JezusMaryja1
Thank you Eva for good news.
God bless Poland !
Piotr2000
JESUS and MARYA
franciszek44
Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper
et in saécula saeculórum. Amen.
POLSKA2020
God bless Poland !
De Profundis
It's basically about Down Syndrome