TerezaK
6219

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha Svatého

Již v 17. století, když se šířila úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, byla připomínána, a to zvláště sv. Janem Eudesem (1601-1680), úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Liturgickou oslavu ustanovil papež Pius VII. (1800-1823). Papež Pius XII. poté, co na základě soukromého zjevení Panny Marie ve Fatimě (1917) zasvětil 31. října 1942 skrze Vatikánský rozhlas lidstvo Neposkvrněnému Srdci, ustanovil slavení tohoto svátku na 22. srpen. Po liturgické reformě byl svátek Neposkvrněného Srdce zařazen bezprostředně po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, tedy na sobotu po 2. neděli po Seslání Ducha Svatého.

Silně se mi vybavuje pevná víra Františka kardinála Tomáška, který pod vlivem již zmíněného zjevení Panny Marie ve Fatimě velmi často pevným a důrazným hlasem opakoval: "A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!" a dodával: "A to tedy právě a do všech důsledků!"
Naši vlastní představu o tomto vítězství bych si dovolil přirovnat k představě vyvoleného židovského národa o příchodu Mesiáše, kterého vyvolený národ nepřijímá, protože – zjednodušeně řečeno – Jeho království není z tohoto světa (srov. Jan 18,36). Stejně tak mohou dopadnout představy dnešních věřících, pokud své představy spojují výhradně s "tímto královstvím zde na zemi".
Pro pochopení opravdového významu svátku Neposkvrněného Srdce nám může být nápomocen pokus o výklad fatimského tajemství, který pro den zveřejnění její třetí části 13. května 2000 připravil tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, Josef kardinál Ratzinger.
Cituji jeho slova: "Význačnou cestou k tomuto cíli (rozuměj spása lidských duší) je – k překvapení osob pocházejících z anglosaského a německého kulturního prostředí – úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. K pochopení může v tomto případě postačit krátké vysvětlení. 'Srdce' v biblickém jazyce znamená těžiště lidské existence, místo, kde se soustřeďuje rozum, vůle, temperament a citlivost, kde člověk nachází svou jednotu a vnitřní směr." (citace z dokumentu Kongregace pro nauku víry č.11 roku 2000 vydaného sekretariátem ČBK)
Proto mohu konkretizovat srdce Mariino-Neposkvrněné, její rozum, vůli, temperament i citlivost a usilovat o vítězství jejího Srdce v mém srdci. A z tohoto pohledu mohu na otázku, zda už se naplnilo poselství Panny Marie ve Fatimě (1917) odpovědět podobně jako Karl Rahner ohledně příchodu Božího království: "Už ano, ale ještě ne."
Už ANO! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přetvoř srdce moje podle Srdce svého. Neposkvrněné Srdce Panny Marie, budiž naší spásou. Amen.
P. Pavel Dokládal
Světový apoštolát Fatimy, Česká republika
a Římskokatolická farnost Koclířov

Dne 8. června LP 2010

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie - Církev.cz (cirkev.cz)
TerezaK
Z poselství Ježíše ze dne 31. ledna 2012 v 21:30. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 24 ZA PLNOMOCNÉ ODPUSTKY K ÚPLNÉMU ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ Mé armádě, pro její lásku ke Mně, budou nyní dány velmi zvláštní milosti. Uděluji jim plnomocné odpustky, abych jim umožnil nést pochodeň mého plamene tak, aby mohli šířit obrácení. Tento můj dar jim umožní, aby šířili pravdu mého svatého Slova tak, aby kamkoliv …More
Z poselství Ježíše ze dne 31. ledna 2012 v 21:30. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 24 ZA PLNOMOCNÉ ODPUSTKY K ÚPLNÉMU ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ Mé armádě, pro její lásku ke Mně, budou nyní dány velmi zvláštní milosti. Uděluji jim plnomocné odpustky, abych jim umožnil nést pochodeň mého plamene tak, aby mohli šířit obrácení. Tento můj dar jim umožní, aby šířili pravdu mého svatého Slova tak, aby kamkoliv půjdou, se dotýkala srdcí lidí. Ježíš: Musíte ukázat opravdové výčitky svědomí a jít ke zpovědi. Nemůžete-li jít ke zpovědi, pak se modlete tuto moji modlitbu 24. Ti, kdo chtějí obdržet plnomocné odpustky, se musí modlit tuto modlitbu po sedm následujících dnů a bude jim dán dar úplného rozhřešení a moc Ducha Svatého. Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství a láska neznají žádných hranic. Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl svou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska k nám je větší než naše láska k Tobě. Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého svatého Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem. Uctíváme Tě. Chválíme Tě. Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k záchraně duší. Milujeme Tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem svým dětem, ať už jsou kdekoliv. Amen. Váš milovaný Ježíš Kristus Koncem února 2013 rozšířil náš Pán dar této modlitby i pro katolíky. Katolíci musí ještě chodit pravidelně chodit ke zpovědi.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/pdf/m170_l6_om41.pdf
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo 4 h ·
Zpráva od archanděla Gabriela Mario d'Ignaziovi 23. června 2022.
„Pokoj vám všem od Malého stáda, které zůstalo věrné Magistrovi, Tradici a Božímu Slovu.
Pokračujte v modlitbě růženec každý den, každý pátek se postíte a modlit se za koruny drahé nebesům.
Přijměte Ježíšovou eucharistii důstojně: na jazyku a na kolena.
Modlete se k Nejsvětějšímu Srdci Ježí…More
I messaggi della Madonna nel Mondo 4 h ·
Zpráva od archanděla Gabriela Mario d'Ignaziovi 23. června 2022.

