Stylita
5639

Boží slovo na den 17.8. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. …
Stylita
Svátek slaví sv. Myron
Svatý Myron byl knězem za vlády císaře Decia (249–251), tedy v době krutého pronásledování křesťanů. Roku 250 vstoupil místodržící provincie Achaia (na území dnešního Řecka) do jednoho z křesťanských kostelů, aby zde pátral po křesťanech, které by pak dal zatknout a popravit. Byl to však právě kostel, kde působil Myron. Ten se na místodržícího obořil a chtěl jej z kostela …More
Svátek slaví sv. Myron
Svatý Myron byl knězem za vlády císaře Decia (249–251), tedy v době krutého pronásledování křesťanů. Roku 250 vstoupil místodržící provincie Achaia (na území dnešního Řecka) do jednoho z křesťanských kostelů, aby zde pátral po křesťanech, které by pak dal zatknout a popravit. Byl to však právě kostel, kde působil Myron. Ten se na místodržícího obořil a chtěl jej z kostela vykázat. Byl proto zatčen a mučením nucen k tomu, aby obětoval modlám. Odmítl. Proto jej dal místodržící hodit šelmám, ty se však Myrona nedotkly. Následně byl Myron poslán do města Cyzicus na břehu marmarského moře, kde jej nechal prokonsul popravit stětím.
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=8_17
Stylita
prorok Micheáš 7,2-6 (8 století před Kristem)
Zbožný vymizel ze země, přímého mezi lidmi není. Všichni strojí vražedné úklady, jeden druhého do sítě loví.
Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch, velmož i soudce úplatky vymáhají, mocný mluví, jak se mu zachce; a všechno zpřevracejí.
Nejlepší z nich je jak potměchuť, nejpoctivější jako plot z trní. Přichází den, který vyhlíželi tvoji proroci , …More
prorok Micheáš 7,2-6 (8 století před Kristem)
Zbožný vymizel ze země, přímého mezi lidmi není. Všichni strojí vražedné úklady, jeden druhého do sítě loví.
Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch, velmož i soudce úplatky vymáhají, mocný mluví, jak se mu zachce; a všechno zpřevracejí.
Nejlepší z nich je jak potměchuť, nejpoctivější jako plot z trní. Přichází den, který vyhlíželi tvoji proroci , den tvého navštívení; již nastává mezi nimi rozruch.
Nevěřte bližnímu, nespoléhejte na přítele; před tou, jež uléhá po tvém boku, se střez otevřít ústa.
Syn tupí otce, dcera povstává proti matce, snacha proti tchyni; každý má nepřátele ve vlastním domě.
Stylita
Z denní liturgie
20. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, prorokuj proti pastýřům Izraele, prorokuj a řekni jim: Pastýři, tak praví Pán, Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pásli sami sebe! Či neměli pastýři pást své stádo? Sytili jste se mlékem, odívali vlnou, vykrmená zvířata jste si zabíjeli, ale stádo jste nepásli. …More
Z denní liturgie
20. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, prorokuj proti pastýřům Izraele, prorokuj a řekni jim: Pastýři, tak praví Pán, Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pásli sami sebe! Či neměli pastýři pást své stádo? Sytili jste se mlékem, odívali vlnou, vykrmená zvířata jste si zabíjeli, ale stádo jste nepásli. Neposílili jste, co bylo slabé, neuzdravili jste nemocné, neobvázali jste, co bylo zraněné, nepřivedli zpět, co bylo rozptýlené, nehledali ztracené, násilím jste ovládali silné. Rozprchly se (ovce) bez pastýře, staly se potravou veškeré divoké zvěři. Mé stádo se rozprchlo a bloudí po všech horách, po všech vysokých pahorcích, po celé širé zemi se rozprchlo mé stádo, a nikdo ho nehledá, nikdo se po něm neptá! Proto, pastýři, slyšte Hospodinovo slovo! Jako že jsem živ – praví Pán, Hospodin – protože se mé stádo stalo kořistí, bez pastýře bylo mé stádo pokrmem veškeré divoké zvěři, poněvadž se moji pastýři o mé stádo nestarali, ale pásli jen sami sebe, nikoli mé stádo, proto, pastýři, slyšte Hospodinovo slovo! Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já přijdu na pastýře, vymáhat budu své stádo z jejich rukou, zbavím je pasení svého stáda, nebudou pastýři pást sami sebe. Vytrhnu jim své stádo z jícnu, aby jim už nebylo za potravu. Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho!“
Ez 34,1-11

Žalm:
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout,
občerstvuje mou duši.

Vede mě po správných cestách
pro svoje jméno.
I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl
před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.
Zl 23

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Boží slovo je plné života a sílya pronáší soud i nad nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími. Aleluja.
Žid 4,12a.d

Evangelium:
Mt 20,1-16a
Martina Bohumila Lutherová
Aleluja. Boží slovo je plné života a sílya pronáší soud i nad nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími.