Clicks196
Skutočná cirkev - 4. augusta 2011 - príhovor od brata v Kristovi Jána Boshoffa Skutočná cirkev, Telo Kristovo, nie je organizácia alebo inštitúcia. Je to Duchovné Telo z veriacich, ktorí sú Duchovne …More
Skutočná cirkev - 4. augusta 2011 - príhovor od brata v Kristovi Jána Boshoffa

Skutočná cirkev, Telo Kristovo, nie je organizácia alebo inštitúcia. Je to Duchovné Telo z veriacich, ktorí sú Duchovne pripojení k Hlave, Ježišovi Kristovi. A Hlava, Samotný Ježiš, VEDIE každého člena tohto Tela. Ako sa stanete súčasťou pravej cirkvi, Tela Kristovho?

Je len jedna cesta a tá je, že musíte byť znovuzrodení. Práve to Ježiš povedal: "musíte byť zrodení z vody a z Ducha." (Ján 3:5) Ako to funguje?

Ak človek počúva Evanjelium Ježiša Krista a odpovedá na volanie a prijíma Ježiša Krista ako svojho Pána a svojho Majstra a podriaďuje sa Kristovi ako Pánovi, vtedy si preberá rozhodnutie zanechať svoj predošlý životný štýl hriechu a sebeckosti a žiť život venovaný Ježišovi Kristovi, aby sa stal dieťaťom Božím a členom Tela Kristovho. Ale to si vyžaduje ODOVZDANOSŤ a POKÁNIE, odvraciate sa od vášho predošlého životného štýlu hriechu a sebeckosti, odumierate sebe a žijete pre Krista v poslušnosti k Nemu. To je rozhodnutie, ktoré robíte.

Prijímate Ježiša do vášho srdca a do vášho života ako vášho Pána a vášho Majstra a voláte k Nemu a prosíte Ho, aby vás prijal ako Božie dieťa, aby odpustil vaše hriechy a prijal vás do Božej domácnosti. Ale vtedy sa KAJÁTE, odvraciate sa od predošlých vecí, okamžite prestanete hrešiť. Zbavíte sa všetkých tých vecí, ktoré spôsobujú že hrešíte.

Zastavujete vašu sebeckosť a vyhradíte váš život Ježišovi Kristovi. ODUMRIETE vášmu predošlému životnému štýlu a ako ZNAK a DÔKAZ, že odumierate vášmu predošlému životnému štýlu a vášmu životu v hriechu a sebeckosti, V poslušnosti k Ježišovi, ste pokrstení vo vode, Kde starý človek hriechu a sebectva je pochovaný, zomiera pod vodou a z vody vychádza nový človek, osoba, ktorá bude nasledovať Ježiša Krista a žiť v poslušnosti k Nemu, úplnej poslušnosti a úplnej svätosti. A vtedy Ježiš Kristus prisľúbil Svätého Ducha tým, ktorí HO POSLÚCHAJÚ, tým, ktorí sa rozhodnú nasledovať Ho a Svätý Duch je vaše SPOJENIE, ktorým JE ČLÁNOK TELA PRIPOJENÝ k HLAVE a SVÄTÝ DUCH bude VIESŤ každého a všetkých členov, lebo Duch Svätý je DUCH KRISTOV.

Svätý Duch bol daný poprvýkrát v deň Letníc, ako to čítame v Skutkoch 2:38: "A Peter im povedal: Kajajte sa a dajte sa každý pokrstiť v Mene Ježiša Krista pred odpustenie vašich hriechov; a prijmete dar Ducha Svätého. 39 Lebo ten prísľub je pre vás i pre vaše deti i pre všetkých, ktorí sú ďaleko, ktorých Pán, náš Boh, zavolá k Sebe."

Svätý Duch bol daný v deň Letníc a všetci tí, ktorí nasledovali Ježiša, boli pokrstení vo vode a prijali dar Ducha Svätého, ktorý je ich SPOJENÍM k Ježišovi Kristovi, pretože On je HLAVA CIRKVI, Tela Kristovho a ON VEDIE každého a všetkých učeníkov JEHO DUCHOM."

Oni nie sú riadení ľuďmi, sú riadení Samotným Ježišom Kristom, pretože sú Duchovne spojení s Ním. Takto sa stávate súčasťou TELA Kristovho, CIRKVI Kristovej.

Ak nemáte Svätého Ducha, nepatríte k Ježišovi, nepatríte k CIRKVI, nepatríte k Telu Kristovmu. Toto vravel aj Pavol a napísal v Rimanom 8:9. Povedal: "ale ak niekto NEMÁ DUCHA KRISTOVHO, NEPATRÍ K NEMU." Jasné a stručné. Potrebujete Svätého Ducha a byť VEDENÍ SVÄTÝM DUCHOM, pretože Pavol ďalej v Rimanom 8:14 vraví: "Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, sú Božími synmi."

Božím synom ste len vtedy, ak ste vedení Duchom Božím. Ak máte to Duchovné spojenie s Ježišom Kristom, ale dostanete ho len vtedy, ak HO POSLÚCHATE, ak sa MU ODOVZDÁVATE , ak HO HĽADÁTE s CELÝM vaším SRDCOM. Lebo On dáva Jeho Svätého Ducha tým, ktorí HO POSLÚCHAJÚ a vtedy sa stávajú ovcami Jeho pasienka.

V Jánovi 10:27 čítame, že vraví: "Moje ovce počujú Môj hlas, a Ja ich poznám a ony Ma nasledujú; a Ja im dávam večný život a nikdy nezahynú; a nikto ich neuchmatne z Mojej Ruky."

Drahý priateľu, ak si prijal Ježiša za svojho Pána a POSLÚCHAŠ HO, KAJÁŠ SA Z HRIECHU i z TVOJHO JA, ODUMIERAŠ SEBE a ZVERUJEŠ SA ŽITIU PRE KRISTA a On ti dal Jeho Svätého Ducha, bude ťa viesť pomocou Jeho Ducha na každom kroku cesty. Ale musíš sa ODDAŤ NASLEDOVANIU HO. Musíš NASLÚCHAŤ JEHO HLASU.

Jeho ovce NASLÚCHAJÚ JEHO HLASU a práve tak sa stávaš súčasťou cirkvi, PRAVEJ CIRKVI, TELA KRISTOVHO. Ak nemáš Ducha Kristovho a ak nenaslúchaš Ježišovi a ak nie si v blízkom vzťahu s Ním, každý deň, v poslušnosti, popierajúc seba, dvíhajúc tvoj kríž každý deň a nasledujúc Ho, potom nie si časťou Tela Kristovho.

Rozhodnutie je tvoje, drahý priateľu, lebo Ježiš povedal: Ktokoľvek si PRAJE prísť za Mnou, musí zaprieť seba, zdvihnúť svoj kríž a nasledovať Ma. (Mat.16:24) Nikto ťa neuchmatne z Jeho Ruky, ale On ťa nebude držať, ak chceš bežať preč, ak chceš blúdiť.

Teda drahý priateľu, si súčasťou PRAVEJ CIRKVI, REÁLNEHO TELA KRISTOVHO? Si VEDENÝ DUCHOM BOŽÍM? Máš Ducha Kristovho? Počuješ Jeho hlas a naslúchaš Mu?

Nech ťa Ježiš žehná.

youtube.com/watch?v=hLObB82lkGY
Public domain