, bol rozviazaný poslušnosťou Márie, čo zviazala Eva panna neverou, to rozuzlila Panna Mária vierou, píše sv. Irenej v spise Proti bludom Adversus haereses (III, 22). Aj tento výrok cirkevného otca odkazuje k bavorskému obrazu.

Nie je bez významu, že Svätý otec deň po zvolení pri svojom prvom verejnom vystúpení zamieril do Santa Maria Maggiore, aby si uctil mariánsku ikonu Salus Populi Romani, Spásy rímskeho ľudu. Ako arcibiskup Buenos Aires sa pápež František vyznačoval veľkou mariánsku úctou a tiež spontánne synovskou zbožnosťou.
Keď vstupoval do katedrály, obdivoval mariánske obrazy a často sa približoval k mariánskym sochám, aby sa ich dotkol, tak ako pútnici. Veľmi uctieval Pannu Máriu z Luján. Ani jeden rok nevynechal účasť na októbrovej púti do Luján. Spovedal pútnikov, ktorí tam prichádzali pešo z Buenos Aires, bez prestávky napríklad aj celú noc. Počas slávnosti Tela a Krvi Pána mestom prechádza procesia so sochou Panny Márie z Luján. Súčasný pápež každoročne zasväcoval mesto materskej starostlivosti Panny Márie.

Pápež František vysvetľoval, že aj nás môže zväzovať naša vlastná neposlušnosť. Keď sa neriadime vo svojom živote Božou vôľou, „v našom vnútri sa vytvára akoby uzol. A tieto uzly nás oberajú o pokoj a veselosť. Sú nebezpečné, pretože viaceré uzly môžu vytvoriť zauzlenie, ktoré je vždy bolestivé a stále ťažšie sa rozmotáva.
Božiemu milosrdenstvu, ako vieme, nič nie je nemožné! Aj tie najzamotanejšie uzly sa rozväzujú jeho milosťou. A Mária, ktorá svojím ‚áno‘ otvorila dvere Bohu, aby rozviazal uzol dávnej neposlušnosti, je Matkou, ktorá nás trpezlivo a láskavo privádza k Bohu, aby ako milosrdný Otec rozviazal uzly, ktoré sú na našej duši.“


A čo sú tie „uzly na našej duši“? Uzly finančných ťažkostí, starostí o dieťa, ktoré zišlo z cesty, závislosti, choroby, depresie, rozvodu, neplodnosti, nezamestnanosti... Väčšina z nás rieši aspoň jeden veľký uzol. Nie všetky sú dôsledkom nášho hriechu. Niektoré uzly sú jednoducho bolestivé situácie, ktoré pochádzajú z toho, že žijeme v hriešnom svete.
Nech je ich dôvod akýkoľvek, tieto uzly sú také zamotané, že si takmer zúfame, či sa vôbec dajú rozviazať.

Pápež František hovorí: „Všetky uzly srdca, všetky uzly svedomia môžu byť rozmotané. Prosím Máriu, aby mi pomohla dôverovať v Božie milosrdenstvo, aby som sa dokázal zmeniť. Ona, žena viery, nám istotne povie: ‚Choď za Pánom. On ti rozumie.‘ A ona, Matka, nás berie za ruku a privádza do náručia milosrdného Otca.“

Aký uzol vo vašom živote vám spôsobuje bolesť? Povzbudzujem vás, aby ste svoj problém zverili Panne Márii. Keď bude rozväzovať uzol, bude poukazovať na Ježiša. On nám veľmi jasne hovorí, že neexistujú hranice toho, čo Boh dokáže urobiť: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ – prejde. A nič vám nebude nemožné“ (Mt 17, 20).

Modlitba k Panne Márii, rozväzovačke uzlov

Svätá Mária,
ty si bola celý život plná Božej prítomnosti,
s pokorou si prijímala Otcovu vôľu
a diabol ťa nikdy nedokázal zapliesť do svojho zmätku.
U svojho syna si sa prihovárala za naše ťažkosti,
ako si sa prihovárala na svadbe v Káne.
Svojou pokorou a trpezlivosťou si nám dala príklad,
ako rozpletať uzly nášho života.
Navždy ostávaš našou Matkou,
a tým naprávaš a osvecuješ spojenie,
ktoré nás spája s naším Pánom.
Svätá Matka, Matka Božia a Matka naša,
prosíme teba, ktorá s materinským srdcom
rozplietaš uzly nášho života,
vkladáme do tvojich rúk naše úmysly (uveďte modlitbový úmysel)
a prosíme ťa, aby si rozviazala každý uzol a zmätok.
Svojou milosťou, orodovaním a príkladom
nás osloboď od všetkého zla
a rozviaž putá, ktoré nám bránia
v zjednotení s Bohom.
Daj nám, aby sme
vyslobodení od každého zmätku a omylu
nachádzali Pána vo všetkých veciach,
aby sme v ňom ukotvili svoje srdce
a stále mu slúžili v našich bratoch a sestrách.
Amen.

/Prevzaté z modlitby, ktorá sa pripisuje pápežovi Františkovi/

doverujem-a-verim.blogspot.com/…/papez-frantisek…
Táto osoba "apredsasatoci" je asi naozaj posadnutá, podľa toho ako sa tu prejavuje
ked papež vravel že s diablom sa nediskutuje tak to neznamená, že len s ním.
Ježiš nediskutoval len s diablom ale aj s posadnutými a zakonnikmi, ked videl, že s nimi niet normalnej reči, že im neide o poznanie ale len o uznanie.

Takým sa vyhýbal alebo prikázal aby odišli... vymaz alebo blok
In nomine Jesus likes this.
blokol som, aby si nehromadila hriechy
Ako si pohan bergoglio môže uctiť Pannu Máriu? Čo ma spoločne Svetlo s tmou?
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Mates5485 likes this.
Paxus
Nie je bez významu, že Svätý otec deň po zvolení pri svojom prvom verejnom vystúpení zamieril do Santa Maria Maggiore, aby si uctil mariánsku ikonu Salus Populi Romani, Spásy rímskeho ľudu. Ako arcibiskup Buenos Aires sa pápež František vyznačoval veľkou mariánsku úctou a tiež spontánne synovskou zbožnosťou.
Keď vstupoval do katedrály, obdivoval mariánske obrazy a často sa približoval k mariánsk…More
Nie je bez významu, že Svätý otec deň po zvolení pri svojom prvom verejnom vystúpení zamieril do Santa Maria Maggiore, aby si uctil mariánsku ikonu Salus Populi Romani, Spásy rímskeho ľudu. Ako arcibiskup Buenos Aires sa pápež František vyznačoval veľkou mariánsku úctou a tiež spontánne synovskou zbožnosťou.
Keď vstupoval do katedrály, obdivoval mariánske obrazy a často sa približoval k mariánskym sochám, aby sa ich dotkol, tak ako pútnici. Veľmi uctieval Pannu Máriu z Luján. Ani jeden rok nevynechal účasť na októbrovej púti do Luján. Spovedal pútnikov, ktorí tam prichádzali pešo z Buenos Aires, bez prestávky napríklad aj celú noc. Počas slávnosti Tela a Krvi Pána mestom prechádza procesia so sochou Panny Márie z Luján. Súčasný pápež každoročne zasväcoval mesto materskej starostlivosti Panny Márie.
ekans
mazálci v akci
Mates5485 likes this.