„Pokoj vám všem od Malého stáda, které zůstalo věrné Magistrovi, Tradici a Božímu Slovu.

Pokračujte v modlitbě růženec každý den, každý pátek se postíte a modlit se za koruny drahé nebesům.

Přijměte Ježíšovou eucharistii důstojně: na jazyku a na kolena.

Modlete se k Nejsvětějšímu Srdci Ježíše, požádejte o odpuštění všech hříchů a vyhněte Snažte se všem požehnat, říkat dobré a ne špatné, a hlavně se vyhněte cestě věčného záhuby a činům nelidskosti a nedostatku charity.

Vyzdvihněte se. Nacházíte se v době velké duchovní temnoty a jste povoláni, abyste se definitivně posvětili, odstřihli se světem, hříchem a se satanem, princem temnoty Jste povoláni, abyste se modlili za svého bližního, za své nepřátele a přinášeli pokání a oběti pro spásu všech duší, protože všechny duše jsou drahé Bohu Otci.

Vyhněte se všem formám šeptání. Nabídněte své smutky a bolest posvátnému Ježíši. Mlčte o životě druhých. jen Bůh může soudit dobré i špatné. Zná tě a rozumí ti. Ti, kteří ztratí sami sebe, ztrácí vlastní volbou. „Mnozí jsou povoláni, ale málo je zvolených“. Bůh chce všechny zachránit, ale nechává každého svobodně, aby byli zachráněni nebo ne, aby si vybrali.

Kráčíte cestou Fatimy, cestou Neposkvrněného Srdce Marie, a nedíváte se doprava ani doleva, ale kupředu. Minulost už není. Na přítomnosti teď záleží. Budoucnost je v rukou Boha Otce. Poslouchejte Hlas nebeské matky a Ježíše, který vás volá k obrácení, čistotě a pokoře. Buďte laskaví a jemní. Šiřte evangelium.

Mary SS. reprezentuje Pravou církev na Zemi svými zjevy a vizemi, svými poselstvími a znameními. Ona je Pravá Boží církev a zástupkyně Pána. Ona je Archa spásy. Jen místa vzhledu budou stát, až se to všechno rozpadá.

Současný kostel je plný zednářů. Dávej pozor. Nevěř nikomu, jen Otci lásky. Řekněte mu své smutky a tajemství, protože zná záležitosti každé duše. Nikdo se nepostaví soudci a zákonodárci dalšího člověka. Na zemi všichni hřeší, padají a chybují. Křehkost je ve všech tvorech. Modlím se za všechny. Hledám mír. Nejprve hledej Boží království.

Vaším úkolem je modlit se, chválit, žehnat Bohu a ostatním, více a více věřit, pomáhat chudým a méně šťastným, zůstat v nich. Vaším úkolem je zachránit vdovy, sirotky, vězně. Modlím se za všechny. Vzdej slávu Beránkovi. Vítězství patří Beránkovi, který sedí na trůnu jako Bůh.

Ježíš je jediný pravý Kristus, jediný pravý Bůh, ostatní jsou falešní bohové, démoni a modly. Beránek sedí na trůnu slávy a majestátnosti, protože on je Vzkříšený navěky, náš Pravý Bůh. On je Sluncem živých.

Ježíšova krev je život. Posilovat. Regenerovat. Léčí to. Očistit. Jen Ježíš zachraňuje, uzdravuje a vysvobozuje od ďábla. Zlo je aktivní: buďte bdělí. Oslavujte SS. Trinity. Vzdejte slávu Bohu. Evangelizujte národy při příchodu Ježíše Spravedlivého soudce. Přišel jako Spasitel, teď přijde jako Soudce. Neboj se. Pokud skutečně patříš Bohu, kráčej Cestou dobra a svaté. Křesťanské ctnosti, milující každého a odpouštějící v Jeho jménu, budete zachráněni. Neboj se.

Malé stádo je pozůstatkem svatého. Církev je tedy Pravou církví Trojice Boha, vedenou Pannou Fatimskou. Odhaluji vám tuto pravdu, abyste byli jemně přivítáni a učineni vašimi, pro vaše věčné dobro. Málokdo vám v těchto temných časech řekne pravdu. Jste v hluboké temnotě, ale máte Pannu Fatimskou, ranní hvězdu.

Vždy volte poslední místo, mizení pro Boha, evangelická chudoba a pokornost. Já s ostatními anděly vám pomůžu. Pamatujte, že pravá církev je Mary SS. s jeho svatým stádem. Nesledujte falešné pastory nebo jejich modernistické a synkretistické dědičky. Pozor na neopohanství, monismus a panteismus.

Bojujte proti satanovi a jeho falešné církvi a odsuďte kacířství a odpadlíctví. Uvidíme se brzy”
TerezaK
Z originálu:
I messaggi della Madonna nel Mondo
4 h ·
Messaggio dell’Arcangelo Gabriele a Mario d'Ignazio del 23 giugno 2022.
“Pace a voi tutti del Piccolo Gregge rimasto fedele al Magistero, alla Tradizione e alla Parola di Dio.
Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, a fare il digiuno ogni venerdì ed a pregare le Coroncine care al Cielo.
Ricevete degnamente Gesù Eucarestia: sulla lingua …More
Z originálu:

I messaggi della Madonna nel Mondo

4 h ·

Messaggio dell’Arcangelo Gabriele a Mario d'Ignazio del 23 giugno 2022.

“Pace a voi tutti del Piccolo Gregge rimasto fedele al Magistero, alla Tradizione e alla Parola di Dio.

Continuate a pregare il Rosario ogni giorno, a fare il digiuno ogni venerdì ed a pregare le Coroncine care al Cielo.

Ricevete degnamente Gesù Eucarestia: sulla lingua ed in ginocchio.

Pregate il Sacro Cuore di Gesù. Chiedete perdono di ogni peccato e evitate la maldicenza. Cercate di benedire tutti, di dire bene e non male e soprattutto evitate la via della perdizione eterna e di compiere gesti di disumanità e mancanza di carità.

Elevatevi. Siete in un tempo di grande oscurità spirituale e siete chiamati a santificarvi definitivamente, tagliando col mondo, col peccato e con Satana, Principe delle tenebre. Siete chiamati a pregare per il vostro prossimo, per i vostri nemici e ad offrire penitenze e sacrifici per la salvezza di tutte le anime poiché tutte le anime sono care a Dio Padre.

Evitate ogni forma di mormorazione. Offrite ogni pena e dolore a Gesù Sacramentato. Fate silenzio sulla vita del prossimo. Solo Dio può giudicare in bene e in male. Egli vi conosce e comprende. Chi si perde si perde per scelta. “Molti sono i chiamati ma pochi gli eletti”. Dio vuole salvare tutti ma lascia liberi tutti di salvarsi o meno, di scegliere.

Voi percorrete la Via di Fatima, la Via dell’Immacolato Cuore di Maria, e non guardate né a destra né a sinistra ma avanti. Il passato non c’è più. Il presente conta ora. Il futuro è in mano a Dio Padre. Ascoltate la Voce della Mamma Celeste e di Gesù che vi chiamano a conversione, purezza e umiltà. Siate docili e miti. Diffondete il Vangelo.

Maria SS. rappresenta la Vera Chiesa in Terra con le Sue Apparizioni e Visioni, con i Suoi Messaggi e Segni. E’ Lei la Vera Chiesa di Dio e Rappresentante del Signore. Lei è Arca di Salvezza. Solo i luoghi di Apparizioni resteranno in piedi, quando tutto crollerà.

L’attuale chiesa è piena di massoni. Vigilate. Non fidatevi di nessuno se non del Padre d’Amore. Raccontate le vostre pene e segreti a Lui, poiché Lui sa come stanno le cose di ogni anima. Nessuno si erga a giudice e legislatore del prossimo. In terra tutti peccano, cadano ed errano. La fragilità è in tutte le creature. Pregate per tutti. Cercate la Pace. Cercate il regno di Dio.

Il vostro compito è pregare, lodare, benedire Dio ed il prossimo, credere sempre di più, aiutare gli ultimi e i disagiati, restare in Loro. Il vostro compito è soccorrere le vedove, gli orfani, i carcerati. Pregate per tutti. Date gloria all’Agnello. La Vittoria è dell’Agnello che siede sul Trono in quanto Dio.

Gesù è l’Unico Vero Cristo, l’Unico Vero Dio, gli altri sono falsi dei, demoni ed idoli. L’Agnello siede sul Trono di gloria e maestà, poiché è il Risorto per sempre, il Vero Nostro Dio. Egli è il Sole dei viventi.

Il Sangue di Gesù è Vita. Rinforza. Rigenera. Guarisce. Purifica. Solo Gesù salva, guarisce e libera dal Demonio. Il Male è operativo: vigilate. Glorificate la SS. Trinità. Date gloria a Dio. Evangelizzate i Popoli sulla Venuta di Gesù Giusto Giudice. Egli venne come Salvatore, ora verrà come Giudice. Non temete. Se siete di Dio realmente, percorrete la Via del Bene e delle S. Virtù cristiane, amando tutti e perdonando nel Suo Nome, sarete salvati. Non temete.

Il Piccolo Gregge è la Parte Restante della S. Chiesa, di conseguenza è la Vera Chiesa di Dio Trinità, guidata dalla Vergine di Fatima. Vi svelo questa verità, da accogliere docilmente e fare vostra, per il vostro eterno bene. In pochi vi diranno la verità di questi tempi bui. Siete immersi in grande tenebre ma avete la Vergine di Fatima, la Stella del Mattino.

Scegliete sempre l’ultimo posto, lo scomparire per Dio, la povertà evangelica e la mitezza. Io con gli altri Angeli vi aiuterò. Ricordate che la Vera Chiesa è Maria SS. col Suo Gregge Santo. Non seguite i falsi pastori né le loro eresie moderniste e sincretiste. Attenti al neopaganesimo e al monismo e panteismo.

Combattete contro Satana, la sua falsa chiesa e condannate l’eresia e l’apostasia. A presto”
TerezaK
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo 11 h · PIETATE TUA
Da recitare il SABATO
INDULGENZE CONCESSE ALL’ANTICA ORAZIONE ” PIETATE TUA “.
Da recitare per 4 sabati consecutivi
Papa Leone XII, il 9 Luglio 1828, concesse quaranta giorni di Indulgenza a tutti coloro che reciteranno la seguente Orazione.
Concesse inoltre CENTO ANNI ( non giorni! ) o cento quarantene, quando si recita tutti i sabati …More
I messaggi della Madonna nel Mondo 11 h · PIETATE TUA

Da recitare il SABATO
INDULGENZE CONCESSE ALL’ANTICA ORAZIONE ” PIETATE TUA “.
Da recitare per 4 sabati consecutivi

Papa Leone XII, il 9 Luglio 1828, concesse quaranta giorni di Indulgenza a tutti coloro che reciteranno la seguente Orazione.
Concesse inoltre CENTO ANNI ( non giorni! ) o cento quarantene, quando si recita tutti i sabati del mese.

PREMESSA.

Che meraviglioso tesoro che la Santa Chiesa ci dona, e con la quale possiamo liberare tantissime Anime dal Purgatorio dalle dolorose sofferenze che patiscono anche per lunghissimi anni!
Un di’ in punto di morte capiremo quali enormi vantaggi avremo ottenuto per la nostra anima, con l’applicazione di tali indulgenze alle Anime Purganti.

ORAZIONE.

Ti preghiamo, o Signore, che Tu voglia nella tua infinita misericordia scioglierci dai nostri peccati, e per l’intercessione della Beatissima Vergine Madre di Dio Maria, degli Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, degnati conservare noi tuoi servi, i nostri paesi e le nostre abitazioni in perfetta santità; purificare tutti i nostri parenti, amici e conoscenti da ogni peccato, e glorificarli con ogni virtu’; darci la salute e la pace; allontanar da noi tutti i nostri nemici visibili ed invisibili; frenare i desideri della carne, conservare la sanità dell’aria, accordare la santa carità tanto ai nostri amici, quanto ai nemici; difendere la nostra città (o paese); conservare il nostro Sommo Pastore il Papa N.N., tutti i nostri superiori spirituali, i Principi, e difendere da ogni disgrazia tutto il popolo cristiano.
La tua santa benedizione riposi sempre sopra di noi, e a tutti i fedeli defunti concedi la pace perpetua, per Gesù Cristo Nostro Signore.
Cosi sia.

CONSIDERAZIONI.

Per molti aspetti questa antica Orazione sembra attualissima, ma quello che colpisce in modo particolare sono i CENTO ANNI di Indulgenza concessi a tutti coloro che la reciteranno tutti i sabati del mese.
Se pensiamo che talune anime giacciono da centinaia di anni tra le fiamme del Purgatorio e che può bastare una preghiera come questa, recitata ovviamente nelle condizioni di animo previste dalla Chiesa, a liberarle finalmente da quel luogo di tormento, dovrebbe spronarci a recitarla tutti i sabati (due minuti appena), ben sapendo poi dell’immenso dono che potremo fare a queste anime così sofferenti da lunghissimo tempo, e ai benefici che ne ricaveremo per le nostre anime soprattutto nel giorno del giudizio!